Jazykové učebny a modernizace ICT

Základní škola a Gymnázium Vodňany
Alešova 50
389 01 Vodňany

Základní informace o projektu
„Jazykové učebny a modernizace ICT“

Projekt „Jazykové učebny a modernizace ICT“ byl předložen v rámci 32. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 2 742 903,03 Kč, z toho způsobilé náklady 2 670 303,03 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 2 269 757,57 Kč.

Předpokládaná fyzická realizace projektu byla Gymnáziem Vodňany zahájena dne 1. 7. 2016 podpisem smlouvy na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci se společností G-PROJECT, s.r.o. s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 5. 2018, kdy bude předáno pořizované vybavení.

Projekt je zaměřen na vybavení jedné jazykové a jedné kombinované učebny cizích jazyků a informatiky a výpočetní techniky na Gymnáziu Vodňany. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky na zmíněném gymnáziu ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí, konkrétně práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích, což bude mít pozitivní dopad na možné budoucí uplatnění studentů na trhu práce. V rámci navrhovaného projektu dojde k modernizaci vnitřního vybavení školy a zajištění konektivity.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a informatiky a výpočetní techniky na Gymnáziu Vodňany. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení jedné jazykové učebny a jedné kombinované učebny IVT a cizích jazyků. Vzdělávání na Gymnáziu Vodňany bude též zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 32 Integrovaného regionálního operačního programu. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě. Součástí projektu je také úprava venkovního prostranství, čímž dojde nejen k estetické úpravě dotčené části venkovního prostranství, ale také k odhlučnění části pozemku, na němž bude tato vedlejší aktivita realizována.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • modernizace a digitalizace výuky informatiky a cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,
  • zvýšení využívání moderních informačních a digitálních technologií při výuce,
  • zvýšení zájmu o studium informatiky a cizích jazyků na Gymnáziu Vodňany,
  • zkvalitnění přípravy studentů v oblasti cizích jazyků a informačních a digitálních technologií pro případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole,
  • zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,
  • zajištění a zlepšení vnitřní konektivity školy,
  • zkvalitnění venkovního prostranství.

Projekt „Jazykové učebny a modernizace ICT“ je spolufinancování Evropskou unií

EU projekt

Souhrn za 1. čtvrtletí