Český jazyk a literatura

Při výuce českého jazyka se snažíme o rozšíření vědomí užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování vyjadřovacích a komunikačních schopností. Důraz je kladen na užívání jazyka v různých komunikačních situacích, a to v psané i mluvené podobě.

Hodiny literatury jsou zaměřeny na rozvíjení schopnosti prožitku literárního díla a dovednosti odhalit funkci konkrétních výrazových prostředků. Předmět by měl pěstovat citlivý osobní vztah k rodnému jazyku a vychovávat k celoživotnímu čtenářství. Měl by napomáhat rozvíjení osobnosti a podporovat vědomí kulturních souvislostí. Žák získává základní informace o vývoji české i světové literatury a   kulturně-společenském přesahu literatury do jiných oblastí lidské činnosti.

Školní seznam literárních děl 2019/2020