Informační a výpočetní technologie

Informační a výpočetní technika se vyučuje jednohodinově od II. NG až do 3. VG. V maturitním ročníku je dotace předmětu dvouhodinová. Studenti získají představu o základním principu fungování počítače a periferních zařízení tak, aby samostatně dokázali určit vzniklé závady, případně je opravit.  Naučí se používat software pro efektivní tvorbu odborných prací a zpracovávat data do tabulek, vzorců a grafů. V hodinách rozvíjíme také tvůrčí činnosti, kdy studenti tvoří výstupy různých grafických koláží, Číst dále …

Základy společenských věd

Základy společenských věd směřují především k pozitivnímu ovlivnění hodnotové orientace žáků tak, aby byli ve svém životě slušnými lidmi a informovanými aktivními občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě a odpovědně vůči sobě i občanské komunitě. Základy společenských věd učí žáky kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce rozumět světu, v němž žijí. Výuka předmětu navazuje na znalosti a dovednosti žáků, které získali v jiných předmětech.  

Tělesná výchova

Tělesná výchova umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové předpoklady,  aktivně je využívat a cíleně ovlivňovat. Vztah k pohybovým aktivitám je rozvíjen v atmosféře důvěry a tělesná výchova je vedena tak, aby přinášela žákům radost z pohybové činnosti a uspokojení z dosažených výsledků. Hodnocení a klasifikace žáků je chápána jako součást výchovného působení a vytváření vztahu  k tělesné výchově a sportu jako celoživotní potřebě. Hodnocení je motivační. Vychází ze somatotypu žáka. Posuzují se osobní Číst dále …

Dějepis

V rámci dějepisu se na naší škole věnujeme  jak velkým dějinám, tak i malým dějinám obyčejného člověka a všedního dne. Používáme širokou paletu informačních zdrojů – učebnice, vědecké časopisy a internet. Jezdíme na odborné exkurze – několikrát jsme navštívili Prahu, zavítali do Ostravy a Olomouce a podívali jsme se i do zahraničí – do Osvětimi či Mauthausenu.

Zeměpis

Výuka zeměpisu probíhá ve všech ročnících studia. Zeměpis se týdně vyučuje dvě hodiny, v maturitním ročníku jednu, ale často bývá doplněn o volitelný předmět seminář ze zeměpisu. V matematickém zeměpise se studenti naučí číst v mapách, tvořit je, pracovat s měřítkem a zeměpisnými souřadnicemi. Ve fyzické geografii poznáváme jednotlivé zemské sféry a jejich vzájemné ovlivňování a fungování. Socioekonomický zeměpis se soustřeďuje na problematiku rostoucího počtu obyvatel a z toho plynoucí globální problémy. V regionálním zeměpise klademe Číst dále …

Chemie

Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně, v II. NG a 4. VG  jednu hodinu týdně. Výuka probíhá jednak v kmenových třídách (obecné části), jednak v odborné učebně (praktické části, laboratorní cvičení). Důraz je kladen na osvojení si základních dovedností a poznatků z oboru a pochopení vzájemných vztahů k ostatním přírodním vědám. Žáci se ve výuce seznamují s poznatky anorganické i organické chemie a biochemie, jejími zákonitostmi a využitím v Číst dále …

Biologie

Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá jednak v kmenových třídách (obecné části), jednak v odborné učebně (praktické části, laboratorní cvičení). Hlavní důraz je kladen především na osvojení si základních vědomostí a dovedností v biologických oborech, pochopení vztahů mezi nimi i ostatními přírodovědnými vědami. Získané poznatky jsou prohlubovány a upevňovány praktickými činnostmi – laboratorní cvičení, prezentace, seminární práce. Studium biologie lze na vyšším stupni gymnázia zakončit maturitní Číst dále …

Fyzika

Fyzika se na našem osmiletém gymnáziu vyučuje v prvním a posledním ročníku 1 hodinu týdně, v ostatních ročnících 2 hodiny týdně. Důraz klademe na logické porozumění fyzikálním zákonům. Fyziku představujeme nejen jako vědu zásadně ovlivňující technický rozvoj lidstva, ale rovněž jako pomocníka v běžném životě. Fyzika jako vyučovací předmět je velmi propojena s matematikou a také chemií. Součástí výuky fyziky je environmentální výchova, jejímž prostřednictvím vedeme žáky k aktivnímu vztahu k životnímu prostředí pro zachování základních Číst dále …

Matematika

Matematika na našem gymnáziu rozvíjí především logické a abstraktní myšlení. Zařazujeme proto náročnější a problémové úlohy. Vyučujeme systematicky a na příkladech. Pochopení učiva prověřujeme v domácích úkolech. Učíme žáky hledat v matematických textech informace, systematicky je zapsat a zpracovat. Hledáme různé cesty vedoucí k výsledku. Zvažujeme efektivnost postupu a reálnost řešení.  Důraz klademe na souvislosti a vytváření vazeb mezi získanými poznatky. Na vyšším stupni pracujeme s matematickými tabulkami. Nedílnou součástí úspěšného studia matematiky Číst dále …

Český jazyk a literatura

Při výuce českého jazyka se snažíme o rozšíření vědomí užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování vyjadřovacích a komunikačních schopností. Důraz je kladen na užívání jazyka v různých komunikačních situacích, a to v psané i mluvené podobě. Hodiny literatury jsou zaměřeny na rozvíjení schopnosti prožitku literárního díla a dovednosti odhalit funkci konkrétních výrazových prostředků. Předmět by měl pěstovat citlivý osobní vztah k rodnému jazyku a Číst dále …