Tělesná výchova

Tělesná výchova umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové předpoklady,  aktivně je využívat a cíleně ovlivňovat. Vztah k pohybovým aktivitám je rozvíjen v atmosféře důvěry a tělesná výchova je vedena tak, aby přinášela žákům radost z pohybové činnosti a uspokojení z dosažených výsledků. Číst dále …

Dějepis

V rámci dějepisu se na naší škole věnujeme  jak velkým dějinám, tak i malým dějinám obyčejného člověka a všedního dne. Používáme širokou paletu informačních zdrojů – učebnice, vědecké časopisy a internet. Jezdíme na odborné exkurze – několikrát jsme navštívili Prahu, zavítali Číst dále …

Zeměpis

Výuka zeměpisu probíhá ve všech ročnících studia. Zeměpis se týdně vyučuje dvě hodiny, v maturitním ročníku jednu, ale často bývá doplněn o volitelný předmět seminář ze zeměpisu. V matematickém zeměpise se studenti naučí číst v mapách, tvořit je, pracovat s měřítkem a zeměpisnými souřadnicemi. Číst dále …

Chemie

Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně, ve třídách II. NG – 3. VG. Třída 4. VG  má jednu hodinu týdně. Výuka probíhá jednak v kmenových třídách (obecné části), jednak v odborné učebně (praktické části, laboratorní cvičení). Důraz je Číst dále …

Biologie

Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá jednak v kmenových třídách (obecné části), jednak v odborné učebně (praktické části, laboratorní cvičení). Hlavní důraz je kladen především na osvojení si základních vědomostí a dovedností v biologických oborech, pochopení Číst dále …

Fyzika

Fyzika se na našem osmiletém gymnáziu vyučuje v prvním a posledním ročníku 1 hodinu týdně, v ostatních ročnících 2 hodiny týdně. Důraz klademe na logické porozumění fyzikálním zákonům. Fyziku představujeme nejen jako vědu zásadně ovlivňující technický rozvoj lidstva, ale rovněž jako pomocníka Číst dále …

Matematika

Matematika na našem gymnáziu rozvíjí především logické a abstraktní myšlení. Zařazujeme proto náročnější a problémové úlohy. Vyučujeme systematicky a na příkladech. Pochopení učiva prověřujeme v domácích úkolech. Učíme žáky hledat v matematických textech informace, systematicky je zapsat a zpracovat. Hledáme různé cesty Číst dále …