Tematický plán II. NG

 

 

Český jazyk a literatura 2023

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice Český jazyk pro 7. ročník FRAUS 
Český jazyk s nadhledem – pracovní sešit Fraus
Hravá literatura – pracovní sešit Taktik
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Nauka o významu slov
Slova jednoznačná a mnohoznačná
Slovo a sousloví, rčení
SLOH
Popis výrobku
LITERATURA
Báje, mýty, eposy
říjen JAZYK
Slovo a sousloví, rčení
Synonyma a homonyma, slova citově zabarvená
Odborné názvy
Nauka o tvoření slov
SLOH
Popis pracovního postupu
LITERATURA
Pověst a legenda
listopad JAZYK
Způsoby tvoření slov
Tvarosloví
Opakování slov. druhů a mluvnic. kategorií
SLOH
Popis uměleckého díla
LITERATURA
Próza – novela, povídka, román
Humoristická próza
prosinec JAZYK
Opakování určování mluvnických kategorií sloves
Slovesný rod
Příslovce
SLOH
Charakteristika
LITERATURA
Próza pro chlapce a dívky – komedie, tragédie
leden JAZYK
Další neohebná slova
SLOH
Líčení –  úvod
Líčení krajiny
LITERATURA
Cestopis – literatura faktu
únor JAZYK
Druhy vět podle postoje mluvčího
Věty dvojčlenné
SLOH
Výtah – opakování
Získávání informací z odborného textu
LITERATURA
Fantastická literatura
březen JAZYK
Věty jednočlenné a větné ekvivalenty
Základní větné členy
SLOH
Administrativní styl
Žádost
LITERATURA
Sci-fi literatura
duben JAZYK
Rozvíjející větné členy
SLOH
Životopis
LITERATURA
Poezie
květen JAZYK
Druhy vedlejších vět (podmětná, předmětná, přísudková)
SLOH
Umělecký styl, vypravování
LITERATURA
Literatura faktu – životopis
červen JAZYK
Druhy vedlejších vět (přívlastková, příslovečná, doplňková)
SLOH
Tvořivé  slohové aktivity
LITERATURA
Vlastní četba – dle seznamu doporučené četby
   

Anglický jazyk 2023

vyučující Mgr. Petra Kochrdová – 1, Mgr. Jitka Melounková – 2
učebnice Harmonize 2
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Welcome
G Present simple, present continuous, Quantifiers, Possesive pronouns
S Free time
V Sports, Free time, In a town, Animals, Food
Říjen Unit 1 
G Past simple – regular, irregular
S Making and responding to suggestions
V Verbs and their opposites, adjectives for feelings
W  A personal message – using linkers
C Halloween
Listopad Unit 2
G Past continuous, past continuous x simple
V Adjectives and synonyms, materials
W  An illustrated story
C Thanksgiving
Prosinec Unit 3
G Will / won’t, first conditional
S Asking for adn offering help
V Outdoor activities, outdoor events
W A speech
C  Christmas
Leden Unit 4
G Be going to for future plans, intentions, predictions; will for predictions
S Asking for, giving and reacting to advice
V Personality adjectives, phrasal verbs
W A formal e-mail
Únor Unit 5
G Can/can’t, could/couldn’t, comparative and superlative adverbs
S Interacting during games and activities
V Senses, gaming verbs
W  An online advert
Březen Unit 6
G Present perfect, ever/never
S Talking about health problems
V Exercise and the body, personal hygiene
W  A survey report
C Easter
Duben Unit 7
G should/shouldn’t; must/mustn’t
S  Talking about health problems
V Verbs and their noun forms, verbs
W Instructions and cue cards
Květen Unit 8
G Reflexive and indefinite pronouns
S Expressing adn responding to thanks
V Thing to do during the summer holidays
W  A reflective essay
Červen G Question tags
S Dream jobs
V Jobs
 

Německý jazyk 2023

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice Beste Freunde A 1.1 – učebnice, pracovní sešit (Lekce 0-9)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Hallo, guten Tag L0 
start: základní pozdravy, představování
slovní zásoba: abeceda, dny v týdnu, měsíce, roční období, barvy gramatika: číslovky do 20
říjen Und wer bist du? L1 
seznamování, další pozdravy, Steckbrief
slovní zásoba: předměty (nábytek, sportovní potřeby, volný čas)
gramatika: podstatná jména v nom., časování sloves – spielen, kommen, heißen, sein (ich, du)
listopad Hobbys, Sport (Laura klettert gern) L2   
koníčky, volný čas, sport, čas s přáteli, přijetí/odmítnutí návrhu
slovní zásoba: druhy sportu, činnosti pro volný čas
gramatika: časování pravidelných sloves, slovosled ve větách oznamovacích, otázkách doplňovacích a zjišťovacích
prosinec Das machen Freunde zusammen L3           
osobní údaje, názvy zemí, komunikace s přáteli
slovní zásoba: názvy zemí, další činnosti pro volný čas
gramatika: časování pravidelných sloves, sloveso sein (wir, ihr, sie), přeložka in + město/země, zápor nicht
Feste und Bräuche, Adventzeit, Weihnachten

 

PROJEKT: Brief an das Christkind (posílání dopisu Ježíškovi do Německa, slohové cvičení)

leden Landeskunde – Hallo, wir sprechen Deutsch   
základní reálie německy mluvících zemí
Projekt: Das ist mein Land                                                 
projekt na téma Země, město, kde žiji, představování – prez./plakát Grammatikwiederholen
Schule, Schulfächer, Stundenplan, Sprachen (Simon liebt Informatik) L4     

 

škola, předměty ve škole, rozvrh hodin, týdenní program, jazykové znalosti, vyjádření vlastního názoru
slovní zásoba: předměty ve škole, jazyky, další činnosti pro volný čas       
gramatika: časování sloves finden, sprechen, haben, slovosled – podmět a přísudek ve větě oznamovací, kladná/záporná rakce na otázku – odpověď s doch, čas. předložka am

únor Projekt: Mein Stundenplan – projekt Můj rozvrh hodin
Serie (Sci-fi), Filme, Programm, L. 5
televizní program, seriál (sci-fi), seriálové postavy, pojmenování předmětu/postavy, vyjádření přání                                                   
slovní zásoba: TV, film
gramatika: podstatná jména s neurčitým/určitým členem v nom. a ak.

Schule II (Ich brauche einen Kuli)
škola, školní potřeby pojmenování předmětu, vyjádření přání
slovní zásoba: psací potřeby
gramatika: slovesa s ak., časování modálního slovesa möchten

březen Hast du Zeit?, L. 6
čas, části dne, činnosti pro volný čas, schůzka s kamarády
slovní zásoba: časové údaje, části dne, schůzky
gramatika: modální slovesa müssen, können, slovosled ve větách s modálním slovesem, časové předložky am + část dne, um + čas    

Landeskunde – Was machst du am Mittwoch um vier? – rozvrh hodin v české x německé škole                                                                                                                        Projekt: Lifestyle tschechischer Jugendlicher – projekt Životní styl českých teenagerů (jací jsou, jaké mají koníčky), plakát

duben Meine Familie, Berufe (Mein Bruder ist einfach super!), L. 7
rodina, povolání, popis osoby
slovní zásoba: rodina, názvy povolání, názvy zemí
gramatika: přivlastňovací zájmena mein, dein, gen. vlastních jmen, předložka aus + země, záporný člen kein v nom. a ak., tvoření slov – koncovka –in                                       
Projekt: Meine Familie – projekt Moje rodina prezentace
Feste und Bräuche II, Ostern                         
květen Essen und Trinken, Geschäfte I (Trinken wir einen Karibik Cocktail?) –L. 8
nakupování, jídlo, pití, číslovky do 100, dotaz na cenu, vyjádření (ne)libosti, vykání, omluva                                                                   
slovní zásoba: nápoje, potraviny, číslovky, ceny                                   
gramatika: časování modál. slov. mögen, vykání Sie, množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací zájmena mein, dein (mn.č.)
červen Essen und Trinken, Geschäfte II (Was isst du gern?), L. 9         
jídlo, průběh dne, denní program                                                           
slovní zásoba: potraviny, nápoje, jídla/chody během dne, popis dne, vyjádření časových údajů                                                                               
gramatika: časování nepravidelných sloves essen, schlafen, osobní zájmena v nom., slovesa s odlučitelnou předponou aufstehen, aufräumen, einkaufen, přivlastňovací zájmena sein, ihr, časové předložky von … bis 

Landeskunde – Kochst du gern? – vaření, oblíbená jídla, zdravý životní styl, typická jídla v Čechách x Německu, práce s texty

Grammatikwiederholen

Španělský jazyk 2023

vyučující Mgr. Andrea Exnerová
učebnice Nuevo Ven 1 – libro del alumno – učebnice, pracovní sešit, studijní příručka (Lekce 1-7)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Hola, Buenos días L1

start: základní pozdravy, představování, výslovnost
slovní zásoba: abeceda, dny v týdnu, měsíce, roční období, národnost
gramatika: Číslo a rod substantiv a adjektiv

říjen Hola, Buenos días L1, Presentaciones L2

formální a neformální pozdrav
slovní zásoba: povolání, číslovky 0-9
gramatika: Časování sloves ser, llamarse, trabajar, vivir; indikativ přítomného času pravidelných sloves, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena

listopad Presentaciones L2

slovní zásoba: povolání
gramatika: indikativ přítomného času pravidelných sloves, vykání, tvoření množného čísla substantiv a adjektiv
Día de los Muertos – Den mrtvých (Mexiko)

prosinec Alquilar un piso L3

slovní zásoba: bydlení, nábytek, číslovky základní 10-20, řadové 1-10
gramatika: člen určitý, přídavná jména, indikativ přítomného času vybraných nepravidelných sloves
Fiestas y costumbres, Adviento, Navidad – Svátky a zvyky, Advent, Vánoce

leden Alquilar un piso L3, Por la ciudad L4

slovní zásoba: bydlení, nábytek, člen neurčitý, číslovky základní 20-1000
gramatika: indikativ přítomného času vybraných nepravidelných sloves, sloveso estar

únor Por la ciudad L4

slovní zásoba: udávání času, město, dopravní prostředky
gramatika: rozdíl v užití sloves estar/haber, indikativ přítomného času dalších vybraných nepravidelných sloves

březen Comer en el restaurante L5

slovní zásoba: jídlo, pití, restaurace
gramatika: rozkazovací způsob kladný pravidelných a některých vybraných nepravidelných sloves pro tykání a vykání v jednotném čísle

duben Comer en el restaurante L5, Háblame de ti L6

slovní zásoba: zájmy, dny v týdnu, popis vzhledu a povahových vlastností,
gramatika: sloveso gustar, vyjádřit přání, časování zvratných sloves
Pascua – Velikonoce

     

květen Háblame de ti L6
slovní zásoba: rodina
gramatika: opisné vazby s infinitivem, užití předložek a, de, en, con, mluvit o obvyklých činnostech, popis osoby
červen De compras L7 

slovní zásoba: obchod, oblečení, barvy, materiál
gramatika: přídavná jména pro barvy, indikativ přítomného času dalších vybraných nepravidelných sloves, tvary osobních zájmen pro předmět přímý/nepřímý

Opakování

Informatika 2023

vyučující Mgr. Petra Kochrdová – dívky, Mgr. Luděk Polák – chlapci
učebnice  
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Office 365 – Teams, OneDrive, Outlook, Word
Práce s daty
říjen Office 365 – PowerPoint
listopad Office 365 – PowerPoint
prosinec Office 365 – PowerPoint – projekty
leden Kódování, šifrování, programování
únor Kódování, šifrování, programování
březen Kódování, šifrování, programování
duben Kódování, šifrování, programování
květen Internet  – zdroj informací, bezpečnost
červen Práce s daty
 

Občanská výchova 2023

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Občanská výchova, rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 7 (nakl. FRAUS)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Život mezi lidmi
říjen Člověk a kultura
listopad Přírodní a kulturní bohatství, Majetek v našem životě
prosinec Řízení společnosti
leden Lidská práva
Princip sociálního smíru
Hodnoty, postoje a praktická etika
únor Rodina
březen Rodina, Sexuální výchova
duben Klíče ke zdraví, Zdravá výživa
Psychohygiena
květen Zneužívání návykových látek, Osobní bezpečí
červen Svět kolem nás
 

Matematika 2023

vyučující Mgr. Klára Hunešová
  učebnice  MATEMATIKA 1,2,3 pro 7. ročník ZŠ (Odvárko, Kadleček)
hodin týdně 4
měsíc  Tematický celek
září   Zlomky
říjen   Zlomky
listopad   Celá čísla
prosinec   Racionální čísla
leden   Racionální čísla
únor   Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
březen   Procenta
duben   Středová souměrnost
květen   Čtyřúhelník, trojúhelník
červen   Hranoly
 

Fyzika 2023

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Fyzika pro 7. ročník ZŠ
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září O rychlosti a pohybu
říjen O rychlosti a pohybu
listopad Síly a jejich vlastnosti
prosinec Síly a jejich vlastnosti
leden Síly a jejich vlastnosti
únor Kapaliny
březen Kapaliny
duben Plyny
květen Světelné jevy
červen Světelné jevy
 

Chemie 2023

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Chemie pro základní školy a víceletá gymnázia 8
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Úvod do studia chemie
Charakteristika a předmět studia
Vlastnosti látek – metody zjišťování a využití v praxi
říjen Směsi – vznik a typy
Metody dělení směsí na složky
listopad Atom – stavba
Chemické prvky a periodická soustava prvků
prosinec Molekuly – chemická vazba, vznik, vlastnosti
leden Chemické látky a jejich reakce – definice typy a zápis
Vzduch – složení, vlastnosti, využití, biol. význam
únor Kyslík, vodík – složení , vlastnosti, využití, biol. význam
březen Voda – složení , vlastnosti , využití , biol. význam
Halogeny – složení, vlastnosti, využití, přehled hlavních druhů
duben Halogenidy – složení, názvosloví, vybraní zástupci
Hydroxidy – složení, názvosloví, vybraní zástupci
květen Oxidy, sulfidy – složení, názvosloví, vybraní zástupci
červen Shrnutí a opakování učiva
 

Biologie 2023

vyučující Mgr. Filip Zhorný
učebnice Přírodopis 2
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Hmyz s proměnou dokonalou
Strunatci – obecná charakteristika
Strunatci – systém-pláštěnci, bezlebeční
Obratlovci – obecná charakteristika
Obratlovci – kruhoústí, pohyby
říjen Ryby – obecná charakteristika-
Ryby – systém
Obojživelníci – obecná charakteristika
Obojživelníci – systém
listopad Plazi – obecná charakteristika
-želvy, krokodýli
-šupinatí
Ptáci – obecná charakteristika
prosinec Ptáci – obecná charakteristika a systém
Ptáci – systém
Savci – obecná charakteristika
Systém savců
Etologie
leden Vyšší rostliny – obecná charakteristika
Stavba rostlinného těla – vegetativní orgány
Stavba rostlinného těla – generativní orgány
Rozmnožování rostlin – opylení, oplození
únor Rostliny cévnaté, výtrusné – obecná charakteristika
Mechorosty
Přesličky, plavuně
Kapradiny
březen Rostliny cévnaté, semenní – obecná charakteristika
Rostliny nahosemenné
Cykasy, jinany
Jehličnany
duben Rostliny krytosemenné – obecná charakteristika
Rostliny krytosemenné – dvouděložné
Stromy a keře
Byliny-hl. čeledě
květen Rostliny krytosemenné – jednoděložné
Liliovité, amarylkovité
Lipnicovité
Vstavačovité
červen Rostliny krytosemenné – jednoděložné. Botanika opakování
 

Zeměpis 2023

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Hravý zeměpis 9 – Taktik, Školní atlas dnešního světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září obyvatelstvo světa: vývoj počtu obyvatel Země, rozmístění obyvatelstva a jeho pohyb, urbanizace
říjen Obyvatelstvo světa: rasy, náboženství
Etnický původ
Multikulturalita
listopad Urbanizace, města a venkov, vyspělost a chudoba
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
prosinec Světové hospodářství: struktura světového hospodářství
leden Světové hospodářství: zemědělství, rybolov
únor Využití oceánů, lesní hospodářství
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
březen Lesní hospodářství, struktura průmyslu, těžba, energetika, doprava
Vztah člověka k prostředí
duben Doprava, politická mapa světa: poloha a rozloha států, státní hranice
Jsme Evropané
květen Konfliktní oblasti světa
červen Globální problémy lidstva
 

Dějepis 2023

vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice Dějepis – Středověk (Vydavatelství Taktik)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší
říjen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší
listopad Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně přemyslovského státu
prosinec Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny států za vrcholného středověku
leden Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny vrcholně středověkých říší a českého státu
Jsme Evropané
únor Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy a světa v pozdním středověku
Objevujeme Evropu a svět
březen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny českého státu v pozdním středověku
duben Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
květen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
červen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
 

Estetická výchova – výtvarná 2023

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Ilustrace a kresba, tematické práce vztahující se k letnímu a podzimnímu období (živá a neživá příroda; podle modelu, v plenéru apod.)
říjen Teorie barev, světlostní a barevnostní kontrasty, plocha a linie, odstín, sytost, tón, harmonie (malba, akvarel, tempera, suchý pastel);
listopad Prostorová/plastická tvorba, výroba trojrozměrných výtvarných artefaktů, práce s materiálem
prosinec Užitá grafika – vánoční a novoroční přání, tematické práce
leden Výtvarné zpracování předmětného světa, kompoziční principy (koláž, asambláž, frotáž)
únor Základy lineární perspektivy, kresebné studie, zátiší
březen Člověk – lidská figura, portrét, stylizace (volný výběr výtvarných technik)
duben Inspirace přírodou (fauna, flóra); zvíře – pohyb, výraz a proporce

 

květen Práce s uměleckým dílem
červen Malba a kresba v plenéru – krajina a architektura jako inspirace

 

 

Estetická výchova hudební 2023

vyučující Mgr. Andrea Exnerová
učebnice zpěvníky  Já písnička II (naklad.Music Cheb) , Písnička II ( naklad. Cesty)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Pěvecké zásady ve sboru. Hymna: česká, studentská. Poslech: hymna slovenská, ruská, americká
říjen Tón, půltón, zvýšený a snížený tón. Mollová a durová stupnice. Poslech: Slovanský tanec č. 8.
listopad Bedřich Smetana. Poslech: opera Prodaná nevěsta.
prosinec Vánoční koledy. Poslech: Česká mše vánoční.
leden Hudební styly: folk, country. Poslech: Tučný, Greenhorns, Kryl, Nohavica, Hutka…
únor Komorní hudba a orchestrální hudba.
březen Dvou-, tří- a čtyřčtvrťový takt. Rytmický doprovod hudbu. Rytmická ozvěna.
duben Produkce jednoduchých písní s pomocí Boomwhakers.
květen Poslech: koncert B moll, Čtvero ročních období.
červen Hudba a emoce. Tance: čardáš, kankán.
 

Tělesná výchova – 2023

vyučující Mgr. Vladislav Doležal – chlapci, Mgr. Jitka Melounková – dívky
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost, obratnost 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
HERNÍ CVIČENÍ A DOVEDNOSTI – herní činnosti s míči, bez míče 
říjen LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal 
listopad GYMNASTIKA – kotoul vpřed, kotoul vzad, šplh na laně, šplh o tyči, šplh na laně                 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal, florbal
 
prosinec GYMNASTIKA – akrobacie, přeskok, skoky na trampolíně, cvičení na hrazdě SPORTOVNÍ HRY – volejbal, přehazovaná, futsal, florbal 
leden LYŽAŘSKÝ VÝCVIK – vnitřní a vnější oblouk, oblouk s přibrzděním, snožný oblouk, carving, jízda v pluhu, lyžařský slalom                                                                         
TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI – člunkový běh, posilovací cvičení, skok z místa 
 
únor POSILOVACÍ, RYCHLOSTNÍ A OBRATNOSTNÍ CVIČENÍ – reakční běžecká cvičení, cvičení se změnou směru, kruhový trénink 
březen Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky 
a netradiční sportyringo, kinbal, korfbal, frisbee 
duben ÚPOLOVÁ CVIČENÍ – přetlačovaná, sebeobrana, cvičení s odporem 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem – příprava Lehkoatletická olympiáda 
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika a metodika jednotlivých disciplín, štafetové běhy
SPORTOVNÍ HRY – s
oftbal, házená, kopaná, basketbal
 
červen SPORTOVNÍ HRY – organizace a spolupráce na řízení her/zápasů  
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu. 
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. 
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy. 
Komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky). 
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech. 
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.  
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech. 
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností. 
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena 
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  
při většině činností zařazeno Průřezová témata:                                                                                                         Osobnostní a sociální výchova 
Sebepoznání a sebepojetí. 
Seberegulace, sebeorganizace. 
změny, SPU , atd. Dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)