Tematický plán 4. VG

Český jazyk a literatura 2023

   
vyučující Mgr. Marie Karfíková    
učebnice Literatura pro SŠ – PS pro 4. ročník s ukázkami literárních děl
Český jazyk pro střední školy – PS pro 4. ročník
Maturita z českého jazyka a literatury cvičebnice
   
hodinová dotace 4    
měsíc Tematický celek    
září JAZYK
Jazykověda a její disciplíny
Historický vývoj češtiny
LITERATURA
Opakování – české drama 1. pol. 20. stol.
Světová literatura 2. pol. 20. stol.
   
říjen SLOH
Funkční styl řečnický
LITERATURA
Světová literatura 2. pol. 20. stol. – rozhněvaní mladí muži, magický realismus, postmoderna
   
listopad JAZYK
Úvod do valeční syntaxe
LITERATURA
Absurdní drama
Drama
   
prosinec SLOH
Funkční styl umělecký
Vypravování s uměleckými prvky
LITERATURA
Sci-fi a fantasy
Poválečná česká literatura
50. léta v české literatuře
Období tzv. „tání“
   
leden JAZYK
Nauka o textu
Kritika, recenze
LITERATURA
Exilová a ineditní literatura
Generace 60. let, rok 1968, normalizace
   
únor JAZYK
Cvičení z fonetiky a ortografie
Opakování – lexikologie a morfologie
LITERATURA
Česká váleční a historická próza 2. pol. 20. stol.
Experimentální poezie
   
březen JAZYK
Opakování – syntax
SLOH
Opakování – stylistika
LITERATURA
Oficiální literatura a „šedá zóna“
Samizdat a exil
   
duben

LITERATURA
Absurdní drama
Undergroundová literatura a písňové texty
Literatura po roce 1989

Analýza uměleckých a neuměleckých textů

   
květen

LITERATURA
Představitelé současné české poezie a prózy

Komplexní jazykové rozbory

   
     

Anglický jazyk 2023

   
     
vyučující Mgr. Jitka Melounková    
učebnice English File Upper-Intermediate fourth edition    
hodinová dotace 3    
Září

Unit 6 
G  used to, be used to, get used to
V sleep
S Facts about sleep

   
Říjen

G gerunds an infinitives
V music
S Music to my ears
C Halloween

   
Listopad Unit 7
G Past modals
V Verbs often confused
P Weak form of have
C Thanksgiving
   
Prosinec

G Verbs of the senses
V The body
S Talking abot performances
C Christmas

   
Leden Unit 8
G The passive, have something done
V Crime and punishment
P the letter u
   
Únor

G Reporting verbs
V The media
S Fake news

   
Březen

Unit 9
G Clauses of contrast and purpose
V Advertising, business
S Revision for maturita
C Easter

   
Duben G Uncountable and plural nouns
V Wordbuilding
S Revision for maturita
   
Květen      
Červen      

 

   
       
vyučující      
učebnice      
hodinová dotace 2    
Září

                                                                               

   
Říjen      
Listopad      
Prosinec      
Leden      
Únor      
Březen      
Duben      
Květen      
Červen      
     

Německý jazyk 2023

   
vyučující Mgr. Andrea Randáková    
učebnice Direkt interaktiv 3 (Nakladatelství Klett)    
hodinová dotace 3    
měsíc Tematický celek    
září

Wiederholung
L23 – Der Planet Erde
In der Tier- und Pflanzenwelt
Was tust du für die Umwelt?
Grammatik: Plusquamperfektum

   
říjen

L24 – Heute feiern wir…
Warum feiern wir…
Kennst du diese Tradition?
Grammatik: Pronomen einander
                      Richtungsadverbien   

   
listopad L24 – Heute feiern wir…
Was feiern wir?
Trachten, Masken, Kostüme
Grammatik: Sprichwörtliche Bestimmungen im Satz
   
prosinec L25 – Mein Auto ist kaputt
Smarthome
Hilfe! Mein Auto ist kaputt.
Grammatik: Komposita bei Substantiven und Adjektiven
Weihnachten
   
leden

L25 – Mein Auto ist kaputt
Was soll ich machen?
Wen soll ich anrufen?
Grammatik: Deklination nach dem BA, nach dem UA – Wiederholung
Deklination ohne Artikel

   
únor L26 – Die gesellschaft der Zukunft
Sci-fi ist mein Lieblingsgenre
So sieht die Welt im Jahr 2100 aus
Grammatik: Infinitiv mt zu/ohne zu
Mehrteilige Konjunktionen
   
březen L26 – Die gesellschaft der Zukunft
Mensch der Zukunft
Grammatik: Partizip I.
Partizip II.
   
duben Wiederholung zum Abitur: Grammatik
Konversationsthemen
   
květen      

Základy společenských věd 2023

   
vyučující ThLic. Josef Prokeš    
učebnice Základy společenských věd (Gilernová, Buriánek)    
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září Úvod do filozofie
– předmět filozofie a hlavní filozofické problémy
– vztah filozofie k jiným formám vědění o světě
PT: Základní problémy sociokulturních problémů
   
říjen Přehled dějin filozofie
– počátky filozofie v Indii a Číně
   
listopad  – antické Řecko    
prosinec – sofisté a Sokrates
– Platónova teorie idejí
   
leden – Aristotelovo učení o tvarech a kategoriích
– předchůdci atomismu a Demokritos z Abdér
   
únor – filozofie v helénistickém období
– křesťanství a patristika
– filozofie v období rané a vrcholné scholastiky
   
březen – filozofie a přírodní věda v období  renesance
a humanismu
– filozofie novověku, empirismus a racionalismus
– francouzské osvícenství
– německá filozofie / Hegel , Kant /
   
duben Filozofické směry 19. století a 20.století
– pozitivismus, voluntarismus, marxismus
– současné filozofické směry – pragmatismus,existencialismus,fenomenologie
souhrnné opakování
   
květen Filosofie na prahu 21. století.
– rozbor vybraných filosofických textů
Základy etiky
PT: Morálka všedního dne
   
       
květen      

Seminář ze základů společenských věd 2023

   
vyučující Mgr. Květa Chocholová    
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září

Psychologie
Psychologie jako věda
Psychické procesy – vnímání, představy, fantazie, myšlení, řeč
Psychické procesy – paměť, motivace
Psychické vlastnosti – schopnosti a učení

   
říjen

Psychologie
Psychické vlastnosti – temperament
Psychologie osobnosti
Sociální psychologie

   
listopad

Sociologie
Sociologie jako věda
Socializace a sociální struktura
Sociální skupiny

   
prosinec

Politologie
Stát a národ
Právní základy státu
Politika

   
leden

Politologie
Demokracie
Právo
Pojem a význam práva, systém práva, právní vztahy
Občanské právo

   
únor

Právo
Trestní právo
Rodinné právo a pracovní právo

   
březen

Ekonomie
Ekonomie jako věda, základní ekonomické pojmy
Trh a tržní systém
Trh peněz

   
duben

Ekonomie
Trh práce
Úloha státu v tržní ekonomice

   

Matematika 2023

   
       
vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová    
učebnice POSLOUPNOSTI A ŘADY    
DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET    
hodin týdně 4    
měsíc Tematický celek    
září Posloupnosti    
říjen Posloupnosti     
listopad Limity posloupností a nekonečné řady    
prosinec Funkce    
leden Funkce    
únor Funkce    
březen Funkce    
duben Opakování středoškolské matematiky    
       

Seminář z českého jazyka

   
vyučující doc. PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.    
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září opakování z morfologie    
říjen opakování ze syntaxe    
listopad opakování ze stylistiky    
prosinec kritické hodnocení textů různých funkčních stylů    
leden všestranný rozbor textu    
únor rozvoj souvislého mluveného/psaného komunikátu    
březen opakování z české literatury    
duben opakování ze světové literatury    
       

Fyzika 2023

   
vyučující Mgr. Klára Hunešová    
učebnice Fyzika pro gymnázia – Optika, Fyzika mikrosvěta    
hodin týdně 1    
měsíc Tematický celek    
září Šíření, odraz a lom světla    
říjen Paprsková optika    
listopad Paprsková optika    
prosinec Vlnová optika    
leden Vlnová optika    
únor Vlnová optika    
březen Fyzika mikrosvěta     
duben Volné téma    
       

Chemie 2023

   
vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář    
učebnice Chemie pro čtyřletá gymnázia 3    
hodinová dotace 1    
měsíc Tematický celek    
září základy biochemie – sekundární metabolity
dynamická biochemie-úvod a definice předmětu
charakteristika a rozdělení metabolických dějů
   
říjen metabolické děje
lipidy
metabolismus lipidů
   
listopad sacharidy
metabolismus sacharidů
   
prosinec proteiny
metabolismus proteinů
nukleové kyseliny
metabolismus nukleových kyselin
   
leden vzájemné vztahy metabolických dějů
dýchací řetězec
regulace metabolismu
   
únor periodický zákon
vztahy mezi strukturou a vlastnostmi látek
redoxní děje
   
březen základní chemické výpočty
vyčíslování chemických reakcí
ovlivňování průběhu chemických reakcí
   
duben elektrochemie
moderní chemické technologie a životní prostředí
   
       

Biologie 2023

   
vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář    
učebnice Genetika-Šmarda   Ekologie-Šlégl    
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září Ekologie-charakteristika a cíle,vývoj
Planeta Země-biosféra,vztahy, biogeochemické cykly(C,N,P,Ca…)
   
říjen Populace-rostlinné,živočišné,hl. charakteristiky
Biotopy-charakteristické typy
   
listopad Společenstva-složení,hl.charakteristiky, rostlinné X živočišné srovnání, vztahy
Ekosystémy-hl.typy, charakteristika, vztahy v ek.PT Problematika vztahů organizmů a prostředí
   
prosinec Biosféra a člověk-ekologické problémy-globální a místní
Ekologické programy – udržitelní rozvoj, agenda 21 atd.
PT Člověk a životní prostředí
PT Životní prostředí regionu a ČR
   
leden Vznik a vývoj planety Země a jednotlivých geosfér
Mineralogie – vznik, vlastosti a přehled hlavních nerostů
   
únor Petrologie – vznik, vlastnosti a přehled hlavních hornin
Tektonická geologie – vnitřní geologické děje
   
březen Tektonická geologie – vnější geologické děje
Pedologie – vznik a vlastnosti půd
   
duben Pedologie – třídění a přehled hlavních druhů a typů půd
Hydrolologie – podzemní a povrchové vody
   
       

Zeměpis 2023

   
vyučující Mgr. Květa Chocholová    
učebnice Školní atlas světa, Školní atlas ČR    
hodinová dotace 1    
měsíc Tematický celek    
září Opakování    
Jižní Evropa (geografická charakteristika), opakování    
říjen Jižní Evropa západní Evropa (geografická charakteristika)    
listopad Západní Evropa, severní Evropa (geografická charakteristika)    
prosinec Západní Evropa, severní Evropa (geografická charakteristika)    
leden Východní Evropa a baltské země, evropské Rusko    
únor Evropské Rusko jihovýchodní Evropa, Balkán    
březen Střední Evropa    
duben Česká republika – fyzicko-geografická a socio-geografická charakteristika    
Životní prostředí regionu a České republiky    
květen      
červen      

Dějepis 2023

   
vyučující Mgr. Andrea Randáková    
učebnice Dějepis 4 pro G a SŠ – Nejnovější dějiny (SPN)    
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září Politické a hospodářské dějiny habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století, opakování    
říjen Politické a hospodářské dějiny habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století    
listopad Mezinárodní situace ve světě před první světovou válkou    
prosinec Válečné události první světové války    
leden Politické a hospodářské dějiny Evropy a světa v meziválečném období    
únor Válečné události druhé světové války
Role médií v moderních dějinách
   
březen Poválečné uspořádání Evropy, světové a československé dějiny v 1. polovině 20.století
Základní problémy sociokulturních problémů
   
duben Světové a československé dějiny v 2. polovině 20.stotletí, Svět v období studené války    
květen      
       

Seminář ze zeměpisu 2023

   
vyučující Mgr. Květa Chocholová    
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září

Geografie jako věda, vesmír
Tvar a pohyby Země
Kartografie
Georeliéf, pedosféra

   
říjen

Atmosféra, meteorologie
Litosféra
Hydrosféra

   
listopad

Biosféra
Globální problémy světa
Zemědělství, lesnictví, rybolov

   
prosinec

Těžba nerostných surovin, energetika, průmysl
Doprava a cestovní ruch
Obyvatelstvo

   
leden

Konfliktní oblasti světa
Severní Amerika
Jižní Amerika

   
únor

Afrika
Austrálie a Oceánie, polární oblasti

   
březen

Východní Asie
Jižní a jihovýchodní Asie

   
duben

Západní Asie
Střední Asie 

   
       

Informatika 2023

   
vyučující Mgr. Luděk Polák    
učebnice      
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září algoritmizace    
říjen algoritmizace    
listopad algoritmizace    
prosinec algoritmizace    
leden algoritmizace    
únor algoritmizace    
březen algoritmizace    
duben Opakování    
květen Opakování    
       

Tělesná výchova – dívky 2023

   
4.VG     
vyučující Mgr. Jitka Melounková    
učebnice      
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost, obratnost 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
HERNÍ CVIČENÍ A DOVEDNOSTI – herní činnosti s míči, bez míče 
   
říjen LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal 
   
listopad

GYMNASTIKA – kotoul vpřed, kotoul vzad, šplh na laně, šplh o tyči, šplh na laně                 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal, florbal 

   
prosinec GYMNASTIKA – akrobacie, přeskok, skoky na trampolíně, cvičení na hrazdě
SPORTOVNÍ HRY – volejbal, přehazovaná, futsal, florbal
 
   
leden GYMNASTIKA – prostná cvičení, cvičení na kruzích                                          
TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI – člunkový běh, posilovací cvičení, skok z místa 
 
   
únor POSILOVACÍ, RYCHLOSTNÍ A OBRATNOSTNÍ CVIČENÍ – reakční běžecká cvičení, cvičení se změnou směru, kruhový trénink     
březen Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky 
a netradiční sportyringo, kinbal, korfbal, frisbee 
   
duben ÚPOLOVÁ CVIČENÍ – přetlačovaná, sebeobrana, cvičení s odporem 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem – příprava Lehkoatletická olympiáda 
   
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika a metodika jednotlivých disciplín, štafetové běhy
SPORTOVNÍ HRY – s
oftbal, házená, kopaná, basketbal
 
   
červen SPORTOVNÍ HRY – organizace a spolupráce na řízení her/zápasů, vedení hodiny     
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu. 
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. 
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy. 
Komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky). 
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech. 
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.  
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech. 
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností. 
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena 
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  
   
při většině činností zařazeno Průřezová témata:                                                                                                         Osobnostní a sociální výchova 
Sebepoznání a sebepojetí. 
Seberegulace, sebeorganizace. 
   
změny, SPU , atd. Dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)     
       
4.VG – chlapci    
vyučující Mgr. Vladislav Doležal    
učebnice      
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost, obratnost 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
HERNÍ CVIČENÍ A DOVEDNOSTI – herní činnosti s míči, bez míče 
   
říjen LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal 
   
listopad GYMNASTIKA – kotoul vpřed, kotoul vzad, šplh na laně, šplh o tyči, šplh na laně                 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal, florbal
 
   
prosinec GYMNASTIKA – akrobacie, přeskok, skoky na trampolíně, cvičení na hrazdě
SPORTOVNÍ HRY – volejbal, přehazovaná, futsal, florbal
 
   
leden GYMNASTIKA – prostná cvičení, cvičení na kruzích                                          
TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI – člunkový běh, posilovací cvičení, skok z místa
   
únor POSILOVACÍ, RYCHLOSTNÍ A OBRATNOSTNÍ CVIČENÍ – reakční běžecká cvičení, cvičení se změnou směru, kruhový trénink     
březen Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky 
a netradiční sportyringo, kinbal, korfbal, frisbee 
   
duben ÚPOLOVÁ CVIČENÍ – přetlačovaná, sebeobrana, cvičení s odporem 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem – příprava Lehkoatletická olympiáda 
   
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika a metodika jednotlivých disciplín, štafetové běhy SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketba    
červen SPORTOVNÍ HRY – organizace a spolupráce na řízení her/zápasů, vedení hodiny     
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu. 
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. 
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy. 
Komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky). 
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech. 
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.  
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech. 
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností. 
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena 
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  
   
při většině činností zařazeno Průřezová témata:                                                                                                         Osobnostní a sociální výchova 
Sebepoznání a sebepojetí. 
Seberegulace, sebeorganizace.
   
změny, SPU , atd. Dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)