Chemie

Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně, v II. NG a 4. VG  jednu hodinu týdně. Výuka probíhá jednak v kmenových třídách (obecné části), jednak v odborné učebně (praktické části, laboratorní cvičení). Důraz je kladen na osvojení si základních dovedností a poznatků z oboru a pochopení vzájemných vztahů k ostatním přírodním vědám. Žáci se ve výuce seznamují s poznatky anorganické i organické chemie a biochemie, jejími zákonitostmi a využitím v praxi. Do výuky jsou začleňovány novinky v oboru. Studium chemie lze na vyšším stupni gymnázia zakončit maturitní zkouškou.