Školní poradenské pracoviště, gymnázium

Školní poradenské pracoviště nabízí žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům poradenské služby a konzultace v souvislosti s oblastmi:

 • prevence a řešení problémů spojených se školním selháváním,
 • prevence a řešení problémového nebo rizikového chování,
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky nadané,
 • práce s třídním kolektivem,
 • pomoc žákům s profesní orientací,
 • komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

V našem školním poradenském pracovišti působí výchovný poradce a metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog.

Metodik prevence, Výchovný poradce

Mgr. Marie Karfíková

marie.karfikova@zsgvodnany.cz, Telefon:  383 313 436

Pracoviště: budova gymnázia Bavorovská 1046, kabinet č. 6
 

Školní psycholog

Mgr. Alexandra Kiml

alexandra.kiml@zsgvodnany.cz, Telefon:  605 487 893 (v pracovní době)

Pracoviště: budova školy Alešova 50 – 1. patro, spojovací chodba
budova Bavorovská a Gymnázium – pavilon X, kabinet mezi dílnami a robotikou

Pro budovu Bavorovská a Gymnázium

 • Pondělí   10:00 – 15:00
 • Středa     07:30 – 13:30

Pro budovu Alešova

 • Úterý    07:30 – 13:30
 • Čtvrtek 11:00 – 16:00

(V jiné hodiny či dny pouze po předchozí domluvě.)

Služby školního psychologa jsou určeny všem, kteří se podílí na výchově a vzdělávání žáků naší školy:

 • žákům, rodičům, zákonným zástupcům
 • učitelům, pedagogickým pracovníkům a ostatním pracovníkům školy

Příklady témat, se kterými se mohou na školního psychologa obracet žáci:

 • jak se dobře učit
 • osobnostní rozvoj (podpora motivovaných žáků při dosahování cílů)
 • jak si budovat vztahy s ostatními (kamarádství nebo konflikty)
 • se vším, o čem si chtějí popovídat s odborníkem na chování a prožívání
 • jak se vypořádat s nepříjemnými pocity ve škole (strach, úzkost, trápení, nemoc)

Příklady témat se, kterými se mohou na školního psychologa obracet rodiče:

 • jak vytvářet kvalitní podmínky pro školní úspěšnost svého dítěte
 • jak se domluvit s vlastním dítětem na pravidlech
 • jak přispívat k efektivní komunikaci s učiteli
 • jak řešit výchovné potíže (neposlušnost, vzdor, konflikty)
 • jak řešit negativní prožívání dítěte (nežádoucí stavy a nálady)

Posláním školního psychologa je odborná a profesionální podpora.

 

Školní speciální pedagog

Bc. Miluše Livečková

Miluse.Liveckova@zsgvodnany.cz, Telefon: 383 313 424, 774 366 433 

Pracoviště: budova Bavorovská, pavilon 2. stupně, kabinet č. 9

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

Školní speciální pedagog nabízí možnost žákům, rodičům a pedagogům konzultovat problémy související s potřebami žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Na našem gymnáziu mezi hlavní činnosti školního speciálního pedagoga patří:

 • poskytování podpory rodičům i pedagogům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • metodická pomoc třídním učitelům a ostatním pedagogům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – podpůrné materiály, informace, pomůcky, možnosti dalšího vzdělávání,
 • koordinace asistentů pedagoga a metodické vedení asistentů pedagoga,
 • začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podpora vzdělávání nadaných žáků,
 • podpora při vytváření Individuálních vzdělávacích plánů a Plánů pedagogické podpory,
 • spolupráce s odborníky týmu Školního poradenského pracoviště (výchovný poradce a metodik prevence, školní psycholog),
 • kontaktní osoba pro školská poradenská zařízení (PPP, SPC) při nastavování vhodných podpůrných opatření,
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb.