Školská rada

Školská rada na období 2019-2022

Zástupci zřizovatele:

Ing. Tomáš Bednařík

Květoslava Louženská

Jindra Procházková

Zástupci zákonných zástupců žáků:

RNDr. Jana Klicnarová, Ph. D.

Mgr. Renata Tenderová

PhDr. Alexandra Kiml

Zástupci pedagogů:

Mgr. Luděk Polák

Mgr. Filip Marek

Mgr. Radka Sarauerová

Předseda: PhDr. Alexandra Kiml

Místopředseda: Mgr. Filip Marek

Informace o školské radě

Školská rada se zřizuje podle § 167 odst. 1 zákona 561/2004 (Školský zákon) a volí se podle Volebního řádu školské rady vydaného zastupitelstvem Města Vodňany dne 30. 11. 2015. Školská rada má devět členů (třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci školy).

Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy