Tematický plán 1. VG + 1.G4

 

Český jazyk a literatura 2023

vyučující  Doc. PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. – 1.VG; Mgr. Jana Remešová – 1.G4;
učebnice Český jazyk pro střední školy 1 učebnice + pracovní sešit, Taktik
Nová literatura pro střední školy 1 učebnice + pracovní sešit + čítanka, Taktik
hodinová dotace 5
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Úvod do studia jazyka
Čeština a jazyky příbuzné
LITERATURA
Úvod do literatury (umění a literatura, literární druhy a žánry, umělecké prostředky)
Interpretace literárního textu
říjen JAZYK
Čeština a jazyky příbuzné
Útvary národního jazyka
LITERATURA
Literatura nejstarších starověkých civilizací
Literatura starověkého Řecka
listopad SLOH
Úvod do stylistiky
Komunikační situace
LITERATURA
Literatura starověkého Říma
Středověká evropská literatura
prosinec SLOH
Funkční styly
Slohové postupy a útvary
LITERATURA
Středověká literatura v Čechách a na Moravě
leden SLOH
Funkční styl běžné komunikace a jeho útvary
Slohový útvar prostěsdělovací
Dopis  

LITERATURA
Husitství

únor JAZYK
Úvod do fonetiky
LITERATURA
Renesance a humanismus v Evropě
Renesance a humanismus v Čechách a na Moravě
březen JAZYK
Vývoj českého pravopisu
Písmo
LITERATURA
Baroko v Evropě
Baroko v Čechách a na Moravě
duben SLOH
Vypravování
Mediální produkty a jejich význam
LITERATURA
Klasicismus a osvícenství ve světové literatuře
květen JAZYK
Pravopis
Interpunkce
SLOH
Vypravování
LITERATURA
Preromantismus ve světové literatuře
1. etapa národního obrození
červen JAZYK
Interpunkce
Opakování
LITERATURA
2. etapa národního obrození
 

Anglický jazyk A – 2022

vyučující Mgr. Milena Čejková
hodin týdně 3
učebnice Insight Intermediate second edition
měsíc Tematický celek
září Unit 1
G   present tenses
V   describing appearance, compound adjectives, personality adjectives
říjen G   verb patterns
V   clothes and fashion
W  informal e-mail
C   Halloween
listopad Unit 2
G   narrative tenses, used to, would
V   travel and transport, verbs + prepositions
W  story
C   Thanksgiving
prosinec Unit 3
G   past simple x present perfect
V   idioms, noun suffixes, feelings
C   Christmas 
leden G   present perfect simple x present perfect continuous
V   adverbs, health problems, values
W  e-mail
únor Unit 4
G   expressing the future
V   environment, prefixes
březen G   future continuous x future perfect
V   collocations, verbs + prepositions
W   opinion essay
duben Unit 5
G   zero, first and second conditionals, modals of obligation, prohibition and permission
V   influence, noun prefixes, synonyms, phrasal verbs
C   Easter
květen Unit 6
G   passive
V   advertising, collocations
červen G   have / get something done
V   trade, describing amounts
W   formal e-mail of complaint
 

Anglický jazyk B, C – 2023

vyučující Mgr. Jana Remešová – B, Mgr. Jitka Melounková – C
učebnice English File Intermediate fourth edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Unit 1 
G     present tenses, action x non-action verbs
V     food and restaurant, eating out
S     Meeting the parents
Říjen G    Future forms
V    Personality, family adjectives
S     Family life
C     Halloween
Listopad Unit 2
G    Present perfect x past simple
V    Money
C    Being a spender x saver
C    Thanksgiving
Prosinec G    Present perfect continuous
V    Strong adjectives
S    Writing an informal e-mail
C    Christmas
Leden Unit 3
G    Comparatives, superlatives
V    Transport and travel, collocations
S    Dangerous driving, agreeing and disagreeing
Únor G   Articles
V   Collocations  – verbs / adjectives + prepositions
S    Stereotypes, a difficult celebrity
Březen Unit 4
G    Can, could, be able to
V     -ed x -ing adjectives
S     Speaking a language – various tips
C     Easter
Duben G   Modals of obligation, reflexive pronouns
V   Phone language
S    Good manners 
Květen Unit 5
G   Past tenses
V   Sport
S   Famous moments in sport
Červen G   usually, used to
V   Relationships
S   Meeting friends

Německý jazyk 2023

vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice Direkt interaktiv 1 (Nakladatelství Klett)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Wiederholung:
Konversationsthemen: Familie, Freizeit und Hobbys, Ferien,
Wohnen,
Grammatik: Verb – Konjugation, Unregelmässige Verben, Modalverb,
Wortstellung, Fragen, Negation
říjen Wiederholung:
Konversationsthemen: Essen und Trinken, Reisen, Wetter, Bekleidung
Grammatik: Imperativ, Präteritum sein und haben, Perfektum –
schwache Verben, Präpositionen
listopad L5 – Guten Appetit!
Zu Mittag esse ich …
Im Restaurant
Grammatik: Konjugation bei unregelmäßigen Verben
Imperativ
prosinec L5 – Guten Appetit!
Essen selbst kochen oder bestellen?
Grammatik: Komposita, Subjekt man, Geografische Adjektiven

 Weihnachten

leden L6 – Mein Tagesablauf
Der Tag ist so lang
Was hast du gegen sie?
Grammatik: Verben mit trennbaren Präfixen

                      Verben mit untrennbaren Präfixen

únor L6 – Mein Tagesablauf
Verabredung
Grammatik: Zeitangaben

                      Präpositionen mit A

                      Deklination bei Substantiven

březen L7 – Meine Freunde
Meine Freundesliste
Ralfs Geburtstagsparty
Grammatik: Deklination bei Personalpronomen
Ostern
duben L7 – Meine Freunde
Charakteristik
Geschenke für meine Freunde
Grammatik: Deklination bei Possessivpronomen

                      Pronomen wer

květen L8 – Wir treffen uns in Salzburg
Besuch bei Ema
Im Kaufhaus
Grammatik: Präpositionen mit Dativ
červen L8 – Wir treffen uns in Salzburg
Am Samstagabend
Salzburg – Landeskunde
Grammatik: Ordinalzahlen

 

Wiederholung

 

Španělský jazyk 2023

vyučující Mgr. Andrea Exnerová
učebnice Nuevo Ven 1 – libro del alumno – učebnice, pracovní sešit, studijní příručka (Lekce 1-7)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Hola, Buenos días L1  

start: základní pozdravy, představování, výslovnost
slovní zásoba: abeceda, dny v týdnu, měsíce, roční období, národnost
gramatika: Číslo a rod substantiv a adjektiv

říjen Hola, Buenos días L1, Presentaciones L2  

formální a neformální pozdrav
slovní zásoba: povolání, číslovky 0-9
gramatika: Časování sloves ser, llamarse, trabajar, vivir; indikativ přítomného času pravidelných sloves, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena

listopad Presentaciones L2  

 slovní zásoba: povolání
gramatika: indikativ přítomného času pravidelných sloves, vykání, tvoření množného čísla substantiv a adjektiv

Día de los Muertos – Den mrtvých (Mexiko)

prosinec Alquilar un piso L3  

slovní zásoba: bydlení, nábytek, číslovky základní 10-20, řadové 1-10
gramatika: člen určitý, přídavná jména, indikativ přítomného času vybraných nepravidelných sloves
Fiestas y costumbres, Adviento, Navidad – Svátky a zvyky, Advent, Vánoce

leden Alquilar un piso L3, Por la ciudad L4  

slovní zásoba: bydlení, nábytek, člen neurčitý, číslovky základní 20-1000
gramatika: indikativ přítomného času vybraných nepravidelných sloves, sloveso estar

únor Por la ciudad L4  

slovní zásoba: udávání času, město, dopravní prostředky
gramatika: rozdíl v užití sloves estar/haber, indikativ přítomného času dalších vybraných nepravidelných sloves

březen Comer en el restaurante L5  

slovní zásoba: jídlo, pití, restaurace
gramatika: rozkazovací způsob kladný pravidelných a některých vybraných nepravidelných sloves pro tykání a vykání v jednotném čísle

duben Comer en el restaurante L5, Háblame de ti L6  

slovní zásoba: zájmy, dny v týdnu, popis vzhledu a povahových vlastností,
gramatika: sloveso gustar, vyjádřit přání, časování zvratných sloves
Pascua – Velikonoce

květen Háblame de ti L6
slovní zásoba: rodina
gramatika: opisné vazby s infinitivem, užití předložek a, de, en, con, mluvit o obvyklých činnostech, popis osoby
červen De compras L7  

slovní zásoba: obchod, oblečení, barvy, materiál
gramatika: přídavná jména pro barvy, indikativ přítomného času dalších vybraných nepravidelných sloves, tvary osobních zájmen pro předmět přímý/nepřímý
Opakování

 

Základy společenských věd 2023

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Společenské vědy pro střední školy 1. a 2. díl – DIDAKTIS
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Úvod do předmětu ZSV
Úvod do psychologie – člověk jako jedinec, historické etapy a psychologické směry
říjen Psychika – její biologická a sociální podmíněnost
Poznávací procesy – čití a vnímání, představy, paměť, myšlení a řeč
Psychické jevy a stavy
listopad Emoce a seberegulace
Psychologie činnosti, jednání a chování, aktivace, hra, učení a práce, vůle
Psychologie osobnosti – teorie, struktura
prosinec Vlastnosti osobnosti – výkonové vlastnosti, aktivačně motivační vlastnosti, vztahově postojové vlastnosti
leden Seberegulační vlastnosti a dynamické vlastnosti
Vývoj psychiky
Psychické poruchy a zásady duševní hygieny
únor Vymezení sociologie jako vědy, vznik a vývoj
Hlavní sociologické směry a osobnosti
březen Metody práce v sociologii
Společnost a příroda, společnost a kultura
duben Socializace, sociální pozice a sociální role
Sociální komunikace, konflikty, asertivita
květen Sociální skupiny, jejich druhy a charakteristika
PT: Psychosociální aspekty multikulturality
červen Sociální organizace společnosti, sociální instituce, sociální rituály,
sociální deviace, sociálně patologické jevy
Opakování
 

Matematika 2023

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová, Mgr. Michaela Çakmak
  Základní poznatky z matematiky
Rovnice a nerovnice
Planimetrie
hodin týdně 5
měsíc Tematický celek
září Číselné obory, množiny
říjen Výroky, elementární teorie čísel
listopad Mocniny a výrazy
prosinec Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou
leden Soustavy lineárních rovnic a nerovnic
únor Kvadratické rovnice 
březen Rovnice a nerovnice a jejich soustavy
duben Rovnice a nerovnice a jejich soustavy
květen Základy planimetrie, konstrukční úlohy
červen Geometrická zobrazení
 

Fyzika 2023

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Fyzika pro gymnázia – Mechanika
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Kinematika hmotného bodu
říjen Kinematika hmotného bodu
listopad Dynamika hmotného bodu
prosinec Dynamika hmotného bodu
leden Mechanická práce
únor Gravitační pole
březen Gravitační pole
duben Mechanika tuhého tělesa
květen Mechanika tuhého tělesa
červen Mechanika tekutin
 

Chemie 2023

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Chemie pro čtyřletá gymnázia 1
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Úvod do studia chemie
Složení a struktura chemických látek
Atom – vývoj teorie o stavbě (Rutherfordův model, Bobrův model)
Kvantová čísla – vlnový mechanický model atomu
Periodický zákon, zákonitosti výstavby periodické soustavy – vztah ke struktuře atomu
říjen Radioaktivita – charakteristika, radioaktivní záření
Radioaktivní rozpady – s+, s-, rozpadové řady, přirozená a umělá radioaktivita, praktické využití
Hmotnost atomu – výpočty
Chemická vazba – obecná charakteristika, typy vazeb
listopad Vazba kovalentní – vznik, vlastnosti
Vazba polární a iontová – vznik, vlastnosti
Kovy a kovová vazba – teorie elektronového plynu
Vazba koordinační kovalentní, slabé vazebné interakce
prosinec Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí
Chemické názvosloví – opakování (oxidy, sulfidy, soli, kyseliny, hydroxidy)
Chemické názvosloví – komplexní sloučeniny, podvojné soli
leden Chemické reakce – charakteristika, klasifikace
Chemické rovnice – způsoby zápisu
Vyčíslování rovnic – hl. redoxních (křížové pravidlo)
Výpočty z chemických rovnic
únor Směsi – rozdělení a vlastnosti
Roztoky – klasifikace, výpočty – Ws koncentrace
Chemická termodynamika – přehled studia, veličiny
Termochemie – předmět studia, termochemické zákony
březen Kinetika chemických reakcí – teorie srážková, teorie aktivovaného komplexu
Vlivy na rychlost chem. reakcí – koncentrace, teplota, katalyzátory
Acidobazické reakce – teorie Arheniova, teorie Bronsted – Loweyho
Hydrolýza solí – vztah k acido-bazickým dějům
duben Základy anorganická chemie
Prvky I A skupiny – struktura, obecné vlastnosti, chemické reakce, přehled vlastností a použití hl. sloučenin
Prvky II A skupiny – struktura, obecné vlastnosti, chemické reakce, přehled vlastností a použití hl. sloučenin
květen Prvky III A skupiny
Prvky IV A skupiny
Prvky V A skupiny
Prvky VI A skupiny
PT: Člověk a životní prostředí
červen Prvky VIII A skupiny
Základy chemické analýzy – metody analytické chemie
laboratorní práce
 

Biologie 2023

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Obecná biologie  Biologie rostlin
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Rozdělení biologických věd,metody výzkumu v biologii
Vývoj biologického poznávání-historický přehled
Obecné znaky živých organismů
Prokaryotní buňka-stavba a fce
říjen Prokaryotní buňka-stavba a fce
Systém prokaryot
Systém prokaryot
Podbuněčné organismy-viry a fágy
listopad eukaryotní buňka-stavba a funkce
prosinec Botanika-úvod,charakteristika a členění botanických věd
rostlinná buňka a pletiva
leden Organologie-vegetativní orgány rostlin
Základy rostlinné fyziologie
únor Rostlinná taxonomie a systém
Podříše nižších rostlin-obecné znaky
březen Podříše nižších rostlin-systém
Vyšší rostliny-obecné znaky,generativní orgány
duben Vyšší rostliny-systém
Rostliny výtrusné
Rostliny nahosemenné
květen Vyšší rostliny-systém
Rostliny krytosemenné
Houby-obecné znaky
červen Houby-systém
Ekologie rostlin
 

Zeměpis 2023

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice Geografie pro SŠ 1
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Úvod do geografie
Vesmír, Sluneční soustava, Slunce, pohyby Země a Měsíce
říjen Globus a mapa, určování zeměpisné polohy, mapování, polohopis, výškopis, orientace v krajině
listopad Litosféra, stavba Země, druhy hornin, zemětřesení a sopky
prosinec Geomorfologičtí činitelé, vznik pohoří, erozní činitelé, utváření povrchu člověkem
leden Atmosféra: její funkce a složení, podnebné pásy, celoplanetární oběh vzduchových hmot,
místní větry (monzuny, pasáty…)
únor Vliv oceánu a pevniny na atmosféru, hydrosféra, světový oběh vody, světový oceán,
sladkovodní část hydrosféry
březen Pedosféra (půdní druhy a typy), biosféra (význam, rozložení flóry a fauny na Zemi)
duben Biosféra (podmínky existence života)
květen Zonalita a azonalita
červen Člověk a krajina (vzájemné interakce, využívání přírodní bohatství, trvale udržitelný rozvoj)
 

Dějepis 2023

vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice Dějepis 1 pro G a SŠ – Pravěk a starověk (SPN)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Pravěk, hominizace, vývoj člověka
říjen Neolitická revoluce, její průběh a důsledk
listopad Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny despocií Blízkého Východu
prosinec Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny despocií Blízkého a Dálného Východu
leden Politicko-hospodářské a kulturní dějiny antického Řecka
únor Politicko-hospodářské a kulturní dějiny antického Řecka
březen Alexandr Makedonský, politicko-hospodářské dějiny antického Říma
duben Politicko-hospodářské dějiny antického Říma
květen Politicko-hospodářské dějiny antického Říma
červen Politicko-hospodářské dějiny antického Říma, naše země ve starověku
 

Informatika 2023

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice  
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Číselné soustavy
říjen Binární soustava – výpočty
listopad Počítač jako nástroj práce s informacemi – hardware
prosinec Počítač jako nástroj práce s informacemi – software
leden Počítač jako nástroj práce s informacemi – software
únor Operační systémy
březen Zabezpečení dat
duben Zpracování dat – textový editor
květen Zpracování dat – tabulkový kalkulátor
červen Opakování
 

Estetická výchova – výtvarná 2023

vyučující Mgr. Barbora Křížková Louženská
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září PRAVĚKÉ UMĚNÍ
– Druhy výtvarného umění paleolitu a neolitu
– Pravěké kultury na našem území
– Keltská kultura
(jeskynní malby, rozmývaná kresba rudkou a uhlem na plastickém podkladu a hledání tvarů zvířat; šperky z přírodních materiálů; mince a keltské ornamenty tzv. uzly)
PT: Problematika vztahů organizmů a prostředí;
Člověk a životní prostředí
říjen EGYPT A MEZOPOTÁMIE
– Znaky nejstarších civilizací starověku
– Srovnání monumentální architektury obou civilizací
– Egyptské sochařství a malířství
(kolorovaný sádroryt dodržující charakter egyptského malířství, téma e. mytologie;
papyrus, svitek, egyptské mýty vyprávěné obrázkovým písmem)
listopad ŘECKO
– Kréta, Mykény (první kultura v egejské oblasti, nejstarší kultura Řecka)
– Řecko – obecná charakteristika řeckého umění, klasické antické Řecko
– Klasické antické Řecko, obecná charakteristika řeckého umění
Architektura, sochařství a malířství v jednotlivých obdobích řecké antiky
(proporce lidské postavy, kánon, kontrapost, tělo v pohybu, studijní kresba, kombinovaná technika)
PT: Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů;
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
prosinec ŘÍM
– Osídlení Apeninského poloostrova, první vyspělá kultura tohoto území
Odlišný národní charakter ve srovnání s Řeky
– Druhy a typy římské architektury, římský urbanismus; historické proměny sochařství
– Druhy a techniky vrcholného období řím. malířství
– Křesťanská antika
(římská kapitálka, výtvarná hra s písmem; římské lázně a vily, výtvarné zpracování Nového zákona)
leden RANÝ STĚDOVĚK V ČECHÁCH A V EVROPĚ
– Proměny na politické mapě Evropy
– Kulturní oblasti a období předrománské Evropy
– Byzanc
– Předrománské umění Velké Moravy
(ikony z ústřižků současných časopisů – mozaika-koláž; iniciály inspirované iroskotskou knižní iluminací; papírové modely velkomoravských kostelů)
únor – Obecná charakteristika ROMÁNSKÝCH SLOHŮ, významné evropské památky
GOTIKA – Periodizace a historické souvislosti
– Periodizace a historické souvislosti
– Architektura – druhy, konstruktivní prvky a znaky, památky
(kresba románského oblouku a sloupu; gotické okno, vitráž, kružba, lomený oblouk)
březen – Gotika na našem území, Praha Karla IV. – edukativní DVD, video
– Katedrála sv.Víta a její stavební fáze
– Malířství a sochařství gotiky ve srovnání s románským uměním
(inspirace gotickými skříňovými oltáři a deskovou malbou, týmová práce; odkrývací rezerváž na voskovém podkladu)
duben RENESANCE
– Novověk a jeho vymezení
– Periodizace a obecná charakteristika renesance v Itálii a v zaalpských zemích
– Znaky italské renesanční architektury, nejvýznamnější památky a jejich tvůrci
(kresba architektury zaměřená na perspektivní prostorovou konstrukci;
studijní kresby částí lidského těla)
květen – Prezentace malířských a sochařských osobností renesance
(parafráfe slavných obrazů – výtvarná hra s využitím moderních výrazových prostředků xerox, fotomontáž aj.)
červen – Kulturní historie města Vodňany a jeho okolí
Projekt naše město, tvorba v plenéru
PT: Sociální komunikace;
Spolupráce a soutěž
 

Tělesná výchova – dívky 2023

 
vyučující Mgr. Jitka Melounková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost, obratnost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem
HERNÍ CVIČENÍ A DOVEDNOSTI – herní činnosti s míči, bez míče
říjen LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená,  kopaná, basketbal
listopad GYMNASTIKA – kotoul vpřed, kotoul vzad, šplh na laně, šplh o tyči
SPORTOVNÍ HRY – volejbal, přehazovaná, futsal, florbal
prosinec GYMNASTIKA – akrobacie, přeskok, skoky na trampolíně, cvičení na hrazdě
SPORTOVNÍ HRY – volejbal, přehazovaná, futsal, florbal
 
leden GYMNASTIKA – prostná cvičení, cvičení na kruzích                                          
TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI – člunkový běh, posilovací cvičení, skok z místa 
 
únor LYŽAŘSKÝ VÝCVIK – vnitřní a vnější oblouk, oblouk s přibrzděním, snožný oblouk, carving, jízda v pluhu, lyžařský slalom                                                                         
POSILOVACÍ, RYCHLOSTNÍ A OBRATNOSTNÍ CVIČENÍ – reakční běžecká cvičení, cvičení se změnou směru, kruhový trénink
 
březen sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
netradiční sportyringo, kinbal, korfbal, frisbee 
duben ÚPOLOVÁ CVIČENÍ – přetlačovaná, sebeobrana, cvičení s odporem 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem – příprava Lehkoatletická olympiáda 
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika a metodika jednotlivých disciplín, štafetové běhy
SPORTOVNÍ HRY – s
oftbal, házená, kopaná, basketbal
 
červen SPORTOVNÍ HRY – organizace a spolupráce na řízení her/zápasů, vedení hodiny 
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu. 
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. 
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy. 
Komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky). 
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech. 
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.  
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech. 
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností. 
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena 
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  
při většině činností zařazeno Průřezová témata:                                                                                                         Osobnostní a sociální výchova 
Sebepoznání a sebepojetí. 
Seberegulace, sebeorganizace. 
změny, SPU , atd. Dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané) 
   

Tělesná výchova – hoši 2023

 
vyučující Mgr. Vladislav Doležal
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost, obratnost 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
HERNÍ CVIČENÍ A DOVEDNOSTI – herní činnosti s míči, bez míče 
říjen LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal 
listopad GYMNASTIKA – kotoul vpřed, kotoul vzad, šplh na laně, šplh o tyči, šplh na laně                 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal, florbal 
prosinec GYMNASTIKA – akrobacie, přeskok, skoky na trampolíně, cvičení na hrazdě
SPORTOVNÍ HRY – volejbal, přehazovaná, futsal, florbal
 
leden GYMNASTIKA – prostná cvičení, cvičení na kruzích                                          
TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI – člunkový běh, posilovací cvičení, skok z místa 
 
únor LYŽAŘSKÝ VÝCVIK – vnitřní a vnější oblouk, oblouk s přibrzděním, snožný oblouk, carving, jízda v pluhu, lyžařský slalom                                                                          POSILOVACÍ, RYCHLOSTNÍ A OBRATNOSTNÍ CVIČENÍ – reakční běžecká cvičení, cvičení se změnou směru, kruhový trénink 
březen Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky 
a netradiční sportyringo, kinbal, korfbal, frisbee 
duben ÚPOLOVÁ CVIČENÍ – přetlačovaná, sebeobrana, cvičení s odporem 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem – příprava Lehkoatletická olympiáda 
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika a metodika jednotlivých disciplín, štafetové běhy SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal 
červen SPORTOVNÍ HRY – organizace a spolupráce na řízení her/zápasů, vedení hodiny 
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu. 
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. 
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy. 
Komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky). 
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech. 
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.  
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech. 
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností. 
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena 
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  
při většině činností zařazeno Průřezová témata:                                                                                                         Osobnostní a sociální výchova 
Sebepoznání a sebepojetí. 
Seberegulace, sebeorganizace. 
změny, SPU , atd. Dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)