Nadační fond

Nadační fond Gymnázia Vodňany – účet pro sponzorské finanční dary

Číslo účtu nadace: 149 30 27 44 / 0600

 IČ: 606 50 729

 

Nadační fond, Gymnázia Vodňany

      Nadační fond je naší neziskovou organizací, která vznikla proto, aby financovala nadstandartní aktivity žáků na naší škole (např. jízdné na sportovní a recitační soutěže, odměny na sportovní soutěže, lyžařské kurzy,  knižní odměny na konci školního roku a za pochvalu ředitele školy, finanční příspěvky na majáles, maturitu, výtvarnou výchovu, na kulturní aktivity studentů, na nákup sport. potřeb, na poskytování stipendií  apod.)

Příspěvek mohou rodiče žáků zaslat na č. účtu:  149 302 744 / 0600, nebo jej mohou žáci zaplatit v hotovosti třídnímu učiteli.

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ STIPENDIÍ

 Nadační fond Gymnázia Vodňany stanovuje od školního roku 2006/2007 pro žáky Gymnázia, Vodňany, Bavorovská 1046 tato kritéria pro vyplácení prospěchových stipendií.

1A) Na prospěchové stipendium má nárok každý žák, který:

  • dosáhl v jednom pololetí školního roku studijní průměr ze všech vyučovacích předmětů v daném ročníku 1,00 a to ve výši 300,- Kč.
  • dosáhl v jednom pololetí školního roku studijní průměr ze všech vyučovacích předmětů v daném ročníku 1,50 a to ve výši 150,-Kč.

Žáci, kteří splňují výše zmíněná kritéria, obdrží v daném pololetí příslušnou finanční částku na čip, se kterým mohou kopírovat na kopírovacím stroji umístěném na přístupném místě Gymnázia Vodňany.

1B) Nadační fond Gymnázia Vodňany stanovuje dále, že ve školním roce 2023/2024 obdrží každý žák Gymnázia Vodňany s pochvalou ředitele školy zároveň poukázku na knižní publikaci ve výši 200,- Kč. Poukázka platí pro výběr libovolné knižní publikace v knihkupectví a papírnictví Láry Fáry, nám. Svobody 1, 389 01 Vodňany.

Důvodová zpráva: zavedením stipendií a posilováním prestižnosti výchovných opatření školy se Nadační fond Gymnázia Vodňany snaží více motivovat žáky k zlepšování jejich studijních výsledků a  také oceňovat aktivity, kterými reprezentují školu na veřejnosti.

     Soňa Kubová, předseda správní rady Nadačního fondu Gymnázia, Vodňany