Matematika

Matematika na našem gymnáziu rozvíjí především logické a abstraktní myšlení. Zařazujeme proto náročnější a problémové úlohy. Vyučujeme systematicky a na příkladech. Pochopení učiva prověřujeme v domácích úkolech. Učíme žáky hledat v matematických textech informace, systematicky je zapsat a zpracovat. Hledáme různé cesty vedoucí k výsledku. Zvažujeme efektivnost postupu a reálnost řešení.  Důraz klademe na souvislosti a vytváření vazeb mezi získanými poznatky. Na vyšším stupni pracujeme s matematickými tabulkami. Nedílnou součástí úspěšného studia matematiky je samostatná domácí příprava.

Připravujeme žáky na matematické olympiády, zúčastňujeme se i dalších matematických soutěží.

Studium matematiky lze na vyšším stupni gymnázia zakončit maturitní zkouškou.