Tematický plán 2. VG

 

Český jazyk a literatura 2023

 
vyučující Mgr. Květoslava Batistová  
učebnice

Český jazyk pro střední školy 2 – učebnice, pracovní sešit (Taktik)

Nová literatura pro střední školy 2 (Taktik)

Literatura pro 2. ročník středních škol – učebnice, pracovní sešit (Didaktis)

 
hodinová dotace 4  
měsíc Tematický celek  
září JAZYK
Nauka o slovní zásobě
Slovo a jeho význam
LITERATURA
Romantismus ve světové literatuře
 
říjen JAZYK
Vrstvy slovní zásoby
Frazeologie
LITERATURA
Romantismus ve světové literatuře
 
listopad SLOH
Funkční styl odborný
LITERATURA
3. etapa národního obrození
 
prosinec JAZYK
Nauka o tvoření nových slov
LITERATURA
4. fáze národního obrození
 
leden SLOH
Druhy popisu
Líčení
LITERATURA
Kritický realismus ve světové literatuře 2. pol. 19. stol.
 
únor JAZYK
Tvarosloví a jejich mluvnické kategorie
LITERATURA
Naturalismus ve světové literatuře
 
březen SLOH
Funkční styl administrativní
LITERATURA
Májovci
 
duben SLOH
Útvary používané v souvislosti s přijetím do zaměstnání
LITERATURA
Ruchovci
Lumírovci
 
květen SLOH
Charakteristika
LITERATURA
Česká venkovská, městská a historická próza
 
červen JAZYK
Pravopis
Media v moderních dějinách
LITERATURA
České realistické drama
 
   

Anglický jazyk 1 –  2023

 
vyučující Mgr. Petra Kochrdová – 1  
učebnice Insight Intermediate second edition
Insight Upper-Intermediate second edition
 
hodinová dotace 3  
měsíc Tematický celek  
Září

Unit 6
G   
passive (all tenses)
V   
advertising, collocations advertising
W   a formal email of complaint

 
Říjen G   have / get something done
V   describing amounts
S   expressing contrast
 
Listopad Unit 7
G  reported speech, reported questions
V   perception adn observation, adverb-adjective collocations
S    complaining and asking people to do things
C   Thanksgiving
 
Prosinec Unit 8
G    third conditional
V     describing jobs, idioms – work
C   Christmas
 
Leden G    I wish, if only
V     idioms – work
w    covering e-mail
S     giving presentations
 
Únor Unit 9
G     Relative clauses
V     Phrasal verbs – relationships
S     Asking for instrucions and explanations
 
Březen Unit 10
G    participal clauses
V    abstract nouns, talent
 
Duben G    determiners
V    phrases with “and”, compound adjectives, describing events
S     debating
 
Květen Unit 1
G    review of present and past tenses
V    describing qualities, synonyms
S     giving and acknowledging opinions
 
Červen

G    past perfect simple x continuous
V    word analysis
W    An article – purpose and result

 
   

Anglický jazyk 2 – 2023

 
vyučující Mgr. Jana Remešová   
učebnice English File Intermediate, fourth edition.  
hodinová dotace 3  
měsíc Tematický celek  
Září

Unit 6
G   
passive (all tenses), modals of deduction
V   
cinema, the body
W   film review

 
Říjen Unit 7
G   first conditional, future time clauses + when, until…
      make x let, second conditional
V   education, housing
S   Ideal home, Extraordinary school
 
Listopad Unit 8
G  reported speech, sentences, questions, gerunds x infinitives
V   shopping, making nouns from verbs, work
S    I want to speak to the manager – making complaints
C   Thanksgiving
 
Prosinec G    quantifiers
V     electronic devices, phrasal verbs
S    Traditions and holidays
 
Leden Unit 9
G    Third conditional
V     making adjectives and adverbs
S     Talking about advantages and disadvantages, A     magazine article
 
Únor Unit 10
G     Relative clauses, question tags
V     Compound nouns, crime
S     A biography
 
Březen Unit 1
G    Question formation, auxilieries, the…the, comparatives
V    compoud adjectives, modifiers
 
Duben S, W    Interviews, CV
 
Květen Unit 2
G    present perfect simple x continuous
V    illnesses and injuries
 
Červen G    using adjectives as nouns, adjective order
V    clothes and fashion
W    An informal email
 

Konverzace z anglického jazyka

 
vyučující Mgr. Jana Remešová  
hodinová dotace 1  
měsíc Tematický celek  
Září The United Kingdom
London
 
Říjen Shopping, food, restaurants, consumer’s world  
Listopad Sports and games  
Prosinec British literature and movies  
Leden Family life, my life and my plans for the future  
Únor Visit the Czech Republic  
Březen South Bohemia and the place where I live  
Duben Prague  
Květen Health, human body and healthy living  
Červen Travelling and transport  
   

Německý jazyk 1 – 2022

 
vyučující Mgr. Andrea Randáková  
učebnice Direkt interaktiv 2, 3  
hodinová dotace 3  
měsíc Tematický celek  
září Wiederholung L14 – Gesundheit
Mein Körper
Gesund oder krank?
Beim Arzt, Im Krankenhaus
Grammatik:
Satzgefüge Konjunktionen und, aber, oder, sondern, denn Konjunktionen dann, sonst, deshalb, darum, deswegen, außerdem, trotzdem
 
říjen L15-Höher, schneller, weiter
Sportarten
Mannschaftssport oder Einzelsport? Olympische Spiele
Grammatik:
Konjunktionen dass, weil, als,wenn
 
listopad L15-Höher, schneller, weiter
Beweg dich!
Gesunde Lebensweise
Grammatik:
Konjunktionen als x wenn, obwohl Nebensätze
 
prosinec L16-Kultur? Ja, bitte!
Heute im Kino Film, Kino, Fernsehen
Grammatik: Nebensätze mit dass und damit Der Ersatz durch Infinitivkonstruktion mit zu Weihnachten
 
leden L16-Kultur? Ja, bitte!
Bist du ein echter Musikfreak?
Musik, Literatur, Geschichte
Grammatik: Infinitiv mit/ohne zu
 
únor L17-Online oder offline?
Googeln oder Blättern?
Medien
Danke für deinen Like
Grammatik: Präteritum, Relativsatz
 
březen L18-Was würdest du studieren, wenn…?
Und was jetzt?
Meine Entscheidung
Studium an der Universität
Grammatik: Konjunktiv II.
 
duben L18-Was würdest du studieren, wenn…? Schulwesen in D-A-CH
Studium im Ausland
Grammatik:
Konditional
Ostern
 
květen L19-Wünsche und Träume
Ich habe einen Traum
Beruf
Lebenslauf und Bewerbung
Grammatik:
Konjunktiv
 
červen L19-Wünsche und Träume
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Schicksal oder Zufall
Grammatik: Futur
Wiederholung
 

 

 

Německý jazyk 2 – 2022

 
vyučující Mgr. Andrea Randáková  
učebnice Direkt interaktiv 1  
hodinová dotace 3  
měsíc Tematický celek  
září

Wiederholung
L8 – Wir treffen uns in Salzburg
Besuch bei Emma
Grammatik: Präpositionen mit D+A                     

 
říjen

L8 – Wir treffen uns in Salzburg
Im Kaufhaus
Am Samstagabend
Grammatik: Präpositionen mit D, mit A                      Ordinalzahlen
Landeskunde – Österreichische Städte

 
listopad

L9 – Mein Haus ist meine Burg
Wohnen in Hannover
In meinem Haus
Grammatik: Verben hängen, legen, liegen, stehen, stellen, setzen, sitzen

 
prosinec

L9 – Mein Haus ist meine Burg
Wilkommen bei mir
Grammatik: Wegbeschreibung-Präpositionen
Weihnachten

 
leden

L10 – Urlaub in Österreich
Mit dem Vlog in Österreich
Liebe Grüße aus Wien
Grammatik: Vergangenheit sein, haben
Perfektum bei regelmäßigenVerben

 
únor

L10 – Urlaub in Österreich
Winter- und Sommerspaß in Österreich
Grammatik: Perfektum, Präteritum

 
březen

L11 – Unterwegs zum Stadtfest
Tschüs Anna und Julian
Wir fahren los!
Grammatik: Temporalpräpositionen                     
                         Perfektum bei starken und gemischten Verben

 
duben

L11 – Unterwegs zum Stadtfest
Im Hotel
Grammatik: Konjunktionen dass, weil
Präteritum – Modalverben
Ostern

 
květen

L12 – Unsere Reise durch Deutschland
Kennst du Deutschland?
Schon wieder im Stau
Grammatik: Geografische Namen + Präpositionen, Reflexive Verben

 
červen

L12 – Unsere Reise durch Deutschland
Ich liebe Berlin
Grammatik: Komparation
Wiederholung

 

 

 

Konverzace ve španělském jazyce – 2023

 
vyučující Mgr. Andrea Exnerová  
učebnice Nuevo Ven 1 – libro del alumno – učebnice, pracovní sešit, studijní příručka (Lekce 1-7)  
hodinová dotace 3  
měsíc Tematický celek  
září

Hola, Buenos días L1

základní pozdravy, představování, výslovnost         

 
říjen

Hola, Buenos días L1, Presentaciones L2

formální a neformální pozdrav, povolání

 
listopad

Presentaciones L2

povolání
Día de los Muertos – Den mrtvých (Mexiko)

 
prosinec

Alquilar un piso L3

bydlení, nábytek
Fiestas y costumbres, Adviento, Navidad – Svátky a zvyky, Advent, Vánoce

 
leden

Alquilar un piso L3, Por la ciudad L4

bydlení, nábytek, město

 
únor Por la ciudad L4
udávání času, město, dopravní prostředky
 
březen

Comer en el restaurante L5

jídlo, pití, restaurace

 
duben

Comer en el restaurante L5, Háblame de ti L6
zájmy, dny v týdnu, popis vzhledu a povahových vlastností

Pascua – Velikonoce

 
květen Háblame de ti L6
rodina
 
červen

De compras L7
obchod, oblečení, barvy, materiál
Opakování

 

 

 

 

Seminář z chemie 2023

 
vyučující Mgr. Michaela Çakmak  
učebnice Chemie pro čtyřletá gymnázia 2  
hodinová dotace 1  
měsíc Tematický celek  
září analytická chemie:
kvalitativní a kvantitativní analýza
příprava a skladování vzorku
hodnocení výsledků
 
říjen vážková analýza:
srážení a filtrace
laboratorní cvičení
 
listopad vážková analýza:
žíhání a sušení
laboratorní cvičení
 
prosinec optické metody:
atomová emisní spektrometrie
atomová absorpční spektroskopie
 
leden optické metody:
refraktometrie
 
únor titrace:
teorie kyselin a zásad
pH
titrační křivka
 
březen titrace:
alkalimetrie a acidimetrie
laboratorní cvičení
 
duben Freseniův postup dělení kationtů:
reakce: skupinové, selektivní, specifické
mez dokazatelnosti
laboratorní cvičení
 
květen chromatografie:
kapalinová chromatografie
laboratorní cvičení
 
červen chromatografie:
plynová chromatografie
moderní přístrojové metody
HPLC, detektory FID a ECD
 

 

 

Základy společenský věd 2023

 
vyučující Mgr. Květa Chocholová  
učebnice Společenské vědy pro střední školy 2. díl – DIDAKTIS  
hodinová dotace 1  
měsíc Tematický celek  
září Opakování psychologie  
říjen Opakování sociologie: úvod, předmět a metody, vývoj sociologického myšlení, funkce sociologie
vývoj lidského společenství, socializace a osobnost, sociální role, sociální deviace a patologické jevy
 
listopad Společnost a společenské útvary  
prosinec Struktura společnosti  
leden Měnící se společnost – sociální z měna a moderní společnost, multikulturní a multietnická společnost, netolerance, xenofobie, rasismus
PT: Základní problémy sociokulturních problémů
 
únor Stát a demokracie – stát, státní moc, formy státu, stát a národ, demokracie a nedemokratické systémy, problémy současné demokracie  
březen Politika a my – politická participace a pluralita, politická ideologie, politické strany, volby a volební chování, média a politický život, politický extremismus
PT: Mediální výchova
 
duben Já jako občan ČR – ústava a listina základních práv a svobod, moc zákonodárná, výkonná a soudní v ČR  
květen Historické teorie společnosti a státu (antická, křesťanská, renesanční, novověká politická filosofie)  
červen Myšlení o moderní společnosti a státu
Opakování
 
   

 

 

Seminář ze základů společenský věd 2023

 
vyučující Josef Prokeš  
     
hodin týdně 2  
měsíc  Tematický celek  
září
 • Filosofie jako věda, předmět filosofie
 • Etika jako filosofická disciplína
 • Předmět etiky, základní pojmy
 
říjen
 • Teleologie a deontologie
 • Základní etické problémy
 • Dějiny etiky – Řecko, stoicismus
 • Zadání samostatné práce
 • Konkrétní etické problémy – etika války
 
listopad
 • Konkrétní etické problémy – autorská práva na internetu
 • Konkrétní etické problémy – týrání zvířat
 • Obecná etika – ctnosti
 
prosinec
 • Dějiny etiky – židovská etika
 • Konkrétní etické problémy – ekologie
 • Konkrétní etické problémy – výchova dětí
 
leden
 • Dějiny etiky – křesťanství, islám
 • Konkrétní etické problémy – školství, vzdělávání
 • Konkrétní etické problémy – rasismus
 
únor
 • Dějiny etiky – novověk
 • Konkrétní etické problémy – svoboda slova, etika projevu
 • Konkrétní etické problémy – ekonomie, kapitalismus
 
březen
 • Obecná etika – svoboda, rozhodování
 • Konkrétní etické problémy – etika módního průmyslu,
 • Konkrétní etické problémy – sebepoškozování, sebevražda
 
duben
 • Obecná etika – odpovědnost
 • Konkrétní etické problémy – sexualita
 • Konkrétní etické problémy – začátek a konec života
 
květen
 • Obecná etika – společné dobro
 • Konkrétní etické problémy – chudoba ve světě, sociální otázky
 • Konkrétní etické problémy – trest smrti
 
červen
 • Obecná etika – svědomí
 • Konkrétní etické problémy – sport, doping
 • Konkrétní etické problémy – medicína, péče o člověka
 

Matematika 2023

 
vyučující Mgr. Klára Hunešová  
  učebnice Funkce, Goniometrie, Stereometrie  
hodin týdně 4  
měsíc  Tematický celek  
září Lineární funkce  
říjen Kvadratické funkce  
listopad Lineární lomené funkce, mocninné funkce  
prosinec Exponenciální funkce a rovnice  
leden Logaritmické funkce a rovnice  
únor Goniometrické funkce  
březen Goniometrické vzorce a rovnice  
duben Trigonometrie  
květen Volné rovnoběžné promítání  
červen Základní poznatky ze stereometrie  

Seminář z matematiky 2022

 
vyučující Mgr. Klára Hunešová  
  učebnice Planimetrie, Komplexní čísla  
hodin týdně 2  
měsíc  Tematický celek  
září Shodná zobrazení, využití při řešení konstrukčních úloh  
říjen Podobná zobrazení  
listopad Podobná zobrazení  
prosinec Problémové a logiku rozvíjející úlohy, strategie řešení  
leden Zlatý řez a jeho využití  
únor Komplexní čísla  
březen Komplexní čísla  
duben Komplexní čísla  
květen Problémové a logiku rozvíjející úlohy, strategie řešení  
červen Slavní matematici  
   

Fyzika 2023

 
vyučující Mgr. Klára Hunešová  
učebnice Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika  
Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění  
hodin týdně 2  
měsíc Tematický celek  
září Základy molekulové fyziky a termodynamiky  
říjen Vnitřní energie, teplo  
listopad Vnitřní energie, teplo  
prosinec Molekulová fyzika plynů  
leden Molekulová fyzika plynů  
únor Molekulová fyzika pevných látek  
březen Molekulová fyzika kapalin  
duben Změny skupenství  
květen Mechanické kmitání a vlnění  
červen Mechanické kmitání a vlnění  
   

Chemie 2023

 
vyučující Mgr. Michaela Çakmak  
učebnice Chemie pro čtyřletá gymnázia 2  
hodinová dotace 2  
měsíc Tematický celek  
září Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí
Elektrochemie – redoxní potenciály, redoxní rovnice
Elektrolýza, galvanické články a akumulátory
 
říjen Kovy a kovová vazba
Výskyt a zpracování kovů
 
listopad Přechodné prvky – obecně, III B skupina
IV B, V B skupina prvků
VI B, VII B skupina prvků
 
prosinec Kovy VIII B skupiny
triády přechodných kovů
laboratorní práce
 
leden Lanthanoidy, aktinoidy
Základy organické chemie
Úvod do studia organické chemie – složení organ. sloučenin, názvosloví, izomerie
Klasifikace organických reakcí, indukční a mezomerní efekt
 
únor Úvod do problematiky uhlovodíků
Uhlovodíky s jednoduchými vazbami
Fyzikální a chemické vlastnosti
Příprava, výroba, přehled nejdůležitějších sloučenin
 
březen Uhlovodíky s dvojnými vazbami
Obecné vlastnosti dvojné vazby
 
duben Fyzikální a chemické vlastnosti
Příprava, výroba a přehled hlavních sloučenin
 
květen Uhlovodíky s trojnými vazbami
Obecné vlastnosti trojné vazby
 
červen Fyzikální a chemické vlastnosti
Příprava, výroba a přehled hlavních sloučenin, opakování
 
   

Biologie 2023

 
vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář  
učebnice Zoologie  
hodinová dotace 2  
měsíc Tematický celek  
září Zoologie a zoologické obory
Systém a evoluce živočichů-obecně,přehled taxonů
Podříše prvoci,kmen praprvoci-bičíkoci
 
říjen Výtrusovci,nálevníci
Podříše mnohobuněční-rozmnožování a vývin
Tkáně orgány a orgánové soustavy
 
listopad Diblastica-houby, žahavci-stavba těla, systém
Triblastica-pláštěnci-stavba těla, systém
Hlísti, měkkýši-stavba těla, systém
 
prosinec Kroužkovci-stavba těla,systém
Členovci-obecné znaky kmene
Klepítkatci-stavba těla.systém
Žebernatí-stavba těla.systém
 
leden Vzdušnicovci-stonožky,mnohonožky,chvostoskoci
Hmyz-obecné znaky,stavba těla
Hemimetabolia-systém
Holometabolia-systém
 
únor Bezobratlí souhrn
Strunatci-charakteristika,tělesný plán
Podkmen pláštěnci-stavba těla,systém
 
březen Podkmen obratlovci-charakteristika,třídění
Třída kruhoůstí-stavba těla,systém
Paryby-stavba těla,systém
Ryby stavba těla
 
duben Ryby-systém
Obojživelníci –stavba těla,systém
Plazi-stavba těla
 
květen Plazi-systém
Ptáci-stavbatěla,systém
Savci-stavba těla
 
červen Savci-systém
Souhrn obratlovců
Ekologie živočichů
 
   

Zeměpis 2023

 
vyučující Mgr. Luděk Polák  
učebnice Geografie 2 – socioekonomická část (Mirvald, S.,1998, SPN), Školní atlas světa  
hodinová dotace 2  
měsíc Tematický celek  
září obyvatelstvo světa: vývoj počtu obyvatel Země, rozmístění obyvatelstva a jeho pohyb, urbanizace  
PT: Globalizační a rozvojové procesy  
říjen Obyvatelstvo světa: rasy, náboženství  
PT: Základní problémy sociokulturních problémů  
listopad Urbanizace, města a venkov, vyspělost a chudoba  
prosinec Světové hospodářství: struktura světové hospodářství  
leden Světové hospodářství: zemědělství, rybolov  
únor Využití oceánů, lesní hospodářství  
březen Lesní hospodářství, struktura průmyslu, těžba, energetika, doprava  
duben Doprava, politická mapa světa: poloha a rozloha států, státní hranice  
květen Konfliktní oblasti světa  
červen Globální problémy lidstva  
PT: Globální problémy, jejich příčiny a důsledky  
PT: Člověk a životní prostředí  
   

Dějepis 2023

 
vyučující Mgr. Michael Sekyrka  
učebnice Dějepis 2 (Čornej, SPN 2001)  
hodinová dotace 2  
měsíc Tematický celek  
září Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší  
říjen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší  
listopad Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně přemyslovského státu  
prosinec Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny států za vrcholného středověku  
leden Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší  
únor Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy a světa v pozdním středověku  
Základní problémy sociokulturních problémů  
březen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny českého státu v pozdním středověku  
duben Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku  
květen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku  
červen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku  
   

Informatika 2023

 
vyučující Mgr. Luděk Polák  
učebnice    
hodinová dotace 1  
měsíc Tematický celek  
září Tvorba prezentace  
říjen Prezentační technologie – PowerPoint  
listopad Prezentační technologie – PowerPoint  
prosinec Prezentační technologie – PowerPoint  
leden Prezentační technologie – SmartBoard  
únor Prezentační technologie – SmartBoard  
březen Prezentační technologie – Tvorba videopořadu
Účinky mediální produkce a vliv médií integrovat
 
duben Prezentační technologie – Tvorba videopořadu  
květen Prezentační technologie – Tvorba videopořadu  
červen Opakování  
   

Estetická výchova výtvarná

 
vyučující Mgr. Iva Bukačová  
učebnice    
hodinová dotace 2  
měsíc Tematický celek  
září BAROKO
– Vyspělý novověk, atmosféra doby
– Architektura, dvě podoby baroka
– Hlavní znaky a představitelé barokního sochařství a malířství
– Selské baroko, tvář českého venkova
(výtvarné zpracování šerosvitu v obraze; barokní sochy v našem okolí)
 
říjen UMĚNÍ 18. STOLETÍ
– Rokoko, základní znaky a uplatnění slohu
– Charakteristika klasicismu a osvícenství
– Památky monumentální architektury u nás i ve světě
– Znaky a hlavní představitelé malby klasicismu
(Výtvarné vyjádření symetrie)
 
listopad ROMANTISMUS
– Romantický umělecký princip
– Srovnání s klasicismem
– HISTORISMUS, znaky romantické architektury, památky u nás i ve světě
– Náměty a směřování evropského romantického malířství a sochařství
– Generace Národního divadla
(umění jako cesta k sebevyjádření)
 
prosinec REALISMUS A IMPRESIONISMUS
– Realistický umělecký princip, hlavní představitelé
– Kořeny impresionismu
– Znaky impresionistické malby a sochařství, vybraní autoři (např. francouzští a čaští)
– Pointilismus
(barevná skvrna jako prostředek malby)
 
leden POSTIMPRESIONISTÉ
– Odklon od tradice
– Život a dílo P. Cézanna, V. van Gogha a P. Gauguina; jejich zakladatelský přínos
(malba zátiší inspirovaná P. Cézannem)
 
únor SYMBOLISMUS A SECESE
– Hlavní představitelé a umělecké skupiny světového i českého symbolismu; symbol
– Smysl a hlavní rysy secese
– Osobnosti evropské secesní malby a architektury
(využití ornamentu ve výtvarné tvorbě; návrhy plakátů, tapet aj. vycházející ze stylizace organických přírodních tvarů – kresba, malba, grafika)
 
březen AVANTGARDNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY POČ.20.STOLETÍ
– Osobnosti a znaky fauvismu, expresionismu, futurismu a kubismu
– Exprese jako tendence v umění
– Umělecká skupina Osma
(inspirace uměleckou tvorbou přírodních národů; konstrukce obrazového prostoru pomocí čistých barev bez modelace H. Matisse; destrukce skutečnosti podle P. Picassa a G Braqua, asambláž)
 
duben ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ
– P. Mondrian – Je možné vypočítat obraz?
– Orfismus F. Kupky
– Radikální abstrakce amerických umělců 2. pol. 20. st. (přesun těžiště výtvarného umění z Francie do USA)
DADA A SURREALISMUS – Základní principy a hlavní představitelé
BAUHAUS – funkcionalistická architektura a její vliv ve 2. pol. 20. st.
(záznam hudebních dojmů skladbou abstraktních lineárních prvků a barevných ploch;
ready mades M. Duchampa, prvek hry, náhody a absurdity ve výtvarném umění;
surrealistická koláž)
 
květen HLAVNÍ VÝTVARNÉ UMĚLECKÉ PROUDY A SMĚRY 2.POL.20.STOLETÍ
(představují sami žáci parafrázemi)
AKČNÍ A INFORMEL V USA A V EVROPĚ
– výtvarná akce, japonská kaligrafie
– strukturální a aktivní grafika V. Boudníka, informel M. Medka
NOVÁ FIGURACE – návrat k člověku v malířství i sochařství
POP-ART a velkoměstské prostředí, reklama, komiks
FOTOREALISMUS, fotografická optika
OP-ART a KINETICKÉ UMĚNÍ, mobily podle Alexandera Caldera
NEOKONSTRUKTIVISMUS – matematický princip řádu, výtvarná hra s permutacemi
 
červen HAPPENING, PERFORMANCE
LAND ART – přímé výtvarné zásahy do přírody
KONCEPTUÁLNÍ UMĚNÍ – kde končí hranice umění?
 
     

Tělesná výchova – dívky 2023

 
   
vyučující Mgr. Eduard Kubelka  
učebnice    
hodinová dotace 2  
měsíc Tematický celek  
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost, obratnost 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
HERNÍ CVIČENÍ A DOVEDNOSTI – herní činnosti s míči, bez míče
 
říjen LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal 
 
listopad GYMNASTIKA – kotoul vpřed, kotoul vzad, šplh na laně, šplh o tyči, šplh na laně                   
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal, florbal 
 
prosinec GYMNASTIKA – akrobacie, přeskok, skoky na trampolíně, cvičení na hrazdě SPORTOVNÍ HRY – volejbal, přehazovaná, futsal, florbal   
leden GYMNASTIKA – prostná cvičení, cvičení na kruzích                                           TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI – člunkový běh, posilovací cvičení, skok z místa    
únor POSILOVACÍ, RYCHLOSTNÍ A OBRATNOSTNÍ CVIČENÍ – reakční běžecká cvičení, cvičení se změnou směru, kruhový trénink   
březen Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky 
a netradiční sportyringo, kinbal, korfbal, frisbee 
 
duben ÚPOLOVÁ CVIČENÍ – přetlačovaná, sebeobrana, cvičení s odporem 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem – příprava Lehkoatletická olympiáda 
 
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika a metodika jednotlivých disciplín, štafetové běhy SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal   
červen SPORTOVNÍ HRY – organizace a spolupráce na řízení her/zápasů, vedení hodiny   
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu. 
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. 
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy. 
Komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky). 
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech. 
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.  
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech. 
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností. 
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena 
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  
 
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace, komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
 
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)  
     

Tělesná výchova – hoši 2023

 
   
vyučující Mgr. Vladislav Doležal  
učebnice    
hodinová dotace 2  
měsíc Tematický celek  
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost, obratnost 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
HERNÍ CVIČENÍ A DOVEDNOSTI – herní činnosti s míči, bez míče 
 
říjen LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal 
 
listopad GYMNASTIKA – kotoul vpřed, kotoul vzad, šplh na laně, šplh o tyči, šplh na laně                   
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal, florbal 
 
prosinec GYMNASTIKA – akrobacie, přeskok, skoky na trampolíně, cvičení na hrazdě SPORTOVNÍ HRY – volejbal, přehazovaná, futsal, florbal   
leden GYMNASTIKA – prostná cvičení, cvičení na kruzích                                           TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI – člunkový běh, posilovací cvičení, skok z místa    
únor POSILOVACÍ, RYCHLOSTNÍ A OBRATNOSTNÍ CVIČENÍ – reakční běžecká cvičení, cvičení se změnou směru, kruhový trénink   
březen Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky 
a netradiční sportyringo, kinbal, korfbal, frisbee 
 
duben ÚPOLOVÁ CVIČENÍ – přetlačovaná, sebeobrana, cvičení s odporem 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem – příprava Lehkoatletická olympiáda 
 
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika a metodika jednotlivých disciplín, štafetové běhy SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal   
červen SPORTOVNÍ HRY – organizace a spolupráce na řízení her/zápasů, vedení hodiny   
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu. 
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. 
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy. 
Komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky). 
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech. 
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.  
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech. 
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností. 
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena 
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  
 
při většině činností zařazeno Průřezová témata:                                                                                                         Osobnostní a sociální výchova 
Sebepoznání a sebepojetí. 
Seberegulace, sebeorganizace. 
 
změny, SPU, atd. Dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)