Základní informace

 

 

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Ke stažení:

Způsob hodnocení profilové zkoušky -Český jazyk

Způsob hodnocení profilové zkoušky – Cizí jazyky

Žádost_o_nahrazení_zkoušky_z_cizího_jazyka

Seznam_jazykových_zkoušek

 

Model maturitní zkoušky

SPOLEČNÁ ČÁST 

Dvě povinné zkoušky:

1) český jazyk a literatura – didaktický test

2) cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů cizí jazyk matematika a matematika rozšiřující

 

PROFILOVÁ ČÁST

český jazyk a literatura

cizí jazyk, pokud žák konal ve společné části didaktický test

+ 2 povinné zkoušky – stanovuje ředitelka školy

max. 2 nepovinné zkoušky – nabídku stanovuje ředitelka školy

 

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci podle katalogů požadavků. Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou na stránkách www.novamaturita.cz.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí na ZŠG Vodňany tyto jazyky: anglický a německý. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý.

Nepovinná zkouška z předmětu Matematika rozšiřující – didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky

Volitelnými předměty profilové zkoušky mohou být pouze předměty, jejichž součet týdenních vyučovacích dob v jednotlivých ročnících stanovených v učebním plánu ŠVP činí nejméně 4 hodiny týdně.

Nabídka předmětů, forma zkoušek

a) povinné:

Český jazyk a literatura – kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška (40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk), ze kterého žák konal zkoušku ve společné části – kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška (40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

b) volitelné:

cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk), ze kterého žák nekonal zkoušku ve společné části – kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška (40% písemná práce, 60 % ústní zkouška) – zkoušku lze nahradit certifikátem

Biologie

Cizí jazyk (povinně pokud si žák ve společné části zvolil matematiku)

Dějepis

Fyzika

Chemie

Informatika a výpočetní technika

Matematika

Občanská výchova/Základy společenských věd

Zeměpis

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat maximálně dvě nepovinné zkoušky (viz seznam předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky + estetická výchova výtvarná a estetická výchova hudební, tělesná výchova). Nepovinnou zkoušku v profilové části lze nahradit výsledkem zkoušky dle SERR úrovně B1 a vyšší (seznam uznávaných certifikátů zveřejní MŠMT do 31. března předchozího roku).

 

Způsob hodnocení

Český jazyk

Cizí jazyky