Fyzika

Fyzika se na našem osmiletém gymnáziu vyučuje v prvním a posledním ročníku 1 hodinu týdně, v ostatních ročnících 2 hodiny týdně. Důraz klademe na logické porozumění fyzikálním zákonům.

Fyziku představujeme nejen jako vědu zásadně ovlivňující technický rozvoj lidstva, ale rovněž jako pomocníka v běžném životě. Fyzika jako vyučovací předmět je velmi propojena s matematikou a také chemií. Součástí výuky fyziky je environmentální výchova, jejímž prostřednictvím vedeme žáky k aktivnímu vztahu k životnímu prostředí pro zachování základních podmínek života.

Zájemci o fyziku mohou své vědomosti a dovednosti uplatnit ve fyzikálních olympiádách.

Studium fyziky lze zakončit maturitní zkoušku.