Tematický plán 3. VG

Český jazyk a literatura 2023

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice Literatura pro SŠ – PS pro 3. ročník s ukázkami literárních děl
Český jazyk pro střední školy – PS pro 3. ročník
Maturita z českého jazyka a literatury cvičebnice
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Úvod do skladby – věta, větné členy
LITERATURA
Moderní směry konce 19. stol. – prokletí básníci
Česká moderna
říjen JAZYK
Syntax – druhy vět, nepravidelnosti větné stavby
LITERATURA
Generace buřičů
Naturalismus a dekadence v české literatuře
listopad SLOH
Úvaha
LITERATURA
Světová literatura 1. pol. 20. stol.
prosinec JAZYK
Souvětí – druhy, rozbory
LITERATURA
Experimentální próza
Moderní umělecké směry 1. pol. 20. stol.
leden JAZYK
Pravopis
Interpunkce
LITERATURA
Pražská německá literatura
únor SLOH
Funkční styl publicistický
LITERATURA
Česká meziválečná literatura – legionářská, společenskokritická
březen JAZYK
Pravopis
Interpunkce
LITERATURA
Česká meziválečná literatura – demokratický proud, imaginativní próza
duben SLOH
Funkční styl odborný
LITERATURA
Poezie 30. let
Katolická literatura
květen SLOH
Referát
Výklad
LITERATURA
Česká psychologická próza 2. pol. 30. let
Existenciální próza
červen JAZYK
Komplexní jazykové rozbory
LITERATURA
Literární tvorba v době okupace
Divadlo a česká i světová dramatická tvorba 1. pol. 20. stol.
   

Anglický jazyk 1 – 2023

vyučující Mgr. Petra Kochrdová 
učebnice Insight Intermediate second edition
Insight Upper-Intermediate second edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Unit 4
G    expressing the future, future continuous, future perfect
V    the environment, prefixes
S    asking for and expressing opinions
říjen Unit 5
G    first and second conditionals, modals
V    influence
S    apologizing and accepting apologies
listopad Unit 1
G review of past and present tenses
V describing qualities, synonyms
S Giving and acknowledging opinions
prosinec Unit 2
G Future forms
V word analysis, antonyms, adjective suffixes
S Participating in a group discussion
leden Unit 3
G articles, determiners
V word analysis, BrE x AmE
S Detecting purpose and point of view
únor G verb patterns
V phrasal verbs, compound adjectives
S Making, approving and rejecting suggestions
březen Unit 4
G used to, get used to, be used to, future in the past
V Phrases with body parts, word analysis
S Talking about habitual behaviour
duben Unit 5
G modals of advice, obligation, prohibition and ability
V guessing the meaning of unknown words, acronyms
S Giving and acknowledging opinions
květen Unit 6
G modals of speculation
V collocations – journalism, headlines
S  making decisions
červen

G emphasis and inversion
V  noun collocations, film-making
S  reaching an agreement

   

Konverzace z anglického jazyka 1 – 2023

vyučující Mgr. Petra Kochrdová
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září The UK, London
říjen Australia and New Zealand
Canada
listopad The USA
Washington, New York City
Traditions, holidays, feastdays
prosinec Traditions, holidays, feastdays
leden Shopping, food, restaurants
únor Shopping, food, restaurants
březen Housing
duben Health, human body and healthy living
květen Sports and games
Travelling
červen Cultural life, entertainment
 

Anglický jazyk 2 –  2023

vyučující Mgr. Milena Čejková
učebnice English File Upper-Intermediate fourth edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Unit 1
G – question formation
V – working out meaning from context
S – job interview
říjen Unit 1
G auxiliary verbs
V compound adjectives, modifiers
S talking about getting a job
listopad Unit 2
G present perfect simple and continuous
V illnesses and injuries
S first-aid
prosinec Unit 2
G using adjectives as nouns, adjective order
V clothes and fashion
S act your age
leden Unit 3
G narrative tenses, past perfect continuous, so / such … that
V air travel
S on the plane
únor Unit 3
G the position of adverbs
V adverbial phrases
C talking about books
březen Unit 4
G future perfect and future continuous
V the environment, the weather
S stormy weather
duben Unit 4
G zero and first conditionals, future time clauses
V expressions with take
S a risky business
květen Unit 5
G unreal conditionals
V feelings
S I’m a survivor
červen Unit 5
G wish for present / future, wish for past regrets
V -ed / -ing adjectives
S wish you were here
   

Konverzace v anglickém jazyce 2 – 2023

vyučující Mgr. Milena Čejková
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Revision of ESC (UK, USA, Canada, NZ + Australia, London, Washington, New York City)
říjen Sports and games
listopad Cultural life and entertainment
Shopping, food, restaurants
prosinec Traditions, holidays, feastdays
leden Housing
únor My friend, character, describing people
březen Health, human body and healthy living
duben The Czech Republic
Prague
květen Travelling
červen My town, the place where I live
Final revision
 

Německý jazyk 2023

vyučující Mgr. Andrea Randáková – 1
učebnice Direkt interaktiv 3 (Nakladatelství Klett)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Wiederholung
L19 – Wünsche und Träume
Ich habe einen Traum
Beruf
Lebenslauf und Bewerbung
Grammatik: Konjunktiv
říjen L19 – Wünsche und Träume
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Schicksal oder Zufall
Grammatik: Futur
listopad L20 – In der Schweiz
Land und Berge
Bern und Zürich
Grammatik: Passiv
Indefinitpronomen man
prosinec L20 – In der Schweiz
Schokolade, Uhren,
Grammatik: Vorgangspassiv x Zustandspassiv
Weihnachten
leden L21 – Tschechische Republik
Unser Land stellt sich vor
Meine Adresse lautet…
Grammatik: Präpositionen mit G
Genitiv bei Substantiven und Adjektiven
únor L21 – Tschechische Republik
Prag an einem Tag
Südböhmen, Unsere Stadt
Grammatik: Schwache Deklination
březen L22 – Unser Europa
Lernt unsere Nachbarn kennen
Wir sind EU-Bürger
Grammatik: Pronominale Adverbien
duben L22 – Unser Europa
Was hat Politik mit mir zu tun?
Grammatik: Pronominale Adverbien
Indefinite Pronomen
Ostern
květen L23 – Der Planet Erde
In der Tier- und Pflanzenwelt
Was tust du für die Umwelt?
Grammatik: Plusquamperfektum
červen L23 – Der Planet Erde
Die Erde im 21. Jahrhudert
Grammatik: Temporalsätze
Wiederholung
   

Německý jazyk 2023

vyučující Mgr. Andrea Randáková – 2
učebnice Direkt interaktiv 3 (Nakladatelsví Klett)
hodinová dotace  3
měsíc  Tematický celek
září Wiederholung
L13 – Mein Stil. Mein Leben.
Am Dienstag wird es kalt
Das gelbe Kleid gefällt mir
Grammatik: Verb werden
                      Deklination nach dem bestimmten und unbestimmten Artikel
říjen L13 – Mein Stil. Mein Leben.
Mein Stil
Mode
Grammatik: Deklination nach dem Nullartikel
Fragepronomen – was für ein, welcher
listopad L14 – Gesundheit
Mein Körper
Gesund oder krank?
Grammatik: Satzgefüge
Konjunktionen und, aber, oder, sondern, denn
prosinec L14 – Gesundheit
Beim Arzt, Im Krankenhaus
Grammatik: Satzgefüge
Konjunktionen dann, sonst, deshalb, darum, deswegen,
außerdem, trotzdem
Wiederholung    

Weihnachten

leden L15-Höher, schneller, weiter
Sportarten
Mannschaftssport oder Einzelsport?
Olympische Spiele
Grammatik: Konjunktionen dass, weil, als,wenn
únor L15-Höher, schneller, weiter
Beweg dich!
Gesunde Lebensweise
Grammatik: Konjunktionen als x wenn, obwohl
Nebensätze
Komparation von Adjektiven
březen L16-Kultur? Ja, bitte!
Heute im Kino
Film, Kino, Fernsehen
Grammatik: Nebensätze mit dass und damit
Der Ersatz durch Infinitivkonstruktion mit zu
duben L16-Kultur? Ja, bitte!
Bist du ein echter Musikfreak?
Musik, Literatur, Geschichte
Grammatik: Infinitiv mit/ohne zu
květen L17-Online oder offline?
Googeln oder Blättern?
Medien
Danke für deinen Like
Grammatik: Präteritum
                      Relativsatz
červen L18-Was würdest du studieren, wenn…?
Und was jetzt?
Meine Entscheidung
Studium an der Universität
Grammatik: Konjunktiv II.
Wiederholung

Konverzace ve španělském jazyce 2023

vyučující Mgr. Andrea Exnerová
učebnice Nuevo Ven 1 – libro del alumno – učebnice, pracovní sešit, studijní příručka (Lekce 1-7)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Hola, Buenos días L1   

základní pozdravy, představování, výslovnost

říjen Hola, Buenos días L1, Presentaciones L2   

formální a neformální pozdrav, povolání

listopad Presentaciones L2   

povolání
Día de los Muertos – Den mrtvých (Mexiko)

prosinec Alquilar un piso L3   

bydlení, nábytek
Fiestas y costumbres, Adviento, Navidad – Svátky a zvyky, Advent, Vánoce

leden Alquilar un piso L3, Por la ciudad L4   

bydlení, nábytek, město

únor Por la ciudad L4
udávání času, město, dopravní prostředky
březen Comer en el restaurante L5   

jídlo, pití, restaurace

duben Comer en el restaurante L5, Háblame de ti L6
zájmy, dny v týdnu, popis vzhledu a povahových vlastností   

Pascua – Velikonoce

květen Háblame de ti L6
rodina
červen De compras L7
obchod, oblečení, barvy, materiál
Opakování
 

Základy společenských věd 2023

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Společenské vědy pro střední školy 3. a 4. díl – DIDAKTIS
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování psychologie a sociologie, státoprávní uspořádání, ústava, ….
Opakování politologie
Právo: úvod, historický vývoj práva
říjen Právo: úvod, historický vývoj práva, právní normy, právní řád
Aplikace práva, orgány právní ochrany
listopad Občanské právo hmotné, rodinné právo
prosinec Pracovní právo, obchodní právo
leden Trestní právo
Správní právo
únor Základy ekonomie, charakteristika trhu (nabídka, poptávka, subjekty trhu)
Peníze (vznik, vývoj, funkce), úloha státu v tržní ekonomice
březen Peníze (vznik, vývoj, funkce), státní rozpočet a daně, hospodaření domácnosti, bankovní soustava ČR
duben Ekonomická transformace ČR, postavení české ekonomiky ve světě, mezinárodní organizace, mezinárodní vztahy
PT: Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
květen Globální svět a globální problémy
PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Volba povolání
červen Základy neformální logiky, teorie argumentace, propaganda
Opakování
 

Matematika 2023

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Stereometrie
Analytická geometrie
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
Komplexní čísla
hodin týdně 4
měsíc Tematický celek
září Stereometrické úlohy
říjen Objemy a povrchy těles
listopad Analytická geometrie v rovině
prosinec Analytická geometrie v rovině
leden Kuželosečky
únor Kuželosečky
březen Kuželosečky
duben Kombinatorika 
květen Pravděpodobnost, statistika
červen Komplexní čísla
 

Fyzika 2023

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Elektrický náboj a elektrické pole
říjen Elektrostatické veličiny
listopad Elektrické obvody
prosinec Proud v kovech
leden Proud v kovech
únor Proud v polovodičích
březen Proud v tekutinách 
duben Magnetické pole
květen Střídavý proud a napětí
červen Transformátor, elektromagnetické vlnění
 

Chemie 2023

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Chemie pro čtyřletá gymnázia 3
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září areny
aromatický charakter
fyzikální a chemické vlastnosti
příprava, výroba a přehled hlavních sloučenin
říjen přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování
ropa, uhlí, zemní plyn
listopad deriváty uhlovodíků-obecná charakteristika a rozdělení
halogenderiváty – chem. a fyz. vlastnosti
halogenderiváty – příprava, hl. sloučeniny
prosinec kyslíkaté- deriváty – hydroxysloučeniny
alkoholy, fenoly
leden karbonylové sloučeniny – aldehydy a ketony
únor karboxylové kyseliny
deriváty karboxylových kyselin – substituční
březen deriváty karboxylových kyselin – funkční
nitrosloučeniny
duben aminosloučeniny – aminy
aminosloučeniny – arosloučeniny a diaroniové soli
laboratorní práce
květen organická chemie v praxi:
chemie makromolekulárních látek – obecná chem.
syntetické polymery – obecné vlastnosti
syntetické polymery vznikající polymerací
červen syntetické polymery vznikající polyadicí
syntetické polymery vznikající polykondenzací
silikony
způsoby zpracování syntetických polymerů
laboratorní práce
 

Biologie 2023

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Biologie člověka, Genetika- Šmarda
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování zoologie
Úvod do biologie člověka
Opěrná soustava-tkáň pojivová.kostra-hl.kosti
Pohybová soustava-stavba  a fce svalů, pohled hlavních svalů
Tělní tekutiny-rozdělení
říjen Oběhová soustava-srdce,stavba, fyziologie
Oběhová soustava-cévní systém
Mízní soustava
Krev
Imunita
listopad Dýchací soustava-fyziologie
Trávicí soustava
Metabolismus v trávicí soustavě
prosinec Metabolismus
Vylučovací soustava
Kožní soustava
leden Nervová soustava-stavba
Funkce a činnost nervové soustavy
Vyšší nervová činnost
únor Žlázy s vnitřní sekrecí
Hormonální řízení organismu
Smyslové orgány
březen Rozmnožovací soustava
Prenatální vývoj
Postnatální vývoj
Zdraví člověka
duben Genetika-hlavní pojmy,charakteristika předmětu,předmět studia genetiky,historický vývoj,hlavní představitelé
Klasická genetika(Mendelistická)-dědičnost znaků, Mendelovy zákony, vazba genů, populační genetika
květen Molekulární genetika-molekulární podstata genu,genetický kod, mutace, molekulární evoluce
Metody genetiky-mikroorganismy,rostliny
červen Metody genetiky-živočichové
Metody genetiky-člověk, využítí ve výzkumu a medicíně
Genetické inženýrství-princip používaných metod, GMO, praktické využití
 

Zeměpis 2023

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Světový oceán, polární oblasti
Člověk a životní prostředí
říjen Afrika (geografická charakteristika)
Základní problémy sociokulturních problémů
listopad Amerika 
prosinec Severní Amerika (geografická charakteristika)
leden Střední Amerika,
únor Jižní Amerika (geografická charakteristika)
březen Austrálie,  Oceánie
duben Východní a monzunová Asie, jihovýchodní Asie (geografická  charakteristika)
květen Jihovýchodní Asie, Jihozápadní Asie (geografická charakteristika)
červen Jihozápadní Asie, Kavkaz (geografická charakteristika)
 

Dějepis 2023

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Dějepis pro střední školy a gymnázia 2 (Čornej, P.), 3 (Hlavačka, M.)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Absolutismus, baroko, – hospodářské a politické poměry habsburské monarchie
na přelomu 17. a 18. století (opakování)
říjen Politické dějiny Evropy v 17. – 18. století, vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II.
listopad Francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte
prosinec České země v éře Národního obrození (kulturní, politické, společenské poměry)
leden Vzdělanost a věda 18. – 19. století, revoluce 1848 v českých zemích a Evropě
únor Mezinárodní politické a hospodářské poměry v 19. století, sjednocení Itálie, Německa
březen Rakousko-uherské vyrovnání, Rusko v 19. století
duben Hospodářské a politické poměry habsburské monarchie a světa před první světovou válkou
květen Svět v předvečer první světové války, rozpoutání první světové války
červen Věda, kultura, vzdělanost v 19. století
 
 

Informatika 2023

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice  
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Access – databáze
říjen Access – databáze
listopad Access – databáze
prosinec Access – databáze
leden základy HTML
únor základy HTML
březen základy HTML
duben základy HTML
květen základy HTML
červen Opakování
 

Tělesná výchova – dívky 2023

3.VG  – dívky
vyučující Mgr. Jitka Melounková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost, obratnost 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
HERNÍ CVIČENÍ A DOVEDNOSTI – herní činnosti s míči, bez míče 
říjen LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal 
listopad GYMNASTIKA – kotoul vpřed, kotoul vzad, šplh na laně, šplh o tyči, šplh na laně                 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal, florbal
 
prosinec GYMNASTIKA – akrobacie, přeskok, skoky na trampolíně, cvičení na hrazdě
SPORTOVNÍ HRY – volejbal, přehazovaná, futsal, florbal
 
leden GYMNASTIKA – prostná cvičení, cvičení na kruzích                                          
TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI – člunkový běh, posilovací cvičení, skok z místa 
 
únor POSILOVACÍ, RYCHLOSTNÍ A OBRATNOSTNÍ CVIČENÍ – reakční běžecká cvičení, cvičení se změnou směru, kruhový trénink 
březen Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky 
a netradiční sportyringo, kinbal, korfbal, frisbee 
duben ÚPOLOVÁ CVIČENÍ – přetlačovaná, sebeobrana, cvičení s odporem 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem – příprava Lehkoatletická olympiáda 
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika a metodika jednotlivých disciplín, štafetové běhy SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal 
červen VODÁCKÝ KURZ – jízda na kanoji/raftu, zásady bezpečnosti a chování při sjíždění řek SPORTOVNÍ HRY – organizace a spolupráce na řízení her/zápasů, vedení hodiny 
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu. 
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. 
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy. 
Komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky). 
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech. 
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.  
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech. 
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností. 
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena 
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  
při většině činností zařazeno Průřezová témata:                                                                                                         Osobnostní a sociální výchova 
Sebepoznání a sebepojetí. 
Seberegulace, sebeorganizace. 
změny, SPU , atd. Dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané) 
 

Tělesná výchova  – chlapci 2023

3.VG – hoši
vyučující Mgr. Vladislav Doležal
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost, obratnost 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
HERNÍ CVIČENÍ A DOVEDNOSTI – herní činnosti s míči, bez míče 
říjen LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal 
listopad GYMNASTIKA – kotoul vpřed, kotoul vzad, šplh na laně, šplh o tyči, šplh na laně                 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal, florbal
 
prosinec GYMNASTIKA – akrobacie, přeskok, skoky na trampolíně, cvičení na hrazdě
SPORTOVNÍ HRY – volejbal, přehazovaná, futsal, florbal
 
leden GYMNASTIKA – prostná cvičení, cvičení na kruzích                                          
TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI – člunkový běh, posilovací cvičení, skok z místa
únor POSILOVACÍ, RYCHLOSTNÍ A OBRATNOSTNÍ CVIČENÍ – reakční běžecká cvičení, cvičení se změnou směru, kruhový trénink 
březen Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky 
a netradiční sportyringo, kinbal, korfbal, frisbee 
duben ÚPOLOVÁ CVIČENÍ – přetlačovaná, sebeobrana, cvičení s odporem 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem – příprava Lehkoatletická olympiáda 
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika a metodika jednotlivých disciplín, štafetové běhy
SPORTOVNÍ HRY – s
oftbal, házená, kopaná, basketbal
 
červen VODÁCKÝ KURZ – jízda na kanoji/raftu, zásady bezpečnosti a chování při sjíždění řek
SPORTOVNÍ HRY – organizace a spolupráce na řízení her/zápasů, vedení hodiny
 
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu. 
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. 
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy. 
Komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky). 
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech. 
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.  
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech. 
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností. 
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena 
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  
při většině činností zařazeno Průřezová témata:                                                                                                         Osobnostní a sociální výchova 
Sebepoznání a sebepojetí. 
Seberegulace, sebeorganizace. 
změny, SPU , atd. Dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)