Biologie

Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá jednak v kmenových třídách (obecné části), jednak v odborné učebně (praktické části, laboratorní cvičení). Hlavní důraz je kladen především na osvojení si základních vědomostí a dovedností v biologických oborech, pochopení vztahů mezi nimi i ostatními přírodovědnými vědami. Získané poznatky jsou prohlubovány a upevňovány praktickými činnostmi – laboratorní cvičení, prezentace, seminární práce. Studium biologie lze na vyšším stupni gymnázia zakončit maturitní zkouškou. Do výuky jsou integrována průřezová témata environmentální výchovy (Problematika vztahů organismů a prostředí, člověk a životní prostředí, životní prostředí regionu a České republiky). Integrovány jsou i výstupy z předmětu geologie.