Tematický plán I. NG

 

Český jazyk a literatura 2023

vyučující Mgr. Květoslava Batistová
učebnice Český jazyk pro ZŠ a víceletá gymnázia 6, Fraus
Český jazyk s nadhledem – pracovní sešit Fraus
Hravá literatura – pracovní sešit Taktik
hodinová dotace 5
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Tvarosloví
Opakování slovních druhů
Podstatná jména
SLOH
Vyplňování jednoduchých tiskopisů
Jednoduché komunikační žánry (vzkaz, inzerát, objednávka)
LITERATURA
Lidová slovesnost – pohádky lidové
říjen JAZYK
Procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů
Některé odchylky od pravidelného skloňování
SLOH
Jednoduché komunikační žánry (zpráva a oznámení, SMS)
LITERATURA
Pohádka autorská – epika
listopad JAZYK
Přídavná jména
SLOH
Dopis osobní a úřední
LITERATURA
Bajka
PT – Tvorba mediálního sdělení
prosinec JAZYK
Zájmena
Číslovky
SLOH
Popis – úvod, druhy popisu, stylistická cvičení
LITERATURA
Bajka, lyricko-epické žánry
leden JAZYK
Slovesa
SLOH
Popis postavy
LITERATURA
Balada
únor JAZYK
Skladba
Větné členy
SLOH
Popis krajiny
LITERATURA
Balada, dobrodružné příběhy
březen JAZYK
Věta jednoduchá
Grafické znázornění věty jednoduché
SLOH
Popis pracovního postupu
LITERATURA
Lyrické žánry, poezie
duben JAZYK
Souvětí
SLOH
Výtah a výpisky, vypravování
LITERATURA
Píseň, báseň
květen JAZYK
Nejobvyklejší spojovací výrazy
Interpunkce v souvětí
Zvuková stránka jazyka
SLOH
Vypravování
LITERATURA
Komiks, příběhy o dětech
Komunikace
červen JAZYK
Obecné poučení o jazyku
Opakování
SLOH
Vypravování
LITERATURA
Vlastní četba – dle seznamu doporučené četby
 

Anglický jazyk 2023

vyučující Mgr. Jitka Melounková – A, Mgr. Petra Kochrdová – B,
Mgr. jana Remešová – C 
učebnice Harmonize 1
hodinová dotace 5
měsíc Tematický celek
září Welcome
G can, have got, subject pronouns, prepositions of place, possessive adjectives
S Introducing myself, Who are they? What can you do?
V Classroom objects, colours, school subjects
Possessions
říjen Unit 1
G Present simple – be, there is/are + a/an/some/any
S Meeting people and making new friends
V Family, Physical descriptions, personality adjectives
W A personal profile  -contractions
C  Halloween
listopad Unit 2
G Present simple, adverbs of frequency
S Talking about likes and dislikes
V Routine activities, Free-time activities
W  A description of an event – also
C Thanksgiving
prosinec Unit 3
G Comparative and superlative adjectives
S Making arrangements
V Adjectives, sports
W  An advertisement for a sports club – capital letters
C Holidays, Christmas
leden Unit 4
G Present continuous, Present continuous x simple
S Shopping for clothes
V Clothes, Adjectives to describe feelings
W  A magazine future – punctuation
únor Unit 5
G Countable x uncountable nouns, a/an, some x any, much x many, can, must
V Food, adjectives to describe food
S  Ordering food and drink in a café
W A flyer for a food stall 
březen Unit 6
G  Past simple  – regular verbs; there was/there were
S  Asking for, giving adn refusing permission
V Geographical features
C Easter
duben G Past simple – irregular verbs
V Weather
W  A diary entry – sequencing words
květen Unit 7
G Object pronouns, past simple 
S Asking for and giving opinions
V Music, stages of life
W  A biography – time expressions
červen Unit 8
G be going to for future, will / won’t
S Asking for and giving directions
V In a town, adjectives to describe places
W  An advertisement for a tour
 

Občanská výchova  2023

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Občanská výchova, rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 6 (nakl. FRAUS)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Člověk v rytmu času, Kalendář
říjen Rodinný život, Život v rodině a mimo ni
listopad Rozvoj osobnosti, Osobní bezpečí
prosinec Péče o zdraví, Zdravá výživa
leden Život ve škole
únor Domov, obec
březen Má vlast
duben Z historie
květen Miniúvod do lidských práv, Lidské vztahy
červen První pomoc 
 

Matematika 2023

vyučující Mgr. Klára Hunešová
  učebnice  MATEMATIKA 1,2,3  pro 6. ročník ZŠ (Odvárko, Kadleček)
hodin týdně 5
měsíc   Tematický celek
září   Desetinná čísla
říjen   Desetinná čísla
listopad   Dělitelnost přirozených čísel
prosinec   Dělitelnost přirozených čísel
leden   Úhel
únor   Úhel
březen   Osová souměrnost
duben   Trojúhelník
květen   Trojúhelník
červen   Krychle a kvádr
 

Fyzika 2023

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Fyzika pro 6. ročník ZŠ
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Látka a těleso
říjen Délka, hmotnost
listopad Objem, hustota
prosinec Hustota
leden Hustota
únor Teplota, čas
březen Síla, gravitační síla
duben Newtonovy zákony
květen Tření, těžiště, kladka, páka
červen Závěrečné opakování
 
   

Informatika 2023

vyučující Mgr. Petra Kochrdová – dívky, Mgr. Luděk Polák – chlapci
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Teams, e-mail
Informační systémy
říjen Správa a zabezpečení souborů, OneDrive 
listopad Office 365 – Word
prosinec Office 365 – Word
leden Hardware, Software
únor Kódování, šifrování, programování
březen Kódování, šifrování, programování
duben Internet – zdroj informací
Bezpečně online, fakenews
květen Práce s daty
červen Práce s daty

Biologie 2023

vyučující Mgr. Pavla Dvořáková
učebnice Přírodopis 1
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Země a život
– vznik  Země, atmosféry a hydrosféry
– vznik a vývoj živé hmoty
Základní podmínky života
říjen Buněčná biologie
– stavba a typy buněk
– metabolismus buňky-fotosyntéza a dýchání
– mikroskop a mikroskopování
– systém organizmů-úvod
Základní podmínky života
listopad Nebuněčné org. – viry
Prokaryota – bakterie, sinice
prosinec Eukaryota – jednobuněční rostliny, houby, prvoci
leden Mnohobuněční – rostliny, řasy
únor Mnohobuněční – houby, lišejníky
březen Mnohobuněční živočichové
– žahavci, ploštěnci, hlísti
duben Mnohobuněční živočichové
– měkýši, hlavonožci, kroužkovci
květen Mnohobuněční živočichové
– členovci – pavoukovci, korýši
červen Mnohobuněční živočichové
Členovci – hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou dokonalou
 

Zeměpis 2023

vyučující Mgr. Vladislav Doležal
učebnice Hravý zeměpis 6 – Taktik, Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Planeta Země
říjen Globus a mapa
listopad Globus a mapa
prosinec Litosféra
leden Geomorfologičtí činitelé
únor Atmosféra
březen Hydrosféra
duben Pedosféra
květen Biosféra
červen Člověk a krajina
 
 

Dějepis 2023       

vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice Dějepis – Pravěk a starověk (Vydavatelství Taktik)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Úvod do studia dějepisu
Kalendář a letopočet
Pravěk: vznik člověka, hominizace
říjen Neolitická revoluce, její průběh a důsledky
listopad Pravěk: pozdní doba kamenná, doba bronzová, doba železná
prosinec Starověk: dějiny Egypta, starověké Mezopotámie, Blízkého východu
leden Starověk: dějiny Blízkého východu, Indie, Číny
únor Starověk: dějiny antického Řecka
březen Starověk: dějiny antického Řecka a Makedonie
duben Starověk: dějiny antického Řecka a Říma
květen Starověk: dějiny antického Říma
červen Starověk: dějiny antického Řecka a Říma
 

Estetická výchova – hudební 2023

vyučující Mgr. Andrea Exnerová
učebnice Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ     
Hudební výchova pro gymnázia
zpěvníky – Já písnička II (Music Cheb) , Písnička II (Cesty)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Pravidla zpívání, zásady hlasové hygieny. Lidová a umělá píseň
říjen Hudební pojmy: nota, notová osnova, houslový klíč, délka noty, notopis
listopad Hudební výrazové prostředky a formy. Písňová forma, rondo: Pějme píseň dokola
prosinec Rytmus. Vánoční koledy. Poslech: fanfára z opery Libuše
leden Hudební styly: klasická a lidová hudba. Poslech: pochod Turecký, Aida, svatební.
únor Hudební nástroje. Poslech: symfonie Vltava, Osudová.
březen Moje hudba – žákovské prezentace
duben Moje hudba – žákovské prezentace
květen Dvou- a tříčtvrťový takt. Poslech: Luisina pokla, Uherský tanec, Slovanský tanec č.1
červen Taneční kroky: polka, valčík, mazurka. Poslech: lidové polky a valčíky

Estetická výchova – výtvarná

vyučující Mgr. Barbora Křížková Louženská
učebnice  
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Ilustrace a kresba, tematické práce vztahující se k letnímu a podzimnímu období
říjen Teorie barev, světlostní a barevnostní kontrasty, plocha a linie, odstín, sytost, tón, harmonie (malba, akvarel, tempera, suchý pastel)
listopad Práce s materiálem, prostorová tvorba; užité umění (navázání na lidové tradice různých kultur)
prosinec Užitá grafika, tematické práce, dekorativní předměty (vánoční a novoroční přání, atd.)
leden Výtvarné zpracování předmětného světa, kompoziční principy (koláž, asambláž, frotáž)
únor Základy lineární perspektivy, kresebné studie, zátiší
březen Inspirace přírodou (fauna, flóra); zvíře – pohyb, výraz a proporce
duben Člověk – lidská figura, portrét, tvarová stylizace
květen Práce s uměleckým dílem, experimenty s reprodukcemi uměleckých děl
červen Práce s uměleckým dílem, experimenty s reprodukcemi uměleckých děl
   

Tělesná výchova  2023

vyučující Mgr. Vladislav Doležal – chlapci, Mgr. Jitka Melounková – dívky
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost, obratnost 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
HERNÍ CVIČENÍ A DOVEDNOSTI – herní činnosti s míči, bez míče 
říjen LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal 
listopad GYMNASTIKA – kotoul vpřed, kotoul vzad, šplh na laně, šplh o tyči, šplh na laně                 
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal, florbal
 
prosinec GYMNASTIKA – akrobacie, přeskok, skoky na trampolíně, cvičení na hrazdě
SPORTOVNÍ HRY – volejbal, přehazovaná, futsal, florbal
 
leden GYMNASTIKA – prostná cvičení, cvičení na kruzích                                          
TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI – člunkový běh, posilovací cvičení, skok z místa 
 
únor POSILOVACÍ, RYCHLOSTNÍ A OBRATNOSTNÍ CVIČENÍ – reakční běžecká cvičení, cvičení se změnou směru, kruhový trénink 
březen Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky 
a netradiční sportyringo, kinbal, korfbal, frisbee 
duben ÚPOLOVÁ CVIČENÍ – přetlačovaná, sebeobrana, cvičení s odporem 
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem – příprava Lehkoatletická olympiáda 
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika a metodika jednotlivých disciplín, štafetové běhy
SPORTOVNÍ HRY – softbal, házená, kopaná, basketbal 
červen SPORTOVNÍ HRY – organizace a spolupráce na řízení her/zápasů  
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu. 
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. 
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy. 
Komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky). 
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech. 
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.  
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech. 
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností. 
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena 
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.  
při většině činností zařazeno Průřezová témata:                                                                                                         Osobnostní a sociální výchova 
Sebepoznání a sebepojetí. 
Seberegulace, sebeorganizace. 
změny, SPU , atd. Dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)