Chemie

Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně, ve třídách II. NG – 3. VG. Třída 4. VG  má jednu hodinu týdně. Výuka probíhá jednak v kmenových třídách (obecné části), jednak v odborné učebně (praktické části, laboratorní cvičení). Důraz je Číst dále …

Biologie

Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá jednak v kmenových třídách (obecné části), jednak v odborné učebně (praktické části, laboratorní cvičení). Hlavní důraz je kladen především na osvojení si základních vědomostí a dovedností v biologických oborech, pochopení Číst dále …

Fyzika

Fyzika se na našem osmiletém gymnáziu vyučuje v prvním a posledním ročníku 1 hodinu týdně, v ostatních ročnících 2 hodiny týdně. Důraz klademe na logické porozumění fyzikálním zákonům. Fyziku představujeme nejen jako vědu zásadně ovlivňující technický rozvoj lidstva, ale rovněž jako pomocníka Číst dále …

Matematika

Matematika na našem gymnáziu rozvíjí především logické a abstraktní myšlení. Zařazujeme proto náročnější a problémové úlohy. Vyučujeme systematicky a na příkladech. Pochopení učiva prověřujeme v domácích úkolech. Učíme žáky hledat v matematických textech informace, systematicky je zapsat a zpracovat. Hledáme různé cesty Číst dále …

Historie

Gymnázium Vodňany svou existencí navazuje na dlouholetou tradici vodňanského všeobecného středoškolského vzdělávání, která sahá hluboko do 30. let 20. století. První dochované maturitní tablo je již z roku 1939. Historie Gymnázia ve Vodňanech se datuje od roku 1952.V tomto roce Číst dále …