Erasmus+ Science: Pobyt ve městě Bydgoszcz

V týdnu od 19. do 23. 09. 2022 jsme navštívili školy v polském městě Bydgoszcz. Tento výjezd byl součástí projektu Erasmus + s názvem SCIENCE, který se zaměřuje na vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Cílem výjezdu bylo načerpat inspiraci pro efektivnější výuku a seznámit se s výukovými metodami, které využívají polští učitelé spolupracující s místním metodologickým institutem MOEN (Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli).

V pondělí pro nás polská strana připravila atraktivní program Návštěva města s aplikací Active Cities, která používá matematiku jako netradiční nástroj k poznávání měst. Se třídou žáků jsme procházeli centrum Bydgoszcze a řešili matematické úlohy pro různé věkové kategorie. Zadání úloh jsme vyčetli ze zmíněné aplikace nebo z interaktivní mapy, kterou jsme měli k dispozici. Pro vydatný déšť jsme bohužel museli tuto aktivitu předčasně ukončit.

Následovala návštěva základní školy č. 41, kde jsme viděli 2 vyučovací hodiny. V hodině matematiky pracovali žáci 8. ročníku ve skupinách s plastovými modely těles, z nichž mohli jednoduchým způsobem získat i jejich sítě. Každá skupina měla jednu stavebnici obsahující všechny modely a společně reagovala na otázky učitele.

V hodině chemie pro 8. ročník nejprve oblékli všichni žáci bílé pláště a gumové rukavice, rozdali si fólie se zadáním úkolu a po krátkém výkladu učitele rozhodovali o kyselosti roztoků užitím různých pH‑indikátorů včetně vývaru z červeného zelí. Zaujala nás především jednoduchost praktika, při němž žáci nanášeli roztoky přímo na fólii, do níž byla vsunuta přehledná tabulka s jednotlivými vzorky a použitými indikátory. Potřebné chemikálie byly předem připraveny ve stojanech na všech lavicích.

Pondělní den jsme zakončili oficiální večeří v restauraci Spiżarnia se všemi aktivními účastníky projektu.

Úterní program jsme absolvovali společně se studenty 2. ročníku střední školy č. 6 v historickém městě Toruń. V Muzeu perníku jsme se zapojili do tradičního postupu výroby tohoto sladkého pečiva a za výkladu průvodkyně jsme měli možnost vidět nejcennější skvosty Toruně. Po prohlídce města jsme se přesunuli do střediska Chemistry in Small Scale (Chemie w Małej Skali).  Studenti zde prováděli řadu zajímavých chemických pokusů, které byly spojené s molekulární kuchyní a barvením plamene.

Středeční program jsme zahájili na střední škole č. 6 (zkratka VILO) se specializací na biologii a chemii. Hodina matematiky ve 2. ročníku nás velmi zaujala efektivní metodou hledání koeficientů polynomických funkcí. V praktické hodině biologie určovali studenti gram-pozitivní a gram-negativní bakterie. Pracovali ukázněně, samostatně a se zájmem. V praktické hodině chemie studenti experimentovali s cukernými roztoky o různých koncentracích. Bylo samozřejmostí, že všechna pracoviště po skončení hodiny zůstala uklizená a čistá. Poslední hodina fyziky byla mistrovským představením učitele, který na pokusech s elektrickými náboji nutí studenty aktivně sledovat, logicky myslet a přirozeně argumentovat. Pro každý předmět měla škola dobře vybavené odborné učebny, které se vždy po hodině zamykaly. Přestávky trávili studenti na chodbách.

Odpoledne se účastníci našeho projetu sešli v instituci MOEN, kde zmíněný učitel fyziky demonstroval na netradičních fyzikálních pokusech, jak vyvracet mylné představy žáků o chování látek a těles.

Ve čtvrtek jsme na základní škole č. 61 shodou okolností viděli opět hodinu chemie s určováním kyselosti roztoků.  Další hodina biologie byla ukázkou podpory myšlení.  Žáci byli vedeni k formulaci hypotézy, kterou ověřovali pokusy s denaturací proteinů.

Po obědě v ředitelně základní školy jsme se stali hosty environmentální konference o udržení vody v přírodě a boji se suchem na střední škole č. 6. V přednesených referátech zaznělo, že nedostatek vody je pro Polsko palčivý problém a naléhavě se hledá řešení. V závěru konference soutěžila třída žáků ve výrobě atraktivního plakátu na probírané téma. Jako hosté jsme byli nominováni do role poroty.

S pátečním programem jsme měli možnost poznat největší školu v Bydgoszczi, základní školu č. 25. Jedná se o integrovanou školu, kterou v porovnání s ostatními školami navštěvuje vyšší procento žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Se zaujetím jsme zde sledovali žáky třetí třídy, kteří pod vedením paní učitelky intuitivní formou řešili na svůj věk obtížnou matematickou úlohu, a trénovali tak své logické myšlení, schopnost dedukce, zobecňování, třídění, uspořádávání.

Na závěr je třeba dodat, že polská strana pro nás měla celý týden perfektně připravený, zorganizovaný a časově zharmonizovaný. Ve všech hodinách jsme se mohli aktivně zapojovat do všech praktických činností. Myšlenky, které v nás všech po tomto týdnu rezonují nejvíce, jsou smysluplnost badatelské výuky přírodovědných předmětů, důležitost vedení studentů k samostatné práci a vlastnímu objevování souvislostí. Domů si odvážíme mnoho nápadů do výuky a těšíme se na další fáze spolupráce s našimi polskými partnery.

Partnerská organizace: https://www.facebook.com/MOENBydgoszcz

Mgr. Michaela Cakmak, Mgr. Klára Hunešová, PaedDr. Ivana Kalivodová, Bc. Filip Zhorný