Distanční výuka na GV

Informace k Office365/TEAMS  https://gymnaziumvodnany.cz/office-365/

 

Zásady distanční výuky

Gymnázium Vodňany

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dle § 184 písm. a), jsou zaváděna zvláštní pravidla výuky při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle příslušného RVP a podle ŠVP školy (Bližší gymnázium).

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

 1. Rozvrh hodin pro distanční výuku

Rozvrh hodin distanční výuky vychází ze stálého rozvrhu platného pro školní rok. (Aktuální) Rozvrh je zveřejněn vždy v aplikaci Microsoft Teams/kalendář a na www stránkách školy. Distanční rozvrh je zahájen s okamžitou platností od vyhlášení data distanční výuky a probíhá do data jejího ukončení. Přechod z prezenční na distanční výuku je vedením školy oznámen také na webových stránkách školy. V době vyznačené rozvrhem probíhá výuka předmětu nejčastěji on-line formou. Ve škole je používán jednotný systém Teams. V případě volby jiné formy výuky konkrétní hodiny vyučující informuje žáky dané třídy. Délka vyučovací distanční hodiny závisí na rozhodnutí vyučujícího a je vždy v rozsahu 30 – 45 minut.

 2. Předměty a hodinové dotace v době distanční výuky

V distančním rozvrhu jsou zařazeny všechny předměty s výjimkou TV, EVV a EVH. V případě, že bude výuka distančním způsobem delší než jedno čtvrtletí, budou výše uvedené předměty klasifikovány na základě zadaného domácího projektu. Předměty s hodinovou dotací 1 – 2 vyučovací hodiny týdně jsou v rozvrhu zařazeny (minimálním rozsahem) jedenkrát = 1 hodina týdně. Předměty s hodinovou dotací 3 – 5 hodin týdně jsou v rozvrhu zařazeny dvakrát, český jazyk a matematika třikrát. Výuka cizího jazyka a konverzace v cizím jazyce jsou sloučeny do jednoho celku. V některých hodinách může vést on-line výuku pedagog, který ve stálém rozvrhu žáky nevyučuje.

  3. Docházka v době distanční výuky

Výuka podle rozvrhu distanční výuky je povinná, vyučující zapisuje docházku do třídní knihy. Omlouvání nepřítomnosti probíhá dle školního řádu. Omluvu zasílá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák elektronickou formou třídnímu učiteli. V rozvrhu budou vyznačeny hodiny možných konzultací s třídním učitelem a výchovnou poradkyní.

 4. Hodnocení žáků v době distanční výuky

Hodnocení žáků probíhá podle pravidel hodnocení, která jsou součástí školního řádu. Vyučující odpovídá za zajištění kontinuity prezenční a distanční výuky a za dostatek podkladů pro hodnocení žáka.  V případě distanční výuky delší než 2 měsíce budou pravidla pro hodnocení upřesněna.

                                                                                                                             PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.

                                                                                                                                    zástupce ředitelky školy