Ochrana zdraví a provoz školy (platné od 8. 6. 2020) -NOVÉ

Ochrana zdraví a provoz školy – informace pro zákonné zástupce
(Platné od 8. 6. 2020 – pro žáky 2. stupně a gymnázia)

Škola se řídí pokyny MŠMT ze dne 30. 4. 2020 Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 a Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří v období do konce školního roku 2019/2020 (aktualizace 27. 5. 2020) (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickychpokynu-pro-ms-zs-a-ss) a aktuálními Mimořádným opatřením MZ

1. Hygienická opatření a provozní doba pro žáky
2. Organizace výuky
3. Omlouvání žáků

1. Hygienická opatření a provozní doba pro žáky
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
– Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška) v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
– Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Při prvním vstupu do školy jsou žáci povinni odevzdat Čestné prohlášení a seznámení, které podepsal zákonný zástupce nebo zletilý žák. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Žáci se shromažďují ve vymezený čas (nejdříve v 7.55) a na vymezeném místě při zachování odstupu 2 m a povinnosti zakrytí úst a nosu (gymnázium – boční vchod ze dvora 2. stupně). Žáci se zdržují v prostorách školy a přilehlých prostranstvích pouze v době vymezené rozpisem / rozvrhem. Žáky před budovou vyzvedává pověřený pedagog a odvádí svou skupinu přímo do určené třídy. Žáci se přezouvají ve třídě. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Žáci si na začátku každého vzdělávacího bloku/ vyučovací hodiny vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat a se kterými je žák seznámen. Na konci vyučování odvede učitel skupinu před budovu a žáci neprodleně opustí areál školy.

Stravování ve školní jídelně bude probíhat dle harmonogramu. Pokrmy a pití vydává personál včetně čistých příborů. V jídelně jsou zajištěny obvyklé rozestupy mezi žáky i mezi jednotlivými skupinami. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Pro žáky, u kterých by se během výuky objevily příznaky onemocnění, je zřízena karanténní místnost.

Přijde-li do školy žák, u něhož vyučující pojme podezření, že jeho zdravotní stav není zcela v pořádku, odvede tohoto žáka do karanténní místnosti. O dané situaci neprodleně informuje zástupce ředitele školy, ten zákonného zástupce. Pro ujištění je možno použít digitální teploměr, ten bude k dispozici v kanceláři školy u paní Pencové.

2. Organizace výuky
Rozmístění lavic ve třídě (zajistí správní zaměstnanci školy) bude uzpůsobeno tak, aby byl dosažen minimální odstup 2 m mezi jednotlivými žáky. První hodinu vyučující zapíše zasedací pořádek, který je pak neměnný. Vyučující vždy ráno zapíše přítomné žáky do seznamu na evidenci docházky. Výuka bude probíhat dle rozvrhu od 8.00 nejpozději do 13.20 hodin. Výuka bude probíhat dle harmonogramu v blocích. Přestávky mohou žáci dle dohody s vyučujícím trávit ve třídě nebo v areálu školy a na školním dvoře. Toalety mohou žáci navštívit po dovolení učitelem, a to vždy po jednom. Po ukončení vyučování se žáci ve třídě přezují, provedou dezinfekci rukou a za doprovodu učitele odcházejí do školní jídelny, popřípadě odcházejí ze školní budovy vchodem, kterým do budovy vešli.

3. Omlouvání žáků
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
V případě nepřítomnosti žáka zákonný zástupce/ zletilý žák informuje školu (telefonicky, emailem nebo osobně) o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.