Fyzika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VODŇANY

MATURITNÍ OKRUHY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

1) Kinematika přímočarého pohybu
2) Dynamika přímočarého pohybu
3) Pohyb po kružnici
4) Gravitační pole
5) Mechanika tuhého tělesa
6) Hydromechanika
7) Mechanická práce a energie
8) Mechanické kmitání
9) Mechanické vlnění
10) Vnitřní energie, teplo
11) Molekulová fyzika pevných látek
12) Molekulová fyzika kapalin
13) Molekulová fyzika plynů
14) Změny skupenství
15) Elektrické pole
16) Stejnosměrný proud v kovech
17) Stejnosměrný proud v nekovech
18) Střídavý proud
19) Elektrická energie
20) Stacionární magnetické pole
21) Nestacionární magnetické pole
22) Světlo, základní pojmy
23) Zobrazování optickými soustavami
24) Vlnová optika
25) Fyzika mikrosvěta