Tematický plán II. NG

 

 

Český jazyk a literatura 2022

vyučující Mgr. Milena Čejková
učebnice Český jazyk pro 7. ročník FRAUS 
Hravá literatura – pracovní sešit Taktik
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Nauka o významu slov
Slova jednoznačná a mnohoznačná
Slovo a sousloví, rčení
SLOH
Vypravování  – opakování
LITERATURA
Mýtus, legenda
říjen JAZYK
Slovo a sousloví, rčení
Synonyma a homonyma, slova citově zabarvená
Odborné názvy
Nauka o tvoření slov
SLOH
Popis výrobku, prac. postupu –opak.
LITERATURA
Pověst
listopad JAZYK
Způsoby tvoření slov
Tvarosloví
Opakování slov. druhů a mluvnic. kategorií
SLOH
Popis uměleckého díla
LITERATURA
Pověst
Humoristická próza
prosinec JAZYK
Opakování určování mluvnických kategorií sloves
Slovesný rod
Příslovce
SLOH
Charakteristika
LITERATURA
Próza pro chlapce a dívky
leden

JAZYK
Další neohebná slova
SLOH
Líčení –  úvod
Líčení krajiny
LITERATURA
Cestopis

únor JAZYK
Druhy vět podle postoje mluvčího
Věty dvojčlenné
SLOH
Výtah – opakování
Získávání informací z odborného textu
LITERATURA
Fantastická literatura
březen JAZYK
Věty jednočlenné a větné ekvivalenty
Základní větné členy
SLOH
Administrativní styl
Žádost
LITERATURA
Fantastické světy – fantasy a sci-fi literatura
duben JAZYK
Rozvíjející větné členy
SLOH
Životopis
LITERATURA
Píseň
květen JAZYK
Druhy vedlejších vět (podmětná, předmětná, přísudková)
SLOH
Umělecký styl, vypravování
LITERATURA
Báseň
červen JAZYK
Druhy vedlejších vět (přívlastková, příslovečná, doplňková)
SLOH
Tvořivé  slohové aktivity
LITERATURA
Vlastní četba – dle seznamu doporučené četby
   

Anglický jazyk 2022

vyučující Mgr. Jitka Melounková – 1, Mgr. Milena Čejková – 2
učebnice Project 3 Fourth edition
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
Září Introduction
 G present simple, present continuous
 S Finding out about the teenagers
 V classroom discussion   
Unit 1
G  Past simple, regular and irregular verbs     
S   Talking about someone you like     
V  Life stages, Families
Říjen  G Past simple questions   
S How did you feel about your weekend? Invivations
 V Life stages, Familes, My family
 C Families, Halloween, The Human story
Listopad Unit 2
G will for future and decisions
V space, places, offering help
C Thanksgiving
Prosinec G be going to for intentions
S Talking about the future
V Transport
Christmas
Leden Unit 3
G past continuous x past simple
S What were they doing? A new story about the murder in the library
V Collocations, Natural disasters, Houses, responses
C Britain, Time zones
Revision Units 1-3
Únor Unit 4
G definite and indefinite articles
S Asking for and giving directions
V places in a city
C The Big Apple
Březen G articles -the, a/an
S Describing your dreams
V somebody, anybody, Useful expressions, future arrangements
C the plague, Easter
Duben Unit 5
G present perfect, ever/ never, questions
S What have the people done?
V experiences
C Heroes and heroines, safety on the Net
Květen Unit 6
G should/ shouldn´t, must /mustn´t, dont´t have to
S Talking about problems and giving advice
V Something´s wrong, What do the signs mean?
C signs, safety on the Net
Červen G Present perfect – ever and never
S Turning down a suggestion
V Phrasal verbs
Revision 1-6
C Health -eyes
 

Německý jazyk

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Beste Freunde A 1.1 – učebnice, pracovní sešit (Lekce 0-9)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Hallo, guten Tag L0 
start: základní pozdravy, představování
slovní zásoba: abeceda, dny v týdnu, měsíce, roční období, barvy gramatika: číslovky do 20
říjen Und wer bist du? L1 
seznamování, další pozdravy, Steckbrief
slovní zásoba: předměty (nábytek, sportovní potřeby, volný čas)
gramatika: podstatná jména v nom., časování sloves – spielen, kommen, heißen, sein (ich, du)
listopad Hobbys, Sport (Laura klettert gern) L2   
koníčky, volný čas, sport, čas s přáteli, přijetí/odmítnutí návrhu
slovní zásoba: druhy sportu, činnosti pro volný čas
gramatika: časování pravidelných sloves, slovosled ve větách oznamovacích, otázkách doplňovacích a zjišťovacích
prosinec Das machen Freunde zusammen L3           
osobní údaje, názvy zemí, komunikace s přáteli
slovní zásoba: názvy zemí, další činnosti pro volný čas
gramatika: časování pravidelných sloves, sloveso sein (wir, ihr, sie), přeložka in + město/země, zápor nicht
Feste und Bräuche, Adventzeit, Weihnachten

PROJEKT: Brief an das Christkind (posílání dopisu Ježíškovi do Německa, slohové cvičení)

leden Landeskunde – Hallo, wir sprechen Deutsch   
základní reálie německy mluvících zemí
Projekt: Das ist mein Land                                                 
projekt na téma Země, město, kde žiji, představování – prez./plakát Grammatikwiederholen
Schule, Schulfächer, Stundenplan, Sprachen (Simon liebt Informatik) L4     

škola, předměty ve škole, rozvrh hodin, týdenní program, jazykové znalosti, vyjádření vlastního názoru
slovní zásoba: předměty ve škole, jazyky, další činnosti pro volný čas       
gramatika: časování sloves finden, sprechen, haben, slovosled – podmět a přísudek ve větě oznamovací, kladná/záporná rakce na otázku – odpověď s doch, čas. předložka am

únor

Projekt: Mein Stundenplan – projekt Můj rozvrh hodin
Serie (Sci-fi), Filme, Programm, L. 5
televizní program, seriál (sci-fi), seriálové postavy, pojmenování předmětu/postavy, vyjádření přání                                                   
slovní zásoba: TV, film
gramatika: podstatná jména s neurčitým/určitým členem v nom. a ak.

Schule II (Ich brauche einen Kuli)
škola, školní potřeby pojmenování předmětu, vyjádření přání
slovní zásoba: psací potřeby
gramatika: slovesa s ak., časování modálního slovesa möchten

březen

Hast du Zeit?, L. 6
čas, části dne, činnosti pro volný čas, schůzka s kamarády
slovní zásoba: časové údaje, části dne, schůzky
gramatika: modální slovesa müssen, können, slovosled ve větách s modálním slovesem, časové předložky am + část dne, um + čas    

Landeskunde – Was machst du am Mittwoch um vier? – rozvrh hodin v české x německé škole                                                                                                                        Projekt: Lifestyle tschechischer Jugendlicher – projekt Životní styl českých teenagerů (jací jsou, jaké mají koníčky), plakát

duben

Meine Familie, Berufe (Mein Bruder ist einfach super!), L. 7
rodina, povolání, popis osoby
slovní zásoba: rodina, názvy povolání, názvy zemí
gramatika: přivlastňovací zájmena mein, dein, gen. vlastních jmen, předložka aus + země, záporný člen kein v nom. a ak., tvoření slov – koncovka –in                                       
Projekt: Meine Familie – projekt Moje rodina prezentace
Feste und Bräuche II, Ostern                         

květen

Essen und Trinken, Geschäfte I (Trinken wir einen Karibik Cocktail?) –L. 8
nakupování, jídlo, pití, číslovky do 100, dotaz na cenu, vyjádření (ne)libosti, vykání, omluva                                                                   
slovní zásoba: nápoje, potraviny, číslovky, ceny                                   
gramatika: časování modál. slov. mögen, vykání Sie, množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací zájmena mein, dein (mn.č.)

červen

Essen und Trinken, Geschäfte II (Was isst du gern?), L. 9         
jídlo, průběh dne, denní program                                                           
slovní zásoba: potraviny, nápoje, jídla/chody během dne, popis dne, vyjádření časových údajů                                                                               
gramatika: časování nepravidelných sloves essen, schlafen, osobní zájmena v nom., slovesa s odlučitelnou předponou aufstehen, aufräumen, einkaufen, přivlastňovací zájmena sein, ihr, časové předložky von … bis 

Landeskunde – Kochst du gern? – vaření, oblíbená jídla, zdravý životní styl, typická jídla v Čechách x Německu, práce s texty

Grammatikwiederholen

Informatika 2022

vyučující Mgr. Petra Kochrdová
učebnice  
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Office 365 – Teams, OneDrive, Outlook, Word
říjen Office 365 – PowerPoint
listopad Office 365 – PowerPoint
prosinec Office 365 – PowerPoint – projekty
leden Kódování, šifrování, programování
únor Kódování, šifrování, programování
březen Kódování, šifrování, programování
duben Kódování, šifrování, programování
květen Internet  – zdroj informací, bezpečnost
červen Práce s daty
 

Občanská výchova 2022

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Občanská výchova, rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 7 (nakl. FRAUS)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Život mezi lidmi
říjen Člověk a kultura
listopad Přírodní a kulturní bohatství, Majetek v našem životě
prosinec Řízení společnosti
leden Lidská práva
Princip sociálního smíru
Hodnoty, postoje a praktická etika
únor Rodina
březen Rodina, Sexuální výchova
duben Klíče ke zdraví, Zdravá výživa
Psychohygiena
květen Zneužívání návykových látek, Osobní bezpečí
červen Svět kolem nás
 

Matematika 2022

vyučující Mgr. Michaela Çakmak
  učebnice  MATEMATIKA 1,2,3 pro 7. ročník ZŠ (Odvárko, Kadleček)
hodin týdně 4
měsíc  Tematický celek
září   Zlomky
říjen   Zlomky
listopad   Celá čísla
prosinec   Racionální čísla
leden   Racionální čísla
únor   Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
březen   Procenta
duben   Středová souměrnost
květen   Čtyřúhelník, trojúhelník
červen   Hranoly
 

Fyzika 2022

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Fyzika pro 7. ročník ZŠ
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září O rychlosti a pohybu
říjen O rychlosti a pohybu
listopad Síly a jejich vlastnosti
prosinec Síly a jejich vlastnosti
leden Síly a jejich vlastnosti
únor Kapaliny
březen Kapaliny
duben Plyny
květen Světelné jevy
červen Světelné jevy
 

Chemie 2022

vyučující Mgr. Michaela Çakmak
učebnice Chemie pro základní školy a víceletá gymnázia 8
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Úvod do studia chemie
Charakteristika a předmět studia
Vlastnosti látek – metody zjišťování a využití v praxi
říjen Směsi – vznik a typy
Metody dělení směsí na složky
listopad Atom – stavba
Chemické prvky a periodická soustava prvků
prosinec Molekuly – chemická vazba, vznik, vlastnosti
leden Chemické látky a jejich reakce – definice typy a zápis
Vzduch – složení, vlastnosti, využití, biol. význam
únor Kyslík, vodík – složení , vlastnosti, využití, biol. význam
březen Voda – složení , vlastnosti , využití , biol. význam
Halogeny – složení, vlastnosti, využití, přehled hlavních druhů
duben Halogenidy – složení, názvosloví, vybraní zástupci
Hydroxidy – složení, názvosloví, vybraní zástupci
květen Oxidy, sulfidy – složení, názvosloví, vybraní zástupci
červen Shrnutí a opakování učiva
 

Biologie 2022

vyučující Mgr. Jan Straka
učebnice Přírodopis 2
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Strunatci – obecná charakteristika
Strunatci – systém-pláštěnci, bezlebeční
Obratlovci – obecná charakteristika
Obratlovci – kruhoústí, pohyby
říjen Ryby – obecná charakteristika-
Ryby – systém
Obojživelníci – obecná charakteristika
Obojživelníci – systém
listopad Plazi – obecná charakteristika
-želvy, krokodýli
-šupinatí
Ptáci – obecná charakteristika
prosinec

Ptáci – obecná charakteristika a systém
Ptáci – systém
Savci – obecná charakteristika
Systém savců
Etologie

leden Vyšší rostliny – obecná charakteristika
Stavba rostlinného těla – vegetativní orgány
Stavba rostlinného těla – generativní orgány
Rozmnožování rostlin – opylení, oplození
únor Rostliny cévnaté, výtrusné – obecná charakteristika
Mechorosty
Přesličky, plavuně
Kapradiny
březen Rostliny cévnaté, semenní – obecná charakteristika
Rostliny nahosemenné
Cykasy, jinany
Jehličnany
duben Rostliny krytosemenné – obecná charakteristika
Rostliny krytosemenné – dvouděložné
Stromy a keře
Byliny-hl. čeledě
květen Rostliny krytosemenné – jednoděložné
Liliovité, amarylkovité
Lipnicovité
Vstavačovité
červen Rostliny krytosemenné – jednoděložné. Botanika opakování
 

Zeměpis 2022

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Zeměpis 9 (FRAUS) Školní atlas dnešního světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září obyvatelstvo světa: vývoj počtu obyvatel Země, rozmístění obyvatelstva a jeho pohyb, urbanizace
říjen Obyvatelstvo světa: rasy, náboženství
Etnický původ
Multikulturalita
listopad Urbanizace, města a venkov, vyspělost a chudoba
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
prosinec Světové hospodářství: struktura světového hospodářství
leden Světové hospodářství: zemědělství, rybolov
únor Využití oceánů, lesní hospodářství
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
březen Lesní hospodářství, struktura průmyslu, těžba, energetika, doprava
Vztah člověka k prostředí
duben Doprava, politická mapa světa: poloha a rozloha států, státní hranice
Jsme Evropané
květen Konfliktní oblasti světa
červen Globální problémy lidstva
 

Dějepis 2022

vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice Dějiny středověku (FRAUS)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší
říjen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší
listopad Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně přemyslovského státu
prosinec Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny států za vrcholného středověku
leden Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny vrcholně středověkých říší a českého státu
Jsme Evropané
únor Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy a světa v pozdním středověku
Objevujeme Evropu a svět
březen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny českého státu v pozdním středověku
duben Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
květen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
červen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
 

Estetická výchova výtvarná 

vyučující Mgr. Štěpánka Nováková Slavíková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Ilustrace a kresba, tematické práce vztahující se k letnímu a podzimnímu období (živá a neživá příroda; podle modelu, v plenéru apod.)
Pěvecké zásady ve sboru; zpěv lidových a umělých písní, Národní obrození (Kde domov můj); K. Kryl, J. Hutka, J. Novavica, písně J. Ježka, V+W
říjen Teorie barev, světlostní a barevnostní kontrasty, plocha a linie, odstín, sytost, tón, harmonie (malba, akvarel, tempera, suchý pastel); inspirace hudbou
Opakování písní; poslech: Osvobozené divadlo – písně J. Ježka, V+W, Divadlo Semafor – písně J. Suchého a J. Šlitra
listopad Prostorová/plastická tvorba, výroba trojrozměrných výtvarných artefaktů, práce s materiálem
Poslech: písničkáři 70. a 80. let, lidové písně (folkoví zpěváci a kapely – Hradišťan, Čechomor) PT: práce v realizačním týmu; výzdoba interiéru
prosinec Užitá grafika – vánoční a novoroční přání, tematické práce
Vánoční koledy, Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
leden Výtvarné zpracování předmětného světa, kompoziční principy (koláž, asambláž, frotáž)
Hudební nástroje (dechové, žesťové, bicí, klávesové, smyčcové)
Opakování písní za 1. pololetí
únor Základy lineární perspektivy, kresebné studie, zátiší
Symfonický orchestr (dirigent, partitura, dirigování)
Komorní hudba (tělesa, duo, trio…)
březen Člověk – lidská figura, portrét, stylizace (volný výběr výtvarných technik)
B. Smetana – život a dílo (ukázky z oper – Prodaná nevěsta, symfon. bázeň Má vlast – Šárka)
duben Inspirace přírodou (fauna, flóra); zvíře – pohyb, výraz a proporce
A. Dvořák – život a dílo (poslech ukázek: Slovanské tance, opera Rusalka, 9. symfonie Novosvětská)
květen Práce s uměleckým dílem, experimenty s reprodukcemi uměleckých děl
Opakování
červen Malba a kresba v plenéru – krajina a architektura jako inspirace
Opakování písní
 

Estetická výchova hudební 2022

vyučující Mgr. Štěpánka Suchanová
učebnice zpěvníky  Já písnička II (naklad.Music Cheb) , Písnička II ( naklad. Cesty)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Pěvecké zásady ve sboru. Hymna: česká, studentská. Poslech: hymna slovenská, ruská, americká
říjen Tón, půltón, zvýšený a snížený tón. Mollová a durová stupnice. Poslech: Slovanský tanec č. 8.
listopad Bedřich Smetana. Poslech: opera Prodaná nevěsta.
prosinec Vánoční koledy. Poslech: Česká mše vánoční.
leden Hudební styly: folk, country. Poslech: Tučný, Greenhorns, Kryl, Nohavica, Hutka…
únor Komorní hudba a orchestrální hudba.
březen Dvou-, tří- a čtyřčtvrťový takt. Rytmický doprovod hudbu. Rytmická ozvěna.
duben Produkce jednoduchých písní s pomocí Boomwhakers.
květen Poslech: koncert B moll, Čtvero ročních období.
červen Hudba a emoce. Tance: čardáš, kankán.
 

Tělesná výchova – II.NG – hoši 2022

vyučující Bc. Vladislav Doležal
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,…….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – běh, hod míčkem, skok daleký, skok vysoký,..
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Basketbal, softbal, házená,  kopaná,…..
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, šplh,…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal,…..
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,……
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
únor SPORTOVNÍ HRY – Basketbal,  házená,  kopaná,…..
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
LVK  I. NG a II. NG
duben ÚPOLY
SPORTOVNÍ HRY – méně známé i tradiční,….
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika jednotlivých disciplín
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY
POHYBOVÉ HRY
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Kondiční programy. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. První pomoc.
Plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sebepoznání a sebepojetí.
Seberegulace, sebeorganizace.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
   

Tělesná výchova – II.NG – dívky 2022

vyučující Mgr. Jitka Melounková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – skoky, hody,…
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Košíková, softbal, házená,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, florbal,….
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
LVK II.NG
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, kruhy,….
březen GYMNASTIKA – rytmická,….
ÚPOLY
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika skoků,….
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
POHYBOVÉ HRY
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Kondiční programy. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. První pomoc.
Plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sebepoznání a sebepojetí.
Seberegulace, sebeorganizace.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)