Tematický plán IV. NG

 

 

Český jazyk a literatura 2022

vyučující Mgr. Květoslava Batistová
učebnice Český jazyk pro ZŠ a víceletá gymnázia 9, Fraus (hybridní učebnice) + Český jazyk s nadhledem 9, Fraus (PS)
Hravá literatura pro 8. ročník, Taktik – pracovní sešit
Hravá literatura pro 9. ročník, Taktik – pracovní sešit, vybrané kapitoly
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Slovní zásoba a význam slova – opakování
SLOH
Úvod do učiva slohu, výklad
LITERATURA
Opakování – renesance, baroko
Klasicismus, osvícenství
říjen JAZYK
Rozvoj slovní zásoby
Významové vztahy mezi slovy
Rozvrstvení slovní zásoby
SLOH
Popis pracovního postupu – opakování
LITERATURA
Preromantismus
Romantismus ve světové a české literatuře
listopad JAZYK
Nauka o tvoření slov
Tvarosloví, slovní druhy – opakování
SLOH
Popis uměleckého díla, líčení – opakování
LITERATURA
Romantismus v české literatuře
Realismus ve světové literatuře
prosinec JAZYK
Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa – mluvnické významy; přechodníky
SLOH
Charakteristika – opakování
LITERATURA
Realismus v české literatuře
leden JAZYK
Slovesné třídy, příslovce, předložky a spojky
Skladba – stavba věty a souvětí
Věty podle postoje mluvčího, věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty – opakování
SLOH
Vypravování – opakování
LITERATURA
Naturalismus
Vývoj světové literatury na přelomu19.  a 20. století
únor JAZYK
Textová syntax, valenční skladba
Mluvnický zápor, skladební dvojice
Komplexní jazykové rozbory
SLOH
Úvaha
LITERATURA
Česká moderna a buřiči
březen JAZYK
Věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět
Komplexní jazykové rozbory
SLOH
Proslov, diskuse
LITERATURA
Obraz 1. světové války v literatuře
duben JAZYK
Významové poměry
Složitější souvětí
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá
Čárka ve větě jednoduché, pořádek slov v české větě
SLOH
Fejeton
LITERATURA
Meziválečná literatura světová i česká
květen JAZYK
Pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební
Vlastní jména
Zvuková stránka jazyka
SLOH
Funkční styly
Reportáž, životopis dopis – opakování
LITERATURA
Literatura 20. století – vybraní autoři
červen JAZYK
Opakování, obecné výklady o jazyce
SLOH
Slohové útvary dle výběru žáků
Slohové útvary a postupy
LITERATURA
Literatura 21. století – vybraní autoři
Vybraná díla dle zájmu žáků
 

Anglický jazyk 2022

vyučující Mgr. Milena Čejková – 1, Mgr. Petra Kochrdová 2
učebnice English File Pre-Intermediate fourth edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Unit 7
G  infinitive with to, uses of the gerund
V  verbs + infinitive, verbs + gerund
S   How to ….
Říjen G  have to, don’t have to, msut, musn’t
V   modifiers
S   Talking about signs and rules, At the pharmacy
Listopad Unit 8
G  should, first conditional, possessive pronouns
V   get, confusing verbs, adverbs of manner
S   Giving advice, natural disasters
C   Thanksgiving
Prosinec Unit 9
G   second conditional
V   animals
S   What would you do?
C  Christmas
Leden G   present perfect, present perfect x past simple
V   phobias, words related to fear, biographies
S   Are you afraid of…?, Biography
C   Getting around – How do I get to…?
Únor Unit 10
G  passive
V  inventions
S  Did you know …?
Březen G   used to, might
V   school subjects, noun formation 
S   schools, Are you indecisive?
Duben Unit 11
G expressing movement, word order of phrasal verbs, so, neither + aux
V sports, phrasal verbs, similarities
S  sports, sporting events interests, Easter
C  Time to go home – talking about future
Květen Unit 12
G   past perfect, reported speech, say x tell
V   verb phrases
S   news round the world
Červen G  questions without auxilieries
V  cinema, music, science, art
S  gossiping
Final revision Units 1 – 12
 

Německý jazyk 2022

vyučující Mgr. Andrea Randáková – 1
učebnice Beste Freunde A 1.2 – učebnice, pracovní sešit (lekce 16. – 18.)
Beste Freunde A 2.1 – učebnice, pracovní sešit (lekce 19. – 24.)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září

Wiederholung
L16 -Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an.
Wohnen
Tiere
Freizeit
Grammatik: Präposition vor, nach
                       Präposition vor, in +Dat., Akkusativ

říjen

L17-Schöne Ferien,
Ferienziele, Naturbeschreibung
Aktivitäten in den Ferien
Grammatik: Perfektum mit sein
Unregelmäßige Verben, Verben mit ver-, mit trennbaren Präfixen
Präpositionen in, an, auf,

listopad

 

L18-Lukas hat Geburtstag
Schule
Geburtstag
Partys
Grammatik: Fragepronomen welch-
                       Datum
                       Perfektum bleiben, sein, passieren   
Projekt: Österreich, die Schweiz

prosinec

L19 – Unsere Wohnung in Köln
Beschreibung der Wohnung
Möbel
Grammatik: Possesivpronomen
                       Liegen, stehen. hängen    

Wiederholung: Liste der unregelmäßigen Verben

leden L20 – Neue Freunde
Gefühle
Personenbeschreibung
Grammatik: Reflexivpronomen
                      Präposition ohne
únor L21 – Komm, wir feiern.
Feste
Grammatik: Negation kein, nicht
                       Präposition zu
březen

L22 – Wir sind ein super Team
Nationen
Vergleichung
Grammatik: Verb dürfen
                       Komparativ
                       als, so…wie
Ostern

duben

L23 – Bis zur Brücke ist es nicht weit
Stadt
Wegbeschreibung
Grammatik: Verb dürfen +nicht, kein
                       Bis zu
                       Superlativ

květen

L24 – Was haben wir denn auf?
Schule
Hausaufgaben   
Grammatik: Verb sollen
                       Verben legen, stellen, hängen
                       Konjuktion denn

červen

L24 – dokončení
Grammatik: Komparation
Konjunktionen
Projekte
Wiederholung                          

 

Německý jazyk

vyučující Mgr. Marie Karfíková – 2
učebnice Beste Freunde A 1.2 – učebnice, pracovní sešit (lekce 15. – 18.)
Beste Freunde A 2.1 – učebnice, pracovní sešit (lekce 19. – 24.)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září  L15 – Das Konzert hat Spaß gemacht!
Erlebnisse
Freizeit
Personenbeschreibung
Grammatik: Perfektum (schwache Verben)
Modalverben
říjen L16-Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an.
Wohnen; Tiere; Freizeit
Grammatik: Präpostion vor, nach
Präpostion vor in +Dat., Akkusativ
listopad L17-Schöne Ferien,
Ferienziele; Naturbeschreibung
Aktivitäten in den Ferien
Grammatik: Perfektum mit sein
Unregelmäßige Verben, Verben mit ver-, mit trennbaren Präfix
Präpositionen in, an, auf
prosinec L18-Lukas hat Geburtstag
Schule; Geburtstag, Partys
Grammatik: Fragepronomen welch-
Datum
Perfektum bleiben, sein, passieren   
Projekt: Österreich, die Schweiz
Weihnachten
leden L19 – Unsere Wohnung in Köln
Beschreibung der Wohnung
Möbel
Grammatik: Possesivpronomen
Liegen, stehen. hängen   
Wiederholung: Liste der unregelmäßiger Verben
únor L20– Neue Freunde
Gefühle,
Personenbeschreibung
Grammatik: Reflexivpronomen
Präposition ohne
březen L21 – Komm, wir feiern.
Feste
Grammatik: Negation kein, nicht
Präpositionen zu
duben L22 – Wir sind ein super Team.
Nationen
Vergleichung
Grammatik: Verb dürfen; Komparativ
als, so…wie
Ostern
květen L23 – Bis zur Brückeist es nicht weit
Stadt
Wegbeschreibung
Grammatik: Verb dürfen +nicht, kein
Bis zu, Superlativ
červen L24 – Was haben wir denn auf?
Schule
Hausaufgaben   
Grammatik: Verb Sollen; Verben legen, stellen, hängen, Konjuktion denn
Wiederholung                          

Občanská výchova 2022

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Občanská výchova, rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 9 (nakl. FRAUS)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Občan, občanská společnost a stát
PT: Formy participace občana v politickém životě
říjen Občan a právo
Ústava ČR
Formování čs. státnosti
listopad Formování čs. státnosti
Právní ochrana
Správní řízení
prosinec Trestní právo
leden Pracovní právo
Pracovní podmínky a bezpečnost práce
únor Rodina, rodinné právo
březen Volba povolání
Stát a národní hospodářství
duben Státní rozpočet a hospodaření v rodině
květen Globální problémy
Mezinárodní vztahy
červen Fungování a vliv médií ve společnosti
Náboženské sekty
Souhrnné opakování
 

Matematika 2022

vyučující Mgr. Klára Hunešová
  učebnice Učebnice MATEMATIKA pro 9.ročník ZŠ – 1., 2.díl – Josef Trejbal
hodin týdně 4
měsíc Tematický celek
září Podobnost
říjen Lomené výrazy
listopad Lomené výrazy
prosinec Rovnice s neznámou ve jmenovateli, úlohy o společné práci
leden Soustava rovnic o dvou neznámých
únor Slovní úlohy
březen Funkce
duben Goniometrické funkce
květen Jehlan, kužel, koule
červen Finanční matematika
 

Fyzika 2022

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Fyzika pro 9. ročník ZŠ
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Elektřina a magnetismus – opakování
říjen Vnitřní energie a teplo
listopad Vnitřní energie a teplo
prosinec Změny skupenství
leden Změny skupenství
únor Mechanické kmitání a vlnění
březen Mechanické kmitání a vlnění
duben Vesmír
květen Vesmír
červen Jaderná energie
 

Chemie 2022

vyučující

Mgr. Michaela Çakmak

  Chemie pro základní školy a víceletá gymnázia 9
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Chemie přírodních látek – úvod, základní pojmy, rozdělení
Sloučeniny – obecná charakteristika, význam, chemické  a fyzikální vlastnosti
Lipidy
říjen Sacharidy
listopad Proteiny a nukleové kyseliny
prosinec Alkaloidy, drogy, doping
Enzymy a katalyzátory
leden Chemické děje: exotermické a endotermické reakce
látková koncentrace, ovlivňování rychlosti chemické reakce, oxidace, redukce, hoření
laboratorní práce
únor chemické děje: klasifikace reakcí
molární hmotnost, základní chemické výpočty
březen látková koncentrace, výpočty z chemických rovnic
laboratorní práce
duben výroba paliva a energie
PT: lidské aktivity a přírodní zdroje
laboratorní práce
květen hnojiva, pesticidy, stavební materiály, léčiva
PT: lidské aktivity a přírodní zdroje
laboratorní práce
červen chemický průmysl, chemické látky jako hrozba, polutanty
 

Biologie 2022

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Přírodopis 4
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
září Vznik Země
Stavba Země
Země ve vesmíru
Mineralogie – úvod
říjen Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů
Přehled nerostů : prvky – oxidy
listopad Přehled nerostů : uhličitany – nerosty organického původu
Petrologie – úvod
Vyvřelé horniny
prosinec Usazené horniny
Přeměněné horniny
leden Geologické děje – úvod
Vnitřní geologické děje – poruchy zemské kůry , pohyby desek
únor Sopečná činnost
Zemětřesení
Vnější geologické děje – úvod
březen Zvětrávání
Působení vnějších geologických činitelů
duben Půda – vznik a třídění
Podzemní vody
Paleontologie – úvod , prekambrium – prvohory
květen Paleontologie : druhohory – čtvrtohory
Geologická stavba ČR
Ekologie – úvod
červen Základy ekologie
Ekosystémy
Opakování
 

Zeměpis 2022

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Zeměpis 8 (FRAUS), Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování
Evropa – celková charakteristika
 
říjen Evropa – celková charakteristika
PT: Evropa a svět nás zajímá
PT: Objevujeme Evropu a svět
Jižní Evropa
listopad Jižní Evropa
Západní Evropa
prosinec Západní Evropa
Střední Evropa
leden Střední Evropa
Východní Evropa
únor Východní Evropa
Jihovýchodní Evropa
březen ČR -celková charakteristika
PT: Jsme Evropané
duben Regiony ČR
květen Regiony ČR
červen Regiony ČR
Opakování
 

Dějepis 2022

vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice Dějepis 2, 3, 4 (Pokorný, J., 1994)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Dějiny první světové války
říjen Mezinárodní a domácí politika a hospodářství mezi válkami
listopad Mezinárodní a domácí politika a hospodářství mezi válkami
prosinec Druhá světová válka
leden Druhá světová válka
únor Evropa, svět a  ČSR po druhé světové válce
březen Evropa, svět a  ČSR po druhé světové válce
duben Evropa, svět a  ČSR po druhé světové válce
květen Svět v období studené války
Princip demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování.
červen Svět v období studené války, opakování
 

Informatika 2022

vyučující Mgr. Luděk Polák – chlapci, Mgr. Petra Kochrdová – dívky
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Office365 – Word, Excel, OneDrive, Teams, Forms
říjen Prezentační technologie – PowerPoint
listopad Prezentační technologie – PowerPoint
prosinec Prezentační technologie – PowerPoint – projekty
leden Prezentační technologie – Sway
únor Grafika
březen Grafika
duben Grafika, základy fotografování
květen Kreslení pomocí počítače – práce s grafickým editorem
červen Kreslení pomocí počítače – práce s grafickým editorem
Kreativita
 

Estetická výchova – hudební

vyučující Mgr. Štěpánka Nováková Slavíková
učebnice Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ, Hudební výchova pro gymnázia
Zpěvníky: Já písnička II (naklad. Music Cheb), Písnička II (naklad. Cesty)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Hudba nonartificiální
USA – kolébka jazzu
Afroamerická hudba
Blues
říjen

Ragtime
Klasický jazz
Era swingu 30. a 40. léta 20. století
Moderní jazz
Rozdíly mezi vážnou hudbou a jazzem

listopad Populární hudba v Čechách 2. pol. 19. stol.
Populární hudba v Čechách přelomu 19. a 20. století
Počátky jazzu v Čechách
Jaroslav Ježek a jeho hudba
prosinec Trampské písně
Česká populární hudba během a po 2. světové válce
Divadlo Semafor
Koledy a písně s vánoční tématikou (Spirituál Kvintet, Suchý-Šlitr)
leden Country hudba a folk
Česká country hudba
Rock and roll
Rock and roll v Čechách
únor Éra Beatles, Rolling Stones
Big beat v české hudbě
Olympic
březen Světová populární hudba v 70. a 80. letech
Rock
Heavy metal
Disco
Punk
duben Česká populární hudba v 70. až 80. letech
Čeští písničkáři
květen Světová populární hudba od 90. let po současnost
Rap
Pop
červen Česká populární hudba od 90. let po současnost
Opakování
 

Estetická výchova – výtvarná

vyučující Mgr. 
učebnice Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ, Hudební výchova pro gymnázia
Zpěvníky: Já písnička II (naklad. Music Cheb), Písnička II (naklad. Cesty)
hodinová dotace  
měsíc Tematický celek
září Komiks; tematické práce vztahující se k letnímu a podzimnímu období;
říjen Práce s uměleckým dílem, experimenty s reprodukcemi uměleckých děl 20.stol.             
listopad Významné osobnosti ( O. Messiaen, B.Britten, B. Bartók,C.Orff ),
prosinec Užitá grafika, ilustrace (vánoční a novoroční přání, písmo atd.)
leden Výtvarné zpracování předmětného světa (koláž, frotáž, asambláž)
PT: Kreativita
únor Perspektiva, kresebné studie; kresebné etudy, etuda s linií jako výtvar. prostředkem
březen Člověk – poznávání lidí. Svět, jeho myšlení a prožívání v výtvarném projevu, tvarová stylizace
duben Písmo, užitá grafika, reklama, propagační prostředky
PT: Kooperace a kompetice
květen Multimedia, animace
červen Krajina jako inspirace ve výtvarném projevu, malba a kresba v plenéru
 
 

Tělesná výchova – IV.NG – hoši

vyučující Bc. Vladislav Doležal
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, kopaná,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – kondiční gymnastika a posilování,….
ÚPOLY
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
LEHKÁ ATLETIKA
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových dovedností, pohybové hry psychomotorické, dobrodružné (new games) aj. průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. Kondiční formy cvičení pro daný věk žáků. První pomoc.
při většině činností zařazeno Mezilidské vztahy, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Kondiční programy. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. Olympijská charta. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování při různých činnostech.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
 

Tělesná výchova – IV.NG – dívky

vyučující Mgr. Jitka Melounková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, košíková,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, kruhy,…
ÚPOLY.
březen GYMNASTIKA – rytmická,…
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty.
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční a méně známé pohybové hry
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Kondiční formy cvičení pro daný věk žáků. Hry psychomotorické. Průpravné úpoly – přetahy, přetlaky, úpolové odpory, sledování soupeře, pohyb reagující na pohyb soupeře. Základní atletická pravidla soutěží, rozhodování o umístění ve skocích, hodech atd. technika osvojovaných disciplín. Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky – turistika, cyklistika …
Plavání (podle podmínek  a zájmu žáků – zdokonalovací plavecká výuka, pokud neproběhla základní plavecká výuka, předchází adaptace na vodní prostředí a základní plavecké dovednosti) – další plavecké dovednosti, další plavecký způsob (plavecká technika), dovednosti záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti.
při většině činností zařazeno Komunikace v TV – názvosloví,  smluvené povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech. Sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace-psychohygiena. Sportovní výstroj a výzbroj – výběr, ošetřování. Olympijská charta. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování při různých činnostech. Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech(cyklistika..).
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)