Tematický plán IV. NG

 

 

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.
učebnice Český jazyk pro ZŠ a víceletá gymnázia 9, Fraus (hybridní učebnice) + Český jazyk s nadhledem 9, Fraus (PS)

 

Hravá literatura pro 8. ročník, Taktik – pracovní sešit

Hravá literatura pro 9. ročník, Taktik – pracovní sešit, vybrané kapitoly

hodinová dotace 5
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Slovní zásoba a význam slova – opakování

SLOH
Úvod do učiva slohu, výklad

LITERATURA
Opakování – renesance, baroko
Klasicismus, osvícenství

říjen JAZYK
Rozvoj slovní zásoby
Významové vztahy mezi slovy
Rozvrstvení slovní zásoby

SLOH
Popis pracovního postupu – opakování

LITERATURA
Preromantismus
Romantismus ve světové a české literatuře

listopad JAZYK
Nauka o tvoření slov
Tvarosloví, slovní druhy – opakování

SLOH
Popis uměleckého díla, líčení – opakování

LITERATURA
Romantismus v české literatuře
Realismus ve světové literatuře

prosinec JAZYK
Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa – mluvnické významy; přechodníky

SLOH
Charakteristika – opakování

LITERATURA
Realismus v české literatuře

leden JAZYK
Slovesné třídy, příslovce, předložky a spojky
Skladba – stavba věty a souvětí
Věty podle postoje mluvčího, věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty – opakování

SLOH
Vypravování – opakování

LITERATURA
Naturalismus
Vývoj světové literatury na přelomu19.  a 20. století

únor JAZYK
Textová syntax, valenční skladba
Mluvnický zápor, skladební dvojice
Kompletní jazykové rozbory

SLOH
Úvaha

LITERATURA
Česká moderna a buřiči

březen JAZYK
Věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět
Komplexní jazykové rozbory

SLOH
Proslov, diskuse

LITERATURA
Obraz 1. světové války v literatuře

duben JAZYK
Významové poměry
Složitější souvětí
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá
Čárka ve větě jednoduché, pořádek slov v české větě

SLOH
Fejeton

LITERATURA
Meziválečná literatura světová i česká

květen JAZYK
Pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební
Vlastní jména
Zvuková stránka jazyka

SLOH
Funkční styly
Reportáž, životopis dopis – opakování

LITERATURA
Literatura 20. století – vybraní autoři

červen JAZYK
Opakování, obecné výklady o jazyce

SLOH
Slohové útvary dle výběru žáků
Slohové útvary a postupy

LITERATURA
Literatura 21. století – vybraní autoři
Vybraná díla dle zájmu žáků

 

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Jitka Melounková – 1, Mgr. Petra Kochrdová 2
učebnice English File Pre-Intermediate third edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Unit 7
G  infinitive with to, uses of the gerund
V  verbs + infinitive, verbs + gerund
S   How to ….
Říjen G  have to, don’t have to, msut, musn’t
V   modifiers
S   Talking about signs and rules, At the pharmacy
Listopad Unit 8
G  should, first conditional, possessive pronouns
V   get, confusing verbs, adverbs of manner
S   Giving advice, natural disasters
C   Thanksgiving
Prosinec Unit 9
G   second conditional
V   animals
S   What would you do?
C  Christmas
Leden G   present perfect, present perfect x past simple
V   phobias, words related to fear, biographies
S   Are you afraid of…?, Biography
C   Getting around – How do I get to…?
Únor Unit 10
G  passive
V  inventions
S  Did you know …?
Březen G   used to, might
V   school subjects, noun formation 
S   schools, Are you indecisive?
Duben Unit 11
G expressing movement, word order of phrasal verbs, so, neither + aux
V sports, phrasal verbs, similarities
S  sports, sporting events interests, Easter
C  Time to go home – talking about future
Květen Unit 12
G   past perfect, reported speech, say x tell
V   verb phrases
S   news round the world
Červen G  questions without auxilieries
V  cinema, music, science, art
S  gossiping
Final revision Units 1 – 12
 

Německý jazyk

vyučující Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D. – 2
učebnice Beste Freunde A 1.2 – učebnice, pracovní sešit (lekce 16. – 18.)
Beste Freunde A 2.1 – učebnice, pracovní sešit (lekce 19. – 24.)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Wohnen I (Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an.), L. 16
bydlení, popis domu/bytu, vyjádření časových údajů slovní zásoba: části domu, místnosti, nábytek, zvířata, časové údaje gramatika: předložka vor, nach + dat., předložka in + dat./ak., zájmeno jed-
říjen

Reisen, Urlaub, Ferien (Schöne Ferien!), L. 17
cestování, dovolená, prázdninové aktivity, vyprávění o minulosti, vyjádření plánů
slovní zásoba: prázdninové cíle, místa v přírodě
gramatika: perfektum s pomocným slovesem sein, příčestí minulé s koncovkou -en, slovesa nepravidelná, s předponou ver-, s odlučitelnou předponou, předložky in, an, auf + dat./ak., im + měsíce, roční období, modál. sloveso wollen  

listopad

Partys, Feiern, Geburtstag (Lukas hat Geburtstag.), L. 18

párty, oslavy, narozeniny, vytvoření pozvánky, vyjádření přání, data narození slovní zásoba: dárky, přání, narozeniny gramatika: tázací zájmeno welch-, řadové číslovky (datum), předložka bei + dat. (osoby), perfektum sloves sein, bleiben, passieren

prosinec Landeskunde – Klassenfahrt nach Österreich
školní výlet do Rakouska, vedení cestovního deníku, zajímavá místa v Rakousku
Projekt: Wir planen eine Reise in die Schweiz
projekt: naplánování cesty do Švýcarska, práce s mapou, internetem, fotkami, vyhledávání turisticky atraktivních míst – plakát Grammatikwiederholen
Feste und Bräuche, Adventzeit, Weihnachten
svátky a zvyky, advent, Vánoce
leden Wohnen II, Möbel (Unsere Wohnung in Köln), L. 19    
bydlení, nábytek a zařízení bytu/domu, popis bytu/domu slovní zásoba: druhy bydlení, části nábytku, zařízení bytu gramatika: přivlastňovací zájmena, slovesa určující pozici liegen, stehen, sitzen, hängen + předložka s dat. x legen, stellen, setzen, hängen + předložka s ak.
Projekt: Mein Traumhaus/Traumwohnung – plakát projekt Můj dům/byt snů
únor Personen beschreiben, Charakteristik (Neue Freunde!), L. 20    
popis, charakteristika osob, přítel/-kyně, pocity, rozhovor mezi přáteli
slovní zásoba: vlastnosti, charaktreristika, pocity
gramatika: zvratná slovesa – v prézentu i perfektu, předložky s ak.
Projekt: Mein Freund/-in // Mein Traumpartner/-in charakteristika a vnější popis projekt Můj přítel/moje přítelkyně // Můj partner/partnerka
březen Feste, Bräuche, Partys (Komm, wir feiern!), L. 21    
svátky, oslavy, párty, zvyky, vytvoření/odmítnutí návrhu, vyjádření záporu, nesouhlasu, porovnání
slovní zásoba: slavení, svátky, potraviny, nápoje, číslovky
gramatika: zápor s kein-, nicht, osobní zájmena v dat., předložky s dat.
Feste und Bräuche II, Ostern Landeskunde – Was ist dein Lieblingsfest? – práce s texty
Projekt: Feste in Tschechien (svátky v Čechách x něm. mluvící země)
duben Sport, Technik (Wir sind ein Superteam!), L. 22  
sport, fotbal, technika, srovnání slovní zásoba: sport, fotbal, příslušníci národů gramatika: tvoření slov-příslušníci národů, modální sloveso dürfen, komparativ přídavných jmen a příslovcí, srovnání pomocí als a so … wie
květen Stadt, Weg (Bis zur Brücke ist es nicht weit.), L. 23    
město, popis cesty, orientace ve městě, vyjádření zákazu slovní zásoba: modální sloveso dürfen + zápor nicht, kein, předložka bis zu + dat., superlativ přídavných jmen a příslovcí
červen

Schule, Essen, beim Tisch (Was haben wir denn auf?), L. 24    
škola, domácí úkoly, škola přes internet, jídlo, prostírání stolu, vyjádření názoru, zdůvodnění
slovní zásoba: škola, předměty, jídlo, nádobí
gramatika: modální sloveso sollen, slovesa určující směr – legen, stellen, setzen, hängen + předložka + ak., slovesa určující pozici – liegen, stehen, sitzen, hängen + předložka + dat., spojka denn

Landeskunde: Wolfgang Amadeus Mozart – damals und heute W. A. Mozart – tehdy a dnes

Projekt: Mozart in Böhmen und Mähren
Mozart v Čechách a na Moravě Grammatikwiederholen

 

Německý jazyk

vyučující Mgr. Andrea Randáková – 1
učebnice Beste Freunde A 1.2 – učebnice, pracovní sešit (lekce 15. – 18.)
Beste Freunde A 2.1 – učebnice, pracovní sešit (lekce 19. – 24.)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září  L15 – Das Konzert hat Spaß gemacht!
Erlebnisse
Freizeit
Personenbeschreibung
Grammatik: Perfektum (schwache Verben)
Modalverben
říjen L16-Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an.
Wohnen; Tiere; Freizeit
Grammatik: Präpostion vor, nach
Präpostion vor in +Dat., Akkusativ
listopad L17-Schöne Ferien,
Ferienziele; Naturbeschreibung
Aktivitäten in den Ferien
Grammatik: Perfektum mit sein
Unregelmäßige Verben, Verben mit ver-, mit trennbaren Präfix
Präpositionen in, an, auf
prosinec L18-Lukas hat Geburtstag
Schule; Geburtstag, Partys
Grammatik: Fragepronomen welch-
Datum
Perfektum bleiben, sein, passieren   
Projekt: Österreich, die Schweiz

Weihnachten

leden L19 – Unsere Wohnung in Köln
Beschreibung der Wohnung
Möbel
Grammatik: Possesivpronomen
Liegen, stehen. hängen    

Wiederholung: Liste der unregelmäßiger Verben

únor L20– Neue Freunde
Gefühle,
Personenbeschreibung
Grammatik: Reflexivpronomen
Präposition ohne
březen L21 – Komm, wir feiern.
Feste
Grammatik: Negation kein, nicht
Präpositionen zu
duben L22 – Wir sind ein super Team.
Nationen
Vergleichung
Grammatik: Verb dürfen; Komparativ
als, so…wie
Ostern
květen L23 – Bis zur Brückeist es nicht weit
Stadt
Wegbeschreibung
Grammatik: Verb dürfen +nicht, kein
Bis zu, Superlativ
červen L24 – Was haben wir denn auf?
Schule
Hausaufgaben   
Grammatik: Verb Sollen; Verben legen, stellen, hängen, Konjuktion denn
Wiederholung                          

Občanská výchova

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Občanská výchova, rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 9 (nakl. FRAUS)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Občan, občanská společnost a stát
PT: Formy participace občana v politickém životě
říjen Občan a právo
Ústava ČR
Formování čs. státnosti
listopad Formování čs. státnosti
Právní ochrana
Správní řízení
prosinec Trestní právo
leden Pracovní právo
Pracovní podmínky a bezpečnost práce
únor Rodina, rodinné právo
březen Volba povolání
Stát a národní hospodářství
duben Státní rozpočet a hospodaření v rodině
květen Globální problémy
Mezinárodní vztahy
červen Fungování a vliv médií ve společnosti
Náboženské sekty
Souhrnné opakování
 

Matematika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
  učebnice Učebnice MATEMATIKA pro 9.ročník ZŠ – 1., 2.díl – Josef Trejbal
hodin týdně 4
měsíc Tematický celek
září Lomené výrazy
říjen Lomené výrazy
listopad Rovnice s neznámou ve jmenovateli, úlohy o společné práci
prosinec Soustava rovnic o dvou neznámých
leden Slovní úlohy
únor Funkce
březen Podobnost
duben Goniometrické funkce
květen Jehlan, kužel, koule
červen Finanční matematika
 

Fyzika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Fyzika pro 9. ročník ZŠ
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Elektřina a magnetismus – opakování
říjen Vnitřní energie a teplo
listopad Vnitřní energie a teplo
prosinec Změny skupenství
leden Změny skupenství
únor Mechanické kmitání a vlnění
březen Mechanické kmitání a vlnění
duben Vesmír
květen Vesmír
červen Jaderná energie
 

Chemie

vyučující Mgr. Michaela Kovaříková
  Chemie pro základní školy a víceletá gymnázia 9
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září chemie přírodních látek-úvod, základní pojmy, rozdělení
sloučeniny-obecná charakteristika, význam, chemické  a fyzikální vlastnosti
lipidy

 

říjen sacharidy
listopad proteiny a nukleové kyseliny
prosinec alkaloidy, drogy, doping
enzymy a katalyzátory
leden chemické děje: exotermické a endotermické reakce
látková koncentrace, ovlivňování rychlosti chemické reakce, oxidace, redukce, hoření
laboratorní práce
únor chemické děje: klasifikace reakcí
molární hmotnost, základní chemické výpočty
březen látková koncentrace, výpočty z chemických rovnic
laboratorní práce
duben výroba paliva a energie
PT: lidské aktivity a přírodní zdroje
laboratorní práce
květen hnojiva, pesticidy, stavební materiály, léčiva
PT: lidské aktivity a přírodní zdroje
laboratorní práce
červen chemický průmysl, chemické látky jako hrozba, polutanty
 

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Přírodopis 4
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
září Vznik Země
Stavba Země
Země ve vesmíru
Mineralogie – úvod
říjen Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů
Přehled nerostů : prvky – oxidy
listopad Přehled nerostů : uhličitany – nerosty organického původu
Petrologie – úvod
Vyvřelé horniny
prosinec Usazené horniny
Přeměněné horniny
leden Geologické děje – úvod
Vnitřní geologické děje – poruchy zemské kůry , pohyby desek
únor Sopečná činnost
Zemětřesení
Vnější geologické děje – úvod
březen Zvětrávání
Působení vnějších geologických činitelů
duben Půda – vznik a třídění
Podzemní vody
Paleontologie – úvod , prekambrium – prvohory
květen Paleontologie : druhohory – čtvrtohory
Geologická stavba ČR
Ekologie – úvod
červen Základy ekologie
Ekosystémy
Opakování
 

Zeměpis

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Zeměpis 8 (FRAUS), Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování
Evropa – celková charakteristika
 
říjen Evropa – celková charakteristika
PT: Evropa a svět nás zajímá
PT: Objevujeme Evropu a svět
Jižní Evropa
listopad Jižní Evropa
Západní Evropa
prosinec Západní Evropa
Střední Evropa
leden Střední Evropa
Východní Evropa
únor Východní Evropa
Jihovýchodní Evropa
březen ČR -celková charakteristika
PT: Jsme Evropané
duben Regiony ČR
květen Regiony ČR
červen Regiony ČR
Opakování
 

Dějepis

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Dějepis 2, 3, 4 (Pokorný, J., 1994)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Dějiny první světové války
říjen Mezinárodní a domácí politika a hospodářství mezi válkami
listopad Mezinárodní a domácí politika a hospodářství mezi válkami
prosinec Druhá světová válka
leden Druhá světová válka
únor Evropa, svět a  ČSR po druhé světové válce
březen Evropa, svět a  ČSR po druhé světové válce
duben Evropa, svět a  ČSR po druhé světové válce
květen Svět v období studené války
Princip demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování.
červen Svět v období studené války, opakování
 

Informatika

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Excel – opakování
říjen Grafika
listopad Grafika, základy fotografování
prosinec Kreslení pomocí počítače – práce s grafickým editorem
leden Kreslení pomocí počítače – práce s grafickým editorem
Kreativita
únor Prezentační technologie – PowerPoint
březen Prezentační technologie – PowerPoint
duben Prezentační technologie – PowerPoint
květen Prezentační technologie – PowerPoint
červen Opakování
 

Estetická výchova – výtvarná

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ, Hudební výchova pro gymnázia
Zpěvníky: Já písnička II (naklad. Music Cheb), Písnička II (naklad. Cesty)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Komiks; tematické práce vztahující se k letnímu a podzimnímu období;
říjen Práce s uměleckým dílem, experimenty s reprodukcemi uměleckých děl 20.stol.             
listopad Významné osobnosti ( O. Messiaen, B.Britten, B. Bartók,C.Orff ),
prosinec Užitá grafika, ilustrace (vánoční a novoroční přání, písmo atd.)
leden Výtvarné zpracování předmětného světa (koláž, frotáž, asambláž)
PT: Kreativita
únor Perspektiva, kresebné studie; kresebné etudy, etuda s linií jako výtvar. prostředkem
březen Člověk – poznávání lidí. Svět, jeho myšlení a prožívání v výtvarném projevu, tvarová stylizace
duben Písmo, užitá grafika, reklama, propagační prostředky
PT: Kooperace a kompetice
květen Multimedia, animace
červen Krajina jako inspirace ve výtvarném projevu, malba a kresba v plenéru
 
 

Tělesná výchova – IV.NG – hoši

vyučující Mgr. Eduard Kubelka
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, kopaná,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – kondiční gymnastika a posilování,….
ÚPOLY
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
LEHKÁ ATLETIKA
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových dovedností, pohybové hry psychomotorické, dobrodružné (new games) aj. průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. Kondiční formy cvičení pro daný věk žáků. První pomoc.
při většině činností zařazeno Mezilidské vztahy, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Kondiční programy. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. Olympijská charta. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování při různých činnostech.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
 

Tělesná výchova – IV.NG – dívky

vyučující Mgr. Eduard Kubelka
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, košíková,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, kruhy,…
ÚPOLY.
březen GYMNASTIKA – rytmická,…
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty.
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční a méně známé pohybové hry
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Kondiční formy cvičení pro daný věk žáků. Hry psychomotorické. Průpravné úpoly – přetahy, přetlaky, úpolové odpory, sledování soupeře, pohyb reagující na pohyb soupeře. Základní atletická pravidla soutěží, rozhodování o umístění ve skocích, hodech atd. technika osvojovaných disciplín. Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky – turistika, cyklistika …
Plavání (podle podmínek  a zájmu žáků – zdokonalovací plavecká výuka, pokud neproběhla základní plavecká výuka, předchází adaptace na vodní prostředí a základní plavecké dovednosti) – další plavecké dovednosti, další plavecký způsob (plavecká technika), dovednosti záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti.
při většině činností zařazeno Komunikace v TV – názvosloví,  smluvené povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech. Sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace-psychohygiena. Sportovní výstroj a výzbroj – výběr, ošetřování. Olympijská charta. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování při různých činnostech. Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech(cyklistika..).
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)