Tematický plán I. NG

 

Český jazyk a literatura 2022

vyučující Mgr. Jana Remešová
učebnice Český jazyk pro ZŠ a víceletá gymnázia 6, Fraus
hodinová dotace 5
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Tvarosloví
Opakování slovních druhů
Podstatná jména
SLOH
Vyplňování jednoduchých tiskopisů
Jednoduché komunikační žánry (vzkaz, inzerát, objednávka)
LITERATURA
Pohádka
říjen JAZYK
Procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů
Některé odchylky od pravidelného skloňování
SLOH
Jednoduché komunikační žánry (zpráva a oznámení, SMS)
LITERATURA
Pohádka
listopad JAZYK
Přídavná jména
SLOH
Dopis osobní a úřední
LITERATURA
Pohádka, bajka
Tvorba mediálního sdělení
prosinec JAZYK
Zájmena
Číslovky
SLOH
Popis – úvod, druhy popisu, stylistická cvičení
LITERATURA
Bajka
leden JAZYK
Slovesa
SLOH
Popis postavy
LITERATURA
Poezie pro děti
únor JAZYK
Skladba
Větné členy
SLOH
Popis krajiny
LITERATURA
Balada
březen JAZYK
Věta jednoduchá
Grafické znázornění věty jednoduché
SLOH
Popis pracovního postupu
LITERATURA
Balada
duben JAZYK
Souvětí
SLOH
Výtah a výpisky, vypravování
LITERATURA
Píseň, báseň
květen JAZYK
Nejobvyklejší spojovací výrazy
Interpunkce v souvětí
Zvuková stránka jazyka
SLOH
Vypravování
LITERATURA
Příběhy o dětech a pro děti
Komunikace
červen JAZYK
Obecné poučení o jazyku
Opakování
SLOH
Vypravování
LITERATURA
Vlastní četba – dle seznamu doporučené četby
 

Anglický jazyk 2022

vyučující Mgr. Petra Kochrdová – 1, Mgr. Jitka Melounková – 2
učebnice Project 2 Fourth Edition
hodinová dotace 5
měsíc Tematický celek
září Introduction
G be, can, questions, have got, there is/there are, plurals
S Introducing myself, Who are they? What can you do?
V Cardinal numbers, Sports and activities, In the street,
Possessions
C song The Locomotion
říjen Unit 1
G Present simple, Ordinal numbers, Wh- questions,
Yes/No questions, adverbs of frequency
S Where do they live? Birthdays, Important dates
V Months of the year, Household jobs, Holidays and festivals
C A typical year in Britain, Festivals, Halloween
listopad Unit 2
G Present continuous, Present continuous x simple, must, subject and object pronouns
S Talking about favourite animals
V Farm animals, Wild animals
C Animals in Britain, Animal classification, Thanksgiving
prosinec Unit 3
G past simple, regular vrebs, irregular verbs
S Who was the man?
V Phrases with at, in, on, Holidays
C Holidays, Christmas
leden G regular x irregular verbs, past simple questions and short answers
S Where were you last weekend? How did you travel?
V Means of transport, Holiday problems
C History – transport, Holidays in UK
Revision Units 1-3
únor Unit 4
G Countable x uncountable nouns, a/an, some x any
S Asking for things in a cafe
V Food and drink
C British meals and mealtimes
březen G How much/ How many, Articles
S What do people have for lunch? Writing a recipe
V Food and drink, a shopping list
C Food from around the world, Easter
duben Unit 5
G How questions, comparative/ superlative adjectives, as…as
S Comparing seasons /your life
V Places, weather, adjectives
C The weather in Britain, The USA
květen Unit 6
G going to, adjectives and adverbs
S What are you going to do?
V Types of TV programmes
C The British cinema
červen G have to, making suggestions
S Arranging a meeting
V Types of films
Revision Units 1-6
 

Občanská výchova  2022

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Občanská výchova, rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 6 (nakl. FRAUS)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Člověk v rytmu času, Kalendář
říjen Rodinný život, Život v rodině a mimo ni
listopad Rozvoj osobnosti, Osobní bezpečí
prosinec Péče o zdraví, Zdravá výživa
leden Život ve škole
únor Domov, obec
březen Má vlast
duben Z historie
květen Miniúvod do lidských práv, Lidské vztahy
červen První pomoc 
 

Matematika 2022

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
  učebnice  MATEMATIKA 1,2,3  pro 6. ročník ZŠ (Odvárko, Kadleček)
hodin týdně 5
měsíc   Tematický celek
září   Desetinná čísla
říjen   Desetinná čísla
listopad   Dělitelnost přirozených čísel
prosinec   Dělitelnost přirozených čísel
leden   Úhel
únor   Úhel
březen   Osová souměrnost
duben   Trojúhelník
květen   Trojúhelník
červen   Krychle a kvádr
 

Fyzika 2022

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Fyzika pro 6. ročník ZŠ
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Látka a těleso
říjen Délka, hmotnost
listopad Objem, hustota
prosinec Hustota
leden Teplota, čas
únor Síla, gravitační síla
březen Newtonovy zákony
duben Tření
květen Těžiště, kladka, páka
červen Závěrečné opakování
 
   

Informatika 2022

vyučující Mgr. Petra Kochrdová – dívky, Mgr. Luděk Polák – chlapci
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Teams, e-mail
Informační systémy
říjen Správa a zabezpečení souborů, OneDrive 
listopad Office 365 – Word
prosinec Office 365 – Word
leden Hardware, Software
únor Kódování, šifrování, programování
březen Kódování, šifrování, programování
duben Internet – zdroj informací
Bezpečně online, fakenews
květen Práce s daty
červen Práce s daty

Biologie 2022

vyučující Mgr. Filip Zhorný
učebnice Přírodopis 1
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Země a život
– vznik  Země, atmosféry a hydrosféry
– vznik a vývoj živé hmoty
Základní podmínky života
říjen Buněčná biologie
– stavba a typy buněk
– metabolismus buňky-fotosyntéza a dýchání
– mikroskop a mikroskopování
– systém organizmů-úvod
Základní podmínky života
listopad Nebuněčné org. – viry
Prokaryota – bakterie, sinice
prosinec Eukaryota – jednobuněční rostliny, houby, prvoci
leden Mnohobuněční – rostliny, řasy
únor Mnohobuněční – houby, lišejníky
březen Mnohobuněční živočichové
– žahavci, ploštěnci, hlísti
duben Mnohobuněční živočichové
– měkýši, hlavonožci, kroužkovci
květen Mnohobuněční živočichové
– členovci – pavoukovci, korýši
červen Mnohobuněční živočichové
Členovci – hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou dokonalou
 

Zeměpis 2022

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Zeměpis 6 (FRAUS), Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Planeta Země
říjen Globus a mapa
listopad Globus a mapa
prosinec Litosféra
leden Geomorfologičtí činitelé
únor Atmosféra
březen Hydrosféra
duben Pedosféra
květen Biosféra
červen Člověk a krajina
 
 

Dějepis 2022       

vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice Dějiny pravěku a starověkého orientu, Dějiny antického Řecka a Říma (Augusta, P.)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Úvod do studia dějepisu
Kalendář a letopočet
Pravěk: vznik člověka, hominizace
říjen Neolitická revoluce, její průběh a důsledky
listopad Pravěk: pozdní doba kamenná, doba bronzová, doba železná
prosinec Starověk: dějiny Egypta, starověké Mezopotámie, Blízkého východu
leden Starověk: dějiny Blízkého východu, Indie, Číny
únor Starověk: dějiny antického Řecka
březen Starověk: dějiny antického Řecka a Makedonie
duben Starověk: dějiny antického Řecka a Říma
květen Starověk: dějiny antického Říma
červen Starověk: dějiny antického Řecka a Říma
 

Estetická výchova – hudební 2022

vyučující Mgr. Štěpánka Suchanová
učebnice Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ     
Hudební výchova pro gymnázia
zpěvníky – Já písnička II (Music Cheb) , Písnička II (Cesty)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Pravidla zpívání, zásady hlasové hygieny. Lidová a umělá píseň
říjen Hudební pojmy: nota, notová osnova, houslový klíč, délka noty, notopis
listopad Hudební výrazové prostředky a formy. Písňová forma, rondo: Pějme píseň dokola
prosinec Rytmus. Vánoční koledy. Poslech: fanfára z opery Libuše
leden Hudební styly: klasická a lidová hudba. Poslech: pochod Turecký, Aida, svatební.
únor Hudební nástroje. Poslech: symfonie Vltava, Osudová.
březen Moje hudba – žákovské prezentace
duben Moje hudba – žákovské prezentace
květen Dvou- a tříčtvrťový takt. Poslech: Luisina pokla, Uherský tanec, Slovanský tanec č.1
červen Taneční kroky: polka, valčík, mazurka. Poslech: lidové polky a valčíky

Estetická výchova – výtvarná

vyučující Mgr. Štěpánka Nováková Slavíková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Ilustrace a kresba, tematické práce vztahující se k letnímu a podzimnímu období
říjen Teorie barev, světlostní a barevnostní kontrasty, plocha a linie, odstín, sytost, tón, harmonie (malba, akvarel, tempera, suchý pastel)
listopad Práce s materiálem, prostorová tvorba; užité umění (navázání na lidové tradice různých kultur)
prosinec Užitá grafika, tematické práce, dekorativní předměty (vánoční a novoroční přání, atd.)
leden Výtvarné zpracování předmětného světa, kompoziční principy (koláž, asambláž, frotáž)
únor Základy lineární perspektivy, kresebné studie, zátiší
březen Inspirace přírodou (fauna, flóra); zvíře – pohyb, výraz a proporce
duben Člověk – lidská figura, portrét, tvarová stylizace
květen Práce s uměleckým dílem, experimenty s reprodukcemi uměleckých děl
červen Práce s uměleckým dílem, experimenty s reprodukcemi uměleckých děl
   

Tělesná výchova – I.NG – hoši 2022

vyučující Bc. Vladislav Doležal
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,…….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – běh, hod míčkem, skok daleký, skok vysoký,..
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Basketbal, softbal, házená,  kopaná,…..
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, šplh,…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal,…..
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,……
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
únor SPORTOVNÍ HRY – Basketbal,  házená,  kopaná,…..
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
duben ÚPOLY
SPORTOVNÍ HRY – méně známé i tradiční,….
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika jednotlivých disciplín
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY
POHYBOVÉ HRY
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Kondiční programy. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. První pomoc.
Plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sebepoznání a sebepojetí.
Seberegulace, sebeorganizace.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
 

Tělesná výchova – I. NG – dívky 2022

vyučující Mgr. Jitka Melounková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – skoky, hody,…
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Košíková, softbal, házená,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, florbal,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, kruhy,….
březen GYMNASTIKA – rytmická,….
ÚPOLY
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika skoků,….
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
POHYBOVÉ HRY
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Kondiční programy. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. První pomoc.
Plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sebepoznání a sebepojetí.
Seberegulace, sebeorganizace.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)