Tematický plán 4. VG

Český jazyk a literatura 2022

   
vyučující doc. PhDr. Martin Schacherl, Ph.D    
učebnice Literatura – Učebnice pro 4. ročník  stř. škol (nakl. Didaktis),
Čítanka 4- Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 4.ročník gymnázií – Jiří Kostečka
   
hodinová dotace 4    
měsíc Tematický celek    
září Opakování – české drama 1. poloviny 20. století
Světová literatura 2. poloviny 20. století – existencialismus, neorealismus, BG
Jazykověda a její disciplíny, historický vývoj češtiny
   
říjen Světová literatura 2. poloviny 20. století – rozhněvaní mladí muži, magický realismus, postmoderna
Řečnický styl, řečnické projevy, diskuse
   
listopad Další představitelé světové literatury 2. poloviny 20. století a 21. století
Světové drama 2. poloviny 20. století
Základy valenční syntaxe
   
prosinec Literatura sci-fi a fantasy
Poválečná česká literatura, 50. léta v české literatuře, období tzv. „tání“
Umělecký styl, vypravování s uměleckými prvky
   
leden Exilová a ineditní literatura
Generace 60. let, rok osmašedesátý, normalizace a její dopad na kulturu
Nauka o textu, kritika, recenze
   
únor Česká válečná a historická próza 2. poloviny 20. století
Experimentální poezie
Cvičení z fonetiky a ortografie
Opakování – lexikologie a morfologie
   
březen Oficiální literatura a “šedá zóna”
Osobnosti samizdatu a exilu (Vaculík, Kohout, Škvorecký, Kundera)
Opakování  – syntax a stylistika
   
duben Absurdní drama – Václav Havel
Undergroundová literatura a písňové texty
Literatura po roce 1989
Analýza uměleckých a neuměleckých textů dle maturitní struktury
   
květen Hlavní představitelé současné české poezie a prózy
Komplexní jazykové rozbory
   
     

Anglický jazyk 2022

   
     
vyučující Mgr. Milena Čejková    
učebnice English File Upper-Intermediate third edition    
hodinová dotace 3    
Září

 Revision
G   
past modals, verbs of senses
V    verbs often confused
W – Describing a photo                                                     

   
Říjen

Unit 8
G   the passive (all forms), it is said that…., he is thought  to…..
      have something done, reporting verbs
V   crime and punishment, the media
S   breaking news, robbery x burglary

W    Express your opinion
Revision U 7-8

   
Listopad G    reporting verbs
V     the media
S     The speed of news, Christas and other traditions
   
Prosinec

Unit 9
G   clauses of contrast and purpose, whatever, whenever….
      Uncountable and plural nouns
V   advertising, business, word building, prefixes x suffixes
S   truth and lies, megacities

W    A report

   
Leden G     word building
V     plural nouns
S     talking about advertising
   
Únor

Unit 10
G   quantifiers, all, every, both…., articles
V   science, collocation: word pairs
S   the power of words

   
Březen

Revision U 9-10

Revise and check
Grammar checker
Vocabulary bank
Presentations and project work
Work with text, film, books, stories

   
Duben Revision    
Květen      
Červen      

Konverzace z anglického jazyka 2022

   
       
vyučující Mgr. Milena Čejková    
učebnice      
hodinová dotace 2    
Září

Revision
Over the map of GB
London
Shopping, food restaurants
Traditions, holidays, feastdays       
Visit the CR
Prague
Sports and games
The USA 
NYC
Housing     
My friend, character….
Australia and NZ
Canada
My town  
Hobbies, leisure time and holidays
Travelling                                                                                   

   
Říjen

Cultural life
Health, human body, healthy living

   
Listopad Education    
Prosinec

Family life, my life and plans for the future
Environment

   
Leden American literature
British literature
   
Únor

Famous British and American personalities
Media

   
Březen Final revision    
Duben Final revision    
Květen      
Červen      
     

Německý jazyk 2022

   
vyučující Mgr. Andrea Randáková    
učebnice Direkt interaktiv 3    
hodinová dotace 3    
měsíc Tematický celek    
září

Wiederholung
L22 – Unser Europa
Lernt unsere Nachbarn kennen
Wir sind EU-Bürger
Grammatik: Pronominale Adverbien

   
říjen

L22 – Unser Europa
Was hat Politik mit mir zu tun?
Grammatik: Pronominale Adverbien
                      Indefinite Pronomen

   
listopad

L23 – Der Planet Erde
In der Tier- und Pflanzenwelt
Was tust du für die Umwelt?
Grammatik: Plusquamperfektum

   
prosinec

L23 – Der Planet Erde
Die Erde im 21. Jahrhudert
Grammatik: Temporalsätze                 
Weihnachten

   
leden

L24 – Heute feiern wir…
Warum feiern wir…
Kennst du diese Tradition?
Grammatik: Relativsätze
                      Richtungsadverbien                       

   
únor

L25 – Mein Auto ist kaputt
Smart Home
Was soll ich machen? Wen anrufen?
Grammatik: Komposita

   
březen

L26 – Die gesellschaft der Zukunft
Sci-fi ist mein Lieblingsgenre
Mensch der Zukunft
Grammatik: Partizip I.
                      Partizip II.

   
duben

Wiederholung zum Abitur: Grammatik
                                                 Konversationsthemen

   
květen      

Základy společenských věd 2022

   
vyučující doc. PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.    
učebnice Základy společenských věd (Gilernová, Buriánek)    
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září Úvod do filozofie
– předmět filozofie a hlavní filozofické problémy
– vztah filozofie k jiným formám vědění o světě
PT: Základní problémy sociokulturních problémů
   
říjen Přehled dějin filozofie
– počátky filozofie v Indii a Číně
   
listopad  – antické Řecko    
prosinec – sofisté a Sokrates
– Platónova teorie idejí
   
leden – Aristotelovo učení o tvarech a kategoriích
– předchůdci atomismu a Demokritos z Abdér
   
únor – filozofie v helénistickém období
– křesťanství a patristika
– filozofie v období rané a vrcholné scholastiky
   
březen – filozofie a přírodní věda v období  renesance
a humanismu
– filozofie novověku, empirismus a racionalismus
– francouzské osvícenství
– německá filozofie / Hegel , Kant /
   
duben Filozofické směry 19. století a 20.století
– pozitivismus, voluntarismus, marxismus
– současné filozofické směry – pragmatismus,existencialismus,fenomenologie
souhrnné opakování
   
květen Filosofie na prahu 21. století.
– rozbor vybraných filosofických textů
Základy etiky
PT: Morálka všedního dne
   
       

Matematika 2022

   
vyučující Mgr. Klára Hunešová    
učebnice POSLOUPNOSTI A ŘADY    
DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET    
hodin týdně 4    
měsíc Tematický celek    
září Posloupnosti    
říjen Posloupnosti (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)    
listopad Limity posloupností a nekonečné řady    
prosinec Základy diferenciálního a integrálního počtu    
leden Základy diferenciálního a integrálního počtu    
únor Základy diferenciálního a integrálního počtu    
březen Opakování středoškolské matematiky    
duben Opakování středoškolské matematiky    
       

Seminář z českého jazyka

   
vyučující doc. PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.    
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září      
říjen      
listopad      
prosinec      
leden      
únor      
březen      
duben      
       

Fyzika 2022

   
vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová    
učebnice Fyzika pro gymnázia – Optika, Fyzika mikrosvěta    
hodin týdně 1    
měsíc Tematický celek    
září Šíření, odraz a lom světla    
říjen Paprsková optika    
listopad Paprsková optika    
prosinec Vlnová optika    
leden Vlnová optika    
únor Vlnová optika    
březen Fyzika mikrosvěta (PT: Globální problémy, jejich příčiny a důsledky)    
duben Volné téma    
       

Chemie 2022

   
vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář    
učebnice Chemie pro čtyřletá gymnázia 3    
hodinová dotace 1    
měsíc Tematický celek    
září základy biochemie – sekundární metabolity
dynamická biochemie-úvod a definice předmětu
charakteristika a rozdělení metabolických dějů
   
říjen metabolické děje
lipidy
metabolismus lipidů
   
listopad sacharidy
metabolismus sacharidů
   
prosinec proteiny
metabolismus proteinů
nukleové kyseliny
metabolismus nukleových kyselin
   
leden vzájemné vztahy metabolických dějů
dýchací řetězec
regulace metabolismu
   
únor periodický zákon
vztahy mezi strukturou a vlastnostmi látek
redoxní děje
   
březen základní chemické výpočty
vyčíslování chemických reakcí
ovlivňování průběhu chemických reakcí
   
duben elektrochemie
moderní chemické technologie a životní prostředí
   
       

Biologie 2022

   
vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář    
učebnice Genetika-Šmarda   Ekologie-Šlégl    
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září Ekologie-charakteristika a cíle,vývoj
Planeta Země-biosféra,vztahy, biogeochemické cykly(C,N,P,Ca…)
   
říjen Populace-rostlinné,živočišné,hl. charakteristiky
Biotopy-charakteristické typy
   
listopad Společenstva-složení,hl.charakteristiky, rostlinné X živočišné srovnání, vztahy
Ekosystémy-hl.typy, charakteristika, vztahy v ek.PT Problematika vztahů organizmů a prostředí
   
prosinec Biosféra a člověk-ekologické problémy-globální a místní
Ekologické programy – udržitelní rozvoj, agenda 21 atd.
PT Člověk a životní prostředí
PT Životní prostředí regionu a ČR
   
leden Vznik a vývoj planety Země a jednotlivých geosfér
Mineralogie – vznik, vlastosti a přehled hlavních nerostů
   
únor Petrologie – vznik, vlastnosti a přehled hlavních hornin
Tektonická geologie – vnitřní geologické děje
   
březen Tektonická geologie – vnější geologické děje
Pedologie – vznik a vlastnosti půd
   
duben Pedologie – třídění a přehled hlavních druhů a typů půd
Hydrolologie – podzemní a povrchové vody
   
       

Zeměpis 2022

   
vyučující Mgr. Květa Chocholová    
učebnice Školní atlas světa, Školní atlas ČR    
hodinová dotace 1    
měsíc Tematický celek    
září Opakování    
Jižní Evropa (geografická charakteristika), opakování    
říjen Jižní Evropa západní Evropa (geografická charakteristika)    
listopad Západní Evropa, severní Evropa (geografická charakteristika)    
prosinec Západní Evropa, severní Evropa (geografická charakteristika)    
leden Východní Evropa a baltské země, evropské Rusko    
únor Evropské Rusko jihovýchodní Evropa, Balkán    
březen Střední Evropa    
duben Česká republika – fyzicko-geografická a socio-geografická charakteristika    
Životní prostředí regionu a České republiky    
       

Dějepis 2022

   
vyučující Mgr. Michael Sekyrka    
učebnice Dějepis 4 (Nálevka, V., 1998)    
hodinová dotace 1    
měsíc Tematický celek    
září Politické a hospodářské dějiny habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století, opakování    
říjen Politické a hospodářské dějiny habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století    
listopad Mezinárodní situace ve světě před první světovou válkou    
prosinec Válečné události první světové války    
leden Politické a hospodářské dějiny Evropy a světa v meziválečném období    
únor Válečné události druhé světové války
Role médií v moderních dějinách
   
březen Poválečné uspořádání Evropy, světové a československé dějiny v 1. polovině 20.století
Základní problémy sociokulturních problémů
   
duben Světové a československé dějiny v 2. polovině 20.stotletí    
květen Svět v období studené války, opakování k maturitě    
       

Seminář ze zeměpisu

   
vyučující Mgr. Luděk Polák    
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září      
říjen      
listopad      
prosinec      
leden      
únor      
březen      
duben      
       

Informatika 2022

   
vyučující Mgr. Luděk Polák    
učebnice      
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září algoritmizace    
říjen algoritmizace    
listopad algoritmizace    
prosinec algoritmizace    
leden algoritmizace    
únor algoritmizace    
březen algoritmizace    
duben Opakování    
květen Opakování    
       

Tělesná výchova 2022

   
4.VG – hoši    
vyučující Bc. Vladislav Doležal    
učebnice      
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
   
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
   
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
   
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal    
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková    
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
   
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
   
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG    
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
   
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
   
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
   
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace, komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
   
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)    
       
4.VG – dívky    
vyučující Mgr. Jitka Melounková    
učebnice      
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
   
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
   
listopad SPORTOVNÍ HRY – Házená, košíková,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
   
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená    
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková    
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, hrazda,…..
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
   
březen GYMNASTIKA
Aerobik, kondiční gymnastika
   
duben SPORTOVNÍ HRY –tradiční i méně známé
ÚPOLY
   
květen LEHKÁ ATLETIKA  – technika
POHYBOVÉ HRY
   
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
   
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
   
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,..).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů. Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Spolupráce a soutěž. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
   
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)