Tematický plán 4. VG

Český jazyk a literatura

   
vyučující Mgr. Marie Karfíková    
učebnice Literatura – Učebnice pro 4. ročník  stř. škol (nakl. Didaktis),
Čítanka 4- Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 4.ročník gymnázií – Jiří Kostečka
   
hodinová dotace 4    
měsíc Tematický celek    
září Opakování – české drama 1. poloviny 20. století
Světová literatura 2. poloviny 20. století – existencialismus, neorealismus, BG
Jazykověda a její disciplíny, historický vývoj češtiny
   
říjen Světová literatura 2. poloviny 20. století – rozhněvaní mladí muži, magický realismus, postmoderna
Řečnický styl, řečnické projevy, diskuse
   
listopad Další představitelé světové literatury 2. poloviny 20. století a 21. století
Světové drama 2. poloviny 20. století
Základy valenční syntaxe
   
prosinec Literatura sci-fi a fantasy
Poválečná česká literatura, 50. léta v české literatuře, období tzv. „tání“
Umělecký styl, vypravování s uměleckými prvky
   
leden Exilová a ineditní literatura
Generace 60. let, rok osmašedesátý, normalizace a její dopad na kulturu
Nauka o textu, kritika, recenze
   
únor Česká válečná a historická próza 2. poloviny 20. století
Experimentální poezie
Cvičení z fonetiky a ortografie
Opakování – lexikologie a morfologie
   
březen Oficiální literatura a “šedá zóna”
Osobnosti samizdatu a exilu (Vaculík, Kohout, Škvorecký, Kundera)
Opakování  – syntax a stylistika
   
duben Absurdní drama – Václav Havel
Undergroundová literatura a písňové texty
Literatura po roce 1989
Analýza uměleckých a neuměleckých textů dle maturitní struktury
   
květen Hlavní představitelé současné české poezie a prózy
Komplexní jazykové rozbory
   
     

Anglický jazyk 1

   
     
vyučující Mgr. Petra Kochrdová – 1    
učebnice Insight Upper-Intermediate    
hodinová dotace 3    
měsíc Tematický celek    
Září Unit 3
G    all tenses review, articles, prhasal verbs
V    adjectives, BrE x AmE
W  describing a place,  a story
   
Říjen Unit 4
G   talking about habitual behaviour
V   verbs and nouns with the same form, noun suffixes, body parts
S   Halloween, idioms
W  a formal e-mail x informal e-mail
   
Listopad Unit 5
G   advice, obligation, prohibition
V   phrasal  verbs, acronyms
S   Thanksgiving
W  a book review
   
Prosinec Unit 6
G   speculation about the past, present and future
V   journalism, media
W   an article
   
Leden Unit 7
G   conditionals
V   phrasal verbs, collocations, relationships
W   an opinion essay
   
Únor Unit 8
G   passive
V   food and ethics, environment, dependent prepositions
S   a for and against essay
   
Březen Unit 9
G   reported speech
V   technology
S    Easter
W  a report
   
Duben Unit 10
G   defining and non-defining relative clauses
V   society, politics, 
S   a for and against essay
   
Květen      
Červen      

Anglický jazyk 2

   
vyučující Mgr. Jitka Melounková – 2    
učebnice English File Upper-Intermediate    
hodinová dotace 3    
měsíc Tematický celek    
Září Unit 3    
Říjen Unit 4    
Listopad Unit 5    
Prosinec Unit 6    
Leden Unit 7    
Únor Unit 8    
Březen Unit 9    
Duben Unit 10    
Květen      
Červen      
     

Německý jazyk 1

   
vyučující Mgr. Michael Sekyrka     
učebnice      
hodinová dotace 3    
měsíc Tematický celek    
září Schőnheit, Personenbeschreiben
popis osob, zdůvodnění a obhájení vlastních názorů
slovní zásoba: vlastnosti
gramatika: skloňování přídavných jmen
Mode, Modeberatung
móda, nákup oblečení – práce s texty
slovní zásoba: oblečení, nakupování
gramatika: ukazovací zájmena derselbe, dieselbe, dasselbe, …
   
říjen Reisen
cestování
slovní zásoba: cestování, dopravní prostředky
gramatika: další předložky s gen. außerhalb, innerhalb, während, příčestí přítomné
Projekt: Mein Reisen in den Ferien – prezentace/plakát
Reisetagebuch, Deutschlandreise, Verkehrsmittel
cestovní deník, cesta do Německa, dopravní prostředky – práce s texty
gramatika: minulé časy – préteritum, perfektum
   
listopad Spaßhaben, Extremsport
zábava, extrémní sporty, volnočasové aktivity, přesvědčování v dialogu, psaní dopisu/mailu
slovní zásoba: volný čas, sport
gramatika: nepřímé otázky s ob
   
prosinec Technik, Die Welt der Roboter
technika, historie a využití robotů, vedení diskuse, práce s texty
slovní zásoba: technika, stroje, domácí práce
gramatika: trpný rod, sloveso lassen+infinitiv
Projekt: Mein persönlicher Roboter – referát
Weihnachten
Vánoce (svátky, tradice, symboly, prázdniny)
   
leden Dreimal Deutsch, typische Dinge in Deutschland, Österreich und der Schweiz
úvod k reáliím německy mluvících zemí, podobnosti a rozdíly mezi nimi, předsudky
gramatika: zájmeno einander
Projekt: prezentace na téma Deutschsprachige Länder (leden – květen)
   
únor Realien I – Die Schweiz, Bern
reálie Švýcarsko
Berufe, Arbeit, Job, Zukunft, Lebenslauf
práce, povolání, životopis a jeho náležitosti
slovní zásoba: povolání, životopis
Projekt: Mein Lebenslauf – strukturovaný životopis
gramatika: skloňování přídavných jmen bez členu
   
březen Realien II – Österreich, Wien
reálie Rakousko
Mach keinen Stress! Konflikte, Streitgespräche
stres, konflikty, hádky
gramatika: einer, eins, eine, keiner, … Je … , … desto
   
duben Realien III – Deutschland, Berlin (Mauer – Grenze – Geschichte)
reálie Německo
gramatika: plusquamperfektum, věty s nachdem
práce s texty
   
květen Einen Krimi lesen
detektivní příběh na pokračování – práce s literárním textem
Grammatikwiederholen
skloňování podstatných a přídavných jmen, časování sloves, préteritum a perfektum pravidelných/nepravidelných sloves, přeložky, spojky, slovosled
   

Německý jazyk 2

   
vyučující Mgr. Andrea Randáková    
učebnice Schritte 5 B1.1 (L4 – 7)    
hodinová dotace 3    
měsíc Tematický celek    
září Wiederholung
L4 – Sprachen
Fremdsprachen lernen – aber wie?
Grammatik: Konjunktiv II. – Irreale Bedingungen mit wenn
   
říjen L4 – Sprachen                                                 Mehrsprachigkeit
In mehreren Sprachen zu Hause
Grammatik: Präposition wegen + Genitiv
   
listopad 5 – Eine Arbeit finden
Berufswünsche
Jobsuche                                                                                                               Grammatik: Infinitiv mit zu
   
prosinec L5 – Eine Arbeit finden
Bewerbung
Vorstellungsgespräch
Grammatik: temporale Präpositionen + Genitiv
Weihnachten
 PT: VMEGS – Žijeme v Evropě
   
leden L6 – Dienstleistung
Berufsbiografien und Arbeitsalltag
Dienstleistungen
Grammatik: Verben und Ausdrücke mit es
um…zu + Infinitiv und damit
   
únor L6 – Dienstleistung
Dienstleistungen
Beschwerde
Grammatik: statt/ohne…zu + Infinitiv
   
březen L7 – Rund ums Wohnen
Zusammenleben: Konflikte und Regeln
Grammatik: zweiteilige Konjunktionen
Konjunktiv Plusquamperfekt
Irreale Wünsche
Ostern
   
duben L7 – Rund ums Wohnen
Wohnsituationen
Grammatik: Präposition trotz + Genitiv
Wiederholung zum Abitur
   
květen Wiederholung zum Abitur    

Základy společenských věd

   
vyučující ThLic. Josef Prokeš    
učebnice Základy společenských věd (Gilernová, Buriánek)    
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září Úvod do filozofie
– předmět filozofie a hlavní filozofické problémy
– vztah filozofie k jiným formám vědění o světě
PT: Základní problémy sociokulturních problémů
   
říjen Přehled dějin filozofie
– počátky filozofie v Indii a Číně
   
listopad  – antické Řecko    
prosinec – sofisté a Sokrates
– Platónova teorie idejí
   
leden – Aristotelovo učení o tvarech a kategoriích
– předchůdci atomismu a Demokritos z Abdér
   
únor – filozofie v helénistickém období
– křesťanství a patristika
– filozofie v období rané a vrcholné scholastiky
   
březen – filozofie a přírodní věda v období  renesance
a humanismu
– filozofie novověku, empirismus a racionalismus
– francouzské osvícenství
– německá filozofie / Hegel , Kant /
   
duben Filozofické směry 19. století a 20.století
– pozitivismus, voluntarismus, marxismus
– současné filozofické směry – pragmatismus,existencialismus,fenomenologie
souhrnné opakování
   
květen Filosofie na prahu 21. století.
– rozbor vybraných filosofických textů
Základy etiky
PT: Morálka všedního dne
   
       

Matematika

   
vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová    
učebnice POSLOUPNOSTI A ŘADY    
DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET    
hodin týdně 4    
měsíc Tematický celek    
září Posloupnosti    
říjen Posloupnosti (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)    
listopad Limity posloupností a nekonečné řady    
prosinec Opakování středoškolské matematiky    
leden Opakování středoškolské matematiky    
únor Opakování středoškolské matematiky    
březen Opakování středoškolské matematiky    
duben Opakování středoškolské matematiky    
       

Seminář z matematiky

   
vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová    
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září Souhrn základních poznatků z matematiky    
říjen Elementární funkce    
listopad Limita funkce    
prosinec Úvod do derivačního počtu    
leden Průběh funkce    
únor Průběh funkce    
březen Integrace elementárních funkcí    
duben Užití integrálů    
       

Fyzika

   
vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová    
učebnice Fyzika pro gymnázia – Optika, Fyzika mikrosvěta    
hodin týdně 1    
měsíc Tematický celek    
září Šíření, odraz a lom světla    
říjen Paprsková optika    
listopad Paprsková optika    
prosinec Vlnová optika    
leden Vlnová optika    
únor Vlnová optika    
březen Fyzika mikrosvěta (PT: Globální problémy, jejich příčiny a důsledky)    
duben Volné téma    
       

Chemie

   
vyučující Mgr. Michaela Kovaříková    
učebnice Chemie 3 díl    
hodinová dotace 1    
měsíc Tematický celek    
září 10. Základy biochemie – sekundární metabolity
Dynamická biochemie-úvod a definice předmětu
Charakteristika a rozdělení metabolických dějů
   
říjen Metabolické děje
Sacharidy-katabolizmus
-anabolické děje-fotosyntéza
Metabolismus tuků-anabolické a katabolické děje
   
listopad Metabolické děje-bílkoviny
Proteosyntéza
Odbourávání bílkovin
   
prosinec Metabolizmus nukleových kyselin. Vzájemné vztahy metabolických dějů,regulace metabolismu.    
leden Základy termochemie
Kinetika
Chemické rovnováhy-druhy a výpočty
   
únor Základy elektrochemie
Redoxní děje
Praktický význam
   
březen 12. Periodický zákon
Prognostický význam period.zákona
Vztah mezi strukturou a vlastnostmi látek
   
duben 13. Chemie a životní prostředí
Chemické výroby
Znečišťující látky
Moderní chemické technologie a životní prostředí
   
       

Biologie

   
vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář    
učebnice Genetika-Šmarda   Ekologie-Šlégl    
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září Ekologie-charakteristika a cíle,vývoj
Planeta Země-biosféra,vztahy, biogeochemické cykly(C,N,P,Ca…)
   
říjen Populace-rostlinné,živočišné,hl. charakteristiky
Biotopy-charakteristické typy
   
listopad Společenstva-složení,hl.charakteristiky, rostlinné X živočišné srovnání, vztahy
Ekosystémy-hl.typy, charakteristika, vztahy v ek.PT Problematika vztahů organizmů a prostředí
   
prosinec Biosféra a člověk-ekologické problémy-globální a místní
Ekologické programy – udržitelní rozvoj, agenda 21 atd.
PT Člověk a životní prostředí
PT Životní prostředí regionu a ČR
   
leden Vznik a vývoj planety Země a jednotlivých geosfér
Mineralogie – vznik, vlastosti a přehled hlavních nerostů
   
únor Petrologie – vznik, vlastnosti a přehled hlavních hornin
Tektonická geologie – vnitřní geologické děje
   
březen Tektonická geologie – vnější geologické děje
Pedologie – vznik a vlastnosti půd
   
duben Pedologie – třídění a přehled hlavních druhů a typů půd
Hydrolologie – podzemní a povrchové vody
   
       

Zeměpis

   
vyučující Mgr. Květa Chocholová    
učebnice Školní atlas světa, Školní atlas ČR    
hodinová dotace 1    
měsíc Tematický celek    
září Opakování    
Jižní Evropa (geografická charakteristika), opakování    
říjen Jižní Evropa západní Evropa (geografická charakteristika)    
listopad Západní Evropa, severní Evropa (geografická charakteristika)    
prosinec Západní Evropa, severní Evropa (geografická charakteristika)    
leden Východní Evropa a baltské země, evropské Rusko    
únor Evropské Rusko jihovýchodní Evropa, Balkán    
březen Střední Evropa    
duben Česká republika – fyzicko-geografická a socio-geografická charakteristika    
Životní prostředí regionu a České republiky    
       

Dějepis

   
vyučující Mgr. Michael Sekyrka    
učebnice Dějepis 4 (Nálevka, V., 1998)    
hodinová dotace 1    
měsíc Tematický celek    
září Politické a hospodářské dějiny habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století, opakování    
říjen Politické a hospodářské dějiny habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století    
listopad Mezinárodní situace ve světě před první světovou válkou    
prosinec Válečné události první světové války    
leden Politické a hospodářské dějiny Evropy a světa v meziválečném období    
únor Válečné události druhé světové války
Role médií v moderních dějinách
   
březen Poválečné uspořádání Evropy, světové a československé dějiny v 1. polovině 20.století
Základní problémy sociokulturních problémů
   
duben Světové a československé dějiny v 2. polovině 20.stotletí    
květen Svět v období studené války, opakování k maturitě    
       

Seminář z dějepisu

   
vyučující Mgr. Michael Sekyrka    
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září      
říjen      
listopad      
prosinec      
leden      
únor      
březen      
duben      
       

Informatika

   
vyučující Mgr. Luděk Polák    
učebnice      
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září algoritmizace    
říjen algoritmizace    
listopad algoritmizace    
prosinec algoritmizace    
leden algoritmizace    
únor algoritmizace    
březen algoritmizace    
duben Opakování    
květen Opakování    
       

Tělesná výchova

   
4.VG – hoši    
vyučující Mgr. Eduard Kubelka    
učebnice      
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
   
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
   
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
   
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal    
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková    
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
   
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
   
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG    
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
   
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
   
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
   
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace, komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
   
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)    
       
4.VG – dívky    
vyučující Mgr. Jitka Melounková    
učebnice      
hodinová dotace 2    
měsíc Tematický celek    
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
   
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
   
listopad SPORTOVNÍ HRY – Házená, košíková,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
   
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená    
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková    
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, hrazda,…..
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
   
březen GYMNASTIKA
Aerobik, kondiční gymnastika
   
duben SPORTOVNÍ HRY –tradiční i méně známé
ÚPOLY
   
květen LEHKÁ ATLETIKA  – technika
POHYBOVÉ HRY
   
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
   
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
   
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,..).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů. Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Spolupráce a soutěž. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
   
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)