Tematický plán 3. VG

Český jazyk a literatura

vyučující Doc. PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.
učebnice Čítanka 3 – Věra Martinková a kol.
Český jazyk pro 3. roč. gymnázií – Jiří Kostečka
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září Moderní směry konce 19. století – prokletí básníci
Představitelé České moderny
Úvod do skladby – věta, větné členy
říjen Anarchističtí buřiči
Naturalismus a dekadence v české literatuře
Syntax – druhy vět, nepravidelnosti větné stavby
listopad Světová literatura 1. poloviny 20. století – Anglie, Francie, USA, Rusko
Velké téma – velká válka
Stylistika  – úvaha, stylistická cvičení
I. kontrolní slohová práce – úvaha
prosinec Experimentální próza
Moderní umělecké směry 1. poloviny 20. století (kubismus, futurismus, expresionismus, poetismus, surrealismus, dada)
Syntax – souvětí a jeho druhy, skladební rozbory
leden Pražská německá literatura
Pravopis související s větnou stavbou, interpunkce
únor Česká meziválečná literatura – legionářská, společenskokritická
Publicistický styl a jeho útvary
březen Česká meziválečná literatura – demokratický proud, imaginativní próza
II. kontrolní slohová práce  – publicistické útvary (článek, reportáž, fejeton)
Pravopis – 2. část (interpunkční znaménka)
duben Poezie 30. let – Halas, Holan, Hrubín
Katolická literatura
Odborný styl – vybrané útvary, zpracování informací
květen Česká psychologická próza 2. pol. 30. let
Existenciální próza
Referát, výklad
červen Literární tvorba v době okupace
Divadlo a česká i světová dramatická tvorba 1. pol. 20. stol.
Komplexní jazykové rozbory
   

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Milena Čejková
učebnice English File Upper-Intermediate third edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Unit 3
G   narrative tenses, past perfect continuous, so/such…that, the positions of adverbs and adverbial phrases
V   air travel, adverbs, adverbial phrases
S    children’s books,review of the story, in the street
W   A short story
říjen Unit 4
G   future perfect simple x continuous, zero and first conditionals,   future time clauses
V   the environment, the weather, expressions with TAKE
S   weather, environment
listopad Unit 5
G unreal conditionals, structures after wish
V  feelings, -ed x -ing  adjectives
S  talking about waste
W An article
prosinec Unit 6
G    gerunds and infinitives, used to, be used to, get used to
V    music, sleep
S    music and emotions, Halloween
leden Unit 7
G   
past modals, verbs of senses
V    verbs often confused, the body
S    talking about acting, Thanksgiving
W – Describing a photo
únor Unit 8
G     the passive
V     crime and punishment
S     Christmas
W    Express your opinion
březen G    reporting verbs
V     the media
S     The speed of news
duben Unit 9
G    clauses of contrast and purpose
V     advertising, business
W    A report
květen G     word building
V     plural nouns
S     talking about advertising, Easter
červen Unit 10
G    quantifiers, articles
V    science
S     Giving a presentation
   

Konverzace z anglického jazyka

vyučující Mgr. Milena Čejková
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Revision
Over the map of GB
London
Shopping, food, restaurants
Traditions, holidays, feastdays
Visit the CR
Prague
Sports and games
Housing
The USA
říjen The USA
New York City, Washington D.C.
listopad Cultural life and entertainment
prosinec My friend, character, describing people
leden Family life, my life and plans for the future
únor Australia and New Zealand
březen Health, human body and healthy living
duben Canada
květen Travelling
červen My town, the place where I live
Final revision
 

Konverzace z německého jazyka

vyučující Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.
učebnice K maturitě bez obav – Cvičebnice z německého jazyka (Klett)
Němčina – Otázky a odpovědi (Infoa), aj.
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Realien der deutschsprachigen Länder
Deutschland
Berlin
Deutsche Städte
říjen Realien der deutschsprachigen Länder
Österreich
Wien
Die Schweiz
Bern
listopad Realien der deutschsprachigen Länder
Lichtenstein und Luxemburg
Die Tschechische Republik
Prag
Südböhmen, Unsere Stadt
prosinec Fertigkeitstraining fürs Abitur – Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen
Mensch, Charakteristik
Familie
Feste und Bräuche – Adventzeit, Weihnachten, Silvestertag, Ostern, …
leden Wohnen, Hilfe im Haushalt
Alltag, Tagesablauf
Freizeit, Hobbys, Kultur und Kunst
Sport, Olympische Spiele
únor Ausbildung
Schule, Schulsystem
Lebenslauf, Karriere, Berufe
březen Fertigkeitstraining fürs Abitur – Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen
Zwischenmenschliche Beziehungen
Reisen, Verkehr, Urlaub, Ferien
duben Gesundheit
Menschlicher Körper
Gesunder Lebensstill
Essen und Trinken
květen Essen und Trinken, Restaurants
Dienstleistungen
Einkaufen, Geschäfte
Wetter und Jahreszeiten, Kleidung und Mode
červen Gesellschaft
Wetter und Klima, Umwelt, Umweltschutz, Ökologie
Berühmte Persönlichkeiten der Kunst und Wissenschaft
Fertigkeitstraining fürs Abitur– Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen
   

Německý jazyk

vyučující Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.
učebnice Direkt Interaktiv 2 – učebnice, pracovní sešit (16. – 18. lekce)
Direkt Interaktiv 3 – učebnice, pracovní sešit (19. – 22. lekce)
hodinová dotace  3
měsíc  Tematický celek
září Wiederholen – Grammatik, Wortschatz, Syntax.
Projekt – Österreich, zadání prezentací
říjen Kultur? Ja, bitte! – Kultur und Kunst (Literatur, Kunst, Musik, Filme) – L. 16
Kultura a umění, literatura, hudba, film
gramatika: infinitiv s zu a bez zu, vedlejší věty účelové se spojkou damit/konstrukce um … zu, zkracování vedlejších vět s dass
Fertigkeitstraining – Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen
listopad Online oder offline? – Onlineunterricht, Schulzeitung, Nachrichten, Soziale Netzwerke – L. 17
Online výuka, školní časopis, zprávy, sociální sítě
gramatika: préteritum slabých sloves, préteritum silných a nepravidelných sloves, rozdíl mezi préteritem a perfektem v jejich použití, vedlejší věty vztažné
prosinec Wiederholen
Feste und Bräuche, Weihnachten, Adventzeit
svátky a zvyky, advent, Vánoce
leden Was würdest du studieren, wenn… – Lebenslauf, nach dem Abitur, Universität, Fahrschule, Schulsystem in D-A-CH – L. 18
Životopis, po maturitě, univerzita, autoškola, vzdělávací systém v německy mluvících zemích x v ČR
gramatika: konjunktiv II, opisný tvar würde + infinitiv, konjunktiv II modálních sloves, konjunktiv II silných a nepravidelných sloves, vedlejší věty podmínkové s konjunktivem II
únor Fertigkeitstraining – Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen. Wünsche und Träume – Berufe, Berufsgespräch, Lebenslauf II, Familie, Schicksal oder Zufall, Lebensziele – L. 19
Přání a sny, povolání, pracovní pohovor, životopis, rodina, lidské osudy a cíle
gramatika: konjunktiv II všech sloves, budoucí čas
březen In der Schweiz – Realien, Bern, Zürich, Dienstleistungsbetriebe – L. 20
Reálie – Švýcarsko, Bern, Zürich, služby
gramatika: trpný rod – pasivum
duben Wiederholen.
Tschechische Republik I – Meine Stadt, Die Stadt, wo ich wohne
Česká republika, moje město, město, kde žiji
Feste und Bräuche II, Ostern
svátky a zvyky II, Velikonoce
květen Tschechische Republik II, Südböhmen, Prag, berühmte Persönlichkeiten – L. 21
Česká republika, Jižní Čechy, Praha, známé osobnosti
gramatika: předložky s 2. pádem, skloňování podstatných jmen – 2. pád, skloňování přídavných jmen – 2. pád, slabé skloňování podstatných jmen
červen Unser Europa – Unsere Nachbarn, EU, EU-BürgerInnen, Politik – L. 22
Evropa, ČR a její sousedé, EU (základní fakta), politika
gramatika: zájmenná příslovce tázací, neurčitá zájmena, vzájemné postavení příslovečných určení
Fertigkeitstraining – Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen Wiederholen.
 

Základy společenských věd

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Společenské vědy pro střední školy 3. a 4. díl – DIDAKTIS
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování psychologie a sociologie, státoprávní uspořádání, ústava, ….
Opakování politologie
Právo: úvod, historický vývoj práva
říjen Právo: úvod, historický vývoj práva, právní normy, právní řád
Aplikace práva, orgány právní ochrany
listopad Občanské právo hmotné, rodinné právo
prosinec Pracovní právo, obchodní právo
leden Trestní právo
Správní právo
únor Základy ekonomie, charakteristika trhu (nabídka, poptávka, subjekty trhu)
Peníze (vznik, vývoj, funkce), úloha státu v tržní ekonomice
březen Peníze (vznik, vývoj, funkce), státní rozpočet a daně, hospodaření domácnosti, bankovní soustava ČR
duben Ekonomická transformace ČR, postavení české ekonomiky ve světě, mezinárodní organizace, mezinárodní vztahy
PT: Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
květen Globální svět a globální problémy
PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Volba povolání
červen Základy neformální logiky, teorie argumentace, propaganda
Opakování
 

Matematika

vyučující Klára Hunešová
učebnice Stereometrie
Analytická geometrie
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
Komplexní čísla
hodin týdně 4
měsíc Tematický celek
září Stereometrické úlohy
říjen Objemy a povrchy těles
listopad Analytická geometrie v rovině
prosinec Analytická geometrie v rovině
leden Kuželosečky
únor Kuželosečky
březen Kuželosečky
duben Kombinatorika (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)
květen Pravděpodobnost, statistika
červen Komplexní čísla
 

Fyzika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Elektrický náboj a elektrické pole
říjen Elektrostatické veličiny
listopad Elektrické obvody
prosinec Elektrický proud v kovech
leden Elektrický proud v kovech
únor Elektrický proud v polovodičích
březen Elektrický proud v tekutinách (PT: Globální problémy, jejich příčiny a důsledky)
duben Magnetické pole
květen Střídavý proud a napětí
červen Transformátor, elmag. vlnění  (PT: Životní prostředí regionu a České republiky)
 

Chemie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Chemie pro čtyřletá gymnázia 3
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září areny
aromatický charakter
fyzikální a chemické vlastnosti
příprava, výroba a přehled hlavních sloučenin
říjen přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování
ropa, uhlí, zemní plyn
listopad deriváty uhlovodíků-obecná charakteristika a rozdělení
halogenderiváty – chem. a fyz. vlastnosti
halogenderiváty – příprava, hl. sloučeniny
prosinec kyslíkaté- deriváty – hydroxysloučeniny
alkoholy, fenoly
leden karbonylové sloučeniny – aldehydy a ketony
únor karboxylové kyseliny
deriváty karboxylových kyselin – substituční
březen deriváty karboxylových kyselin – funkční
nitrosloučeniny
duben aminosloučeniny – aminy
aminosloučeniny – arosloučeniny a diaroniové soli
laboratorní práce
květen organická chemie v praxi:
chemie makromolekulárních látek – obecná chem.
syntetické polymery – obecné vlastnosti
syntetické polymery vznikající polymerací
červen syntetické polymery vznikající polyadicí
syntetické polymery vznikající polykondenzací
silikony
způsoby zpracování syntetických polymerů
laboratorní práce
 

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Biologie člověka, Genetika- Šmarda
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování zoologie
Úvod do biologie člověka
Opěrná soustava-tkáň pojivová.kostra-hl.kosti
Pohybová soustava-stavba  a fce svalů, pohled hlavních svalů
Tělní tekutiny-rozdělení
říjen Oběhová soustava-srdce,stavba, fyziologie
Oběhová soustava-cévní systém
Mízní soustava
Krev
Imunita
listopad Dýchací soustava-fyziologie
Trávicí soustava
Metabolismus v trávicí soustavě
prosinec Metabolismus
Vylučovací soustava
Kožní soustava
leden Nervová soustava-stavba
Funkce a činnost nervové soustavy
Vyšší nervová činnost
únor Žlázy s vnitřní sekrecí
Hormonální řízení organismu
Smyslové orgány
březen Rozmnožovací soustava
Prenatální vývoj
Postnatální vývoj
Zdraví člověka
duben Genetika-hlavní pojmy,charakteristika předmětu,předmět studia genetiky,historický vývoj,hlavní představitelé
Klasická genetika(Mendelistická)-dědičnost znaků, Mendelovy zákony, vazba genů, populační genetika
květen Molekulární genetika-molekulární podstata genu,genetický kod, mutace, molekulární evoluce
Metody genetiky-mikroorganismy,rostliny
červen Metody genetiky-živočichové
Metody genetiky-člověk, využítí ve výzkumu a medicíně
Genetické inženýrství-princip používaných metod, GMO, praktické využití
 

Zeměpis

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Světový oceán, polární oblasti
Člověk a životní prostředí
říjen Afrika (geografická charakteristika)
Základní problémy sociokulturních problémů
listopad Afrika, Austrálie a Oceánie (geografická charakteristika)
prosinec Austrálie,  Oceánie, Severní Amerika (geografická charakteristika)
leden Severní a Střední Amerika (geografická charakteristika)
únor Střední Amerika, Jižní Amerika (geografická charakteristika)
březen Jižní Amerika (geografická charakteristika)
duben Východní a monzunová Asie, jihovýchodní Asie (geografická  charakteristika)
květen Jihovýchodní Asie, Jihozápadní Asie (geografická charakteristika)
červen Jihozápadní Asie, Kavkaz (geografická charakteristika)
 

Dějepis

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Dějepis pro střední školy a gymnázia 2 (Čornej, P.), 3 (Hlavačka, M.)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Absolutismus, baroko, – hospodářské a politické poměry habsburské monarchie
na přelomu 17. a 18. století (opakování)
říjen Politické dějiny Evropy v 17. – 18. století, vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II.
listopad Francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte
prosinec České země v éře Národního obrození (kulturní, politické, společenské poměry)
leden Vzdělanost a věda 18. – 19. století, revoluce 1848 v českých zemích a Evropě
únor Mezinárodní politické a hospodářské poměry v 19. století, sjednocení Itálie, Německa
březen Rakousko-uherské vyrovnání, Rusko v 19. století
duben Hospodářské a politické poměry habsburské monarchie a světa před první světovou válkou
květen Svět v předvečer první světové války, rozpoutání první světové války
červen Věda, kultura, vzdělanost v 19. století
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Informatika

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice  
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Access – databáze
říjen Access – databáze
listopad Access – databáze
prosinec Access – databáze
leden základy HTML
únor základy HTML
březen základy HTML
duben základy HTML
květen základy HTML
červen Opakování
 

Tělesná výchova

3.VG  – dívky
vyučující Mgr. Jitka Melounková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Házená, košíková,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, hrazda,…..
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA
Aerobik, kondiční gymnastika
duben SPORTOVNÍ HRY –tradiční i méně známé
ÚPOLY
květen LEHKÁ ATLETIKA  – technika
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,..).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů. Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Spolupráce a soutěž. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
 

Tělesná výchova

3.VG – hoši
vyučující Mgr. Eduard Kubelka
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace, komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)