Tematický plán 3. VG

Český jazyk a literatura 2022

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice Čítanka 3 – Věra Martinková a kol.
Český jazyk pro 3. roč. gymnázií – Jiří Kostečka
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září Moderní směry konce 19. století – prokletí básníci
Představitelé České moderny
Úvod do skladby – věta, větné členy
říjen Anarchističtí buřiči
Naturalismus a dekadence v české literatuře
Syntax – druhy vět, nepravidelnosti větné stavby
listopad Světová literatura 1. poloviny 20. století – Anglie, Francie, USA, Rusko
Velké téma – velká válka
Stylistika  – úvaha, stylistická cvičení
I. kontrolní slohová práce – úvaha
prosinec Experimentální próza
Moderní umělecké směry 1. poloviny 20. století (kubismus, futurismus, expresionismus, poetismus, surrealismus, dada)
Syntax – souvětí a jeho druhy, skladební rozbory
leden Pražská německá literatura
Pravopis související s větnou stavbou, interpunkce
únor Česká meziválečná literatura – legionářská, společenskokritická
Publicistický styl a jeho útvary
březen Česká meziválečná literatura – demokratický proud, imaginativní próza
II. kontrolní slohová práce  – publicistické útvary (článek, reportáž, fejeton)
Pravopis – 2. část (interpunkční znaménka)
duben Poezie 30. let – Halas, Holan, Hrubín
Katolická literatura
Odborný styl – vybrané útvary, zpracování informací
květen Česká psychologická próza 2. pol. 30. let
Existenciální próza
Referát, výklad
červen Literární tvorba v době okupace
Divadlo a česká i světová dramatická tvorba 1. pol. 20. stol.
Komplexní jazykové rozbory
   

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Jitka Melounková
učebnice English File Upper-Intermediate fourth edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Unit 1
G – question formation
V – working out meaning from context
S – job interview
říjen Unit 1
G auxiliary verbs
V compound adjectives, modifiers
S talking about getting a job
listopad Unit 2
G present perfect simple and continuous
V illnesses and injuries
S first-aid
prosinec Unit 2
G using adjectives as nouns, adjective order
V clothes and fashion
S act your age
leden Unit 3
G narrative tenses, past perfect continuous, so / such … that
V air travel
S on the plane
únor Unit 3
G the position of adverbs
V adverbial phrases
C talking about books
březen Unit 4
G future perfect and future continuous
V the environment, the weather
S stormy weather
duben Unit 4
G zero and first conditionals, future time clauses
V expressions with take
S a risky business
květen Unit 5
G unreal conditionals
V feelings
S I’m a survivor
červen Unit 5
G wish for present / future, wish for past regrets
V -ed / -ing adjectives
S wish you were here
   

Konverzace z anglického jazyka

vyučující Mgr. Jitka Melounková
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Housing
říjen Family life, my life and my plans for the future
listopad Travelling and transport
prosinec Health, human body, healthy living
leden Character, describing people, my friend
únor Our environment, weather, climate, seasons
březen Sports and games
duben Cultural life, entertainmen
květen British literature and movies
červen American literature and movies
 

Seminář z českého jazyka

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září  
říjen  
listopad  
prosinec  
leden  
únor  
březen  
duben  
květen  
červen  
   

Německý jazyk 2022

vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice Direkt interaktiv 3
hodinová dotace  3
měsíc  Tematický celek
září Wiederholung
L19 – Wünsche und Träume
Ich habe einen Traum
Beruf
Lebenslauf und Bewerbung
Grammatik: Konjunktiv
říjen L19 – Wünsche und Träume
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Schicksal oder Zufall
Grammatik: Futur
listopad L20 – In der Schweiz
Land und Berge
Bern und Zürich
Grammatik: Passiv
                      Indefinitpronomen man
prosinec L20 – In der Schweiz
Schokolade, Uhren, 
Grammatik: Vorgangspassiv x Zustandspassiv                

Weihnachten

leden L21 – Tschechische Republik
Unser Land stellt sich vor
Meine Adresse lautet…
Grammatik: Präpositionen mit G
                      Genitiv bei Substantiven und Adjektiven
únor L21 – Tschechische Republik
Prag an einem Tag
Südböhmen, Unsere Stadt
Grammatik: Schwache Deklination
březen L22 – Unser Europa
Lernt unsere Nachbarn kennen
Wir sind EU-Bürger
Grammatik: Pronominale Adverbien
duben L22 – Unser Europa
Was hat Politik mit mir zu tun?
Grammatik: Pronominale Adverbien
                       Indefinite Pronomen
Ostern
květen L23 – Der Planet Erde
In der Tier- und Pflanzenwelt
Was tust du für die Umwelt?
Grammatik: Plusquamperfektum  

 

červen L23 – Der Planet Erde
Die Erde im 21. Jahrhudert
Grammatik: Temporalsätze
Wiederholung
 

Základy společenských věd 2022

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Společenské vědy pro střední školy 3. a 4. díl – DIDAKTIS
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování psychologie a sociologie, státoprávní uspořádání, ústava, ….
Opakování politologie
Právo: úvod, historický vývoj práva
říjen Právo: úvod, historický vývoj práva, právní normy, právní řád
Aplikace práva, orgány právní ochrany
listopad Občanské právo hmotné, rodinné právo
prosinec Pracovní právo, obchodní právo
leden Trestní právo
Správní právo
únor Základy ekonomie, charakteristika trhu (nabídka, poptávka, subjekty trhu)
Peníze (vznik, vývoj, funkce), úloha státu v tržní ekonomice
březen Peníze (vznik, vývoj, funkce), státní rozpočet a daně, hospodaření domácnosti, bankovní soustava ČR
duben Ekonomická transformace ČR, postavení české ekonomiky ve světě, mezinárodní organizace, mezinárodní vztahy
PT: Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
květen Globální svět a globální problémy
PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Volba povolání
červen Základy neformální logiky, teorie argumentace, propaganda
Opakování
 

Matematika 2022

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Stereometrie
Analytická geometrie
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
Komplexní čísla
hodin týdně 4
měsíc Tematický celek
září Stereometrické úlohy
říjen Objemy a povrchy těles
listopad Analytická geometrie v rovině
prosinec Analytická geometrie v rovině
leden Kuželosečky
únor Kuželosečky
březen Kuželosečky
duben Kombinatorika (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)
květen Pravděpodobnost, statistika
červen Komplexní čísla
 

Fyzika 2022

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Elektrický náboj a elektrické pole
říjen Elektrostatické veličiny
listopad Elektrické obvody
prosinec Proud v kovech
leden Proud v kovech
únor Proud v polovodičích
březen Proud v tekutinách (PT: Globální problémy, jejich příčiny a důsledky)
duben Magnetické pole
květen Střídavý proud a napětí
červen Transformátor, elmag. vlnění  (PT: Životní prostředí regionu a České republiky)
 

Chemie 2022

vyučující Mgr. Michaela Çakmak
učebnice Chemie pro čtyřletá gymnázia 3
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září areny
aromatický charakter
fyzikální a chemické vlastnosti
příprava, výroba a přehled hlavních sloučenin
říjen přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování
ropa, uhlí, zemní plyn
listopad deriváty uhlovodíků-obecná charakteristika a rozdělení
halogenderiváty – chem. a fyz. vlastnosti
halogenderiváty – příprava, hl. sloučeniny
prosinec kyslíkaté- deriváty – hydroxysloučeniny
alkoholy, fenoly
leden karbonylové sloučeniny – aldehydy a ketony
únor karboxylové kyseliny
deriváty karboxylových kyselin – substituční
březen deriváty karboxylových kyselin – funkční
nitrosloučeniny
duben aminosloučeniny – aminy
aminosloučeniny – arosloučeniny a diaroniové soli
laboratorní práce
květen organická chemie v praxi:
chemie makromolekulárních látek – obecná chem.
syntetické polymery – obecné vlastnosti
syntetické polymery vznikající polymerací
červen syntetické polymery vznikající polyadicí
syntetické polymery vznikající polykondenzací
silikony
způsoby zpracování syntetických polymerů
laboratorní práce
 

Biologie 2022

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Biologie člověka, Genetika- Šmarda
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování zoologie
Úvod do biologie člověka
Opěrná soustava-tkáň pojivová.kostra-hl.kosti
Pohybová soustava-stavba  a fce svalů, pohled hlavních svalů
Tělní tekutiny-rozdělení
říjen Oběhová soustava-srdce,stavba, fyziologie
Oběhová soustava-cévní systém
Mízní soustava
Krev
Imunita
listopad Dýchací soustava-fyziologie
Trávicí soustava
Metabolismus v trávicí soustavě
prosinec Metabolismus
Vylučovací soustava
Kožní soustava
leden Nervová soustava-stavba
Funkce a činnost nervové soustavy
Vyšší nervová činnost
únor Žlázy s vnitřní sekrecí
Hormonální řízení organismu
Smyslové orgány
březen Rozmnožovací soustava
Prenatální vývoj
Postnatální vývoj
Zdraví člověka
duben Genetika-hlavní pojmy,charakteristika předmětu,předmět studia genetiky,historický vývoj,hlavní představitelé
Klasická genetika(Mendelistická)-dědičnost znaků, Mendelovy zákony, vazba genů, populační genetika
květen Molekulární genetika-molekulární podstata genu,genetický kod, mutace, molekulární evoluce
Metody genetiky-mikroorganismy,rostliny
červen Metody genetiky-živočichové
Metody genetiky-člověk, využítí ve výzkumu a medicíně
Genetické inženýrství-princip používaných metod, GMO, praktické využití
 

Zeměpis 2022

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Světový oceán, polární oblasti
Člověk a životní prostředí
říjen Afrika (geografická charakteristika)
Základní problémy sociokulturních problémů
listopad Amerika 
prosinec Severní Amerika (geografická charakteristika)
leden Střední Amerika,
únor Jižní Amerika (geografická charakteristika)
březen Austrálie,  Oceánie
duben Východní a monzunová Asie, jihovýchodní Asie (geografická  charakteristika)
květen Jihovýchodní Asie, Jihozápadní Asie (geografická charakteristika)
červen Jihozápadní Asie, Kavkaz (geografická charakteristika)
 

Dějepis 2022

vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice Dějepis pro střední školy a gymnázia 2 (Čornej, P.), 3 (Hlavačka, M.)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Absolutismus, baroko, – hospodářské a politické poměry habsburské monarchie
na přelomu 17. a 18. století (opakování)
říjen Politické dějiny Evropy v 17. – 18. století, vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II.
listopad Francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte
prosinec České země v éře Národního obrození (kulturní, politické, společenské poměry)
leden Vzdělanost a věda 18. – 19. století, revoluce 1848 v českých zemích a Evropě
únor Mezinárodní politické a hospodářské poměry v 19. století, sjednocení Itálie, Německa
březen Rakousko-uherské vyrovnání, Rusko v 19. století
duben Hospodářské a politické poměry habsburské monarchie a světa před první světovou válkou
květen Svět v předvečer první světové války, rozpoutání první světové války
červen Věda, kultura, vzdělanost v 19. století
 
 

Informatika 2022

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice  
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Access – databáze
říjen Access – databáze
listopad Access – databáze
prosinec Access – databáze
leden základy HTML
únor základy HTML
březen základy HTML
duben základy HTML
květen základy HTML
červen Opakování
 

Tělesná výchova 2022

3.VG  – dívky
vyučující Mgr. Jitka Melounková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Házená, košíková,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, hrazda,…..
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA
Aerobik, kondiční gymnastika
duben SPORTOVNÍ HRY –tradiční i méně známé
ÚPOLY
květen LEHKÁ ATLETIKA  – technika
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,..).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů. Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Spolupráce a soutěž. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
 

Tělesná výchova 2022

3.VG – hoši
vyučující Bc. Vladislav Doležal
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace, komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)