Tematický plán 2. VG

 

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Milena Čejková
učebnice Literatura pro 2.ročník SŠ  (učebnice – Didaktis) + PS 
Literatura pro střední školy pro 2.roč. – Taktik),
Český jazyk pro SŠ  2.roč. – učebnice + PS (Taktik)
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září Romantismus ve světové literatuře – Anglie, Francie, Německo
Nauka o slovní zásobě (lexikologie ), slovo a jeho význam
říjen Romantismus ve světové literatuře – Rusko, USA, severské země
Vrstvy slovní zásoby, frazeologie
listopad 3. období národního obrození – Erben, Tyl, Mácha
Odborný funkční styl a jeho výrazové prostředky
prosinec

Počínající realismus v české literatuře – Borovský, Němcová
Nauka o tvoření slov – slovotvorný a morfematický rozbor

leden Kritický realismus ve světové literatuře 2. pol. 19. st.
I. kontrolní slohová práce – líčení
Druhy popisu – líčení
únor Naturalismus ve světové literatuře
Tvarosloví – slovní druhy a jejich mluvnické kategorie
březen Generace májovců
Administrativní funkční styl a jeho výrazové prostředky
duben Básníci generace ruchovců a lumírovců
Útvary používané v souvislosti s přijetím do zaměstnání
květen Česká venkovská, historická a městská próza
II. kontrolní slohová práce – charakteristika
Charakteristika a její typy
červen České realistické drama
Pravopis vyplývající ze stavby slova
PT – Role médií v moderních dějinách
 

Anglický jazyk 

vyučující Mgr. Jitka Melounková
učebnice English File Intermediate third edition    
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Revision
Říjen Unit 7
G   first conditional, future time clauses + when, until…
      make x let, second conditional
V   education, housing
S   Ideal home, Extraordinary school
Listopad Unit 8
G  reported speech, sentences, questions, gerunds x infinitives
V   shopping, making nouns from verbs, work
S    I want to speak to the manager – making complaints
C   Thanksgiving
Prosinec G    quantifiers
V     electronic devices, phrasal verbs
S    Traditions and holidays
Leden Unit 9
G    Third conditional
V     making adjectives and adverbs
S     Talking about advantages and disadvantages, A     magazine article
Únor Unit 10
G     Relative clauses, question tags
V     Compound nouns, crime
S     A biography
Březen Unit 1
G    Question formation, auxilieries, the…the, comparatives
V    compoud adjectives, modifiers
Duben S, W    Interviews, CV
Květen Unit 2
G    present perfect simple x continuous
V    illnesses and injuries
Červen G    using adjectives as nouns, adjective order
V    clothes and fashion
W    An informal email

Konverzace z anglického jazyka

vyučující Mgr. Jitka Melounková
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
Září Revision
 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Říjen London
Listopad Shopping, food, restaurants, consumer’s world
Prosinec Traditions, holidays and feast days, different styles of life
Leden Visit the Czech Republic and my town
Únor Prague
Březen Sports and games
Duben Cultural life, entertainment
Květen Housing
Červen Revision
 

Německý jazyk 

vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice  
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Ausbildung und Karriere, Schulfächer, Schulsystem – L. 6    
vzdělání, kariéra, povolání, školský systém gramatika: zájmenná příslovce, opakování préterita a perfekta, préteritum modálních sloves, rekce sloves, opakování slovosledu ve vedlejších větách, VV se spojkou dass Projekt: Ein tabellarischer Lebenslauf
říjen Feste und Geschenke – L. 7    
svátky, oslavy, párty, svatba gramatika: slovosled předmětů (v dat., ak.) ve větě, předložky s dativem (von) fonetická cvičení
listopad Seznámení s novou učebnicí Klett. Unterwegs zum Stadtfest – Verkehrsmittel, Unterkunft, Veranstaltungen – L. 11    
dopravní prostředky, ubytování, události gramatika: časové předložky, perfektum silných a nepravidelných sloves, spojky dass a weil, préteritum způsobových sloves
prosinec Fertigkeitstraining – Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen   

Feste und Bräuche, Weihnachten, Adventzeit svátky a zvyky, advent, Vánoce

leden Unsere Reise durch Deutschland, Berlin, Verkehr, Schulausflug – L. 12 
: Německo, Berlín, cestování, doprava, školní výlet gramatika: zeměpisné názvy + předložky, zvratná slovesa, stupňování přídavných jmen, srovnání
únor Mein Stil. Mein Leben. – Lebensstil, Wetter, Kleidung und Accessoires, Mode, Einkaufen – L. 13    
životní styl, počasí, oblékání, móda, nakupování gramatika: sloveso werden, skloňování přídavných jmen (po členu určitém/neurčitém, po přivlastňovacích zájmenech a kein), tázací zájmena was für ein a welcher
březen Fertigkeitstraining – Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen    
Feste und Bräuche II, Ostern svátky a zvyky II, Velikonoce
duben Gesundheit! – Gesundheit, Krankheiten, Menschlicher Körper, beim Arzt – L. 14    

zdraví, nemoci, lidské tělo, u lékaře gramatika: souřadné souvětí – spojky s přímým pořádkem slov (und, aber, oder, sondern, denn), spojky s nepřímým pořádkem slov (dann, sonst, deshalb, darum, deswegen, auβerdem, trotzdem)

květen Schneller, höher, stärker. Sport – Sportarten, Sportsachen, Sportergebnisse, gesunder Lebensstil – L. 15    

sport, zdravý životní styl gramatika: spojky wenn a als, spojka obwohl, stupňování přídavných jmen – 3. stupeň (přívlastek)

červen Kultur? Ja, bitte! – Kultur und Kunst (Literatur, Kunst, Musik, Filme) – L. 16    

Kultura a umění, literatura, hudba, film gramatika: infinitiv s zu a bez zu, vedlejší věty účelové se spojkou damit/konstrukce um … zu, zkracování vedlejších vět s dass Fertigkeitstraining – Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen

    

 

 

 

 

 

 

 

Základy společenský věd

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Společenské vědy pro střední školy 2. díl – DIDAKTIS
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Opakování psychologie
říjen Opakování sociologie: úvod, předmět a metody, vývoj sociologického myšlení, funkce sociologie
vývoj lidského společenství, socializace a osobnost, sociální role, sociální deviace a patologické jevy
listopad Společnost a společenské útvary
prosinec Struktura společnosti
leden Měnící se společnost – sociální z měna a moderní společnost, multikulturní a multietnická společnost, netolerance, xenofobie, rasismus
PT: Základní problémy sociokulturních problémů
únor Stát a demokracie – stát, státní moc, formy státu, stát a národ, demokracie a nedemokratické systémy, problémy současné demokracie
březen Politika a my – politická participace a pluralita, politická ideologie, politické strany, volby a volební chování, média a politický život, politický extremismus
PT: Mediální výchova
duben Já jako občan ČR – ústava a listina základních práv a svobod, moc zákonodárná, výkonná a soudní v ČR
květen Historické teorie společnosti a státu (antická, křesťanská, renesanční, novověká politická filosofie)
červen Myšlení o moderní společnosti a státu
Opakování
 

Matematika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
  učebnice Funkce, Goniometrie, Stereometrie
hodin týdně 4
měsíc  Tematický celek
září Lineární funkce
říjen Kvadratické funkce
listopad Lineární lomené funkce, mocninné funkce
prosinec Exponenciální funkce a rovnice
leden Logaritmické funkce a rovnice
únor Goniometrické funkce
březen Goniometrické vzorce a rovnice
duben Trigonometrie (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)
květen Volné rovnoběžné promítání
červen Základní poznatky ze stereometrie
 

Fyzika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika
Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Základy molekulové fyziky a termodynamiky
říjen Vnitřní energie, teplo
listopad Vnitřní energie, teplo
prosinec Molekulová fyzika plynů
leden Molekulová fyzika plynů
únor Molekulová fyzika pevných látek
březen Molekulová fyzika kapalin
duben Změny skupenství
květen Mechanické kmitání a vlnění
červen Mechanické kmitání a vlnění
 

Chemie

vyučující Mgr. Michaela Kovaříková
učebnice Chemie 2 díl.
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září . Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí
Elektrochemie – redoxní potenciály, redoxní rovnice
Elektrolýza
Galvanické články a akumulátory
říjen Kovy a kovová vazba
Výskyt a zpracování kovů
listopad Přechodné prvky – obecně, III B skupina
IV A, V B skupina prvků
VI A, VII B skupina prvků
Triády přechodných kovů
prosinec Kovy VII B skupiny
Kovy IX B skupiny
Kovy X B skupiny
Kovy XI B skupiny
leden  Kovy XII B skupiny
Lanthanoidy, aktinoidy
6. Základy organické chemie
Úvod do studia organické chemie – složení organ. Sloučenin, názvosloví, izomerie
Klasifikace organických reakcí, indukční a mezomerní efekt
únor Úvod do problematiky uhlovodíků
Uhlovodíky s jednoduchými vazbami
Fyzikální a chemické vlastnosti
Příprava, výroba, přehled nejdůležitějších sloučenin
březen Uhlovodíky s dvojnými vazbami
Obecné vlastnosti dvojné vazby
duben Fyzikální a chemické vlastnosti
Příprava, výroba a přehled hlavních slouč.
květen Uhlovodíky s trojnými vazbami
Obecné vlastnosti trojné vazby
červen Fyzikální a chemické vlastnosti
Příprava, výroba a přehled hlavních slouč.Opakování
 

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Zoologie
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Zoologie a zoologické obory
Systém a evoluce živočichů-obecně,přehled taxonů
Podříše prvoci,kmen praprvoci-bičíkoci
říjen Výtrusovci,nálevníci
Podříše mnohobuněční-rozmnožování a vývin
Tkáně orgány a orgánové soustavy
listopad Diblastica-houby, žahavci-stavba těla, systém
Triblastica-pláštěnci-stavba těla, systém
Hlísti, měkkýši-stavba těla, systém
prosinec Kroužkovci-stavba těla,systém
Členovci-obecné znaky kmene
Klepítkatci-stavba těla.systém
Žebernatí-stavba těla.systém
leden Vzdušnicovci-stonožky,mnohonožky,chvostoskoci
Hmyz-obecné znaky,stavba těla
Hemimetabolia-systém
Holometabolia-systém
únor Bezobratlí souhrn
Strunatci-charakteristika,tělesný plán
Podkmen pláštěnci-stavba těla,systém
březen Podkmen obratlovci-charakteristika,třídění
Třída kruhoůstí-stavba těla,systém
Paryby-stavba těla,systém
Ryby stavba těla
duben Ryby-systém
Obojživelníci –stavba těla,systém
Plazi-stavba těla
květen Plazi-systém
Ptáci-stavbatěla,systém
Savci-stavba těla
červen Savci-systém
Souhrn obratlovců
Ekologie živočichů
 

Zeměpis

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Geografie 2 – socioekonomická část (Mirvald, S.,1998, SPN), Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září obyvatelstvo světa: vývoj počtu obyvatel Země, rozmístění obyvatelstva a jeho pohyb, urbanizace
PT: Globalizační a rozvojové procesy
říjen Obyvatelstvo světa: rasy, náboženství
PT: Základní problémy sociokulturních problémů
listopad Urbanizace, města a venkov, vyspělost a chudoba
prosinec Světové hospodářství: struktura světové hospodářství
leden Světové hospodářství: zemědělství, rybolov
únor Využití oceánů, lesní hospodářství
březen Lesní hospodářství, struktura průmyslu, těžba, energetika, doprava
duben Doprava, politická mapa světa: poloha a rozloha států, státní hranice
květen Konfliktní oblasti světa
červen Globální problémy lidstva
PT: Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
PT: Člověk a životní prostředí
 

Dějepis

vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice Dějepis 2 (Čornej, SPN 2001)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší
říjen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší
listopad Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně přemyslovského státu
prosinec Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny států za vrcholného středověku
leden Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší
únor Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy a světa v pozdním středověku
Základní problémy sociokulturních problémů
březen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny českého státu v pozdním středověku
duben Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
květen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
červen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
 

Informatika

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice  
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Tvorba prezentace
říjen Prezentační technologie – PowerPoint
listopad Prezentační technologie – PowerPoint
prosinec Prezentační technologie – PowerPoint
leden Prezentační technologie – SmartBoard
únor Prezentační technologie – SmartBoard
březen Prezentační technologie – Tvorba videopořadu
Účinky mediální produkce a vliv médií integrovat
duben Prezentační technologie – Tvorba videopořadu
květen Prezentační technologie – Tvorba videopořadu
červen Opakování
 

Estetická výchova výtvarná

vyučující Mgr. et Bc. Iva Bukačová
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září BAROKO
– Vyspělý novověk, atmosféra doby
– Architektura, dvě podoby baroka
– Hlavní znaky a představitelé barokního sochařství a malířství
– Selské baroko, tvář českého venkova
(výtvarné zpracování šerosvitu v obraze; barokní sochy v našem okolí)
říjen UMĚNÍ 18. STOLETÍ
– Rokoko, základní znaky a uplatnění slohu
– Charakteristika klasicismu a osvícenství
– Památky monumentální architektury u nás i ve světě
– Znaky a hlavní představitelé malby klasicismu
(Výtvarné vyjádření symetrie)
listopad ROMANTISMUS
– Romantický umělecký princip
– Srovnání s klasicismem
– HISTORISMUS, znaky romantické architektury, památky u nás i ve světě
– Náměty a směřování evropského romantického malířství a sochařství
– Generace Národního divadla
(umění jako cesta k sebevyjádření)
prosinec REALISMUS A IMPRESIONISMUS
– Realistický umělecký princip, hlavní představitelé
– Kořeny impresionismu
– Znaky impresionistické malby a sochařství, vybraní autoři (např. francouzští a čaští)
– Pointilismus
(barevná skvrna jako prostředek malby)
leden POSTIMPRESIONISTÉ
– Odklon od tradice
– Život a dílo P. Cézanna, V. van Gogha a P. Gauguina; jejich zakladatelský přínos
(malba zátiší inspirovaná P. Cézannem)
únor SYMBOLISMUS A SECESE
– Hlavní představitelé a umělecké skupiny světového i českého symbolismu; symbol
– Smysl a hlavní rysy secese
– Osobnosti evropské secesní malby a architektury
(využití ornamentu ve výtvarné tvorbě; návrhy plakátů, tapet aj. vycházející ze stylizace organických přírodních tvarů – kresba, malba, grafika)
březen AVANTGARDNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY POČ.20.STOLETÍ
– Osobnosti a znaky fauvismu, expresionismu, futurismu a kubismu
– Exprese jako tendence v umění
– Umělecká skupina Osma
(inspirace uměleckou tvorbou přírodních národů; konstrukce obrazového prostoru pomocí čistých barev bez modelace H. Matisse; destrukce skutečnosti podle P. Picassa a G Braqua, asambláž)
duben ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ
– P. Mondrian – Je možné vypočítat obraz?
– Orfismus F. Kupky
– Radikální abstrakce amerických umělců 2. pol. 20. st. (přesun těžiště výtvarného umění z Francie do USA)
DADA A SURREALISMUS – Základní principy a hlavní představitelé
BAUHAUS – funkcionalistická architektura a její vliv ve 2. pol. 20. st.
(záznam hudebních dojmů skladbou abstraktních lineárních prvků a barevných ploch;
ready mades M. Duchampa, prvek hry, náhody a absurdity ve výtvarném umění;
surrealistická koláž)
květen HLAVNÍ VÝTVARNÉ UMĚLECKÉ PROUDY A SMĚRY 2.POL.20.STOLETÍ
(představují sami žáci parafrázemi)
AKČNÍ A INFORMEL V USA A V EVROPĚ
– výtvarná akce, japonská kaligrafie
– strukturální a aktivní grafika V. Boudníka, informel M. Medka
NOVÁ FIGURACE – návrat k člověku v malířství i sochařství
POP-ART a velkoměstské prostředí, reklama, komiks
FOTOREALISMUS, fotografická optika
OP-ART a KINETICKÉ UMĚNÍ, mobily podle Alexandera Caldera
NEOKONSTRUKTIVISMUS – matematický princip řádu, výtvarná hra s permutacemi
červen HAPPENING, PERFORMANCE
LAND ART – přímé výtvarné zásahy do přírody
KONCEPTUÁLNÍ UMĚNÍ – kde končí hranice umění?
   

Tělesná výchova – dívky

 
vyučující Mgr. Eduard Kubelka
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – hody a vrhy, ….
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená,…..
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená
leden OCHRANA  OBYVATELSTVA
SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina,….
ÚPOLY
březen Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
LVK 1.VG
GYMNASTIKA
duben SPORTOVNÍ HRY
LEHKÁ ATLETIKA
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
Turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace, komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
   

Tělesná výchova – hoši

 
vyučující Mgr. Eduard Kubelka
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace, komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,..).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU, atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)