Tematický plán 1. VG

 

Český jazyk a literatura 2022

vyučující Mgr. Květoslava Batistová
učebnice  
hodinová dotace 5
měsíc Tematický celek
září Literární druhy a žánry, obsah a forma literárního díla, umělecké prostředky
Základy analýzy uměleckého textu
Úvod do studia jazyka, jazykové prostředky
říjen Nejstarší památky světového písemnictví
Bible a její význam
Antická literatura – řecká
Čeština a jazyky příbuzné, útvary národního jazyka
Psychosociální aspekty interkulturality
listopad Antická literatura – římská
Literatura středověku, křesťanství a vývoj kultury v Evropě
Staroslověnské písemnictví a latinská literatura na našem území
Základy stylistiky, komunikační situace
prosinec Zrození české literatury, literatura doby Karlovy
Proces laicizace a demokratizace literatury
Funkční styly, slohové postupy a slohové útvary
leden Jan Hus
Husitská literatura, Petr Chelčický a jednota bratrská
I. kontrolní slohová práce – dopis
Funkční styl běžné komunikace a jeho útvary, dopisy
únor Renesance a humanismus v evropské literatuře
Česká humanistická literatura, reformace
Úvod do fonetiky, systém hlásek, zásady správné výslovnosti
březen Baroko a protireformace v Čechách
J.A.Komenský
Principy českého pravopisu, písmo
Morálka všedního dne
duben Klasicismus a osvícenství ve světové literatuře
Mluvené útvary FSBK ( praktická cvičení )
Vypravování
Mediální produkty a jejich význam
květen Preromantismus ve světové literatuře
1. období národního obrození
II. kontrolní slohová práce  – vypravování
Nauka o pravopisu (ortografie) – vyjmenovaná slova, velká písmena
červen 2. období národního obrození
Opakování a systematizace poznatků
Nauka o pravopisu – interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí
 

Anglický jazyk 1 – 2022

vyučující Mgr. Petra Kochrdová
hodin týdně 3
učebnice Insight Intermediate second edition
měsíc Tematický celek
září Unit 1
G   present tenses
V   describing appearance, compound adjectives, personality adjectives
říjen G   verb patterns
V   clothes and fashion
W  informal e-mail
C   Halloween
listopad

Unit 2
G   narrative tenses, used to, would
V   travel and transport, verbs + prepositions
W  story
C   Thanksgiving

prosinec Unit 3
G   past simple x present perfect
V   idioms, noun suffixes, feelings
C   Christmas

 

 

leden G   present perfect simple x present perfect continuous
V   adverbs, health problems, values
W  e-mail
únor Unit 4
G   expressing the future
V   environment, prefixes
březen G   future continuous x future perfect
V   collocations, verbs + prepositions
W   opinion essay
duben Unit 5
G   zero, first and second conditionals, modals of obligation, prohibition and permission
V   influence, noun prefixes, synonyms, phrasal verbs
C   Easter
květen Unit 6
G   passive
V   advertising, collocations
červen G   have / get something done
V   trade, describing amounts
W   formal e-mail of complaint
 

Anglický jazyk 2 – 2022

vyučující Mgr. Jana Remešová
učebnice English File Intermediate fourth edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Unit 1 
G     present tenses, action x non-action verbs
V     food and restaurant, eating out
S     Meeting the parents
Říjen G    Future forms
V    Personality, family adjectives
S     Family life
C     Halloween
Listopad Unit 2
G    Present perfect x past simple
V    Money
C    Being a spender x saver
C    Thanksgiving
Prosinec G    Present perfect continuous
V    Strong adjectives
S    Writing an informal e-mail
C    Christmas
Leden Unit 3
G    Comparatives, superlatives
V    Transport and travel, collocations
S    Dangerous driving, agreeing and disagreeing
Únor G   Articles
V   Collocations  – verbs / adjectives + prepositions
S    Stereotypes, a difficult celebrity
Březen Unit 4
G    Can, could, be able to
V     -ed x -ing adjectives
S     Speaking a language – various tips
C     Easter
Duben G   Modals of obligation, reflexive pronouns
V   Phone language
S    Good manners 
Květen Unit 5
G   Past tenses
V   Sport
S   Famous moments in sport
Červen G   usually, used to
V   Relationships
S   Meeting friends

Německý jazyk 

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Direkt interaktiv 2
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Wiederholung:
Konversationsthemen: Familie, Freizeit und Hobbys, Ferien,
Wohnen,
Grammatik: Verb – Konjugation, Unregelmässige Verben, Modalverb,
Wortstellung, Fragen, Negation
říjen Wiederholung:
Konversationsthemen: Essen und Trinken, Reisen, Wetter, Bekleidung
Grammatik: Imperativ, Präteritum sein und haben, Perfektum –
schwache Verben, Präpositionen
listopad L11 – Unterwegs zum Stadtfest
Tschüs Anna und Julian
Wir fahren los
Grammatik: temporale Präpositionen
Konjunktion dass
Präteritum – Modalverben
prosinec L11 – Unterwegs zum Stadtfest
Im Hotel
Stadtfeste
Grammatik: Konjunktion weil, dass
Perfektum – starke, unregelmässige Verben            

 

Weihnachten

leden L12 – Unsere Reise durch Deutschland
Kennst du Deutschland?
Schon wieder im Stau
Grammatik: Geografische Namen + Präpositionen
Reflexive Verben
únor L12 – Unsere Reise durch Deutschland
Deutschland – Landeskunde
Ich liebe Berlin
Grammatik: Reflexive Verben
Komparation von Adjektiven
březen L13 – Mein Stil. Mein Leben.
Am Dienstag wird es kalt
Das gelbe Kleid gefällt mir
Grammatik: Verb werden
Deklination nach dem bestimmten und unbestimmten Artikel  
duben L13 – Mein Stil. Mein Leben.
Mein Stil
Mode
Grammatik: Deklination nach dem Nullartikel
Fragepronomen – was für ein, welcher
Ostern
květen L14 – Gesundheit
Mein Körper
Gesund oder krank?
Grammatik: Satzgefüge
Konjunktionen und, aber, oder, sondern, denn
červen L14 – Gesundheit
Beim Arzt, Im Krankenhaus
Grammatik: Satzgefüge
Konjunktionen dann, sonst, deshalb, darum, deswegen,
außerdem, trotzdem
Wiederholung
 

Základy společenských věd 2022

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Společenské vědy pro střední školy 1. a 2. díl – DIDAKTIS
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Úvod do předmětu ZSV
Úvod do psychologie – člověk jako jedinec, historické etapy a psychologické směry
říjen Psychika – její biologická a sociální podmíněnost
Poznávací procesy – čití a vnímání, představy, paměť, myšlení a řeč
Psychické jevy a stavy
listopad Emoce a seberegulace
Psychologie činnosti, jednání a chování, aktivace, hra, učení a práce, vůle
Psychologie osobnosti – teorie, struktura
prosinec Vlastnosti osobnosti – výkonové vlastnosti, aktivačně motivační vlastnosti, vztahově postojové vlastnosti
leden Seberegulační vlastnosti a dynamické vlastnosti
Vývoj psychiky
Psychické poruchy a zásady duševní hygieny
únor Vymezení sociologie jako vědy, vznik a vývoj
Hlavní sociologické směry a osobnosti
březen Metody práce v sociologii
Společnost a příroda, společnost a kultura
duben Socializace, sociální pozice a sociální role
Sociální komunikace, konflikty, asertivita
květen Sociální skupiny, jejich druhy a charakteristika
PT: Psychosociální aspekty multikulturality
červen Sociální organizace společnosti, sociální instituce, sociální rituály,
sociální deviace, sociálně patologické jevy
Opakování
 

Seminář ze základů společenských věd 2022

vyučující Mgr. Květa Chocholová
hodin týdně 1
měsíc Tematický celek
září Člověk jako jedinec, historické etapy a psychologické směry
říjen Poznávací procesy – čití a vnímání, představy, paměť, myšlení a řeč
Psychické jevy a směry
listopad

Emoce a seberegulace
Psychologie osobnosti – teorie a struktura

prosinec Vlastnosti osobnosti
leden

Seberegulační vlastnosti, dynamické vlastnosti

Vývojová psychologie

Psychické poruchy a zásady duševní hygieny
únor

Sociologie jako věda

Historické etapy sociologie
březen Metody práce v sociologii
Společnost a příroda a společnost a kultura
duben Sociální psychologie, socializace
květen

Sociální psychologie, socializace, sociální skupiny

Multikulturní společnost
červen Sociálně patologické jevy
 

Matematika 2022

vyučující Mgr. Klára Hunešová
  Základní poznatky z matematiky
Rovnice a nerovnice
Planimetrie
hodin týdně 5
měsíc Tematický celek
září Číselné obory, množiny
říjen Výroky, elementární teorie čísel
listopad Mocniny a výrazy
prosinec Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou
leden Soustavy lineárních rovnic a nerovnic
únor Kvadratické rovnice (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)
březen Rovnice a nerovnice a jejich soustavy
duben Rovnice a nerovnice a jejich soustavy
květen Základy planimetrie, konstrukční úlohy
červen Geometrická zobrazení
 

Fyzika 2022

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Fyzika pro gymnázia – Mechanika
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Kinematika hmotného bodu
říjen Kinematika hmotného bodu
listopad Dynamika hmotného bodu
prosinec Dynamika hmotného bodu
leden Mechanická práce
únor Gravitační pole
březen Gravitační pole
duben Mechanika tuhého tělesa
květen Mechanika tuhého tělesa
červen Mechanika tekutin
 

Chemie 2022

vyučující Mgr. Michaela Çakmak
učebnice Chemie pro čtyřletá gymnázia 1
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Úvod do studia chemie
Složení a struktura chemických látek
Atom – vývoj teorie o stavbě (Rutherfordův model, Bobrův model)
Kvantová čísla – vlnový mechanický model atomu
Periodický zákon, zákonitosti výstavby periodické soustavy – vztah ke struktuře atomu
říjen Radioaktivita – charakteristika, radioaktivní záření
Radioaktivní rozpady – s+, s-, rozpadové řady, přirozená a umělá radioaktivita, praktické využití
Hmotnost atomu – výpočty
Chemická vazba – obecná charakteristika, typy vazeb
listopad Vazba kovalentní – vznik, vlastnosti
Vazba polární a iontová – vznik, vlastnosti
Kovy a kovová vazba – teorie elektronového plynu
Vazba koordinační kovalentní, slabé vazebné interakce
prosinec Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí
Chemické názvosloví – opakování (oxidy, sulfidy, soli, kyseliny, hydroxidy)
Chemické názvosloví – komplexní sloučeniny, podvojné soli
leden Chemické reakce – charakteristika, klasifikace
Chemické rovnice – způsoby zápisu
Vyčíslování rovnic – hl. redoxních (křížové pravidlo)
Výpočty z chemických rovnic
únor Směsi – rozdělení a vlastnosti
Roztoky – klasifikace, výpočty – Ws koncentrace
Chemická termodynamika – přehled studia, veličiny
Termochemie – předmět studia, termochemické zákony
březen Kinetika chemických reakcí – teorie srážková, teorie aktivovaného komplexu
Vlivy na rychlost chem. reakcí – koncentrace, teplota, katalyzátory
Acidobazické reakce – teorie Arheniova, teorie Bronsted – Loweyho
Hydrolýza solí – vztah k acido-bazickým dějům
duben Základy anorganická chemie
Prvky I A skupiny – struktura, obecné vlastnosti, chemické reakce, přehled vlastností a použití hl. sloučenin
Prvky II A skupiny – struktura, obecné vlastnosti, chemické reakce, přehled vlastností a použití hl. sloučenin
květen Prvky III A skupiny
Prvky IV A skupiny
Prvky V A skupiny
Prvky VI A skupiny
PT: Člověk a životní prostředí
červen Prvky VIII A skupiny
Základy chemické analýzy – metody analytické chemie
laboratorní práce
 

Biologie 2022

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Obecná biologie  Biologie rostlin
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Rozdělení biologických věd,metody výzkumu v biologii
Vývoj biologického poznávání-historický přehled
Obecné znaky živých organismů
Prokaryotní buňka-stavba a fce
říjen Prokaryotní buňka-stavba a fce
Systém prokaryot
Systém prokaryot
Podbuněčné organismy-viry a fágy
listopad eukaryotní buňka-stavba a funkce
prosinec Botanika-úvod,charakteristika a členění botanických věd
rostlinná buňka a pletiva
leden Organologie-vegetativní orgány rostlin
Základy rostlinné fyziologie
únor Rostlinná taxonomie a systém
Podříše nižších rostlin-obecné znaky
březen Podříše nižších rostlin-systém
Vyšší rostliny-obecné znaky,generativní orgány
duben Vyšší rostliny-systém
Rostliny výtrusné
Rostliny nahosemenné
květen Vyšší rostliny-systém
Rostliny krytosemenné
Houby-obecné znaky
červen Houby-systém
Ekologie rostlin
 

Zeměpis 2022

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice Geografie pro SŠ 1
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Úvod do geografie
Vesmír, Sluneční soustava, Slunce, pohyby Země a Měsíce
říjen Globus a mapa, určování zeměpisné polohy, mapování, polohopis, výškopis, orientace v krajině
listopad Litosféra, stavba Země, druhy hornin, zemětřesení a sopky
prosinec Geomorfologičtí činitelé, vznik pohoří, erozní činitelé, utváření povrchu člověkem
leden Atmosféra: její funkce a složení, podnebné pásy, celoplanetární oběh vzduchových hmot,
místní větry (monzuny, pasáty…)
únor Vliv oceánu a pevniny na atmosféru, hydrosféra, světový oběh vody, světový oceán,
sladkovodní část hydrosféry
březen Pedosféra (půdní druhy a typy), biosféra (význam, rozložení flóry a fauny na Zemi)
duben Biosféra (podmínky existence života)
květen Zonalita a azonalita
červen Člověk a krajina (vzájemné interakce, využívání přírodní bohatství, trvale udržitelný rozvoj)
 

Dějepis 2022

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Dějepis I – pravěk a starověk (Čornej, V., 1998)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Pravěk, hominizace, vývoj člověka
říjen Neolitická revoluce, její průběh a důsledky
Člověk a životní prostředí
listopad Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny despocií Blízkého Východu
prosinec Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny despocií Blízkého a Dálného Východu
leden Politicko-hospodářské a kulturní dějiny antického Řecka
únor Politicko-hospodářské a kulturní dějiny antického Řecka
březen Alexandr Makedonský, politicko-hospodářské dějiny antického Říma
duben Politicko-hospodářské dějiny antického Říma
květen politicko-hospodářské dějiny antického Říma
červen Politicko-hospodářské dějiny antického Říma, naše země ve starověku
 

Informatika 2022

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice  
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Číselné soustavy
říjen Binární soustava – výpočty
listopad Počítač jako nástroj práce s informacemi – hardware
prosinec Počítač jako nástroj práce s informacemi – software
leden Počítač jako nástroj práce s informacemi – software
únor Operační systémy
březen Zabezpečení dat
duben Zpracování dat – textový editor
květen Zpracování dat – tabulkový kalkulátor
červen Opakování
 

Estetická výchova – výtvarná 2022

vyučující Mgr. et Bc. Iva Bukačová
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září PRAVĚKÉ UMĚNÍ
– Druhy výtvarného umění paleolitu a neolitu
– Pravěké kultury na našem území
– Keltská kultura
(jeskynní malby, rozmývaná kresba rudkou a uhlem na plastickém podkladu a hledání tvarů zvířat; šperky z přírodních materiálů; mince a keltské ornamenty tzv. uzly)
PT: Problematika vztahů organizmů a prostředí;
Člověk a životní prostředí
říjen EGYPT A MEZOPOTÁMIE
– Znaky nejstarších civilizací starověku
– Srovnání monumentální architektury obou civilizací
– Egyptské sochařství a malířství
(kolorovaný sádroryt dodržující charakter egyptského malířství, téma e. mytologie;
papyrus, svitek, egyptské mýty vyprávěné obrázkovým písmem)
listopad ŘECKO
– Kréta, Mykény (první kultura v egejské oblasti, nejstarší kultura Řecka)
– Řecko – obecná charakteristika řeckého umění, klasické antické Řecko
– Klasické antické Řecko, obecná charakteristika řeckého umění
Architektura, sochařství a malířství v jednotlivých obdobích řecké antiky
(proporce lidské postavy, kánon, kontrapost, tělo v pohybu, studijní kresba, kombinovaná technika)
PT: Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů;
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
prosinec ŘÍM
– Osídlení Apeninského poloostrova, první vyspělá kultura tohoto území
Odlišný národní charakter ve srovnání s Řeky
– Druhy a typy římské architektury, římský urbanismus; historické proměny sochařství
– Druhy a techniky vrcholného období řím. malířství
– Křesťanská antika
(římská kapitálka, výtvarná hra s písmem; římské lázně a vily, výtvarné zpracování Nového zákona)
leden RANÝ STĚDOVĚK V ČECHÁCH A V EVROPĚ
– Proměny na politické mapě Evropy
– Kulturní oblasti a období předrománské Evropy
– Byzanc
– Předrománské umění Velké Moravy
(ikony z ústřižků současných časopisů – mozaika-koláž; iniciály inspirované iroskotskou knižní iluminací; papírové modely velkomoravských kostelů)
únor – Obecná charakteristika ROMÁNSKÝCH SLOHŮ, významné evropské památky
GOTIKA – Periodizace a historické souvislosti
– Periodizace a historické souvislosti
– Architektura – druhy, konstruktivní prvky a znaky, památky
(kresba románského oblouku a sloupu; gotické okno, vitráž, kružba, lomený oblouk)
březen – Gotika na našem území, Praha Karla IV. – edukativní DVD, video
– Katedrála sv.Víta a její stavební fáze
– Malířství a sochařství gotiky ve srovnání s románským uměním
(inspirace gotickými skříňovými oltáři a deskovou malbou, týmová práce; odkrývací rezerváž na voskovém podkladu)
duben RENESANCE
– Novověk a jeho vymezení
– Periodizace a obecná charakteristika renesance v Itálii a v zaalpských zemích
– Znaky italské renesanční architektury, nejvýznamnější památky a jejich tvůrci
(kresba architektury zaměřená na perspektivní prostorovou konstrukci;
studijní kresby částí lidského těla)
květen – Prezentace malířských a sochařských osobností renesance
(parafráfe slavných obrazů – výtvarná hra s využitím moderních výrazových prostředků xerox, fotomontáž aj.)
červen – Kulturní historie města Vodňany a jeho okolí
Projekt naše město, tvorba v plenéru
PT: Sociální komunikace;
Spolupráce a soutěž
 

Tělesná výchova – dívky 2022

 
vyučující Mgr. Jitka Melounková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – hody a vrhy, ….
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená,…..
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená
leden OCHRANA  OBYVATELSTVA
SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina,….
ÚPOLY
březen Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
LVK 1.VG
GYMNASTIKA
duben SPORTOVNÍ HRY
LEHKÁ ATLETIKA
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
Turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace,komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
   

Tělesná výchova – hoši 2022

 
vyučující Bc. Vladislav Doležal
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tematických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace, komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj. Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)