Tematický plán III. NG

 

Český jazyk a literatura 2022

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice Hravá literatura pro 7. ročník – pracovní sešit Taktik
Český jazyk pro 8. ročník FRAUS
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Obohacování slovní zásoby
Nauka o tvoření slov
Slova přejatáSLOH
Tvořivé slohové aktivity
Jazykové styly, slohové postupy a útvary LITERATURA
Próza – opakování, literární žánry, povídka, novela, román
Poezie – opakování, zvukové prostředky verše, obrazná pojmenování, balady a romance
říjen JAZYK
Pravopis přejatých slov
Odchylky skloňování podstatných jmen cizího původu, skloňování cizích vlastních jmen
Výslovnost přejatých slovSLOH
Odborný styl
Výpisky, výtah LITERATURA
Balady a romance – opakování
Detektivka a krimi
listopad JAZYK
Slovesa, vidové dvojice
Mluvnické kategorie jmenSLOH
Výtah – dokončení, charakteristika – úvod LITERATURA
Téma II. světové války
Vývoj literatury
Starověká literatura, nejstarší literární památky
Mezopotámie
Indie
Bible
prosinec JAZYK
Skladba
Věta jednoduchá a souvětí
Druhy vedlejších větSLOH
Charakteristika – dokončení LITERATURA
Starověká literatura
Antika, antické drama
Orient
leden JAZYK
Souvětí souřadné a podřadnéSLOH
Výklad LITERATURA
Středověká literatura
Lidová, světská, náboženská literatura
Středověké drama
Hrdinské eposy, romány
Legendy
únor JAZYK
Souvětí souřadné, větní vzorceSLOH
Líčení LITERATURA
Středověká literatura
Legendy
Chorál
Písemnictví v českých zemích
Literatura doby husitské
březen JAZYK
Souvětí souřadné, několikanásobné větné členySLOH
Výklad LITERATURA
Renesance a humanismus
duben JAZYK
Čárka v souvětí, spojovací výrazy
Jazykové rozborySLOH
Umělecký styl
Líčení
Úvaha LITERATURA
Renesance a humanismus v české literatuře
květen JAZYK
Slovanské jazyky, útvary českého jazykaSLOH
Úvaha LITERATURA
Baroko
Evropská barokní literatura
Česká barokní literatura
červen JAZYK
Složitější souvětíSLOH
Tvořivé  slohové aktivity
Souhrnné poučení o slohu LITERATURA
Klasicismus
Vlastní četba dle seznamu doporučené četby
   

Anglický jazyk 2022

vyučující Mgr. Milena Čejková -1; Mgr. Jana Remešová – 2
učebnice English File Pre-Intermediate third edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Unit 1
G Questions, present simple
S  Getting to know you, Where are you from? Perfect date
V  Appearance, personality
Říjen G Present continuous
S The remake project
V Clothes, prepositions of place
W Describing a picture
C Hotel problems
Listopad Unit 2
G Past simple, regular and irregular verbs
V holidays
S Social media
Prosinec G Past continuous
S The story behind the photo
V Prepositions of time, verb phrases, time sequencers
C Revise and check U1+2, Holiday photos
Leden Unit 3
G Be going to, present continuous – future arrangements, relative clauses
S Plans and dreams
V Airports
C Restaurant problems
Únor Unit 4
G Present perfect
S Parents and teenagers
V Housework
Březen G Present perfect or past simple
S Shopping experience
V fashion and shopping
C Revise and check U3+4
Duben Unit 5
G Comparatives, superlatives, adverbs, quantifiers
S Superlative cities, Healthy lifestyle
V Towns, cities, health and body
C Problems in a shop
Květen Unit 6
G Will/won’t, predictions, offers, decisions, promises
S Are you a positive or negative thinker?
V Phrasal verbs, opposite verbs
Červen G Review of verb forms: present, past and future
S I’ll never forget you – relationships
V Adjectives + prepositions, modifiers
C Revise and check U5+6
Final revision 1-6
 
 

Německý jazyk 2022

vyučující Mgr. Michael Sekyrka – 1, Mgr. Marie Karfíková – 2
učebnice Beste Freunde A 1.2 – učebnice, pracovní sešit
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září L10 – Nico sammelt Schiffe
Hobbys
Was kann man sammeln?
In der Stadt
Grammatik: Verben sammeln, basteln Verben lesen, fernsehen, laufen, fahren, treffen, tanzen
Imperativ
Präposition in + A
Weihnachten                              
říjen L11 – Mein Fuβ tut weh
Körper
Gesundheit
Es tut mir weh
Grammatik: Personalpronomen im Dativ
Präteritum sein, haben
Konjunktion deshalb
listopad L12 – Trefftpunkt: Spiegelstraβe 12
Treffen Adresse und Telefonnummer
Verkehrsmittel
Wegbeschreibung
Grammatik:
Präpositionen mit, zu + D
Personalpronomen im A
prosinec L13 – Katti kommt nächsten Freitag
Reisen
Zeitangaben
Beruf
Grammatik:
Adjektiv nächst-
Präpositionen nach, in + Stadt/ Land
Weihnachten
leden L14 – Das T-Shirt gefällt mir!
Freizeitbeschäftigung
Bekleidung
Geschenke
Grammatik:
gefallen + D es gibt
Indefinitpronomen man
Präpositionen mit D und A
únor L15 – Das Konzert hat Spaß gemacht!
Erlebnisse
Freizeit
Personenbeschreibung
Grammatik:
Perfektum (schwache Verben)
Modalverben
březen L16-Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an.
Wohnen; Tiere; Freizeit
Grammatik:
Präpostion vor, nach
Präpostion vor in +Dat., Akkusativ
duben L17-Schöne Ferien,
Ferienziele; Naturbeschreibung
Aktivitäten in den Ferien
Grammatik: Perfektum mit sein Unregelmäßige Verben,
Verben mit ver-, mit trennbaren Präfix
Präpositionen in, an, auf
Ostern
květen L18-Lukas hat Geburtstag
Schule; Geburtstag, Partys
Grammatik:
Fragepronomen welch- Datum
Perfektum bleiben, sein, passieren
Projekt: Österreich, die Schweiz
červen Landeskunde Klassenfahrt nach Österreich Projekt – Das ist unsere Stadt
 

Občanská výchova 2022

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Hravá občanská výchova – Taktik pracovní sešit   
Občanská výchova, rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 8 (nakl. FRAUS)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Osobnost (Kde právě jsem, Kam jdu, Jak se znám)
PT: Rozvoj schopností a poznávání
       Kulturní diference
říjen Osobnost (Co jsem, Co chci, Co mohu)
PT: Praktická etika
listopad Psychické projevy a stavy
Poznávání a vnímání
Jak myslím a tvořím no
Sebepoznávání a sebepojetí
prosinec Jak si pamatuji a soustředím se, Jak se učím, Jak prožívám své city
leden Člověk v sociálních vztazích
PT: Fungování a vliv médií ve společnosti
únor Hospodaření
březen Právní minimum
duben Rodina
PT: Mezilidské vztahy
květen Člověk ve zdraví a nemoci
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
červen Zdravá výživa
 

Matematika 2022

vyučující Mgr. Michaela Çakmak
učebnice MATEMATIKA 1,2,3 pro 8. ročník ZŠ (Odvárko, Kadleček)
hodin týdně 4
měsíc   Tematický celek
září   Druhá mocnina a odmocnina
říjen   Pythagorova věta
listopad   Mocniny
prosinec   Výrazy
leden   Algebraické vzorce
únor   Lineární rovnice
březen   Slovní úlohy (PT: řešení problémů a rozhodovací dovednosti)
duben   Základy statistiky
květen   Kružnice a kruh, válec
červen   Konstrukční úlohy
   

Fyzika 2022

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Fyzika pro 8. ročník ZŠ
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Základní pojmy z optiky
říjen Práce a výkon 
listopad Energie, účinnost
prosinec Jednoduché stroje
leden Elektrické vlastnosti látek, elektrický proud a napětí
únor Elektrický odpor, Ohmův zákon
březen Elektrická energie
duben Magnetické pole, elektromagnetická indukce
květen Střídavý proud a napětí (PT: Vztah člověka k prostředí)
červen Polovodiče
 

Chemie 2022

vyučující Mgr. Michaela Çakmak
učebnice Chemie pro základní školy a víceletá gymnázia 8, 9
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Halogenidy, oxidy, sulfidy – názvosloví  Opakování z 2 NG
říjen Hydroxidy a kyseliny – názvosloví, zástupci
listopad Soli kyselin – názvosloví, zástupci
PT: Lidské aktivity a problémy životního prostředí
prosinec pH – měření kyselosti
Uhlík – výskyt, struktura, vl. a využití
Uhlí – vznik, druhy, význam a využití
leden Uhlovodíky – alkany, alkeny, alkiny – charakteristika, hl. druhy, vlastnosti, využití a význam
únor Arény – charakteristika, hl. druhy, vlastnosti, využití a význam
Ropa – hl. zdroj uhlovodíků, zpracování a využití
březen Deriváty uhlovodíků – obecná charakteristika, rozdělení
Halogenderiváty – obecná charakteristika, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
PT: Lidské aktivity a problémy životního prostředí
duben Dusíkaté deriváty – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
Kyslíkaté deriváty – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
květen Alkoholy, fenoly, aldehydy – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
Ketony – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
Karboxylové kyseliny a soli -obecná charakteristika
přehled vl. a použití hl karboxylových kyselin a solí
červen Karboxylové kyseliny a soli -obecná charakteristika
přehled vl. a použití hl karboxylových kyselin a solí
   

Biologie 2022

vyučující Mgr. Jan Straka
učebnice Přírodopis 3
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování
Etologie-charakteristika
Vrozené chování
Získané chování
říjen Využití etologie v praxi
Původ a vývoj člověka
Lidské rasy
listopad Biologie člověka-úvod, zařazení do systému, fylogeneze
Organizace lidského organismu-buňky, tkáně, orgánz, soustavy
Soustava opěrná-tkáň pojivová-typy
prosinec Kostra-přehled hl. kostí
Soustava pohybová-tkáň svalová-typy, hlavní kosterní svaly
Soustava trávicí-stavba a fce jednotlivých částí
Metabolismus živin v trávicí soustavě
leden Soustava dýchací-stavba a fce jednotlivých částí
Soustava cévní-stavba srdce, hl. cévy oběhu
Krev-složení, význam, imunita
Soustava vylučovací-stavba a fce jednotlivých částí
únor Soustava kožní-stavba kůže,fce, kožní deriváty
Řídící soustavy-nervová, hormonální-principy, vzájemné vztahy, rozdílnosti ve fci
Nervová soustava-podstata nervové činnosti, stavba
Centrální nervová soustava-mozek-stavba, fce, mícha
březen Periferní nervová soustava-nervy zrakové vegetativní
(synapoticus, ponosympoticus)-fce
Soustava žláz s vnitřní sekrecí–hormony, přehled hlavních a jejich vliv
Smyslové orgány a jejich vztah k řídícím soustavám-zrak-stavba orgánu, fce
Sluch, čich, chuť-stavba orgán, fce
duben Soustava pohlavní-stavba a fce
Ontoginetický vývoj člověka
Vývoj před narozením-hl.stadium
Vývoj po narození-jednotlivá období, charakteristrika
květen Sexualita a partnerské vztahy-antikoncepce,plánování rodičovství
Člověk a zdraví-složky zdravého životního stylu
Návykové látky
Vliv životního prostředí
červen Základy genetiky-hl.pojmy
Genetika člověka
Opakování
 

Zeměpis 2022

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Zeměpis 7 (FRAUS) Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září opakování
Afrika
říjen Afrika
Kulturní diference
listopad Amerika
prosinec Amerika
leden Amerika, Antarktida
únor Austrálie a Oceánie
březen Asie
duben Asie
květen Asie
červen opakování
   

Dějepis

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Dějiny novověku (Novák, J., 1996), Dějiny nové doby (Novák, J., 1996)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy a světa v období osvícenského
absolutismu
říjen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy a světa v období osvícenského
absolutismu
Objevujeme Evropu a svět
listopad Dějiny Velké francouzské revoluce, Evropa pod nadvládou císaře Napoleona
prosinec Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v období průmyslové revoluce
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
leden politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v období průmyslové revoluce
únor Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v revolučních letech 1830 – 1860
Formy participace občanů v politickém životě
Princip demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
březen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v revolučních letech 1830 – 1860
duben Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v rané fázi moderní společnosti
Občan, občanská společnost a stát
květen Evropa a svět před první světovou válkou
Fungování a vliv médií ve společnosti
červen Evropa a svět před první světovou válkou
   

Informatika 2022

vyučující Mgr. Petra Kochrdová
učebnice  
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Office 365 – Teams, OneDrive, Outlook, Word
říjen Office 365 – PowerPoint, Sway, Forms, Flip
listopad Office 365 – Excel
prosinec Office 365 – Excel
leden Office 365 – Excel
únor Office 365 – Excel
březen Kódování, šifrování, programování
duben Kódování, šifrování, programování
květen Kódování, šifrování, programování
červen Kódování, šifrování, programování
 

Estetická výchova – hudební 2022

vyučující Mgr. Štěpánka Suchanová
učebnice Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ, Hudební výchova pro gymnázia
Zpěvníky: Já písnička II (naklad. Music Cheb), Písnička II (naklad. Cesty)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Artificiální hudba
Hudba na úsvitu lidských dějin
Přehled hudebních slohů
Hudba starověku, orientální kultury
Řecká a římská hudba
Židovská hudba
říjen Románský sloh – gregoriánský chorál
Nejstarší české hudebí památky
Gotika a rytířský zpěv
Husitský chorál
listopad Vznik renesance a charakteristika
Renesanční hudba v Evropě
Renesanční hudba v Čechách
prosinec Vznik baroka a charakteristika
J. S. Bach, A. Vivaldi, G. F. Händel
Osobnosti  českého baroka
Adam Michna z Otradovic
P. J. Vejvanovský, J. D. Zelenka
Koledy a vánoční písně
leden Vznik klasicismu a charakteristika
J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven
Klasicismus v české hudbě, Česká hudební emigrace
J. V. Stamic, J. A.Benda, J. Mysliveček, J. L. Dusík, A. Rejcha,
F. X. Brixi, J. J. Ryba
únor Romantismus 1. pol. 19. století
Národní školy
Rusko – M. P. Musorgskij, N. A. Rimskij-Korsakov, P. I. Čajkovskij
Polsko – F. Chopin
Maďarsko – F. Liszt
Německo – R.Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy, R., Wagner, J.Brams
Rakousko – F. Schubert
Francie – G. Bizet
Itálie – G. Verdi
březen Romantismus v české hudbě a státní hymna
Bedřich Smetana
Antonín Dvořák
Zdeněk Fibich
duben Umělecká (artificiální) hudba na přelomu 19. a 20. století a ve 20. století
Pozdní romantismus – R. Strauss, M. Ravel
Dodekafonie a expresionismus – A. Schönberg, A. Vebern, A. Berg
Neoklasicismus – Pařížská šestka A. Honneger, P. Hindemit, I. Stravinskij, S. Prokofjev, Béla Bartók, B. Britten, D. Šostakovič, G. Gerswin
květen Moderní česká umělecká tvorba
Leoš Janáček, Josef Suk, Bohuslav Martinů
Další osobnosti české hudby 20. století – J. B. Foerster, V. Novák
červen Moderní směry – hudba konkrétní, čtvrttónová, počítačová
Alois Hába, Karel Husa, Ilja Hurník, Petr Eben

Estetická výchova – výtvarná

   
vyučující Mgr. Štěpánka Nováková Slavíková
učebnice Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ, Hudební výchova pro gymnázia
Zpěvníky: Já písnička II (naklad. Music Cheb), Písnička II (naklad. Cesty)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Komiks; tematické práce vztahující se k letnímu a podzimnímu období
Pěvecké zásady ve sboru
České i cizí písně (NJ – Óda na radost, Aj – Beatles)
říjen Práce s uměleckým dílem, experimenty s reprodukcemi uměleckých děl 20. stol.                   Poslechy zachycující vývoj evropské hudby: řecká a židovská hudba, gregoriánský chorál
listopad Návrhová kresba, tvorba vlastního designu; Poslech: Nejstarší české duchovní písně, gotika, rytířský zpěv, husitský chorál
prosinec Užitá grafika (vánoční a novoroční přání, písmo atd.)
Vánoční koledy české i cizí; poslech: rozvoj polyfonie
leden Výtvarné zpracování předmětného světa (koláž, frotáž, asambláž)
Upevňování písní;
P: renesanční hudba, baroko (J. S. Bach, A. Vivaldi)
únor Perspektiva, kresebné studie; kresebné etudy, etuda s linií jako výtvar. prostředkem
Hudební nástroje; Poslech: klasicismus (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven)
březen Člověk – poznávání lidí. Svět, jeho myšlení a prožívání v výtvarném projevu, tvarová stylizace           P: romantismus 1. pol. 19. stol., novoromantismus 2. pol. 19. stol.,             PT: Poznávání lidí
duben Písmo, užitá grafika, reklama, propagační prostředky
Symfonický orchestr (dirigent, partitura, dirigování atd.), kompozice, skladatel a interpret
květen Zvíře – pohyb, výraz a proporce
P: romantismus 1. pol. 19. stol., novoromantismus 2. pol. 19. stol.,
Klasická hudba X filmový soundtrack – srovnání
červen Krajina jako inspirace ve výtvarném i hudebním prožívání
Malba a kresba v plenéru
Opakování písní
 

Tělesná výchova – III.NG – hoši 2022

vyučující Bc. Vladislav Doležal
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, kopaná,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – kondiční gymnastika a posilování,….
ÚPOLY
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
LEHKÁ ATLETIKA
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových dovedností, pohybové hry psychomotorické, dobrodružné (new games) aj. průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. Kondiční formy cvičení pro daný věk žáků. První pomoc.
při většině činností zařazeno Mezilidské vztahy, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Kondiční programy. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. Olympijská charta. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování při různých činnostech.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
 

Tělesná výchova – III.NG – dívky 2022

vyučující Mgr. Jitka Melounková 
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, kruhy, hrazda,….
Aerobik, kalanetika,…
březen GYMNASTIKA – rytmická,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
ÚPOLY
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika skoků,….
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových dovedností, pohybové hry psychomotorické, dobrodružné (new games) aj. průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. První pomoc.
Plavání (podle podmínek  a zájmu žáků – zdokonalovací plavecká výuka, pokud neproběhla základní plavecká výuka, předchází adaptace na vodní prostředí a základní plavecké dovednosti) – další plavecké dovednosti, další plavecký způsob (plavecká technika), dovednosti záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti.
při většině činností zařazeno Mezilidské vztahy, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Kondiční programy. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí.Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)