Tematický plán III. NG

 

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.
učebnice Hravá literatura pro 7. ročník – pracovní sešit Taktik
Český jazyk pro 8. ročník FRAUS
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Obohacování slovní zásoby
Nauka o tvoření slov
Slova přejatáSLOH
Tvořivé slohové aktivity
Jazykové styly, slohové postupy a útvary LITERATURA
Próza – opakování, literární žánry, povídka, novela, román
Poezie – opakování, zvukové prostředky verše, obrazná pojmenování, balady a romance
říjen JAZYK
Pravopis přejatých slov
Odchylky skloňování podstatných jmen cizího původu, skloňování cizích vlastních jmen
Výslovnost přejatých slovSLOH
Odborný styl
Výpisky, výtah LITERATURA
Balady a romance – opakování
Detektivka a krimi
listopad JAZYK
Slovesa, vidové dvojice
Mluvnické kategorie jmenSLOH
Výtah – dokončení, charakteristika – úvod LITERATURA
Téma II. světové války
Vývoj literatury
Starověká literatura, nejstarší literární památky
Mezopotámie
Indie
Bible
prosinec JAZYK
Skladba
Věta jednoduchá a souvětí
Druhy vedlejších větSLOH
Charakteristika – dokončení LITERATURA
Starověká literatura
Antika, antické drama
Orient
leden JAZYK
Souvětí souřadné a podřadnéSLOH
Výklad LITERATURA
Středověká literatura
Lidová, světská, náboženská literatura
Středověké drama
Hrdinské eposy, romány
Legendy
únor JAZYK
Souvětí souřadné, větní vzorceSLOH
Líčení LITERATURA
Středověká literatura
Legendy
Chorál
Písemnictví v českých zemích
Literatura doby husitské
březen JAZYK
Souvětí souřadné, několikanásobné větné členySLOH
Výklad LITERATURA
Renesance a humanismus
duben JAZYK
Čárka v souvětí, spojovací výrazy
Jazykové rozborySLOH
Umělecký styl
Líčení
Úvaha LITERATURA
Renesance a humanismus v české literatuře
květen JAZYK
Slovanské jazyky, útvary českého jazykaSLOH
Úvaha LITERATURA
Baroko
Evropská barokní literatura
Česká barokní literatura
červen JAZYK
Složitější souvětíSLOH
Tvořivé  slohové aktivity
Souhrnné poučení o slohu LITERATURA
Klasicismus
Vlastní četba dle seznamu doporučené četby
   

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Milena Čejková -1; Mgr. Petra Kochrdová – 2
učebnice English File Pre-Intermediate fourth edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Unit 1
G Questions, present simple
S  Getting to know you, Where are you from? Perfect date
V  Appearance, personality
Říjen G Present continuous
S The remake project
V Clothes, prepositions of place
W Describing a picture
C Hotel problems
Listopad Unit 2
G Past simple, regular and irregular verbs
V holidays
S Social media
Prosinec G Past continuous
S The story behind the photo
V Prepositions of time, verb phrases, time sequencers
C Revise and check U1+2, Holiday photos
Leden Unit 3
G Be going to, present continuous – future arrangements, relative clauses
S Plans and dreams
V Airports
C Restaurant problems
Únor Unit 4
G Present perfect
S Parents and teenagers
V Housework
Březen G Present perfect or past simple
S Shopping experience
V fashion and shopping
C Revise and check U3+4
Duben Unit 5
G Comparatives, superlatives, adverbs, quantifiers
S Superlative cities, Healthy lifestyle
V Towns, cities, health and body
C Problems in a shop
Květen Unit 6
G Will/won’t, predictions, offers, decisions, promises
S Are you a positive or negative thinker?
V Phrasal verbs, opposite verbs
Červen G Review of verb forms: present, past and future
S I’ll never forget you – relationships
V Adjectives + prepositions, modifiers
C Revise and check U5+6
Final revision 1-6
 

Německý jazyk 

vyučující Mgr. Marie Karfíková – 2
učebnice Beste Freunde A 1.1 – učebnice, pracovní sešit (7.- 9. lekce)
Beste Freunde A 1.2 – učebnice, pracovní sešit (10. – 15. lekce)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Wiederholung
L7-Mein Bruder ist einfach super!
Familie
Beruf
Länder
Grammatik: Possessivpronomen
Genitiv bei Eigennamen
Präposition aus bei Ländern
Negativpronomen kein
Wortbildung mit Endung – in
říjen L8-Trinken wir einen Karibik-Cocktail?
Lebensmittel
Getränke
Einkäufe
Grammatik: Zahlwörter bis 100
Konjugation mögen
Pluralform bei Substantiven
Possessivpronomen
listopad L9 – Was isst du gern?
Essen und Trinken
Gerichte
Tagesprogramm
Zeitangaben
Grammatik: Konjugation essen, schlafen
Verben mit trennbaren Präfixen
Präpositionen von…bis
prosinec L10 – Nico sammelt Schiffe
Hobbys
Was kann man sammeln?
In der Stadt
Grammatik: Verben sammeln, basteln
Verben lesen, fernsehen, laufen, fahren, treffen, tanzen
Imperativ
Präposition in + A
Weihnachten
leden L11 – Mein Fuβ tut weh
Körper
Gesundheit
Es tut mir weh
Grammatik: Personalpronomen im Dativ
Präteritum sein, haben
Konjunktion deshalb
únor L12 – Trefftpunkt: Spiegelstraβe 12
Treffen
Adresse und Telefonnummer
Verkehrsmittel
Wegbeschreibung
Grammatik: Präpositionen mit, zu + D
Personalpronomen im A
březen L13 – Katti kommt nächsten
Freitag
Reisen
Zeitangaben
Beruf
Grammatik: Adjektiv nächst-
Präpositionen nach, in + Stadt/ Land
Ostern
duben L14 – Das T-Shirt gefällt mir !
Freizeitbeschäftigung
Bekleidung
Geschenke
Grammatik: gefallen + D es gibt
Indefinitpronomen man
Präpositionen mit D und A
květen L15 – Das Konzert hat Spaß gemacht!
Erlebnisse
Freizeit
Personenbeschreibung
Grammatik: Perfektum (schwache Verben)
Modalverben
červen Das ist unsere Stadt – Projekt
Herzlich Willkommen
Wiederholung                                                                           
 

Německý jazyk 

vyučující Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D. – 1
učebnice Beste Freunde A 1.1 – učebnice, pracovní sešit (7.- 9. lekce)
Beste Freunde A 1.2 – učebnice, pracovní sešit (10. – 15. lekce)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Wiederholen
Meine Familie, Berufe (Mein Bruder ist einfach super!), L. 7
rodina, povolání, popis osoby
slovní zásoba: rodina, názvy povolání, názvy zemí
gramatika: přivlastňovací zájmena mein, dein, gen. vlastních jmen, předložka aus + země, záporný člen kein v nom. a ak., tvoření slov – koncovka -in
 PROJEKT: Meine Familie – projekt Moje rodina (prezentace)                                           
říjen Essen und Trinken, Geschäfte I (Trinken wir einen Karibik Cocktail?) –L.8                                                                             
nakupování, jídlo, pití, číslovky do 100, dotaz na cenu, vyjádření (ne)libosti, vykání, omluva                                                                       
slovní zásoba: nápoje, potraviny, číslovky, ceny                                 
gramatika: časování modál. slov. mögen, vykání Sie, množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací zájmena mein, dein (mn.č.)
listopad Essen und Trinken, Geschäfte II (Was isst du gern?), L. 9
jídlo, průběh dne, denní program                                                           
slovní zásoba: potraviny, nápoje, jídla/chody během dne, popis dne, vyjádření časových údajů                                                                 
gramatika: časování nepravidelných sloves essen, schlafen, osobní zájmena v nom., slovesa s odlučitelnou předponou aufstehen, aufräumen, einkaufen, přivlastňovací zájmena sein, ihr, časové předložky von … bis  Landeskunde – Kochst du gern? – vaření, oblíbená jídla, zdravý životní styl, typická jídla v Čechách x Německu, práce s texty  

Projekt: Rezept, Foto-Kochbuch – projekt – recept na jednoduché, popř. oblíbené jídlo, foto-kuchařka

prosinec   Hobbys, Freizeit (Nico sammelt Schiffe), L. 10                             
koníčky, volnočasové aktivity
slovní zásoba: koníčky, předměty, které se dají sbírat, místa ve městě
gramatika: časování sloves sammeln, basteln, lesen, fernsehen, laufen, fahren, treffen, tanzen, imperativ, předložka in + ak.                                                                   

Feste und Bräuche, Adventzeit, Weihnachten

leden Gesundheit, Körperteile (Mein Fuß tut weh!), L. 11 
zdraví, lidské tělo, zdravý životní styl, pojmenování místa bolesti, vyprávění o minulosti, uvedení důvodu
slovní zásoba: části těla, bolesti
gramatika: osobní zájmena v dat. mir, dir, préteritum sloves haben, sein, spojka deshalb Projekt: Meine Lebensweise (Gesundheit, Essen, Sport, Hobbys, …) – projekt na téma Můj životní styl – žiji zdravě/nezdravě, prolínání probraných témat (zdraví, lidské tělo, jídlo, sport, průběh dne, volnočasové aktivity – prezentace)
únor Treffen, Stadt, Verkehrsmittel, L. 12 
schůzky, adresa a telefonní číslo, město a místa ve městě, popis cesty, dopravní prostředky, seznamovací rozhovor, telefonní rozhovor
slovní zásoba: části města, dopravní prostředky, číslovky                                                   
gramatika: předložky s dat., osobní zájmena v ak. mich, dich, ihn/es/sie        
Landeskunde – Was sammelst du? – Co sbíráš? – práce s texty                       Projekt: Meine Freizeit – projekt na téma Můj volný čas, moje koníčky – plakát                                                                                      Grammatikwiederholen
březen Reisen (Kati kommt nächsten Freitag.), L. 13 
cestování, čas, povolání, vyjádření časových údajů
slovní zásoba: časové údaje, dopravní prostředky, povolání                             
gramatika: předložka zu + dat. (osoby), přídavné jméno nächst-, předložky nach, in + město/země, přivlastňovací zájmeno Ihr/Ihre
duben Kleidung, Geschenke, Freizeitaktivitäten (Das T-Shirt gefällt mir!), L. 14 
oblečení, dárky, program pro volný čas, vyjádření (ne)libosti
slovní zásoba: části oblečení, akce, místa      
gramatika: gefallen + ak., předložka für + ak., es gibt + ak., neosobní zájmeno man, předložky in, an, auf + dat.  Feste und Bräuche II, Ostern
květen Erlebnisse, Freizeitaktivitäten (Das Konzert hat Spaß gemacht!), L. 15 
zážitky, volnočasové aktivity, vyjádření minulosti, popis osoby i zážitku
slovní zásoba: činnosti pro volný čas
                                                               
gramatika: perfektum s pomocným slovesem haben, příčestí minulé s koncovkou -(e)t, slovesa pravidelná, s předponou be-, ver-, er-, s příponou –ieren,s odlučitelnou předponou, modální sloveso können
červen Landeskunde – Das ist BERLIN!       
Berlín a jeho památky.                 
Projekt: Das ist unsere Stadt. Herzlich willkommen!     
projekt: To je naše město. Srdečně vítejte!, zajímavá místa v našem městě, plánování prohlídky města pro přátele.   
Grammatikwiederholen.
 

Občanská výchova

vyučující Mgr. Michaela Kovaříková
učebnice Hravá občanská výchova – Taktik pracovní sešit   
Občanská výchova, rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 8 (nakl. FRAUS)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Osobnost (Kde právě jsem, Kam jdu, Jak se znám)
PT: Rozvoj schopností a poznávání
       Kulturní diference
říjen Osobnost (Co jsem, Co chci, Co mohu)
PT: Praktická etika
listopad Psychické projevy a stavy
Poznávání a vnímání
Jak myslím a tvořím no
Sebepoznávání a sebepojetí
prosinec Jak si pamatuji a soustředím se, Jak se učím, Jak prožívám své city
leden Člověk v sociálních vztazích
PT: Fungování a vliv médií ve společnosti
únor Hospodaření
březen Právní minimum
duben Rodina
PT: Mezilidské vztahy
květen Člověk ve zdraví a nemoci
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
červen Zdravá výživa
 

Matematika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice MATEMATIKA 1,2,3 pro 8. ročník ZŠ (Odvárko, Kadleček)
hodin týdně 4
měsíc   Tematický celek
září   Druhá mocnina a odmocnina
říjen   Pythagorova věta
listopad   Mocniny
prosinec   Výrazy
leden   Vzorce pro úpravy výrazů
únor   Lineární rovnice
březen   Slovní úlohy (PT: řešení problémů a rozhodovací dovednosti)
duben   Základy statistiky
květen   Kružnice a kruh, válec
červen   Konstrukční úlohy
   

Fyzika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Fyzika pro 8. ročník ZŠ
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Základní pojmy z optiky
říjen Práce a výkon 
listopad Energie, účinnost
prosinec Jednoduché stroje
leden Elektrické vlastnosti látek, elektrický proud a napětí
únor Elektrický odpor, Ohmův zákon
březen Elektrická energie
duben Magnetické pole, elektromagnetická indukce
květen Střídavý proud a napětí ( PT: Vztah člověka k prostředí)
červen Polovodiče
 

Chemie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Chemie pro základní školy a víceletá gymnázia 8, 9
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Halogenidy, oxidy, sulfidy – názvosloví  Opakování z 2 NG
říjen Hydroxidy a kyseliny – názvosloví, zástupci
listopad Soli kyselin – názvosloví, zástupci
PT: Lidské aktivity a problémy životního prostředí
prosinec Uhlík – výskyt, struktura, vl. a využití
Uhlí – vznik, druhy, význam a využití
leden Uhlovodíky – alkany, alkeny, alkiny – charakteristika, hl. druhy, vlastnosti, využití a význam
únor Arény – charakteristika, hl. druhy, vlastnosti, využití a význam
Ropa – hl. zdroj uhlovodíků, zpracování a využití
březen Deriváty uhlovodíků
-obecná charakteristika, rozdělení
halogenderiváty – obecná charakteristika, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
PT: Lidské aktivity a problémy životního prostředí
duben Dusíkaté deriváty – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
Kyslíkaté deriváty – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
květen alkoholy, fenoly, aldehydy – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
ketony – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
karboxylové kyseliny a soli -obecná charakteristika
přehled vl. a použití hl karboxylových kyselin a solí
červen karboxylové kyseliny a soli -obecná charakteristika
přehled vl. a použití hl karboxylových kyselin a solí
   

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Přírodopis 3
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování
Etologie-charakteristika
Vrozené chování
Získané chování
říjen Využití etologie v praxi
Původ a vývoj člověka
Lidské rasy
listopad Biologie člověka-úvod, zařazení do systému, fylogeneze
Organizace lidského organismu-buňky, tkáně, orgánz, soustavy
Soustava opěrná-tkáň pojivová-typy
prosinec Kostra-přehled hl. kostí
Soustava pohybová-tkáň svalová-typy, hlavní kosterní svaly
Soustava trávicí-stavba a fce jednotlivých částí
Metabolismus živin v trávicí soustavě
leden Soustava dýchací-stavba a fce jednotlivých částí
Soustava cévní-stavba srdce, hl. cévy oběhu
Krev-složení, význam, imunita
Soustava vylučovací-stavba a fce jednotlivých částí
únor Soustava kožní-stavba kůže,fce, kožní deriváty
Řídící soustavy-nervová, hormonální-principy, vzájemné vztahy, rozdílnosti ve fci
Nervová soustava-podstata nervové činnosti, stavba
Centrální nervová soustava-mozek-stavba, fce, mícha
březen Periferní nervová soustava-nervy zrakové vegetativní
(synapoticus, ponosympoticus)-fce
Soustava žláz s vnitřní sekrecí–hormony, přehled hlavních a jejich vliv
Smyslové orgány a jejich vztah k řídícím soustavám-zrak-stavba orgánu, fce
Sluch, čich, chuť-stavba orgán, fce
duben Soustava pohlavní-stavba a fce
Ontoginetický vývoj člověka
Vývoj před narozením-hl.stadium
Vývoj po narození-jednotlivá období, charakteristrika
květen Sexualita a partnerské vztahy-antikoncepce,plánování rodičovství
Člověk a zdraví-složky zdravého životního stylu
Návykové látky
Vliv životního prostředí
červen Základy genetiky-hl.pojmy
Genetika člověka
Opakování
 

Zeměpis

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Zeměpis 7 (FRAUS) Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září opakování
Afrika
říjen Afrika
Kulturní diference
listopad Amerika
prosinec Amerika
leden Amerika, Antarktida
únor Austrálie a Oceánie
březen Asie
duben Asie
květen Asie
červen opakování
   

Dějepis

vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice Dějiny novověku (Novák, J., 1996), Dějiny nové doby (Novák, J., 1996)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy a světa v období osvícenského
absolutismu
říjen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy a světa v období osvícenského
absolutismu
Objevujeme Evropu a svět
listopad Dějiny Velké francouzské revoluce, Evropa pod nadvládou císaře Napoleona
prosinec Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v období průmyslové revoluce
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
leden politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v období průmyslové revoluce
únor Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v revolučních letech 1830 – 1860
Formy participace občanů v politickém životě
Princip demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
březen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v revolučních letech 1830 – 1860
duben Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v rané fázi moderní společnosti
Občan, občanská společnost a stát
květen Evropa a svět před první světovou válkou
Fungování a vliv médií ve společnosti
červen Evropa a svět před první světovou válkou
   

Informatika

vyučující Mgr. Luděk Polák, Mgr. Petra Kochrdová
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Teams, OneDrive
říjen komunikační programy, informační systémy
listopad Office 365 – Word
prosinec Office 365 – Word
leden Office 365 – Excel
únor Office 365 – Excel
březen Office 365 – Excel
duben Kódování, šifrování, programování
květen Kódování, šifrování, programování
červen Internet – zdroj informací, , Bezpečně online, fakenews
 

Estetická výchova

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ, Hudební výchova pro gymnázia
Zpěvníky: Já písnička II (naklad. Music Cheb), Písnička II (naklad. Cesty)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Komiks; tematické práce vztahující se k letnímu a podzimnímu období
Pěvecké zásady ve sboru
České i cizí písně (NJ – Óda na radost, Aj – Beatles)
říjen Práce s uměleckým dílem, experimenty s reprodukcemi uměleckých děl 20. stol.                   Poslechy zachycující vývoj evropské hudby: řecká a židovská hudba, gregoriánský chorál
listopad Návrhová kresba, tvorba vlastního designu; Poslech: Nejstarší české duchovní písně, gotika, rytířský zpěv, husitský chorál
prosinec Užitá grafika (vánoční a novoroční přání, písmo atd.)
Vánoční koledy české i cizí; poslech: rozvoj polyfonie
leden Výtvarné zpracování předmětného světa (koláž, frotáž, asambláž)
Upevňování písní;
P: renesanční hudba, baroko (J. S. Bach, A. Vivaldi)
únor Perspektiva, kresebné studie; kresebné etudy, etuda s linií jako výtvar. prostředkem
Hudební nástroje; Poslech: klasicismus (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven)
březen Člověk – poznávání lidí. Svět, jeho myšlení a prožívání v výtvarném projevu, tvarová stylizace           P: romantismus 1. pol. 19. stol., novoromantismus 2. pol. 19. stol.,             PT: Poznávání lidí
duben Písmo, užitá grafika, reklama, propagační prostředky
Symfonický orchestr (dirigent, partitura, dirigování atd.), kompozice, skladatel a interpret
květen Zvíře – pohyb, výraz a proporce
P: romantismus 1. pol. 19. stol., novoromantismus 2. pol. 19. stol.,
Klasická hudba X filmový soundtrack – srovnání
červen Krajina jako inspirace ve výtvarném i hudebním prožívání
Malba a kresba v plenéru
Opakování písní
 

Tělesná výchova – III.NG – hoši

vyučující Mgr. Eduard Kubelka
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, kopaná,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – kondiční gymnastika a posilování,….
ÚPOLY
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
LEHKÁ ATLETIKA
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových dovedností, pohybové hry psychomotorické, dobrodružné (new games) aj. průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. Kondiční formy cvičení pro daný věk žáků. První pomoc.
při většině činností zařazeno Mezilidské vztahy, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Kondiční programy. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. Olympijská charta. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování při různých činnostech.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
 

Tělesná výchova – III.NG – dívky

vyučující Mgr. Eduard Kubelka
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, kruhy, hrazda,….
Aerobik, kalanetika,…
březen GYMNASTIKA – rytmická,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
ÚPOLY
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika skoků,….
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových dovedností, pohybové hry psychomotorické, dobrodružné (new games) aj. průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. První pomoc.
Plavání (podle podmínek  a zájmu žáků – zdokonalovací plavecká výuka, pokud neproběhla základní plavecká výuka, předchází adaptace na vodní prostředí a základní plavecké dovednosti) – další plavecké dovednosti, další plavecký způsob (plavecká technika), dovednosti záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti.
při většině činností zařazeno Mezilidské vztahy, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity. Zdravotní zdatnost a její rozvoj. Kondiční programy. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí.Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)