Tematický plán IV. NG

 

 

Český jazyk a literatura

vyučující PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.
učebnice Český jazyk pro ZŠ a víceletá gymnázia 9, Fraus
hodinová dotace 5
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Slovní zásoba a význam slova – opakování
SLOH
Úvod do učiva slohu, výklad
LITERATURA
Klasicistní literatura
Preromantická literatura
říjen JAZYK
Rozvoj slovní zásoby Významové vztahy mezi slovy
Rozvrstvení slovní zásoby
SLOH
Popis prac.postupu
LITERATURA
Romantismus ve světové a české literatuře
listopad JAZYK
Nauka o tvoření slov
Tvarosloví
SLOH
Popis uměleckého díla
LITERATURA
Realismus ve světové literatuře
prosinec JAZYK
Přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa – mluvnické významy; přechodníky
SLOH
Charakteristika – opak.
LITERATURA
Realismus v české literatuře
leden JAZYK
Slovesné třídy, příslovce, předložky a spojky
Skladba – stavba věty a souvětí
SLOH
Vypravování – opak.
LITERATURA
Vývoj světové literatury na konci 19. Století
únor JAZYK
Textová syntax, valenční skladba
Kompletní jazykové rozbory
SLOH
Úvaha
LITERATURA
Obraz 1. světové války v literatuře
březen JAZYK
Komplexní diktáty
Komplexní jazykové rozbory
SLOH
Proslov, diskuse
LITERATURA
Meziválečná česká próza
Vnímání autora mediálních sdělení
duben JAZYK
Složitější souvětí
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá
Čárka ve větě jednoduché
SLOH
Fejeton
LITERATURA
Literatura 20. století – vybraní autoři (viz Čítanka gymnázia)
květen JAZYK
Pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební
Vlastní jména
Zvuková stránka jazyka
SLOH
Reportáž, životopis dopis
LITERATURA
Literatura 21. století – vybraní autoři (viz Čítanka gymnázia)
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
červen JAZYK
Opakování, obecné výklady o jazyce
SLOH
Slohové útvary dle výběru žáků
LITERATURA
Vybraná díla dle zájmu žáků
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení
 

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Petra Kochrdová 1,2
učebnice Project 5 Fourth edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Introduction
G  present simple x continuous, stative verbs
S   Talking about likes and dislikes
V   sport – places, equipment
Unit 1
G  Talking about the past – past simple, continuous, present perfect
Říjen G   Articles
V  describing people, problems
S  Talking about a problem
C  Pop music, the Silk Road, Halloween
Listopad Unit 2
G   talking about the future, first conditional, time expressions
V   jobs, time
S   What will you do if….?
C   Education in the USA, body clock, Thanksgiving
Prosinec Unit 3
G would, second conditional
V  body art, verbs and nouns, warning signs
S  What would you do if…?
C  Activity centres
Leden G   reflexive pronouns
V   warning signs
S   giving warnings and advice
C   Geography – plate tectonics
Revision Units 1 – 3
Únor Unit 4
G     question forms, gerunds
V     the media, personality
S     Find someone who…
Březen G   separating phrasal verbs
V    money, buying a ticket
S    Talking about weekend jobs
C    Teenagers and money, social studies – TV,  Easter
Duben Unit 5
G  passive voice, modal verbs with the passive voice, prepositions
V  travel, money
S  At the railway station, buying a ticket
C  The English language, Economics – money
Květen Unit 6
G   reported speech, say/tell
V    protest
S   Asking questions politely
C  Romeo and Juliet, Oxford and Cambridge
Červen G  indirect questions
V   places and things in a town
S  How can I get to ….?
C  Politics – government
Final revision Units 1 – 6
 

Německý jazyk

vyučující Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D. – 1
učebnice Beste Freunde A 1.2 – učebnice, pracovní sešit (lekce 16. – 18.)
Beste Freunde A 2.1 – učebnice, pracovní sešit (lekce 19. – 24.)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Wohnen I (Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an.), L. 16
bydlení, popis domu/bytu, vyjádření časových údajů slovní zásoba: části domu, místnosti, nábytek, zvířata, časové údaje gramatika: předložka vor, nach + dat., předložka in + dat./ak., zájmeno jed- PROJEKT: DIE MÄRCHEN IN DEN FREMDSPRACHEN – klil s AJ a EST, v rámci soutěže časopisu Kamarád v projektu „Vícejazyčnost je bohatství“
říjen Reisen, Urlaub, Ferien (Schöne Ferien!), L. 17cestování, dovolená, prázdninové aktivity, vyprávění o minulosti, vyjádření plánů slovní zásoba: prázdninové cíle, místa v přírodě gramatika: perfektum s pomocným slovesem sein, příčestí minulé s koncovkou -en, slovesa nepravidelná, s předponou ver-, s odlučitelnou předponou, předložky in, an, auf + dat./ak., im + měsíce, roční období, modál. sloveso wollen

PROJEKT: DIE MÄRCHEN IN DEN FREMDSPRACHEN – CLIL s AJ a EST, v rámci soutěže časopisu Kamarád v projektu „Vícejazyčnost je bohatství“

listopad Partys, Feiern, Geburtstag (Lukas hat Geburtstag.), L. 18 párty, oslavy, narozeniny, vytvoření pozvánky, vyjádření přání, data narození slovní zásoba: dárky, přání, narozeniny gramatika: tázací zájmeno welch-, řadové číslovky (datum), předložka bei + dat. (osoby), perfektum sloves sein, bleiben, passieren
prosinec Landeskunde – Klassenfahrt nach Österreich  

školní výlet do Rakouska, vedení cestovního deníku, zajímavá místa v Rakousku Projekt: Wir planen eine Reise in die Schweiz projekt: naplánování cesty do Švýcarska, práce s mapou, internetem, fotkami, vyhledávání turisticky atraktivních míst – plakát Grammatikwiederholen Feste und Bräuche, Adventzeit, Weihnachten svátky a zvyky, advent, Vánoce

leden Wohnen II, Möbel (Unsere Wohnung in Köln), L. 19  

bydlení, nábytek a zařízení bytu/domu, popis bytu/domu slovní zásoba: druhy bydlení, části nábytku, zařízení bytu gramatika: přivlastňovací zájmena, slovesa určující pozici liegen, stehen, sitzen, hängen + předložka s dat. x legen, stellen, setzen, hängen + předložka s ak. Projekt: Mein Traumhaus/Traumwohnung – plakát projekt Můj dům/byt snů

únor Personen beschreiben, Charakteristik (Neue Freunde!), L. 20  

popis, charakteristika osob, přítel/-kyně, pocity, rozhovor mezi přáteli slovní zásoba: vlastnosti, charaktreristika, pocity gramatika: zvratná slovesa – v prézentu i perfektu, předložky s ak. Projekt: Mein Freund/-in // Mein Traumpartner/-in charakteristika a vnější popis projekt Můj přítel/moje přítelkyně // Můj partner/partnerka

březen Feste, Bräuche, Partys (Komm, wir feiern!), L. 21  

svátky, oslavy, párty, zvyky, vytvoření/odmítnutí návrhu, vyjádření záporu, nesouhlasu, porovnání slovní zásoba: slavení, svátky, potraviny, nápoje, číslovky gramatika: zápor s kein-, nicht, osobní zájmena v dat., předložky s dat. Feste und Bräuche II, Ostern Landeskunde – Was ist dein Lieblingsfest? – práce s texty Projekt: Feste in Tschechien (svátky v Čechách x něm. mluvící země)

duben Sport, Technik (Wir sind ein Superteam!), L. 22  

sport, fotbal, technika, srovnání slovní zásoba: sport, fotbal, příslušníci národů gramatika: tvoření slov-příslušníci národů, modální sloveso dürfen, komparativ přídavných jmen a příslovcí, srovnání pomocí als a so … wie

 

květen Stadt, Weg (Bis zur Brücke ist es nicht weit.), L. 23  

město, popis cesty, orientace ve městě, vyjádření zákazu slovní zásoba: modální sloveso dürfen + zápor nicht, kein, předložka bis zu + dat., superlativ přídavných jmen a příslovcí

červen Schule, Essen, beim Tisch (Was haben wir denn auf?), L. 24  

škola, domácí úkoly, škola přes internet, jídlo, prostírání stolu, vyjádření názoru, zdůvodnění slovní zásoba: škola, předměty, jídlo, nádobí gramatika: modální sloveso sollen, slovesa určující směr – legen, stellen, setzen, hängen + předložka + ak., slovesa určující pozici – liegen, stehen, sitzen, hängen + předložka + dat., spojka denn

Landeskunde: Wolfgang Amadeus Mozart – damals und heute W. A. Mozart – tehdy a dnes

Projekt: Mozart in Böhmen und Mähren

Mozart v Čechách a na Moravě Grammatikwiederholen

 

Německý jazyk

vyučující Mgr. Michael Sekyrka – 2
učebnice Beste Freunde A 1.2 – učebnice, pracovní sešit (lekce 15. – 18.)
Beste Freunde A 2.1 – učebnice, pracovní sešit (lekce 19. – 24.)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září  L15 – Das Konzert hat Spaß gemacht!
Erlebnisse
Freizeit
Personenbeschreibung
Grammatik: Perfektum (schwache Verben)
Modalverben
říjen Wiederholung
L16-Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an.
Wohnen; Tiere; Freizeit
Grammatik: Präpostion vor
Präpostion nach
Präpostion vor in +Dat., Akkusativ
listopad L17-Schöne Ferien,
Ferienziele; Naturbeschreibung
Aktivitäten in den Ferien
Grammatik: Perfektum mit sein
Unregelmäßige Verben, Verben mit ver-, mit trennbaren Präfix
Präpositionen in, an, auf,
Modalverb wollen
prosinec L18-Lukas hat Geburtstag
Schule; Geburtstag
Partys
Grammatik: Fragepronomen welch-
Datum, Präposition bei
Perfektum bleiben, sein, passieren  

Projekt: Österreich, die Schweiz

Weihnachten

leden L19 – Unsere Wohnung in Köln
Beschreibung der Wohnung
Möbel
Grammatik: Possesivpronomen
Liegen, stehen. hängen  

Wiederholung: Liste der unregelmäßiger Verben

únor L20– Neue Freunde
Gefühle,
Personenbeschreibung  

Grammatik: Reflexivpronomen

Präposition ohne

březen L21 – Komm, wir feiern.
Feste
Grammatik: kein, nicht
Präpositionen zu
Ostern
duben L22 – Wir sind ein super Team.
Nationen
Vergleichung
Grammatik: Verb dürfen; Komparativ
als, so…wie
květen L23 – Bis zur Brückeist es nicht weit
Stadt
Wegbeschreibung
Grammatik: Verb dürfen +nicht, kein
Bis zu, Superlativ
červen L24 – Was haben wir denn auf?
Schule
Hausaufgaben  

Grammatik: Verb Sollen; Verben legen, stellen, hängen, Konjuktion denn

Wiederholung                          

Občanská výchova

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Občanská výchova, rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 9 (nakl. FRAUS)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občana v politickém životě
říjen Občan a právo Ústava ČR
Formování čs. Státnosti
listopad Právní ochrana
Občanské soudní řízení
Trestní právo
prosinec Pracovní právo
Pracovní podmínky a bezpečnost práce
leden Rodina
Rodinné právo
únor Stát a národní hospodářství
Státní rozpočet a hospodaření v rodině
březen Globální problémy
Mezinárodní společenství
duben Péče o tělesné a duševní zdraví, zdravá výživa
Prevence zneužívání návykových látek
květen Osobní bezpečí
Sexuální výchova a výchova k plánovanému rodičovství
červen Fungování a vliv médií ve společnosti
Náboženské sekty
Souhrnné opakování
 

Matematika

vyučující Mgr. Michaela Kovaříková
  učebnice Učebnice MATEMATIKA pro 9.ročník ZŠ – 1., 2.díl – Josef Trejbal
hodin týdně 4
měsíc Tematický celek
září Opakování, lomené výrazy
říjen Lomené výrazy
listopad Rovnice s neznámou ve jmenovateli, úlohy o společné práci
prosinec Soustava rovnic o dvou neznámých
leden Slovní úlohy
únor Funkce
březen Podobnost
duben Goniometrické funkce
květen Jehlan, kužel, koule
červen Finanční matematika
 

Fyzika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Fyzika pro 9. ročník ZŠ
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Vnitřní energie a teplo
říjen Vnitřní energie a teplo
listopad Vnitřní energie a teplo
prosinec Změny skupenství
leden Změny skupenství
únor Mechanické kmitání a vlnění
březen Mechanické kmitání a vlnění
duben Vesmír
květen Vesmír
červen Opakování učiva NG
 

Chemie

vyučující Mgr. Jan Straka
  Chemie pro základní školy a víceletá gymnázia 9
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září opakování z III NG:
Další důležité přírodní látky (alkaloidy, drogy, doping)
Základní metabolické děje organismů (fotosyntéza, dýchání,
kvašení).
říjen Chemické reakce a děje: exotermické a endotermické reakce
látkové množství
enzymy a katalyzátory
listopad Chemické reakce a děje: látková(molární) koncentrace
ovlivňování rychlosti chemických reakcí (teplo, povrch)
oxidace a redukce, hoření
prosinec Chemické reakce a děje (základy elektrochemie): koroze, elektrolýza, oxidačně-
redukční potenciál, galvanické články.
leden Chemické reakce a děje: klasifikace chemických reakcí (skladné, rozkladné,
vytěsňování, záměna);
molární hmotnost
základní chemické výpočty (roztoky, hmotnostní zlomek)
únor Základní chemické výpočty: Látková koncentrace.
Výpočty z chemických rovnic.
březen Výroba paliv a energie: (energie z uhlí, jaderné reakce, obnovitelné zdroje)
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
duben Chemie ve službách člověka: Hnojiva, pesticidy, stavební materiály
květen Chemie ve službách člověka: Léčiva
Chemický průmysl (petrochemie, gumárenský průmysl)
Chemické látky jako hrozba (ochrana při úniku
chemických látek)
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
červen Chemie ve službách člověka: přírodní zdroje (obnovitelné a neobnovitelné)
Polutanty (voda, ovzduší)
Opakování
 

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Přírodopis 4
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
září Vznik Země
Stavba Země
Země ve vesmíru
Mineralogie – úvod
říjen Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů
Přehled nerostů : prvky – oxidy
listopad Přehled nerostů : uhličitany – nerosty organického původu
Petrologie – úvod
Vyvřelé horniny
prosinec Usazené horniny
Přeměněné horniny
leden Geologické děje – úvod
Vnitřní geologické děje – poruchy zemské kůry , pohyby desek
únor Sopečná činnost
Zemětřesení
Vnější geologické děje – úvod
březen Zvětrávání
Působení vnějších geologických činitelů
duben Půda – vznik a třídění
Podzemní vody
Paleontologie – úvod , prekambrium – prvohory
květen Paleontologie : druhohory – čtvrtohory
Geologická stavba ČR
Ekologie – úvod
červen Základy ekologie
Ekosystémy
Opakování
 

Zeměpis

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice Zeměpis 8 (FRAUS), Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování
Evropa – celková charakteristika
 
říjen Evropa – celková charakteristika
PT: Evropa a svět nás zajímá
PT: Objevujeme Evropu a svět
Jižní Evropa
listopad Jižní Evropa
Západní Evropa
prosinec Západní Evropa
Střední Evropa
leden Střední Evropa
Východní Evropa
únor Východní Evropa
Jihovýchodní Evropa
březen ČR -celková charakteristika
PT: Jsme Evropané
duben Regiony ČR
květen Regiony ČR
červen Regiony ČR
Opakování
 

Dějepis

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Dějepis 2, 3, 4 (Pokorný, J., 1994)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Dějiny první světové války
říjen Mezinárodní a domácí politika a hospodářství mezi válkami
listopad Mezinárodní a domácí politika a hospodářství mezi válkami
prosinec Druhá světová válka
leden Druhá světová válka
únor Evropa, svět a  ČSR po druhé světové válce
březen Evropa, svět a  ČSR po druhé světové válce
duben Evropa, svět a  ČSR po druhé světové válce
květen Svět v období studené války
Princip demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování.
červen Svět v období studené války, opakování
 

Informační a výpočetní technologie

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice  
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Excel – opakování
říjen Grafika
listopad Grafika, základy fotografování
prosinec Kreslení pomocí počítače – práce s grafickým editorem
leden Kreslení pomocí počítače – práce s grafickým editorem
Kreativita
únor Prezentační technologie – PowerPoint
březen Prezentační technologie – PowerPoint
duben Prezentační technologie – PowerPoint
květen Prezentační technologie – PowerPoint
červen Opakování
 

Estetická výchova – výtvarná

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ, Hudební výchova pro gymnázia
Zpěvníky: Já písnička II (naklad. Music Cheb), Písnička II (naklad. Cesty)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Komiks; tematické práce vztahující se k letnímu a podzimnímu období;
říjen Práce s uměleckým dílem, experimenty s reprodukcemi uměleckých děl 20.stol.             
listopad Významné osobnosti ( O. Messiaen, B.Britten, B. Bartók,C.Orff ),
prosinec Užitá grafika, ilustrace (vánoční a novoroční přání, písmo atd.)
leden Výtvarné zpracování předmětného světa (koláž, frotáž, asambláž)
PT: Kreativita
únor Perspektiva, kresebné studie; kresebné etudy, etuda s linií jako výtvar. prostředkem
březen Člověk – poznávání lidí. Svět, jeho myšlení a prožívání v výtvarném projevu, tvarová stylizace
duben Písmo, užitá grafika, reklama, propagační prostředky
PT: Kooperace a kompetice
květen Multimedia, animace
červen Krajina jako inspirace ve výtvarném projevu, malba a kresba v plenéru
 
 

Tělesná výchova – IV.NG – hoši

vyučující Mgr. Eduard Kubelka
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, kopaná,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – kondiční gymnastika a posilování,….
ÚPOLY
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
LEHKÁ ATLETIKA
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových dovedností, pohybové hry psychomotorické, dobrodružné (new games) aj.Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.Kondiční formy cvičení pro daný věk žáků. První pomoc.
při většině činností zařazeno Mezilidské vztahy, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.Zdravotní zdatnost a její rozvoj.Kondiční programy.Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí.Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. Olympijská charta. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěžíZásady jednání a chování při různých činnostech.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
 

Tělesná výchova – IV.NG – dívky

vyučující Mgr. Eduard Kubelka
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal,házená, košíková,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, kruhy,…
ÚPOLY.
březen GYMNASTIKA – rytmická,…
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty.
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční a méně známé pohybové hry
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Kondiční formy cvičení pro daný věk žáků. Hry psychomotorické. Průpravné úpoly – přetahy, přetlaky, úpolové odpory, sledování soupeře, pohyb reagující na pohyb soupeřeZákladní atletická pravidla soutěží, rozhodování o umístění ve skocích, hodech atd.Technika osvojovaných disciplín. Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky – turistika, cyklistika …
Plavání (podle podmínek  a zájmu žáků – zdokonalovací plavecká výuka, pokud neproběhla základní plavecká výuka, předchází adaptace na vodní prostředí a základní plavecké dovednosti) – další plavecké dovednosti, další plavecký způsob (plavecká technika), dovednosti záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti.
při většině činností zařazeno Komunikace v TV – názvosloví,  smluvené povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech. Sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace-psychohygiena. Sportovní výstroj a výzbroj – výběr, ošetřování. Olympijská charta. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování při různých činnostech. Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech(cyklistika..).
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)