Tematický plán 4. VG

 

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice Literatura – Učebnice pro 4. ročník  stř. škol (nakl. Didaktis),
Čítanka 4- Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 4.ročník gymnázií – Jiří Kostečka
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září Opakování – česká meziválečná próza
Přehled autorů světové prózy 1.poloviny 20.st.
Halasovská linie v české poezii 30.a 40.let, Fr.Halas, J.Orten, Skupina 42
Jazykověda a její složky, vzájemné vztahy mezi jazyky, zařazení češtiny
říjen Poválečná česká literatura, 50.léta v české literatuře
Administrativní styl
Komplexní jazykový rozbor
listopad Období tzv. „tání“ v české literatuře (J. Seifert, F. Hrubín, J. Skácel, O. Mikulášek, L. Fuks, K. Pecka )
Opakování zákl. pojmů lexikologie, slovotvorby a tvarosloví
prosinec Literatura 60. let
– generace 60. let (V. Hrabě, I. Diviš, I. Wernisch, J. Gruša )
Umělecký styl
leden Nová vlna české kinematografie
Dramatické osobnosti (V. Havel, M. Uhde )
Divadla malých forem
Opakování základních pojmů skladby
únor Rok osmašedesátý, normalizace a její dopad na kulturu
Osobnosti samizdatu a exilu (L. Vaculík, P. Kohout, J. Škvorecký )
Cvičení z fonetiky a ortografie
březen Vývojové proudy světové literatury 2. pol. 20. st.(Beatnici, postmoderna, magický realismus, sci-fi a fantasy literatura)
Komplexní jazykový rozbor
duben Generace 80. let a postmoderna (J. Topol, P. Placák, Z. Brabcová, M. Kundera)
Komplexní jazykový rozbor
květen Hlavní představitelé současné české poezie a prózy (J. Kratochvil, A. Berková, M. Ajvaz, K. Legátová, P. Húlová, P. Soukupová)
Komplexní jazykové rozbor
 

Anglický jazyk

 
vyučující Mgr. Jitka Melounková – 1, Mgr. Petra Kochrdová – 2
učebnice English File Upper-Intermediate third edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Unit 5
G   unreal conditionals, structures after wish
V    feelings, -ed x -ing adjectives
W   an article, Talking about waste
Říjen Unit 6
G   gerunds and infinitives, used to, be used to, get used to
V   music, sleep
S   Music, emotions, Halloween                         
Listopad Unit 7
G   past modals, verbs of senses
V   ver s often confused, the body
S   Talking about acting, Thanksgiving
Prosinec Unit 8
G   the passive, reporting verbs
V   crime and punishment, the media
S   the speed of news
Leden Unit 9
G  clauses of contrast
V   advertising, business
S   talking about advertising
Únor G   clauses of purpose
V   uncountable adn plural nouns, word building
W   a report
Březen Unit 10
G   quantifiers: all, every, both
V   science
S   
Duben G   articles
V   collocation: word pairs
S   Giving a presentation
Květen  
Červen  
   

Konverzace z anglického jazyka

vyučující Mgr. Jitka Melounková
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Revision
Over the map of GB
London
Shopping, food restaurants
Traditions, holidays, feastdays
Visit the CR
Prague
Sports and games
The USA
Cultural life
NYC
Housing
My friend, character….
Family life, my life and plans for the future
Health, human body, healthy living
Australia and NZ
Canada
Travelling
říjen My town
Hobbies, leisure time and holidays
listopad Education
prosinec Environment
leden American literature
British literature
únor Famous British and American personalities
březen Final revision
duben Final revision
 

Německý jazyk 

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice  
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Schőnheit, Personenbeschreiben
popis osob, zdůvodnění a obhájení vlastních názorů
slovní zásoba: vlastnosti
gramatika: skloňování přídavných jmen
Mode, Modeberatung
móda, nákup oblečení – práce s texty
slovní zásoba: oblečení, nakupování
gramatika: ukazovací zájmena derselbe, dieselbe, dasselbe, …
říjen Reisen
cestování
slovní zásoba: cestování, dopravní prostředky
gramatika: další předložky s gen. außerhalb, innerhalb, während, příčestí přítomné
Projekt: Mein Reisen in den Ferien – prezentace/plakát
Reisetagebuch, Deutschlandreise, Verkehrsmittel
cestovní deník, cesta do Německa, dopravní prostředky – práce s texty
gramatika: minulé časy – préteritum, perfektum
listopad Spaßhaben, Extremsport
zábava, extrémní sporty, volnočasové aktivity, přesvědčování v dialogu, psaní dopisu/mailu
slovní zásoba: volný čas, sport
gramatika: nepřímé otázky s ob
prosinec Technik, Die Welt der Roboter
technika, historie a využití robotů, vedení diskuse, práce s texty
slovní zásoba: technika, stroje, domácí práce
gramatika: trpný rod, sloveso lassen+infinitiv
Projekt: Mein persönlicher Roboter – referát
Weihnachten
Vánoce (svátky, tradice, symboly, prázdniny)
leden Dreimal Deutsch, typische Dinge in Deutschland, Österreich und der Schweiz
úvod k reáliím německy mluvících zemí, podobnosti a rozdíly mezi nimi, předsudky
gramatika: zájmeno einander
Projekt: prezentace na téma Deutschsprachige Länder (leden – květen)
únor Realien I – Die Schweiz, Bern
reálie Švýcarsko
Berufe, Arbeit, Job, Zukunft, Lebenslauf
práce, povolání, životopis a jeho náležitosti
slovní zásoba: povolání, životopis
Projekt: Mein Lebenslauf – strukturovaný životopis
gramatika: skloňování přídavných jmen bez členu
březen Realien II – Österreich, Wien
reálie Rakousko
Mach keinen Stress! Konflikte, Streitgespräche
stres, konflikty, hádky
gramatika: einer, eins, eine, keiner, … Je … , … desto
duben Realien III – Deutschland, Berlin (Mauer – Grenze – Geschichte)
reálie Německo
gramatika: plusquamperfektum, věty s nachdem
práce s texty
květen Einen Krimi lesen
detektivní příběh na pokračování – práce s literárním textem
Grammatikwiederholen
skloňování podstatných a přídavných jmen, časování sloves, préteritum a perfektum pravidelných/nepravidelných sloves, přeložky, spojky, slovosled

Základy společenských věd

vyučující ThLic. Josef Prokeš
učebnice Základy společenských věd (Gilernová, Buriánek)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Úvod do filozofie
– předmět filozofie a hlavní filozofické problémy
– vztah filozofie k jiným formám vědění o světě
PT: Základní problémy sociokulturních problémů
říjen Přehled dějin filozofie
– počátky filozofie v Indii a Číně
listopad  – antické Řecko
prosinec – sofisté a Sokrates
– Platónova teorie idejí
leden – Aristotelovo učení o tvarech a kategoriích
– předchůdci atomismu a Demokritos z Abdér
únor – filozofie v helénistickém období
– křesťanství a patristika
– filozofie v období rané a vrcholné scholastiky
březen – filozofie a přírodní věda v období  renesance
a humanismu
– filozofie novověku, empirismus a racionalismus
– francouzské osvícenství
– německá filozofie / Hegel , Kant /
duben Filozofické směry 19. století a 20.století
– pozitivismus, voluntarismus, marxismus
– současné filozofické směry – pragmatismus,existencialismus,fenomenologie
souhrnné opakování
květen Filosofie na prahu 21. století.
– rozbor vybraných filosofických textů
Základy etiky
PT: Morálka všedního dne
   

Matematika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice POSLOUPNOSTI A ŘADY
DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET
hodin týdně 4
měsíc Tematický celek
září Posloupnosti
říjen Posloupnosti (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)
listopad Limity posloupností a nekonečné řady
prosinec Elementární funkce
leden Limita funkce
únor Úvod do derivačního počtu
březen Průběh funkce
duben Závěrečné opakování
   

Fyzika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Fyzika pro gymnázia – Optika, Teorie relativity, Fyzika mikrosvěta
hodin týdně 1
měsíc Tematický celek
září Šíření, odraz a lom světla
říjen Paprsková optika
listopad Paprsková optika
prosinec Vlnová optika
leden Vlnová optika
únor Vlnová optika
březen Fyzika mikrosvěta (PT:Globální problémy, jejich příčiny a důsledky)
duben Volné téma
   

Chemie

vyučující Mgr. Michaela Kovaříková
učebnice Chemie 3 díl
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září 10. Základy biochemie – sekundární metabolity
Dynamická biochemie-úvod a definice předmětu
Charakteristika a rozdělení metabolických dějů
říjen Metabolické děje
Sacharidy-katabolizmus
-anabolické děje-fotosyntéza
Metabolismus tuků-anabolické a katabolické děje
listopad Metabolické děje-bílkoviny
Proteosyntéza
Odbourávání bílkovin
prosinec Metabolizmus nukleových kyselin. Vzájemné vztahy metabolických dějů,regulace metabolismu.
leden Základy termochemie
Kinetika
Chemické rovnováhy-druhy a výpočty
únor Základy elektrochemie
Redoxní děje
Praktický význam
březen 12. Periodický zákon
Prognostický význam period.zákona
Vztah mezi strukturou a vlastnostmi látek
duben 13. Chemie a životní prostředí
Chemické výroby
Znečišťující látky
Moderní chemické technologie a životní prostředí
   

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Genetika-Šmarda   Ekologie-Šlégl
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Ekologie-charakteristika a cíle,vývoj
Planeta Země-biosféra,vztahy, biogeochemické cykly(C,N,P,Ca…)
říjen Populace-rostlinné,živočišné,hl. charakteristiky
Biotopy-charakteristické typy
listopad Společenstva-složení,hl.charakteristiky, rostlinné X živočišné srovnání, vztahy
Ekosystémy-hl.typy, charakteristika, vztahy v ek.PT Problematika vztahů organizmů a prostředí
prosinec Biosféra a člověk-ekologické problémy-globální a místní
Ekologické programy – udržitelní rozvoj, agenda 21 atd.
PT Člověk a životní prostředí
PT Životní prostředí regionu a ČR
leden Vznik a vývoj planety Země a jednotlivých geosfér
Mineralogie – vznik, vlastosti a přehled hlavních nerostů
únor Petrologie – vznik, vlastnosti a přehled hlavních hornin
Tektonická geologie – vnitřní geologické děje
březen Tektonická geologie – vnější geologické děje
Pedologie – vznik a vlastnosti půd
duben Pedologie – třídění a přehled hlavních druhů a typů půd
Hydrolologie – podzemní a povrchové vody
   

Zeměpis

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice Školní atlas světa, Školní atlas ČR
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Opakování
Jižní Evropa (geografická charakteristika), opakování
říjen Jižní Evropa západní Evropa (geografická charakteristika)
listopad Západní Evropa, severní Evropa (geografická charakteristika)
prosinec Západní Evropa, severní Evropa (geografická charakteristika)
leden Východní Evropa a baltské země, evropské Rusko
únor Evropské Rusko jihovýchodní Evropa, Balkán
březen Střední Evropa
duben Česká republika – fyzicko-geografická a socio-geografická charakteristika
Životní prostředí regionu a České republiky
   

Dějepis

vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice Dějepis 4 (Nálevka, V., 1998)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Politické a hospodářské dějiny habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století, opakování
říjen Politické a hospodářské dějiny habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století
listopad Mezinárodní situace ve světě před první světovou válkou
prosinec Válečné události první světové války
leden Politické a hospodářské dějiny Evropy a světa v meziválečném období
únor Válečné události druhé světové války
Role médií v moderních dějinách
březen Poválečné uspořádání Evropy, světové a československé dějiny v 1. polovině 20.století
Základní problémy sociokulturních problémů
duben Světové a československé dějiny v 2. polovině 20.stotletí
květen Svět v období studené války, opakování k maturitě
   

Informatika a výpočetní technika

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září algoritmizace
říjen algoritmizace
listopad algoritmizace
prosinec algoritmizace
leden algoritmizace
únor algoritmizace
březen algoritmizace
duben Opakování
květen Opakování
   

Tělesná výchova

4.VG – hoši
vyučující Bc. Ondřej Kochma
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal,házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace,komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
   
4.VG – dívky
vyučující Mgr. Jitka Melounková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Házená, košíková,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, hrazda,…..
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA
Aerobik, kondiční gymnastika
duben SPORTOVNÍ HRY –tradiční i méně známé
ÚPOLY
květen LEHKÁ ATLETIKA  – technika
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů. Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Spolupráce a soutěž.Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)