Tematický plán 4. VG

Český jazyk a literatura

 
vyučující Mgr. Marie Karfíková  
učebnice Literatura – Učebnice pro 4. ročník  stř. škol (nakl. Didaktis),
Čítanka 4- Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 4.ročník gymnázií – Jiří Kostečka
 
hodinová dotace 4  
měsíc Tematický celek  
září Opakování – česká meziválečná próza
Přehled autorů světové prózy 1.poloviny 20.st.
Halasovská linie v české poezii 30.a 40.let, Fr.Halas, J.Orten, Skupina 42
Jazykověda a její složky, vzájemné vztahy mezi jazyky, zařazení češtiny
 
říjen Poválečná česká literatura, 50.léta v české literatuře
Administrativní styl
Komplexní jazykový rozbor
 
listopad Období tzv. „tání“ v české literatuře (J. Seifert, F. Hrubín, J. Skácel, O. Mikulášek, L. Fuks, K. Pecka )
Opakování zákl. pojmů lexikologie, slovotvorby a tvarosloví
 
prosinec Literatura 60. let
– generace 60. let (V. Hrabě, I. Diviš, I. Wernisch, J. Gruša )
Umělecký styl
 
leden Nová vlna české kinematografie
Dramatické osobnosti (V. Havel, M. Uhde )
Divadla malých forem
Opakování základních pojmů skladby
 
únor Rok osmašedesátý, normalizace a její dopad na kulturu
Osobnosti samizdatu a exilu (L. Vaculík, P. Kohout, J. Škvorecký )
Cvičení z fonetiky a ortografie
 
březen Vývojové proudy světové literatury 2. pol. 20. st.(Beatnici, postmoderna, magický realismus, sci-fi a fantasy literatura)
Komplexní jazykový rozbor
 
duben Generace 80. let a postmoderna (J. Topol, P. Placák, Z. Brabcová, M. Kundera)
Komplexní jazykový rozbor
 
květen Hlavní představitelé současné české poezie a prózy (J. Kratochvil, A. Berková, M. Ajvaz, K. Legátová, P. Húlová, P. Soukupová)
Komplexní jazykové rozbor
 
   

Anglický jazyk

 
   
vyučující Mgr. Jitka Melounková – 1, Mgr. Petra Kochrdová – 2  
učebnice English File Upper-Intermediate third edition  
hodinová dotace 3  
měsíc Tematický celek  
Září Unit 5
G   unreal conditionals, structures after wish
V    feelings, -ed x -ing adjectives
W   an article, Talking about waste
 
Říjen Unit 6
G   gerunds and infinitives, used to, be used to, get used to
V   music, sleep
S   Music, emotions, Halloween
 
Listopad Unit 7
G   past modals, verbs of senses
V   ver s often confused, the body
S   Talking about acting, Thanksgiving
 
Prosinec Unit 8
G   the passive, reporting verbs
V   crime and punishment, the media
S   the speed of news
 
Leden Unit 9
G  clauses of contrast
V   advertising, business
W   A report
 
Únor G   clauses of purpose
V   uncountable and plural nouns, word building
S   Talking about advertising
 
Březen Unit 10
G   quantifiers: all, every, both
V   science
S    Feast days, Easter
 
Duben G   articles
V   collocation: word pairs
S   Giving a presentation
 
Květen    
Červen    
     

Konverzace z anglického jazyka

 
vyučující Mgr. Jitka Melounková  
hodinová dotace 2  
měsíc Tematický celek  
září Revision
Over the map of GB
London
Shopping, food restaurants
Traditions, holidays, feastdays
Visit the CR
Prague
Sports and games
The USA
Cultural life
NYC
Housing
My friend, character….
Family life, my life and plans for the future
Health, human body, healthy living
Australia and NZ
Canada
Travelling
 
říjen My town
Hobbies, leisure time and holidays
 
listopad Education  
prosinec Environment  
leden American literature
British literature
 
únor Famous British and American personalities  
březen Final revision  
duben Final revision  
   

Německý jazyk 

 
vyučující Mgr. Michael Sekyrka  
učebnice    
hodinová dotace 3  
měsíc Tematický celek  
září Schőnheit, Personenbeschreiben
popis osob, zdůvodnění a obhájení vlastních názorů
slovní zásoba: vlastnosti
gramatika: skloňování přídavných jmen
Mode, Modeberatung
móda, nákup oblečení – práce s texty
slovní zásoba: oblečení, nakupování
gramatika: ukazovací zájmena derselbe, dieselbe, dasselbe, …
 
říjen Reisen
cestování
slovní zásoba: cestování, dopravní prostředky
gramatika: další předložky s gen. außerhalb, innerhalb, während, příčestí přítomné
Projekt: Mein Reisen in den Ferien – prezentace/plakát
Reisetagebuch, Deutschlandreise, Verkehrsmittel
cestovní deník, cesta do Německa, dopravní prostředky – práce s texty
gramatika: minulé časy – préteritum, perfektum
 
listopad Spaßhaben, Extremsport
zábava, extrémní sporty, volnočasové aktivity, přesvědčování v dialogu, psaní dopisu/mailu
slovní zásoba: volný čas, sport
gramatika: nepřímé otázky s ob
 
prosinec Technik, Die Welt der Roboter
technika, historie a využití robotů, vedení diskuse, práce s texty
slovní zásoba: technika, stroje, domácí práce
gramatika: trpný rod, sloveso lassen+infinitiv
Projekt: Mein persönlicher Roboter – referát
Weihnachten
Vánoce (svátky, tradice, symboly, prázdniny)
 
leden Dreimal Deutsch, typische Dinge in Deutschland, Österreich und der Schweiz
úvod k reáliím německy mluvících zemí, podobnosti a rozdíly mezi nimi, předsudky
gramatika: zájmeno einander
Projekt: prezentace na téma Deutschsprachige Länder (leden – květen)
 
únor Realien I – Die Schweiz, Bern
reálie Švýcarsko
Berufe, Arbeit, Job, Zukunft, Lebenslauf
práce, povolání, životopis a jeho náležitosti
slovní zásoba: povolání, životopis
Projekt: Mein Lebenslauf – strukturovaný životopis
gramatika: skloňování přídavných jmen bez členu
 
březen Realien II – Österreich, Wien
reálie Rakousko
Mach keinen Stress! Konflikte, Streitgespräche
stres, konflikty, hádky
gramatika: einer, eins, eine, keiner, … Je … , … desto
 
duben Realien III – Deutschland, Berlin (Mauer – Grenze – Geschichte)
reálie Německo
gramatika: plusquamperfektum, věty s nachdem
práce s texty
 
květen Einen Krimi lesen
detektivní příběh na pokračování – práce s literárním textem
Grammatikwiederholen
skloňování podstatných a přídavných jmen, časování sloves, préteritum a perfektum pravidelných/nepravidelných sloves, přeložky, spojky, slovosled
 

Německý jazyk 

 
vyučující Mgr. Andrea Randáková  
učebnice Schritte 5 B1.1 (L4 – 7)  
hodinová dotace 3  
měsíc Tematický celek  
září Wiederholung
L4 – Sprachen
Fremdsprachen lernen – aber wie?
Grammatik: Konjunktiv II. – Irreale Bedingungen mit wenn
 
říjen L4 – Sprachen                                                 Mehrsprachigkeit
In mehreren Sprachen zu Hause
Grammatik: Präposition wegen + Genitiv
 
listopad 5 – Eine Arbeit finden
Berufswünsche
Jobsuche                                                                                                               Grammatik: Infinitiv mit zu
 
prosinec L5 – Eine Arbeit finden
Bewerbung
Vorstellungsgespräch
Grammatik: temporale Präpositionen + Genitiv
Weihnachten
 PT: VMEGS – Žijeme v Evropě
 
leden L6 – Dienstleistung
Berufsbiografien und Arbeitsalltag
Dienstleistungen
Grammatik: Verben und Ausdrücke mit es
um…zu + Infinitiv und damit
 
únor L6 – Dienstleistung
Dienstleistungen
Beschwerde
Grammatik: statt/ohne…zu + Infinitiv
 
březen L7 – Rund ums Wohnen
Zusammenleben: Konflikte und Regeln
Grammatik: zweiteilige Konjunktionen
Konjunktiv Plusquamperfekt
Irreale Wünsche
Ostern
 
duben L7 – Rund ums Wohnen
Wohnsituationen
Grammatik: Präposition trotz + Genitiv
Wiederholung zum Abitur
 
květen Wiederholung zum Abitur    

Základy společenských věd

 
vyučující ThLic. Josef Prokeš  
učebnice Základy společenských věd (Gilernová, Buriánek)  
hodinová dotace 2  
měsíc Tematický celek  
září Úvod do filozofie
– předmět filozofie a hlavní filozofické problémy
– vztah filozofie k jiným formám vědění o světě
PT: Základní problémy sociokulturních problémů
 
říjen Přehled dějin filozofie
– počátky filozofie v Indii a Číně
 
listopad  – antické Řecko  
prosinec – sofisté a Sokrates
– Platónova teorie idejí
 
leden – Aristotelovo učení o tvarech a kategoriích
– předchůdci atomismu a Demokritos z Abdér
 
únor – filozofie v helénistickém období
– křesťanství a patristika
– filozofie v období rané a vrcholné scholastiky
 
březen – filozofie a přírodní věda v období  renesance
a humanismu
– filozofie novověku, empirismus a racionalismus
– francouzské osvícenství
– německá filozofie / Hegel , Kant /
 
duben Filozofické směry 19. století a 20.století
– pozitivismus, voluntarismus, marxismus
– současné filozofické směry – pragmatismus,existencialismus,fenomenologie
souhrnné opakování
 
květen Filosofie na prahu 21. století.
– rozbor vybraných filosofických textů
Základy etiky
PT: Morálka všedního dne
 
     

Matematika

 
vyučující Mgr. Klára Hunešová  
učebnice POSLOUPNOSTI A ŘADY  
DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET  
hodin týdně 4  
měsíc Tematický celek  
září Posloupnosti  
říjen Posloupnosti (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)  
listopad Limity posloupností a nekonečné řady  
prosinec Elementární funkce  
leden Limita funkce  
únor Úvod do derivačního počtu  
březen Průběh funkce  
duben Závěrečné opakování  
     

Fyzika

 
vyučující Mgr. Klára Hunešová  
učebnice Fyzika pro gymnázia – Optika, Teorie relativity, Fyzika mikrosvěta  
hodin týdně 1  
měsíc Tematický celek  
září Šíření, odraz a lom světla  
říjen Paprsková optika  
listopad Paprsková optika  
prosinec Vlnová optika  
leden Vlnová optika  
únor Vlnová optika  
březen Fyzika mikrosvěta (PT:Globální problémy, jejich příčiny a důsledky)  
duben Volné téma  
     

Chemie

 
vyučující Mgr. Michaela Kovaříková  
učebnice Chemie 3 díl  
hodinová dotace 1  
měsíc Tematický celek  
září 10. Základy biochemie – sekundární metabolity
Dynamická biochemie-úvod a definice předmětu
Charakteristika a rozdělení metabolických dějů
 
říjen Metabolické děje
Sacharidy-katabolizmus
-anabolické děje-fotosyntéza
Metabolismus tuků-anabolické a katabolické děje
 
listopad Metabolické děje-bílkoviny
Proteosyntéza
Odbourávání bílkovin
 
prosinec Metabolizmus nukleových kyselin. Vzájemné vztahy metabolických dějů,regulace metabolismu.  
leden Základy termochemie
Kinetika
Chemické rovnováhy-druhy a výpočty
 
únor Základy elektrochemie
Redoxní děje
Praktický význam
 
březen 12. Periodický zákon
Prognostický význam period.zákona
Vztah mezi strukturou a vlastnostmi látek
 
duben 13. Chemie a životní prostředí
Chemické výroby
Znečišťující látky
Moderní chemické technologie a životní prostředí
 
     

Biologie

 
vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář  
učebnice Genetika-Šmarda   Ekologie-Šlégl  
hodinová dotace 2  
měsíc Tematický celek  
září Ekologie-charakteristika a cíle,vývoj
Planeta Země-biosféra,vztahy, biogeochemické cykly(C,N,P,Ca…)
 
říjen Populace-rostlinné,živočišné,hl. charakteristiky
Biotopy-charakteristické typy
 
listopad Společenstva-složení,hl.charakteristiky, rostlinné X živočišné srovnání, vztahy
Ekosystémy-hl.typy, charakteristika, vztahy v ek.PT Problematika vztahů organizmů a prostředí
 
prosinec Biosféra a člověk-ekologické problémy-globální a místní
Ekologické programy – udržitelní rozvoj, agenda 21 atd.
PT Člověk a životní prostředí
PT Životní prostředí regionu a ČR
 
leden Vznik a vývoj planety Země a jednotlivých geosfér
Mineralogie – vznik, vlastosti a přehled hlavních nerostů
 
únor Petrologie – vznik, vlastnosti a přehled hlavních hornin
Tektonická geologie – vnitřní geologické děje
 
březen Tektonická geologie – vnější geologické děje
Pedologie – vznik a vlastnosti půd
 
duben Pedologie – třídění a přehled hlavních druhů a typů půd
Hydrolologie – podzemní a povrchové vody
 
     

Zeměpis

 
vyučující Mgr. Luděk Polák  
učebnice Školní atlas světa, Školní atlas ČR  
hodinová dotace 1  
měsíc Tematický celek  
září Opakování  
Jižní Evropa (geografická charakteristika), opakování  
říjen Jižní Evropa západní Evropa (geografická charakteristika)  
listopad Západní Evropa, severní Evropa (geografická charakteristika)  
prosinec Západní Evropa, severní Evropa (geografická charakteristika)  
leden Východní Evropa a baltské země, evropské Rusko  
únor Evropské Rusko jihovýchodní Evropa, Balkán  
březen Střední Evropa  
duben Česká republika – fyzicko-geografická a socio-geografická charakteristika  
Životní prostředí regionu a České republiky  
     

Dějepis

 
vyučující Mgr. Andrea Randáková  
učebnice Dějepis 4 (Nálevka, V., 1998)  
hodinová dotace 1  
měsíc Tematický celek  
září Politické a hospodářské dějiny habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století, opakování  
říjen Politické a hospodářské dějiny habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století  
listopad Mezinárodní situace ve světě před první světovou válkou  
prosinec Válečné události první světové války  
leden Politické a hospodářské dějiny Evropy a světa v meziválečném období  
únor Válečné události druhé světové války
Role médií v moderních dějinách
 
březen Poválečné uspořádání Evropy, světové a československé dějiny v 1. polovině 20.století
Základní problémy sociokulturních problémů
 
duben Světové a československé dějiny v 2. polovině 20.stotletí  
květen Svět v období studené války, opakování k maturitě  
     

Informatika a výpočetní technika

 
vyučující Mgr. Luděk Polák  
učebnice    
hodinová dotace 2  
měsíc Tematický celek  
září algoritmizace  
říjen algoritmizace  
listopad algoritmizace  
prosinec algoritmizace  
leden algoritmizace  
únor algoritmizace  
březen algoritmizace  
duben Opakování  
květen Opakování  
     

Tělesná výchova

 
4.VG – hoši  
vyučující Bc. Ondřej Kochma  
učebnice    
hodinová dotace 2  
měsíc Tématický celek  
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
 
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
 
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal,házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
 
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal  
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková  
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
 
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
 
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG  
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
 
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
 
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
 
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace,komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
 
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)  
     
4.VG – dívky  
vyučující Mgr. Jitka Melounková  
učebnice    
hodinová dotace 2  
měsíc Tématický celek  
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
 
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
 
listopad SPORTOVNÍ HRY – Házená, košíková,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
 
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená  
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková  
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, hrazda,…..
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
 
březen GYMNASTIKA
Aerobik, kondiční gymnastika
 
duben SPORTOVNÍ HRY –tradiční i méně známé
ÚPOLY
 
květen LEHKÁ ATLETIKA  – technika
POHYBOVÉ HRY
 
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
 
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
 
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů. Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Spolupráce a soutěž.Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
 
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)