Tematický plán 3. VG

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice  Čítanka 3 – Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 3. roč. gymnázií – Jiří Kostečka
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září Generace ruchovců a lumírovců (J. Zeyer – prolog dekadence)
Opakování pravopisu
Konec století, prokletí básníci
Opakování pravopisu
říjen Konec století – prokletí básníci,
Moderna
Úvod do skladby
listopad Buřiči + P. Bezruč
Experimentální próza
Velké téma – velká válka
Stylistika  – úvaha , stylistická cvičení
prosinec Moderní umělecké směry poč. 20. Století (kubismus, futurismus, expresionismus)
L. Klíma, J. Deml, R. Weiner
I. kontrolní slohová práce (úvaha)
leden Poezie nezvalovské generace (Wolker, poetismus, surrealismus, dada)
Odborný styl
Skladební rozbory
únor Česká meziválečná próza I.
Pravopis (ortografie) – 1. část (interpunkční znaménka)
březen Česká meziválečná próza II
Pravopis – 2. část (interpunkční znaménka)
Odborný styl – vybrané útvary
duben Divadlo a česká i světová dramatická tvorba 1. pol. 20. stol.
II. kontrolní slohová práce (výklad)
květen Česká psychologická próza 2. pol. 30. let
Existenciální próza
Vybrané kapitoly ze sémantiky
červen Další osobnosti světové prózy mezi válkami
Komplexní jazykové rozbory
   

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Petra Kochrdová – 1, Mgr. Jitka Melounková – 2
učebnice English File Upper-Intermediate third editionInsight Upper-Intermediate
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Unit 5
G – unreal conditionals, structures after wish
V – feelings, -ed x -ing  adjectives
S – Talking about waste
říjen Unit 6
G    gerunds and infinitives, used to, be used to, get used to
V    music, sleep
S    Music and emotions, Halloween
listopad Unit 7
G   past modals, verbs of senses
V    verbs often confused, the body
S    Talking about acting, Thanksgiving
prosinec Unit 8
G    the passive
V    crime and punishment
S     Christmas
leden G    reporting verbs
V    the media
S     The speed of news
únor Unit 9
G    clauses of contrast and purpose
V     advertising, business
W    A report
březen G     word building
V     plural nouns
S     Talking about advertising, Easter
duben Unit 10
G    quantifiers, articles
V    science
S     Giving a presentation
květen Unit 1
G   Tense revision
V    describing qualities, synonyms
S    Challenges, an article

červen Unit 2
G   Future tenses, future time clauses
V   adjective sufficex – able, -ible
S   The world around us, real education
   

Konverzace z anglického jazyka

vyučující Mgr. Jitka Melounková
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Education
Travelling
říjen The USA
listopad The environment, weather, climate, seasons
prosinec Cultural life and entertainment
leden British and American Literature
únor Health, human body
březen Famous British and American personalities
duben Shopping, food, restaurants, consumers‘ world
květen New York, Washington
červen My town
 

Německý jazyk 2 

vyučující Mgr. Andrea Randáková – 2
učebnice Schritte 4 A2.2 (L11 – 14)
Schritte 5 B1.1 (L1 – 2)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Wiederholung
L11 – Unterwegs
Wegbeschreibungen
Grammatik: lokale Präpositionen (an…vorbei, bis zu, durch, entlang, um…herum)
říjen L11 – Unterwegs
Verkehr
Wetter
Was ziehe ich an?
Grammatik: Konjunktion deshalb
Wortbildung Adjektive –bar, -ig, -isch
listopad L12 – Reisen
Reisen und Reisen buchen
Reiseziele
Grammatik: lokale Präpositionen
Adjektivdeklination
prosinec L12 – Reisen
Aktivitäten im Urlaub
Eine Urlaubsreise planen
Grammatik: modale Präposition ohne
temporale PräpositionenWeihnachten
leden L13 – Geld
Bank, Bankgeschäfte
Grammatik: Indirekte Fragen mit Fragenpronomen was,wo…
indirekte Fragen bei Ja-/Nein-Fragen
Verb lassen
únor L13 – Geld Dienstleistungen
Grammatik: indirekte Fragen mit Fragenpronomen
Perfekt und Präteritum – Wiederholung
březen 14 – Lebensstationen
Ich und andere
Urlaub und Freizeit
Kosenamen
Grammatik: Perfekt und Präteritum – Wiederholung
Satzverbindungen mit wenn, weil, dass -Wiederholung
Konjunktiv II. – WiederholungOstern
duben L14 – Lebensstationen
Wünsche und Träume
Ich würde gern machen
Grammatik: Wortbildung Adjektive – Wiederholung
Komposita, Nomen – Wiederholung
Diminutivum: -chenPT: VMEGS – Vzdělávání v Evropě a ve světě
květen L1 – Glück im Alltag
Glücksmomente
Lebensträume
Glücksbringer
Grammatik: Verbkonjugation im Präteritum
Konjunktion als
červen L1 – Glück im Alltag
Kindheit und Vergangenheit
Grammatik: Plusquamperfekt
L2 – Unterhaltung
Grammatik: Verbkonjugation im PräteritumWiederholung
   

Německý jazyk 1

vyučující Mgr. Michael Sekyrka – 1
učebnice Direkt neu 3
hodinová dotace  3
měsíc  Tematický celek
září Ferien
sloveso “werden” v přítomném čase
préteritum pomocných a pravidelných sloves
říjen Eine Klassenarbeit
préteritum způsobových sloves
zájmena “jemand, niemand”
préteritum nepravidelných (silných) sloves
listopad Berufswünsche, Zukunftspläne, Lebenslauf
préteritum nepravidelných (silných) sloves
prosinec Leute und Hobbys
perfektum nepravidelných, pomocných a pravidelných sloves
výslovnost ä, ö, ü
Kulturní diference
Weihnachten
leden Beim Arzt, Gute Besserung
budoucí čas
vedlejší věty – slovosled
perfektum nepravidelných (silných) sloves
Krankheiten, Unfälle
perfektum způsobových sloves
shoda podmětu s přísudkem
sloveso “tun”
únor Seznámení s novou učebnicí: Beste Freunde A 2.2
Lieblingsort
osobní zájmena v dativu, slovesa s dativem
Im Café bestellen
konjunktiv II (haben)
skloňování přídavných jmen I
Kleidung, Mode
imperativ
Gefühle ausdrücken
Projekt: Das ist unser Lieblingsort
březen Berufe, Arbeit, Zukunft
skloňování přídavných jmen II
préteritum
Castingshows, Anzeigen, Träume
skloňování přídavných jmen III
vedlejší věty časové, spojka “wenn x als”
Landeskunde: Berühmte Plätze in deutschsprachigen Ländern – Evropa a svět nás zajímá
duben Geld verdienen und ausgeben, Gewinnspiel
spojky, číslovky
skloňování přídavných jmen IV
Wünsche, Träume
slabé skloňování, n-deklinace
Reisen, Ausflug, Freizeit
konjunktiv II (způsobová slovesa)
Sprachen lernen, Verständigung
slovesa s dativem a akusativem
Landeskunde: Wettbewerbe für junge Musiker
květen Projekt: Das große Länder – Quiz
Planet Erde – Wetter, Himmel
nepřímé otázky
rekce sloves
Planet Erde – Umwelt, Tauschprojekte
předložky
“was für ein”, “welcher”
červen Schule, Veranstaltungen, Schulfeste
souhrnné opakování a procvičování probrané látky
Biografien, Vorbilder
Landeskunde: Jugend forscht
Projekt: Erfinder und ihre Erfindungen
 

Základy společenských věd

vyučující Mgr. Jarmila Rybáčková
učebnice Základy společenských věd pro 2. a 3. ročník vyššího gymnázia – DIDAKTIS
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování psychologie a sociologie, státoprávní uspořádání, ústava ,….
Opakování politologie
právo: úvod, právní normy, právní řád
říjen Právo: úvod, právní normy, právní řád
Aplikace práva, orgány právní ochrany, rodinné právo
listopad Občanské právo hmotné, pracovní právo
prosinec Pracovní právo, obchodní právo
leden Trestní právo, občanské soudní řízení
Správní právo, dějiny práva
únor Základy ekonomie, charakteristika trhu (nabídka, poptávka, subjekty trhu)
Peníze (vznik, vývoj, funkce), úloha státu v tržní ekonomice
březen Peníze (vznik, vývoj, funkce), bankovní soustava ČR
duben Ekonomická transformace ČR, postavení české ekonomiky ve světě, mezinárodní organizace, mezinárodní vztahy
květen Základy neformální logiky, evropské právo, exekuce,
teorie argumentace, propaganda
Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
červen Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Žijeme v Evropě. Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Souhrnné opakování
 

Matematika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Stereometrie
Analytická geometrie
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
Komplexní čísla
hodin týdně 4
měsíc Tematický celek
září Objemy a povrchy těles
říjen Analytická geometrie v rovině
listopad Analytická geometrie v rovině
prosinec Kuželosečky
leden Kuželosečky
únor Kuželosečky
březen Kombinatorika (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)
duben Pravděpodobnost
květen Statistika
červen Komplexní čísla
 

Fyzika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Elektrický náboj a elektrické pole
říjen Elektrický proud v kovech
listopad Elektrický proud v kovech
prosinec Elektrický proud v polovodičích
leden Elektrický proud v tekutinách (PT: Globální problémy, jejich příčiny a důsledky)
únor Magnetické pole
březen Magnetické pole
duben Střídavý proud a napětí
květen Střídavý proud a napětí
červen Transformátor, elmag. vlnění  (PT: Životní prostředí regionu a České republiky)
 

Chemie

vyučující Mgr. Michaela Kovaříková
učebnice Chemie 3 díl
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Areny
Aromatický charakter
Fyzikální a chemické vlastnosti
Příprava, výroba a přehled hlavních sloučenin
říjen Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování
Ropa
Uhlí
Zemní plyn
listopad 6. Základy organické chemie
deriváty uhlovodíků-obecná charakteristika a rozdělení
halogenderiváty-chem. a fyz. vlastnosti
halogenderiváty-příprava, hl. sloučeniny
prosinec kyslíkaté- deriváty-hydroxysloučeniny
alkoholy
fenoly
leden karbonylové sloučeniny-aldehydy a ketony
únor karboxylové kyseliny
deriváty karboxylových kyselin-substituční, funkční
březen nitrosloučeniny
aminosloučeniny-aminy
aminosloučeniny-arosloučeniny a diaroniové soli
duben 9. Organická chemie v praxi
chemie makromolekulárních látek – obecná chem.
syntetické polymery-obecné vlastnosti
syntetické polymery vznikající polymerací
syntetické polymery vznikající polyadicí
syntetické polymery vznikající polykondenzací
silikony-způsoby zpracováni synt. polymerů
květen 8. Chemie přírodních látek.Heterocykly
– Sacharidy-jednoduché a složité. Lipidy – jednoduché a složené.
červen Bílkoviny a nukleové kyseliny
 

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Biologie člověka, Genetika- Šmarda
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování zoologie
Úvod do biologie člověka
Opěrná soustava-tkáň pojivová.kostra-hl.kosti
Pohybová soustava-stavba  a fce svalů, pohled hlavních svalů
Tělní tekutiny-rozdělení
říjen Oběhová soustava-srdce,stavba, fyziologie
Oběhová soustava-cévní systém
Mízní soustava
Krev
Imunita
listopad Dýchací soustava-fyziologie
Trávicí soustava
Metabolismus v trávicí soustavě
prosinec Metabolismus
Vylučovací soustava
Kožní soustava
leden Nervová soustava-stavba
Funkce a činnost nervové soustavy
Vyšší nervová činnost
únor Žlázy s vnitřní sekrecí
Hormonální řízení organismu
Smyslové orgány
březen Rozmnožovací soustava
Prenatální vývoj
Postnatální vývoj
Zdraví člověka
duben Genetika-hlavní pojmy,charakteristika předmětu,předmět studia genetiky,historický vývoj,hlavní představitelé
Klasická genetika(Mendelistická)-dědičnost znaků, Mendelovy zákony, vazba genů, populační genetika
květen Molekulární genetika-molekulární podstata genu,genetický kod, mutace, molekulární evoluce
Metody genetiky-mikroorganismy,rostliny
červen Metody genetiky-živočichové
Metody genetiky-člověk, využítí ve výzkumu a medicíně
Genetické inženýrství-princip používaných metod, GMO, praktické využití
 

Zeměpis

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Světový oceán, polární oblasti
Člověk a životní prostředí
říjen Afrika (geografická charakteristika)
Základní problémy sociokulturních prolbémů
listopad Afrika, Austrálie a Oceánie (geografická charakteristika)
prosinec Austrálie,  Oceánie, Severní Amerika (geografická charakteristika)
leden Severní a Střední Amerika (geografická charakteristika)
únor Střední Amerika, Jižní Amerika (geografická charakteristika)
březen Jižní Amerika (geografická charakteristika)
duben Východní a monzunová Asie, jihovýchodní Asie (geografická  charakteristika)
květen Jihovýchodní Asie, Jihozápadní Asie (geografická charakteristika)
červen Jihozápadní Asie, Kavkaz (geografická charakteristika)
 

Dějepis

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Dějepis pro střední školy a gymnázia 2 (Čornej, P.), 3 (Hlavačka, M.)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Absolutismus, baroko, – hospodářské a politické poměry habsburské monarchie
na přelomu 17. a 18. století (opakování)
říjen Politické dějiny Evropy v 17. – 18. století, vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II.
listopad Francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte
prosinec České země v éře Národního obrození (kulturní, politické, společenské poměry)
leden Vzdělanost a věda 18. – 19. století, revoluce 1848 v českých zemích a Evropě
únor Mezinárodní politické a hospodářské poměry v 19. století, sjednocení Itálie, Německa
březen Rakousko-uherské vyrovnání, Rusko v 19. století
duben Hospodářské a politické poměry habsburské monarchie a světa před první světovou válkou
květen Svět v předvečer první světové války, rozpoutání první světové války
červen Věda, kultura, vzdělanost v 19. století
 

Seminář a cvičení z matematiky

 
vyučující Mgr. Michaela Kovaříková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září  
říjen  
listopad  
prosinec  
leden  
únor  
březen  
duben  
květen  
červen  
 

Informatika a výpočetní technika

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice  
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Access – databáze
říjen Access – databáze
listopad Access – databáze
prosinec Access – databáze
leden základy HTML
únor základy HTML
březen základy HTML
duben základy HTML
květen základy HTML
červen Opakování
 

Tělesná výchova

3.VG  – dívky
vyučující Mgr. Jitka Melounková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Házená, košíková,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, hrazda,…..
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA
Aerobik, kondiční gymnastika
duben SPORTOVNÍ HRY –tradiční i méně známé
ÚPOLY
květen LEHKÁ ATLETIKA  – technika
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů. Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Spolupráce a soutěž.Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
 

Tělesná výchova

3.VG – hoši
vyučující Bc. Ondřej Kochma
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal,házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace,komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)