Tematický plán 2. VG

 

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Milena Čejková
učebnice Literatura pro 2.ročník SŠ  (učebnice – Didaktis) + PS 
Literatura pro střední školy pro 2.roč. – Taktik),
Český jazyk pro SŠ  2.roč. – učebnice + PS (Taktik)
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září 2. období národního obrození
Opakování – preromantismus v evropské literatuře
Romantismus ve světové literatuře
Nauka o slovní zásobě ( lexikologie ) – 1. část
Publicistický styl – úvod
říjen Romantismus ve světové literatuře
Nauka o slovní zásobě ( lexikologie ) – 2. část
listopad Díla na přechodu romantismu a realismu
Psaní velkých písmen
Čárka ve větě jednoduché
prosinec 3.období národního obrození
Publicistický styl – kompozice a prostředky publicist.stylu
leden Počínající realismus v české literatuře
I. kontrolní slohová práce (interview, fejeton, glosa )
únor Kritický realismus ve světové literatuře 2.pol.19.st.
Nauka o tvoření slov ( derivologie ) – 1. část
březen Naturalismus
Nauka o tvoření slov – 2. část
Slovotvorný a morfematický rozbor
duben Generace májovců
Tvarosloví ( morfologie ) – 1.část
květen Básníci generace ruchovců a lumírovců
Česká venkovská, historická a městská próza
II. kontrolní slohová práce (reportáž)
červen České realistické drama
Tvarosloví ( morfologie ) – 2. část
Role médií v moderních dějinách
 

Anglický jazyk 

vyučující Mgr. Milena Čejková
učebnice English File Intermediate third edition  

English File Upper-Intermediate third edition

hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Unit 7
G   first conditional, future time clauses + when, until…
      make x let, second conditional
V   education, housing
S   Ideal home, Extraordinary school
Říjen Unit 8
G  reported speech, sentences, questions, gerunds x infinitives
V   shopping, making nouns from verbs, work
S    I want to speak to the manager – making complaints
Listopad Unit 9
G     third conditional
V     making adjectives and adverbs
S     Talking about advantages and disadvantages, A magazine article
Prosinec G    quantifiers
V     electronic devices, phrasal verbs
S    Traditions and holidays
Leden Unit 10
G     Relative clauses, question tags
V     Compound nouns, crime
S     A biography
Únor Unit 1
G    Question formation, auxilieries, the…the, comparatives
V    compoud adjectives, modifiers
S, W    Interviews, CV
C     Thanksgiving
Březen Unit 2
G    present perfect simple x continuous
V    illnesses and injuries
Duben G    using adjectives as nouns, adjective order
V    clothes and fashion
W    An informal email
Květen Unit 3
G   narrative tenses, past perfect continuous, so/such … that
V   air travel
S    Stories, Talking about books
Červen G    the position of adverbs and adverbial phrases
V    adverbs
W   A short story  

Konverzace z anglického jazyka

vyučující Mgr. Milena Čejková
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
Září Revision
 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Říjen London
Listopad Shopping, food, restaurants, consumer’s world
Prosinec Traditions, holidays and feast days, different styles of life
Leden Visit the Czech Republic and my town
Únor Prague
Březen Sports and games
Duben Cultural life, entertainment
Květen Housing
Červen Revision
 

Německý jazyk 

vyučující Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.
učebnice Schritte International Neu – učebnice+pracovní sešit (6. – 7. lekce) 

Direkt Interaktiv 2 – učebnice, pracovní sešit (11. – 16. lekce)

hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Ausbildung und Karriere, Schulfächer, Schulsystem – L. 6  

vzdělání, kariéra, povolání, školský systém gramatika: zájmenná příslovce, opakování préterita a perfekta, préteritum modálních sloves, rekce sloves, opakování slovosledu ve vedlejších větách, VV se spojkou dass Projekt: Ein tabellarischer Lebenslauf

říjen Feste und Geschenke – L. 7  

svátky, oslavy, párty, svatba gramatika: slovosled předmětů (v dat., ak.) ve větě, předložky s dativem (von) fonetická cvičení

listopad Seznámení s novou učebnicí Klett. Unterwegs zum Stadtfest – Verkehrsmittel, Unterkunft, Veranstaltungen – L. 11  

dopravní prostředky, ubytování, události gramatika: časové předložky, perfektum silných a nepravidelných sloves, spojky dass a weil, préteritum způsobových sloves

prosinec Fertigkeitstraining – Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen 

Feste und Bräuche, Weihnachten, Adventzeit svátky a zvyky, advent, Vánoce

leden Unsere Reise durch Deutschland, Berlin, Verkehr, Schulausflug – L. 12

: Německo, Berlín, cestování, doprava, školní výlet gramatika: zeměpisné názvy + předložky, zvratná slovesa, stupňování přídavných jmen, srovnání

únor Mein Stil. Mein Leben. – Lebensstil, Wetter, Kleidung und Accessoires, Mode, Einkaufen – L. 13  

životní styl, počasí, oblékání, móda, nakupování gramatika: sloveso werden, skloňování přídavných jmen (po členu určitém/neurčitém, po přivlastňovacích zájmenech a kein), tázací zájmena was für ein a welcher

březen Fertigkeitstraining – Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen  

Feste und Bräuche II, Ostern svátky a zvyky II, Velikonoce

duben Gesundheit! – Gesundheit, Krankheiten, Menschlicher Körper, beim Arzt – L. 14  

zdraví, nemoci, lidské tělo, u lékaře gramatika: souřadné souvětí – spojky s přímým pořádkem slov (und, aber, oder, sondern, denn), spojky s nepřímým pořádkem slov (dann, sonst, deshalb, darum, deswegen, auβerdem, trotzdem)

květen Schneller, höher, stärker. Sport – Sportarten, Sportsachen, Sportergebnisse, gesunder Lebensstil – L. 15  

sport, zdravý životní styl gramatika: spojky wenn a als, spojka obwohl, stupňování přídavných jmen – 3. stupeň (přívlastek)

červen Kultur? Ja, bitte! – Kultur und Kunst (Literatur, Kunst, Musik, Filme) – L. 16  

Kultura a umění, literatura, hudba, film gramatika: infinitiv s zu a bez zu, vedlejší věty účelové se spojkou damit/konstrukce um … zu, zkracování vedlejších vět s dass Fertigkeitstraining – Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen

  

 

 

 

Základy společenský věd

vyučující Mgr. Martin Schacherl
učebnice Základy společenských věd pro 2. ročník vyššího gymnázia – DIDAKTIS
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září opakování: psychologie
říjen opakování sociologie: úvod, předmět a metody, vývoj sociolog. myšlení, funkce sociologie
vývoj lidského společenství, socializace a osobnost, sociální role
listopad pozice a status, sociální struktura,skupinové konflikty
sociální skupiny a útvary, malá sociální skupina
prosinec instituce a organizace, státní politika a moc, veřejné mínění,
Média a mediální produkce, uživatelé, účinky mediální produkce a vliv médií
leden volný čas, kultura, životní styl a volný čas, rodina,
Sociální komunikace, Spolupráce a soutěž,člověk ve sféře práce, volba povolání a nezaměstnanost
únor patologické jevy ve společnosti, globální problémy, člověk a životní prostředí
základní problémy sociokulturních problémů
březen úvod, podstata státu, formy států, demokratický právní stát
duben politika a politologie
květen ústava a listina základních lidských práv a svobod
Sociální komunikace, Spolupráce a soutěž
červen Opakování, historické teorie o společnosti a státu
Člověk a životní prostředí
Základní problémy sociokulturních problémů
 

Matematika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
  učebnice Funkce, Goniometrie, Stereometrie
hodin týdně 4
měsíc  Tematický celek
září Opakování planimetrie, lineární funkce
říjen Kvadratické funkce
listopad Lineární lomené funkce, mocninné funkce
prosinec Exponenciální funkce a rovnice
leden Logaritmické funkce a rovnice,
únor Goniometrické funkce
březen Goniometrické vzorce a rovnice
duben Trigonometrie (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)
květen Volné rovnoběžné promítání
červen Základní poznatky ze stereometrie
 

Fyzika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika
Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Základy molekulové fyziky a termodynamiky
říjen Vnitřní energie, teplo
listopad Vnitřní energie, teplo
prosinec Molekulová fyzika plynů
leden Molekulová fyzika plynů
únor Molekulová fyzika pevných látek
březen Molekulová fyzika kapalin
duben Změny skupenství
květen Mechanické kmitání a vlnění
červen Mechanické kmitání a vlnění
 

Chemie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Chemie 2 díl.
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září . Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí
Elektrochemie – redoxní potenciály, redoxní rovnice
Elektrolýza
Galvanické články a akumulátory
říjen Kovy a kovová vazba
Výskyt a zpracování kovů
listopad Přechodné prvky – obecně, III B skupina
IV A, V B skupina prvků
VI A, VII B skupina prvků
Triády přechodných kovů
prosinec Kovy VII B skupiny
Kovy IX B skupiny
Kovy X B skupiny
Kovy XI B skupiny
leden  Kovy XII B skupiny
Lanthanoidy, aktinoidy
6. Základy organické chemie
Úvod do studia organické chemie – složení organ. Sloučenin, názvosloví, izomerie
Klasifikace organických reakcí, indukční a mezomerní efekt
únor Úvod do problematiky uhlovodíků
Uhlovodíky s jednoduchými vazbami
Fyzikální a chemické vlastnosti
Příprava, výroba, přehled nejdůležitějších sloučenin
březen Uhlovodíky s dvojnými vazbami
Obecné vlastnosti dvojné vazby
duben Fyzikální a chemické vlastnosti
Příprava, výroba a přehled hlavních slouč.
květen Uhlovodíky s trojnými vazbami
Obecné vlastnosti trojné vazby
červen Fyzikální a chemické vlastnosti
Příprava, výroba a přehled hlavních slouč.Opakování
 

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Zoologie
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Zoologie a zoologické obory
Systém a evoluce živočichů-obecně,přehled taxonů
Podříše prvoci,kmen praprvoci-bičíkoci
říjen Výtrusovci,nálevníci
Podříše mnohobuněční-rozmnožování a vývin
Tkáně orgány a orgánové soustavy
listopad Diblastica-houby, žahavci-stavba těla, systém
Triblastica-pláštěnci-stavba těla, systém
Hlísti, měkkýši-stavba těla, systém
prosinec Kroužkovci-stavba těla,systém
Členovci-obecné znaky kmene
Klepítkatci-stavba těla.systém
Žebernatí-stavba těla.systém
leden Vzdušnicovci-stonožky,mnohonožky,chvostoskoci
Hmyz-obecné znaky,stavba těla
Hemimetabolia-systém
Holometabolia-systém
únor Bezobratlí souhrn
Strunatci-charakteristika,tělesný plán
Podkmen pláštěnci-stavba těla,systém
březen Podkmen obratlovci-charakteristika,třídění
Třída kruhoůstí-stavba těla,systém
Paryby-stavba těla,systém
Ryby stavba těla
duben Ryby-systém
Obojživelníci –stavba těla,systém
Plazi-stavba těla
květen Plazi-systém
Ptáci-stavbatěla,systém
Savci-stavba těla
červen Savci-systém
Souhrn obratlovců
Ekologie živočichů
 

Zeměpis

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Geografie 2 – socioekonomická část (Mirvald, S.,1998, SPN), Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září obyvatelstvo světa: vývoj počtu obyvatel Země, rozmístění obyvatelstva a jeho pohyb, urbanizace
PT: Globalizační a rozvojové procesy
říjen Obyvatelstvo světa: rasy, náboženství
PT: Základní problémy sociokulturních problémů
listopad Urbanizace, města a venkov, vyspělost a chudoba
prosinec Světové hospodářství: struktura světové hospodářství
leden Světové hospodářství: zemědělství, rybolov
únor Využití oceánů, lesní hospodářství
březen Lesní hospodářství, struktura průmyslu, těžba, energetika, doprava
duben Doprava, politická mapa světa: poloha a rozloha států, státní hranice
květen Konfliktní oblasti světa
červen Globální problémy lidstva
PT: Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
PT: Člověk a životní prostředí
 

Dějepis

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Dějepis 2 (Čornej, SPN 2001)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší
říjen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší
listopad Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně přemyslovského státu
prosinec Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny států za vrcholného středověku
leden Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší
únor Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy a světa v pozdním středověku
Základní problémy sociokulturních problémů
březen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny českého státu v pozdním středověku
duben Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
květen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
červen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
 

Informatika a výpočetní technika

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice  
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Tvorba prezentace
říjen Prezentační technologie – PowerPoint
listopad Prezentační technologie – PowerPoint
prosinec Prezentační technologie – PowerPoint
leden Prezentační technologie – SmartBoard
únor Prezentační technologie – SmartBoard
březen Prezentační technologie – Tvorba videopořadu
Účinky mediální produkce a vliv médií integrovat
duben Prezentační technologie – Tvorba videopořadu
květen Prezentační technologie – Tvorba videopořadu
červen Opakování
 

Estetická výchova – výtvarná a hudební

vyučující Mgr. Petra Dudáková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září BAROKO
– Vyspělý novověk, atmosféra doby
– Architektura, dvě podoby baroka
– Hlavní znaky a představitelé barokního sochařství a malířství
– Selské baroko, tvář českého venkova
(výtvarné zpracování šerosvitu v obraze; barokní sochy v našem okolí)
říjen UMĚNÍ 18. STOLETÍ
– Rokoko, základní znaky a uplatnění slohu
– Charakteristika klasicismu a osvícenství
– Památky monumentální architektury u nás i ve světě
– Znaky a hlavní představitelé malby klasicismu
(Výtvarné vyjádření symetrie)
listopad ROMANTISMUS
– Romantický umělecký princip
– Srovnání s klasicismem
– HISTORISMUS, znaky romantické architektury, památky u nás i ve světě
– Náměty a směřování evropského romantického malířství a sochařství
– Generace Národního divadla
(umění jako cesta k sebevyjádření)
prosinec REALISMUS A IMPRESIONISMUS
– Realistický umělecký princip, hlavní představitelé
– Kořeny impresionismu
– Znaky impresionistické malby a sochařství, vybraní autoři (např. francouzští a čaští)
– Pointilismus
(barevná skvrna jako prostředek malby)
leden POSTIMPRESIONISTÉ
– Odklon od tradice
– Život a dílo P. Cézanna, V. van Gogha a P. Gauguina; jejich zakladatelský přínos
(malba zátiší inspirovaná P. Cézannem)
únor SYMBOLISMUS A SECESE
– Hlavní představitelé a umělecké skupiny světového i českého symbolismu; symbol
– Smysl a hlavní rysy secese
– Osobnosti evropské secesní malby a architektury
(využití ornamentu ve výtvarné tvorbě; návrhy plakátů, tapet aj. vycházející ze stylizace organických přírodních tvarů – kresba, malba, grafika)
březen AVANTGARDNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY POČ.20.STOLETÍ
– Osobnosti a znaky fauvismu, expresionismu, futurismu a kubismu
– Exprese jako tendence v umění
– Umělecká skupina Osma
(inspirace uměleckou tvorbou přírodních národů; konstrukce obrazového prostoru pomocí čistých barev bez modelace H. Matisse; destrukce skutečnosti podle P. Picassa a G Braqua, asambláž)
duben ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ
– P. Mondrian – Je možné vypočítat obraz?
– Orfismus F. Kupky
– Radikální abstrakce amerických umělců 2. pol. 20. st. (přesun těžiště výtvarného umění z Francie do USA)
DADA A SURREALISMUS – Základní principy a hlavní představitelé
BAUHAUS – funkcionalistická architektura a její vliv ve 2. pol. 20. st.
(záznam hudebních dojmů skladbou abstraktních lineárních prvků a barevných ploch;
ready mades M. Duchampa, prvek hry, náhody a absurdity ve výtvarném umění;
surrealistická koláž)
květen HLAVNÍ VÝTVARNÉ UMĚLECKÉ PROUDY A SMĚRY 2.POL.20.STOLETÍ
(představují sami žáci parafrázemi)
AKČNÍ A INFORMEL V USA A V EVROPĚ
– výtvarná akce, japonská kaligrafie
– strukturální a aktivní grafika V. Boudníka, informel M. Medka
NOVÁ FIGURACE – návrat k člověku v malířství i sochařství
POP-ART a velkoměstské prostředí, reklama, komiks
FOTOREALISMUS, fotografická optika
OP-ART a KINETICKÉ UMĚNÍ, mobily podle Alexandera Caldera
NEOKONSTRUKTIVISMUS – matematický princip řádu, výtvarná hra s permutacemi
červen HAPPENING, PERFORMANCE
LAND ART – přímé výtvarné zásahy do přírody
KONCEPTUÁLNÍ UMĚNÍ – kde končí hranice umění?
   

Tělesná výchova – dívky

 
vyučující Mgr. Ondřej Kochma
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – hody a vrhy, ….
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená,…..
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená
leden OCHRANA  OBYVATELSTVA
SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina,….
ÚPOLY
březen Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
LVK 1.VG
GYMNASTIKA
duben SPORTOVNÍ HRY
LEHKÁ ATLETIKA
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
Turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace,komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
   

Tělesná výchova – hoši

 
vyučující Mgr. Ondřej Kochma
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal,házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace,komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU, atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)