Tematický plán III. NG

 

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.
učebnice Hravá literatura – pracovní sešit Taktik

Český jazyk pro 8. ročník FRAUS

hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Obohacování slovní zásoby
Nauka o tvoření slov
Slova přejatá
Projekt Zlepšuji se v pravopise
SLOH
Tvořivé slohové aktivity
Jazykové styly, slohové postupy a útvary
LITERATURA
Život je pes – příběhy psané životem
říjen JAZYK
Pravopis přejatých slov
Odchylky skloňování podstatných jmen cizího původu, skloňování cizích vlastních jmen
Výslovnost přejatých slov
Projekt Zlepšuji se v pravopise
SLOH
Odborný styl
Výpisky, výtah
LITERATURA
Detektivka a krimi
listopad JAZYK
Slovesa, vidové dvojice
Mluvnické kategorie jmen
Projekt Zlepšuji se v pravopise
SLOH
Výtah – dokončení, charakteristika – úvod
LITERATURA
Téma II. světové války
prosinec JAZYK
Skladba
Věta jednoduchá a souvětí
Druhy vedlejších vět
Projekt Zlepšuji se v pravopise
SLOH
Charakteristika – dokončení
LITERATURA
Vývoj literatury – nejstarší literární památky, lidová slovesnost
leden JAZYK
Souvětí souřadné a podřadné
SLOH
Výklad
LITERATURA
Starověká literatura
únor JAZYK
Souvětí souřadné, větní vzorce
SLOH
Líčení
LITERATURA
Drama a divadlo
březen JAZYK
Souvětí souřadné, několikanásobné větné členy
SLOH
Výklad
LITERATURA
Středověká literatura
duben JAZYK
Čárka v souvětí, spojovací výrazy
Jazykové rozbory
SLOH
Umělecký styl
Líčení
Úvaha
LITERATURA
Renesanční literatura
květen JAZYK
Slovanské jazyky, útvary českého jazyka
SLOH
Úvaha
LITERATURA
Barokní literatura
červen JAZYK
Složitější souvětí
SLOH
Tvořivé  slohové aktivity
Souhrnné poučení o slohu
LITERATURA
Vlastní četba dle seznamu doporučené četby
   

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Jitka Melounková -1 Mgr. Petra Kochrdová – 2
učebnice English File Pre-Intermediate
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Unit 1
G Questions, present simple
S  Where are you from?
V  Appearance, personality
Říjen G Present continuous
S Charlotte’s choice
V Clothes, prepositions of place
C Hotel problems
Listopad Unit 2
G Past simple, regularand irregular verbs
V holidays
S Right place, wrong person
Prosinec G Past continuous
S The story behind the photo
V Prepositions of time, verb phrases
C Revise and check U1+2
Leden Unit 3
G Be going to, present continuous – future arrangements, relative clause
S Plans and dreams
V Airports
C Restaurant problems
Únor Unit 4
G Present perfect
S Parents and teenagers
V Housework
Březen G Present perfect or past simple
S Lost weekend
V fashion and shopping
C Revise and check U3+4
Duben Unit 5
G Comparatives, superlatives, adverbs, quantifiers
S Superlative cities
V Towns, cities
C The wrong shoes
Květen Unit 6
G Will/won’t, predictions, offers, decisions, promises
S Are you a pessimist?
V Phrasal verbs, opposite verbs
Červen G Review of verb forms: present, past and future
S I’ll never forget you
V Adjectives + prepositions
C Revise and check U5+6
Final revision 1-6
 

Německý jazyk 

vyučující Mgr. Andrea Randáková  – 1
učebnice Beste Freunde A 1.1 – učebnice, pracovní sešit (7.- 9. lekce)

Beste Freunde A 1.2 – učebnice, pracovní sešit (10. – 15. lekce)

hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Wiederholung
L7-Mein Bruder ist einfach super!
Familie
Beruf
Länder
Grammatik: Possessivpronomen
Genitiv bei Eigennamen
Präposition aus bei Ländern
Negativpronomen kein
Wortbildung mit Endung – in
říjen L8-Trinken wir einen Karibik-Cocktail?
Lebensmittel
Getränke
Einkäufe
Grammatik: Zahlwörter bis 100
Konjugation mögen
Pluralform bei Substantiven
Possessivpronomen
listopad L9 – Was isst du gern?
Essen und Trinken
Gerichte
Tagesprogramm
Zeitangaben
Grammatik: Konjugation essen, schlafen
Verben mit trennbaren Präfixen
Präpositionen von…bis
prosinec L10 – Nico sammelt Schiffe
Hobbys
Was kann man sammeln?
In der Stadt
Grammatik: Verben sammeln, basteln
Verben lesen, fernsehen, laufen, fahren, treffen, tanzen
Imperativ
Präposition in + A
Weihnachten
leden L11 – Mein Fuβ tut weh
Körper
Gesundheit
Es tut mir weh
Grammatik: Personalpronomen im Dativ
Präteritum sein, haben
Konjunktion deshalb
únor L12 – Trefftpunkt: Spiegelstraβe 12
Treffen
Adresse und Telefonnummer
Verkehrsmittel
Wegbeschreibung
Grammatik: Präpositionen mit, zu + D
Personalpronomen im A
březen L13 – Katti kommt nächsten
Freitag
Reisen
Zeitangaben
Beruf
Grammatik: Adjektiv nächst-
Präpositionen nach, in + Stadt/ Land
Ostern
duben L14 – Das T-Shirt gefällt mir !
Freizeitbeschäftigung
Bekleidung
Geschenke
Grammatik: gefallen + D es gibt
Indefinitpronomen man
Präpositionen mit D und A
květen L15 – Das Konzert hat Spaß gemacht!
Erlebnisse
Freizeit
Personenbeschreibung
Grammatik: Perfektum (schwache Verben)
Modalverben
červen Das ist unsere Stadt – Projekt
Herzlich Willkommen
Wiederholung                                                                           
 

Německý jazyk 

vyučující Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D. – 2
učebnice Beste Freunde A 1.1 – učebnice, pracovní sešit (8.- 9. lekce)

Beste Freunde A 1.2 – učebnice, pracovní sešit (10. – 15. lekce)

hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Meine Familie, Berufe (Mein Bruder ist einfach super!)   
rodina, povolání, popis osoby slovní zásoba: rodina, názvy povolání,  názvy zemí  gramatika: přivlastňovací zájmena mein, dein, gen. vlastních jmen, předložka aus + země, záporný člen kein v nom. a ak., tvoření slov – koncovka -in 
Projekt: Meine Familie 
projekt Moje rodina, prezentace                                                                        Grammatikwiederholen
říjen Essen und Trinken, Geschäfte I  (Trinken wir einen Karibik-Cocktail?)             
nakupování, jídlo, pití, číslovky do 100, dotaz na cenu, vyjádření (ne)libosti, vykání, omluva
slovní zásoba: nápoje, potraviny, číslovky, ceny
gramatika: časování modál. slov. mögen, vykání Sie, množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací zájmena mein, dein(mn.č.)
listopad Essen und Trinken, Geschäfte II (Was isst du gern?)
jídlo, průběh dne, denní program
slovní zásoba: potraviny, nápoje, jídla/chody během dne, popis dne, vyjádření časových údajů
gramatika: časování nepravidelných sloves essen, schlafen, osobní zájmena v nom., slovesa s odlučitelnou předponou aufstehen, aufräumen, einkaufen, přivlastňovací zájmena sein, ihr, časové předložky von … bis
Landeskunde – Kochst du gern? vaření, oblíbená jídla, zdravý životní styl, typická jídla v Čechách x Německu, práce s texty
Projekt: Rezept, Foto-Kochbuch
projekt – recept na jednoduché, popř. oblíbené jídlo, foto-kuchařka
prosinec Hobbys, Freizeit (Nico sammelt Schiffe)   
koníčky, volnočasové aktivity 
slovní zásoba: koníčky, předměty, které se dají sbírat, místa ve městě       
gramatika: časování sloves sammeln, basteln, lesen, fernsehen, laufen, fahren, treffen, tanzen, imperativ, předložka in + ak. Weihnachten
leden Gesundheit, Körperteile (Mein Fuß tut weh!)   
zdraví, lidské tělo, zdravý životní styl, pojmenování místa bolesti, vyprávění o minulosti, uvedení důvodu                                                              zásoba: části těla, bolesti gramatika: osobní zájmena v dat. mir, dir, préteritum sloves haben, sein, spojka deshalb
Projekt: Meine Lebensweise (Gesundheit, Essen, Sport, Hobbys, …)
projekt na téma Můj životní styl – žiji zdravě/nezdravě, prolínání probraných témat (zdraví, lidské tělo, jídlo, sport, průběh dne, volnočasové aktivity) – prez.
únor Treffen, Stadt, Verkehrsmittel
schůzky, adresa a telefonní číslo, město a místa ve městě, popis cesty, dopravní prostředky, seznamovací rozhovor, telefonní rozhovor
slovní zásoba: části města, dopravní prostředky, číslovky 
gramatika: předložky s dat., osobní zájmena v ak. mich, dich, ihn/es/sie Landeskunde – Was sammelst du? Co sbíráš? – práce s texty     
Projekt: Meine Freizeit     
projekt na téma Můj volný čas, moje koníčky – reportáž se spolužáky, plakát Grammatikwiederholen
březen Reisen (Kati kommt nächsten Freitag.)                                           
cestování, čas, povolání, vyjádření časových údajů                                          zásoba: časové údaje, dopravní prostředky, povolání                          gramatika: předložka zu + dat. (osoby), přídavné jméno nächst-, předložky nach, in + město/země, přivlastňovací zájmeno Ihr/Ihre
duben Kleidung, Geschenke, Freizeitaktivitäten (Das T-Shirt gefällt mir!)                 
oblečení, dárky, program pro volný čas, vyjádření (ne)libosti 
slovní zásoba: části oblečení, akce, místa                                                         
gramatika: gefallen + ak., předložka für + ak., es gibt + ak., neosobní zájmeno man, předložky in, an, auf + dat.
květen Erlebnisse, Freizeitaktivitäten (Das Konzert hat Spaß gemacht!)
zážitky, volnočasové aktivity, vyjádření minulosti, popis osoby i zážitku    slovní zásoba: činnosti pro volný čas
gramatika: perfektum s pomocným slovesem haben, příčestí minulé s koncovkou -(e)t, slovesa pravidelná, s předponou be-, ver-, er-, s příponou -ieren,s odlučitelnou předponou, modální sloveso können
červen Landeskunde – Das ist BERLIN!       
Berlín a jeho památky.                 
Projekt: Das ist unsere Stadt. Herzlich willkommen!     
projekt: To je naše město. Srdečně vítejte!, zajímavá místa v našem městě, plánování prohlídky města pro přátele.   
Grammatikwiederholen.
 

Občanská výchova

vyučující Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.
učebnice Hravá občanská výchova – Taktik pracovní sešit

Občanská výchova, rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 8 (nakl. FRAUS)

hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Osobnost (Kde právě jsem, Kam jdu, Jak se znám)
Hodnoty
Rozvoj schopností a poznávání
Kulturní diference
Lidské vztahy
říjen Osobnost (Co jsem, Co chci, Co mohu)
Hodnoty, postoje a praktická etika
listopad Psychické projevy a stavy
Poznávání a vnímání
Jak myslím a tvořím no
Sebepoznávání a sebepojetí
prosinec Jak si pamatuji a soustředím se, Jak se učím, Jak prožívám své city
leden Člověk v sociálních vztazích
Fungování médií
Rozvoj schopností poznáváníPoznávání lidí
únor Hospodaření
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
Formy participace občana v politickém životě
březen Právo
Principy demokracie
Objevujeme Evropu a svět
duben Rodina
Lidské vztahy
Mezilidské vztahy
květen Člověk ve zdraví a nemoci
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
červen Zdravá výživa
 

Matematika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice MATEMATIKA 1,2,3 pro 8. ročník ZŠ (Odvárko, Kadleček)
hodin týdně 4
měsíc   Tematický celek
září   Opakování geometrie
říjen   Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta
listopad   Mocniny
prosinec   Výrazy
leden   Vzorce pro úpravy výrazů
únor   Lineární rovnice
březen   Slovní úlohy (PT: řešení problémů a rozhodovací dovednosti)
duben   Základy statistiky
květen   Obvod a obsah kruhu, Thaletova věta, konstrukční úlohy
červen   Povrch a objem válce
   

Fyzika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Fyzika pro 8. ročník ZŠ
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Opakování
říjen Práce a výkon, energie, účinnost
listopad Jednoduché stroje
prosinec Elektrické vlastnosti látek
leden Elektrický proud a napětí
únor Elektrický odpor, Ohmův zákon
březen Elektrická energie
duben Magnetické pole, elektromagnetická indukce
květen Střídavý proud a napětí ( PT: Vztah člověka k prostředí)
červen Polovodiče
 

Chemie

vyučující Mgr. Michaela Kovaříková
učebnice Chemie pro základní školy a víceletá gymnázia 8, 9
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Halogenidy, oxidy, sulfidy – názvosloví  Opakování z 2 NG
říjen Hydroxidy a kyseliny – názvosloví, zástupci
listopad Soli kyselin – názvosloví, zástupci
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
prosinec Uhlík – výskyt, struktura, vl. a využití
Uhlí – vznik, druhy, význam a využití
leden Uhlovodíky – alkany, alkeny, alkiny – charakteristika, hl. druhy, vlastnosti, využití a význam
únor Arény – charakteristika, hl. druhy, vlastnosti, využití a význam
Ropa – hl. zdroj uhlovodíků, zpracování a využití
březen Deriváty uhlovodíků
-obecná charakteristika, rozdělení
halogenderiváty – obecná charakteristika, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
duben Dusíkaté deriváty – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
Kyslíkaté deriváty – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
květen alkoholy, fenoly
aldehydy – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
ketony – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
karboxylové kyseliny a soli -obecná charakteristika
přehled vl. a použití hl karboxylových kyselin a solí
červen chemie přírodních látek-úvod, základní pojmy, rozdělení
sloučeniny-obecná charakteristika, význam, chemické  a fyzikální vlastnosti, rozdělení
   

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Přírodopis 3
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování
Etologie-charakteristika
Vrozené chování
Získané chování
říjen Využití etologie v praxi
Původ a vývoj člověka
Lidské rasy
listopad Biologie člověka-úvod, zařazení do systému, fylogeneze
Organizace lidského organismu-buňky, tkáně, orgánz, soustavy
Soustava opěrná-tkáň pojivová-typy
prosinec Kostra-přehled hl. kostí
Soustava pohybová-tkáň svalová-typy, hlavní kosterní svaly
Soustava trávicí-stavba a fce jednotlivých částí
Metabolismus živin v trávicí soustavě
leden Soustava dýchací-stavba a fce jednotlivých částí
Soustava cévní-stavba srdce, hl. cévy oběhu
Krev-složení, význam, imunita
Soustava vylučovací-stavba a fce jednotlivých částí
únor Soustava kožní-stavba kůže,fce, kožní deriváty
Řídící soustavy-nervová, hormonální-principy, vzájemné vztahy, rozdílnosti ve fci
Nervová soustava-podstata nervové činnosti, stavba
Centrální nervová soustava-mozek-stavba, fce, mícha
březen Periferní nervová soustava-nervy zrakové vegetativní
(synapoticus, ponosympoticus)-fce
Soustava žláz s vnitřní sekrecí–hormony, přehled hlavních a jejich vliv
Smyslové orgány a jejich vztah k řídícím soustavám-zrak-stavba orgánu, fce
Sluch, čich, chuť-stavba orgán, fce
duben Soustava pohlavní-stavba a fce
Ontoginetický vývoj člověka
Vývoj před narozením-hl.stadium
Vývoj po narození-jednotlivá období, charakteristrika
květen Sexualita a partnerské vztahy-antikoncepce,plánování rodičovství
Člověk a zdraví-složky zdravého životního stylu
Návykové látky
Vliv životního prostředí
červen Základy genetiky-hl.pojmy
Genetika člověka
Opakování
 

Zeměpis

vyučující Mgr. Květa Chocholová
učebnice Zeměpis 7 (FRAUS) Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září opakování
Afrika
říjen Afrika
Kulturní diference
listopad Amerika
prosinec Amerika
leden Amerika, Antarktida
únor Austrálie a Oceánie
březen Asie
duben Asie
květen Asie
červen opakování
   

Dějepis

vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice Dějiny novověku (Novák, J., 1996), Dějiny nové doby (Novák, J., 1996)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy a světa v období osvícenského
absolutismu
říjen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy a světa v období osvícenského
absolutismu
Objevujeme Evropu a svět
listopad Dějiny Velké francouzské revoluce, Evropa pod nadvládou císaře Napoleona
prosinec Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v období průmyslové revoluce
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
leden politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v období průmyslové revoluce
únor Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v revolučních letech 1830 – 1860
Formy participace občanů v politickém životě
Princip demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
březen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v revolučních letech 1830 – 1860
duben Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v rané fázi moderní společnosti
Občan, občanská společnost a stát
květen Evropa a svět před první světovou válkou
Fungování a vliv médií ve společnosti
červen Evropa a svět před první světovou válkou
   

Informační a výpočetní technologie

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice  
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Textový editor
říjen Textový editor
listopad Textový editor
prosinec Textový editor
leden Internet – zdroj informací
únor Tabulkový kalkulátor
březen Tabulkový kalkulátor
duben Tabulkový kalkulátor
květen Tabulkový kalkulátor
červen Opakování
 

Estetická výchova – výtvarná a hudební

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ, Hudební výchova pro gymnázia
Zpěvníky: Já písnička II (naklad. Music Cheb), Písnička II (naklad. Cesty)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Komiks; tematické práce vztahující se k letnímu a podzimnímu období
Pěvecké zásady ve sboru
České i cizí písně (NJ – Óda na radost, Aj – Beatles)
říjen Práce s uměleckým dílem, experimenty s reprodukcemi uměleckých děl 20. stol.                   Poslechy zachycující vývoj evropské hudby: řecká a židovská hudba, gregoriánský chorál
listopad Návrhová kresba, tvorba vlastního designu; Poslech: Nejstarší české duchovní písně, gotika, rytířský zpěv, husitský chorál
prosinec Užitá grafika (vánoční a novoroční přání, písmo atd.)
Vánoční koledy české i cizí; poslech: rozvoj polyfonie
leden Výtvarné zpracování předmětného světa (koláž, frotáž, asambláž)
Upevňování písní;
P: renesanční hudba, baroko (J. S. Bach, A. Vivaldi)
únor Perspektiva, kresebné studie; kresebné etudy, etuda s linií jako výtvar. prostředkem
Hudební nástroje; Poslech: klasicismus (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beetoven)
březen Člověk – poznávání lidí. Svět, jeho myšlení a prožívání v výtvarném projevu, tvarová stylizace           P: romantismus 1. pol. 19. stol., novoromantismus 2. pol. 19. stol.,             PT: Poznávání lidí
duben Písmo, užitá grafika, reklama, propagační prostředky
Symfonický orchestr (dirigent, partitura, dirigování atd.), kompozice, skladatel a interpret
květen Zvíře – pohyb, výraz a proporce
P: romantismus 1. pol. 19. stol., novoromantismus 2. pol. 19. stol.,
Klasická hudba X filmový soundtrack – srovnání
červen Krajina jako inspirace ve výtvarném i hudebním prožívání
Malba a kresba v plenéru
Opakování písní
 

Tělesná výchova – III.NG – hoši

vyučující Mgr. Eduard Kubelka
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, kopaná,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – kondiční gymnastika a posilování,….
ÚPOLY
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
LEHKÁ ATLETIKA
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových dovedností, pohybové hry psychomotorické, dobrodružné (new games) aj.Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.Kondiční formy cvičení pro daný věk žáků. První pomoc.
při většině činností zařazeno Mezilidské vztahy, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.Zdravotní zdatnost a její rozvoj.Kondiční programy.Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí.Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. Olympijská charta. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěžíZásady jednání a chování při různých činnostech.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
 

Tělesná výchova – III.NG – dívky

vyučující Mgr. Eduard Kubelka
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, kruhy, hrazda,….
Aerobik, kalanetika,…
březen GYMNASTIKA – rytmická,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
ÚPOLY
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika skoků,….
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových dovedností, pohybové hry psychomotorické, dobrodružné (new games) aj.Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.První pomoc.
Plavání (podle podmínek  a zájmu žáků – zdokonalovací plavecká výuka, pokud neproběhla základní plavecká výuka, předchází adaptace na vodní prostředí a základní plavecké dovednosti) – další plavecké dovednosti, další plavecký způsob (plavecká technika), dovednosti záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti.
při většině činností zařazeno Mezilidské vztahy, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.Zdravotní zdatnost a její rozvoj.Kondiční programy.Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí.Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)