Tematický plán IV. NG

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Petra Dudáková
učebnice Český jazyk pro ZŠ a víceletá gymnázia 9, Fraus
hodinová dotace 5
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Slovní zásoba a význam slova – opakování
SLOH
Úvod do učiva slohu, výklad
LITERATURA
Klasicistní literatura
Preromantická literatura
říjen JAZYK
Rozvoj slovní zásobyVýznamové vztahy mezi slovy
Rozvrstvení slovní zásoby
SLOH
Popis prac.postupu
LITERATURA
Romantismus ve světové a české literatuře
listopad JAZYK
Nauka o tvoření slov
Tvarosloví
SLOH
Popis uměleckého díla
LITERATURA
Realismus ve světové literatuře
prosinec JAZYK
Přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa – mluvnické významy; přechodníky
SLOH
Charakteristika – opak.
LITERATURA
Realismus v české literatuře
leden JAZYK
Slovesné třídy, příslovce, předložky a spojky
Skladba – stavba věty a souvětí
SLOH
Vypravování – opak.
LITERATURA
Vývoj světové literatury na konci 19. Století
únor JAZYK
Textová syntax, valenční skladba
Kompletní jazykové rozbory
SLOH
Úvaha
LITERATURA
Obraz 1. světové války v literatuře
březen JAZYK
Komplexní diktáty
Komplexní jazykové rozbory
SLOH
Proslov, diskuse
LITERATURA
Meziválečná česká próza
Vnímání autora mediálních sdělení
duben JAZYK
Složitější souvětí
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá
Čárka ve větě jednoduché
SLOH
Fejeton
LITERATURA
Literatura 20. století – vybraní autoři (viz Čítanka gymnázia)
květen JAZYK
Pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební
Vlastní jména
Zvuková stránka jazyka
SLOH
Reportáž, životopis dopis
LITERATURA
Literatura 21. století – vybraní autoři (viz Čítanka gymnázia)
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
červen JAZYK
Opakování, obecné výklady o jazyce
SLOH
Slohové útvary dle výběru žáků
LITERATURA
Vybraná díla dle zájmu žáků
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Petra Kochrdová – AJZ, AJP
učebnice Project 5 Fourth edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Introduction
G  present simple x continuous, stative verbs
S   Talking about likes and dislikes
V   sport – places, equipment
Unit 1
G  Talking about the past – past simple, continuous, present simple
Říjen G   Defining relative clauses
V  describing people, problems
S  Talking about a problem
C  Pop music, the Silk Road, Halloween
Listopad Unit 2
G   talking about the future, first conditional, time expressions
V   jobs, time
S   What will you do if….?
C   Education in the USA, body clock, Thanksgiving
Prosinec Unit 3
G would, second conditional
V  body art, verbs and nouns, warning signs
S  What would you do if…?
C  Activity centres
Leden G   reflexive pronouns
V   warning signs
S   giving warnings and advice
C   Geography – plate tectonics
Revision Units 1 – 3
Únor Unit 4
G     question forms, gerunds
V     the media, personality
S     Find someone who…
Březen G   separating phrasal verbs
V    money, buying a ticket
S    Talking about weekend jobs
C    Teenagers and money, social studies – TV,  Easter
Duben Unit 5
G  passive voice, modal verbs with the passive voice, prepositions
V  travel, money
S  At the railway station, buying a ticket
C  The English language, Economics – money
Květen Unit 6
G   reported speech, say/tell
V    protest
S   Asking questions politely
C  Romeo and Juliet, Oxford and Cambridge
Červen G  indirect questions
V   places and things in a town
S  How can I get to ….?
C  Politics – government
Final revision Units 1 – 6

Německý jazyk

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Friderike Jin, Lutz Rohrmann:
Prima A1/díl 2 – učebnice + pracovní sešit
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Opakování lekcí 1  –  7
 září MEIN ZUHAUSE
Způsobová slovesa + větný rámec – procvičování
Předložky se 3. nebo se 4. pádem
Příslovce místa – vorn, hinten…- opakování
Rozkazovací způsob slabých a silných sloves
Evropa a svět nás zajímá
říjen DAS SCHMECKT GUT
Nulový člen v němčině – přehled
Odpověď na zápornou otázku
Neurčitý podmět man
Vazba es gibt
listopad MEINE FREIZEIT
Předložky v časových údajích
Způsobová slovesa – opakování
Zápor v němčině
prosinec KLEINE PAUSE
Opakování probraného učiva
Weihnachtení
Kulturní diference
leden DAS SIEHT GUT AUS – Körper
Tvary množného čísla – přehled
Körperteile
únor KLEIDUNG, MODE
Geschäfte – Einkäufe
Osobní zájmena ve 3. a 4. pádě – procvičování
březen PARTYS – Einladung, Glückwünsche
Časové údaje – opakování
Préteritum pomocných sloves
Souvětí souřadné – slovosled
Kulturní diference
duben MEINE STADT – Stadtplan
Perfektum pravidelných sloves, větný rámec
Předložky se 3. pádem
květen FERIEN, REISEN
Perfektum nepravidelných sloves
Postkarte aus den Ferien
červen GROSSE PAUSE – opakování probraného učiva

Občanská výchova

vyučující Ing. Henrieta Hynek
učebnice Občanská výchova, rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 9 (nakl. FRAUS)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Organizace výuky, seznámení s učivem
Opakování
Občan v právních a ekonomických vztazích
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občana v politickém životě
říjen Stát a právo
Ústava
Složky státní moci
Formování čs. Státnosti
Demokracie
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občana v politickém životě
listopad Právní ochrana
Občanské soudní řízení
Trestní právo
prosinec Pracovní právo
Pracovní podmínky a bezpečnost práce
Mzda
leden Rodinné právo
Osobní bezpečí
únor Rodinná  výchova
Rodina
Péče o duševní zdraví, zdravá výživa
Prevence zneužívání návykových látek
březen Ekonomie
Stát a národní hospodářství
Státní rozpočet a hospodaření  v rodině
Finanční gramotnost
duben Globální problémy
Mezinárodní společenství
květen Sexuální výchova a výchova k plánovanému rodičovství
červen Náboženské sekty
Souhrnné opakování
Fungování a vliv médií ve společnosti

Matematika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
  učebnice Učebnice MATEMATIKA pro 9.ročník ZŠ – 1., 2.díl – Josef Trejbal
hodin týdně 4
měsíc Tematický celek
září Opakování, lomené výrazy
říjen Lomené výrazy
listopad Rovnice s neznámou ve jmenovateli, úlohy o společné práci
prosinec Soustava rovnic o dvou neznámých
leden Slovní úlohy
únor Funkce
březen Podobnost
duben Goniometrické funkce
květen Jehlan, kužel, koule
červen Finanční matematika

Fyzika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Fyzika pro 9. ročník ZŠ
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Vnitřní energie a teplo
říjen Vnitřní energie a teplo
listopad Vnitřní energie a teplo
prosinec Změny skupenství
leden Změny skupenství
únor Mechanické kmitání a vlnění
březen Mechanické kmitání a vlnění
duben Vesmír
květen Vesmír
červen Opakování učiva NG

Chemie

vyučující Ing. Henrieta Hynek
učebnice Chemie pro základní školy a víceletá gymnázia 9
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září opakování z III NG:
Další důležité přírodní látky (alkaloidy, drogy, doping)
Základní metabolické děje organismů (fotosyntéza, dýchání,
kvašení).
říjen Chemické reakce a děje: exotermické a endotermické reakce
látkové množství
enzymy a katalyzátory
listopad Chemické reakce a děje: látková(molární) koncentrace
ovlivňování rychlosti chemických reakcí (teplo, povrch)
oxidace a redukce, hoření
prosinec Chemické reakce a děje (základy elektrochemie): koroze, elektrolýza, oxidačně-
redukční potenciál, galvanické články.
leden Chemické reakce a děje: klasifikace chemických reakcí (skladné, rozkladné,
vytěsňování, záměna);
molární hmotnost
základní chemické výpočty (roztoky, hmotnostní zlomek)
únor Základní chemické výpočty: Látková koncentrace.
Výpočty z chemických rovnic.
březen Výroba paliv a energie: (energie z uhlí, jaderné reakce, obnovitelné zdroje)
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
duben Chemie ve službách člověka: Hnojiva, pesticidy, stavební materiály
květen Chemie ve službách člověka: Léčiva
Chemický průmysl (petrochemie, gumárenský průmysl)
Chemické látky jako hrozba (ochrana při úniku
chemických látek)
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
červen Chemie ve službách člověka: přírodní zdroje (obnovitelné a neobnovitelné)
Polutanty (voda, ovzduší)
Opakování

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Přírodopis 4
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
září Vznik Země
Stavba Země
Země ve vesmíru
Mineralogie – úvod
říjen Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů
Přehled nerostů : prvky – oxidy
listopad Přehled nerostů : uhličitany – nerosty organického původu
Petrologie – úvod
Vyvřelé horniny
prosinec Usazené horniny
Přeměněné horniny
leden Geologické děje – úvod
Vnitřní geologické děje – poruchy zemské kůry , pohyby desek
únor Sopečná činnost
Zemětřesení
Vnější geologické děje – úvod
březen Zvětrávání
Působení vnějších geologických činitelů
duben Půda – vznik a třídění
Podzemní vody
Paleontologie – úvod , prekambrium – prvohory
květen Paleontologie : druhohory – čtvrtohory
Geologická stavba ČR
Ekologie – úvod
červen Základy ekologie
Ekosystémy
Opakování

Zeměpis

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice Zeměpis 8 (FRAUS), Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování
Evropa – celková charakteristika
říjen Evropa – celková charakteristika
PT: Evropa a svět nás zajímá
PT: Objevujeme Evropu a svět
Jižní Evropa
listopad Jižní Evropa
Západní Evropa
prosinec Západní Evropa
Střední Evropa
leden Střední Evropa
Východní Evropa
únor Východní Evropa
Jihovýchodní Evropa
březen ČR -celková charakteristika
PT: Jsme Evropané
duben Regiony ČR
květen Regiony ČR
červen Regiony ČR
Opakování

Dějepis

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Dějepis 2, 3, 4 (Pokorný, J., 1994)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Dějiny první světové války
říjen Mezinárodní a domácí politika a hospodářství mezi válkami
listopad Mezinárodní a domácí politika a hospodářství mezi válkami
prosinec Druhá světová válka
leden Druhá světová válka
únor Evropa, svět a  ČSR po druhé světové válce
březen Evropa, svět a  ČSR po druhé světové válce
duben Evropa, svět a  ČSR po druhé světové válce
květen Svět v období studené války
Princip demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování.
červen Svět v období studené války, opakování

Informační a výpočetní technologie

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Fce v tabulkovém kalkulátoru
říjen Adresace v tabulkovém kalkulátoru
listopad Grafiky, základy fotografování
prosinec Kreslení pomocí počítače – práce s grafickým editorem
leden Kreslení pomocí počítače – práce s grafickým editorem
Kreativita
únor Práce s tabulkovým kalkulátorem
březen Práce s tabulkovým kalkulátorem
duben Prezentační technologie – PowerPoint
květen Prezentační technologie – PowerPoint
červen Opakování

Estetická výchova – výtvarná a hudební

vyučující Mgr. Lucie Jílková, DiS.
učebnice Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ, Hudební výchova pro gymnázia
Zpěvníky: Já písnička II (naklad. Music Cheb), Písnička II (naklad. Cesty)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Komiks; tematické práce vztahující se k letnímu a podzimnímu období;
Pěvecké zásady ve sboru, české i cizí písně
říjen Práce s uměleckým dílem, experimenty s reprodukcemi uměleckých děl 20.stol.               Poslech: hlavní směry hudebního vývoje konce 19. stol. a 20. stol. (impresionismus, expresionismus, neoklasicismus
listopad Významné osobnosti ( O. Messiaen, B.Britten, B. Bartók,C.Orff ),
Americká hudba  ( G. Gershwin, L. Bernstein )
prosinec Užitá grafika, ilustrace (vánoční a novoroční přání, písmo atd.)
Vánoční koledy české i cizí
leden Výtvarné zpracování předmětného světa (koláž, frotáž, asambláž)
P: Americká hudba (G. Gershwin, L. Bernstein), česká hudba (J. Suk, L. Janáček, B. Martinů)
Opakování písní
PT: Kreativita
únor Perspektiva, kresebné studie; kresebné etudy, etuda s linií jako výtvar. prostředkem
Poslech: Vývoj populární hudby 1. pol. 20. stol. (jazz, blues, swing, dixieland)
březen Člověk – poznávání lidí. Svět, jeho myšlení a prožívání v výtvarném projevu, tvarová stylizace
Poslech: světový a český muzikál, hudební divadlo
duben Písmo, užitá grafika, reklama, propagační prostředky
P: vývoj populární hudby 2. pol. 20. stol. (šanson, country, folk, rock-and-roll)
PT: Kooperace a kompetice
květen Multimedia, animace
P: Hudba od 60./70. let ve světě a v Čechách do současnosti (folk, punk, metal, britský rock…)
červen Krajina jako inspirace ve výtvarném projevu, malba a kresba v plenéru
Opakování písní; Současné hudební dění

Tělesná výchova – III.NG a IV.NG – hoši

vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, kopaná,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – kondiční gymnastika a posilování,….
ÚPOLY
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
LEHKÁ ATLETIKA
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových dovedností, pohybové hry psychomotorické, dobrodružné (new games) aj.Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.Kondiční formy cvičení pro daný věk žáků. První pomoc.
při většině činností zařazeno Mezilidské vztahy, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.Zdravotní zdatnost a její rozvoj.Kondiční programy.Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí.Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. Olympijská charta. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěžíZásady jednání a chování při různých činnostech.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)

Tělesná výchova – IV.NG – dívky

vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal,házená, košíková,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, kruhy,…
ÚPOLY.
březen GYMNASTIKA – rytmická,…
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty.
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční a méně známé pohybové hry
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Kondiční formy cvičení pro daný věk žáků. Hry psychomotorické. Průpravné úpoly – přetahy, přetlaky, úpolové odpory, sledování soupeře, pohyb reagující na pohyb soupeřeZákladní atletická pravidla soutěží, rozhodování o umístění ve skocích, hodech atd.Technika osvojovaných disciplín. Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky – turistika, cyklistika …
Plavání (podle podmínek  a zájmu žáků – zdokonalovací plavecká výuka, pokud neproběhla základní plavecká výuka, předchází adaptace na vodní prostředí a základní plavecké dovednosti) – další plavecké dovednosti, další plavecký způsob (plavecká technika), dovednosti záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti.
při většině činností zařazeno Komunikace v TV – názvosloví,  smluvené povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech. Sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace-psychohygiena. Sportovní výstroj a výzbroj – výběr, ošetřování. Olympijská charta. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování při různých činnostech. Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech(cyklistika..).
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)