Tematický plán 4. VG

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice Literatura – Učebnice pro 4. ročník  stř. škol (nakl. Didaktis),
Čítanka 4- Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 4.ročník gymnázií – Jiří Kostečka
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září Opakování – česká meziválečná próza
Přehled autorů světové prózy 1.poloviny 20.st.
Halasovská linie v české poezii 30.a 40.let, Fr.Halas, J.Orten, Skupina 42
Jazykověda a její složky, vzájemné vztahy mezi jazyky, zařazení češtiny
říjen Poválečná česká literatura, 50.léta v české literatuře
Administrativní styl
Komplexní jazykový rozbor
listopad Období tzv. „tání“ v české literatuře (J. Seifert, F. Hrubín, J. Skácel, O. Mikulášek, L. Fuks, K. Pecka )
Opakování zákl. pojmů lexikologie, slovotvorby a tvarosloví
prosinec Literatura 60. let
– generace 60. let (V. Hrabě, I. Diviš, I. Wernisch, J. Gruša )
Umělecký styl
leden Nová vlna české kinematografie
Dramatické osobnosti (V. Havel, M. Uhde )
Divadla malých forem
Opakování základních pojmů skladby
únor Rok osmašedesátý, normalizace a její dopad na kulturu
Osobnosti samizdatu a exilu (L. Vaculík, P. Kohout, J. Škvorecký )
Cvičení z fonetiky a ortografie
březen Vývojové proudy světové literatury 2. pol. 20. st.(Beatnici, postmoderna, magický realismus, sci-fi a fantasy literatura)
Komplexní jazykový rozbor
duben Generace 80. let a postmoderna (J. Topol, P. Placák, Z. Brabcová, M. Kundera)
Komplexní jazykový rozbor
květen Hlavní představitelé současné české poezie a prózy (J. Kratochvil, A. Berková, M. Ajvaz, K. Legátová, P. Húlová, P. Soukupová)
Komplexní jazykové rozbor
 

Anglický jazyk

 
vyučující Mgr. Milena Čejková – 1
učebnice English File Upper-Intermediate third edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září REVISION U 1- 3
Unit 4
G   future perfect x future continuous, zero and first conditionals
– future time clauses
V   the environment, the weather
expressions with TAKE
S   risk taking, eco-guilt, weather
Revision U 3-4
Říjen Unit 5
G   unreal conditions, structures after WISH
V   feelings, expressing feelings with verbs or -ed/-ing adjectives
S   talking about …waste, in the street
Listopad Unit 6
G   gerunds or infinitives, used to, be used to, get used to
V   music, sleep
S   music and emotion, Sleeping Beauty
Revision U 5-6
Prosinec Unit 7
G   past modals ( must, might, may, should, can´t, couldn´t + have,…
would rather x had better, verbs of the senses, as
V   confused verbs, the body
S   talking about….acting, in the street
Leden Unit 8
G   the passive ( all forms), it is said that…., he is thought  to…..
have something done, reporting verbs
V   crime and punishment, the media
S   breaking news, robbery x burglary
Revision U 7-8
Únor Unit 9
G   clauses of contrast and purpose, whatever, whenever….
Uncountable and plural nouns
V   advertising, business, word building, prefixes x suffixes
S   truth and lies, megacities
Březen Unit 10
G   quantifiers, all, every, both…., articles
V   science, collocation: word pairs
S   the power of words
Revision U 9-10
Duben Revise and check
Grammar checker
Vocabulary bank
Presentations and project work
Work with text, film, books, stories
Květen  
Červen  
   
 
vyučující Mgr. Petra Kochrdová – 2
učebnice English File Upper-Intermediate third edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Unit 2
G – resent perfect ( simple x continuous) using adjectives as nouns, adjective order
V – illness, treatment, injuries, clothes and fashion
S – Call the doctor
Říjen Unit 3
G   narrative tenses, past perfect + cont.,
so/such…that, the position of adverbs and adverbial phrases
V    air travel, adverbs and adverbial phrases
S    children´s books, travel, incredibly short stories
Listopad Unit 4
G   future perfect x future continuous, zero and first conditionals
– future time clauses
V   the environment, the weather, expressions with TAKE
S   risk taking, eco-guilt, weather
Prosinec Unit 5
G   unreal conditions, structures after WISH
V   feelings, expressing feelings with verbs or -ed/-ing adjectives
S   talking about …waste, in the street
Leden Unit 6
G   gerunds or infinitives, used to, be used to, get used to
V   music, sleep
S   music and emotion, Sleeping Beauty
Únor Unit 7
G   past modals , would rather x had better, verbs of the senses
V   confused verbs, the body
S   talking about….acting, in the street                                                     
Unit 8
G   the passive ( all forms), it is said that…., he is thought  to…..
have something done, reporting verbs
V   crime and punishment, the media
S   breaking news, robbery x burglary
Březen Unit 9
G   clauses of contrast and purpose, whatever, whenever….
      uncountable and plural nouns
V   advertising, business, word building, prefixes x suffixes
S   truth and lies, megacities
Duben Unit 10
G   quantifiers, all, every, both…., articles
V   science, collocation: word pairs
S   the power of words
Květen  
Červen  
 

Konverzace z anglického jazyka

vyučující Mgr. Milena Čejková
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Revision
Over the map of GB
London
Shopping, food restaurants
Traditions, holidays, feastdays
Visit the CR
Prague
Sports and games
The USA
Cultural life
NYC
Housing
My friend, character….
Family life, my life and plans for the future
Health, human body, healthy living
Australia and NZ
Canada
Travelling
říjen My town
Hobbies, leisure time and holidays
listopad Education
prosinec Environment
leden American literature
British literature
únor Famous British and American personalities
březen Final revision
duben Final revision
 

Německý jazyk Z

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Georgiakaki, Manuela a kol.: Beste Freunde A 2.2 – učebnice, pracovní sešit
Georgiakaki, Manuela a kol.: Beste Freunde B 1.1 – učebnice, pracovní sešit
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Planet Erde – Wetter, Himmel (Die Sonnenfinsternis)
planeta Země – počasí, obloha, zatmění slunce, vyprávění/zpráva o zážitku, vyjádření
časových a místních údajů
slovní zásoba: počasí, vesmírná tělesa
gramatika: nepřímé otázky, rekce sloves (předložkové vazby), slovosled Zeit vor Ort
říjen Planet Erde – Umwelt, Tauschprojekte (Gute Ideen für die Umwelt), Umweltschutz
platneta země, životní prostředí, ochrana životního prostředí – práce s texty
Projekt: Was kann ICH für die Umweltschutz machen?
slovní zásoba: životní prostředí, vlastnosti předmětů
gramatika: další předložka s dat. seit, tvoření otázek s was für ein?
listopad Schule, Ausbildung, Schulfeste und Veranstaltungen
škola, vzdělání, školní slavnosti a představení, vyjádření letopočtů, biografie
slovní zásoba: škola, letopočty, životopisné údaje, slavnosti
gramatika: tvoření otázek s welcher, welche, welches?
prosinec Landeskunde – Jugend forscht
vynálezy, slavní vynálezci z německy mluvících zemí – práce s texty
Projekt: Erfinder und ihre Erfindungen
vynálezci a jejich vynálezy, jejich pozitiva a negativa pro lidstvo – plakát, prezentace
Weihnachten
leden Grammatikwiederholen
předložkové vazby, tvoření otázek s was für ein? x welch-?, předložky s dat., nepřímé otázky, slovosled – vedlejší věty při tvoření nepřímých otázek, slovosled – postavení příslovečných určení času a místa v německé větě Zeit vor Ort
Feiern, Partys, Flashmob
oslavy, party, jejich plánování a organizace, přijetí a odmítnutí návrhu, náležitosti pozvánky, práce s textem (Flashmob)
slovní zásoba: slavení, pokrmy, nápoje, číslovky
gramatika: zu + infinitiv, brauchen + … zu + infinitiv, časová předložka während s gen.
Projekt: Einladung
vytvoření pozvánky na kulturní, sportovní či jinou akci (popř. na maturitní ples)
únor Realien I – Die Schweiz, Bern
reálie Švýcarsko
Konsum, Einkaufen (Wir kaufen nichts!)
konzum, nakupování
slovní zásoba: nakupování, oddělení v obchodě, peníze
gramatika: vedlejší věty účelové – se spojkou damit, nahrazení vedlejší věty infinitivní konstrukcí s um zu
Projekt: prezentace na téma Deutschsprachige Länder (únor – květen)
březen Realien II – Österreich, Wien
reálie Rakousko
Freundschaft (Das würde ich nie tun!), Mein Freund/-in, Partner/-in
přátelství, můj kamarád/-ka, přítel/-kyně, vyjádření pocitů, názorů, souhlasu, nesouhlasu
slovní zásoba: pocity, charakteristika, přátelství
gramatika: zájmenná příslovce tázací a ukazovací – Wo(r) + předložka, da(r) + předložka, konjunktiv II – würde + infinitiv, člen a podstatné jméno v gen.
duben Realien III – Deutschladn, Berlin (Mauer – Grenze – Geschichte)
reálie Německo
Landeskunde – Die Deutschen Bundesländer
německé spolkové republiky – práce s texty (Bundesländer und Schulferien)
Reisen, Stadtbesichtigung, Sehenswürdigkeiten
cestování, prohlídka města a jeho pamětihodnosti, školní výlet, popis cesty, vyjádření časové následnosti a souslednosti
slovní zásoba: cestování, zavazadla, dopravní prostředky, části města, stavby
gramatika: konjunktiv II modálních sloves, vedlejší věty časové se spojkami: während, bevor
květen Landeskunde – Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
regiony v německy mluvících zemích – práce s texty a mapou
Grammatikwiederholen
konjunktiv würde + infinitiv a konjunktiv modálních sloves, člen a podstatné jméno v gen., předložka während s gen., zájmenná příslovce tázací i ukazovací s Wo(r)- + předložka, da(r) + předložka, infinitivní větná konstrukce s zu a um zu, vedlejší věta účelová s damit, vedlejší věty časové se spojkami während a bevor
   

Německý jazyk P

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Jin, Friderike a kol.: Prima B1/díl 5 – učebnice + pracovní sešit (Fraus)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Schőnheit, Personenbeschreiben
popis osob, zdůvodnění a obhájení vlastních názorů
slovní zásoba: vlastnosti
gramatika: skloňování přídavných jmen
Mode, Modeberatung
móda, nákup oblečení – práce s texty
slovní zásoba: oblečení, nakupování
gramatika: ukazovací zájmena derselbe, dieselbe, dasselbe, …
říjen Reisen
cestování
slovní zásoba: cestování, dopravní prostředky
gramatika: další předložky s gen. außerhalb, innerhalb, während, příčestí přítomné
Projekt: Mein Reisen in den Ferien – prezentace/plakát
Reisetagebuch, Deutschlandreise, Verkehrsmittel
cestovní deník, cesta do Německa, dopravní prostředky – práce s texty
gramatika: minulé časy – préteritum, perfektum
listopad Spaßhaben, Extremsport
zábava, extrémní sporty, volnočasové aktivity, přesvědčování v dialogu, psaní dopisu/mailu
slovní zásoba: volný čas, sport
gramatika: nepřímé otázky s ob
prosinec Technik, Die Welt der Roboter
technika, historie a využití robotů, vedení diskuse, práce s texty
slovní zásoba: technika, stroje, domácí práce
gramatika: trpný rod, sloveso lassen+infinitiv
Projekt: Mein persönlicher Roboter – referát
Weihnachten
Vánoce (svátky, tradice, symboly, prázdniny)
leden Dreimal Deutsch, typische Dinge in Deutschland, Österreich und der Schweiz
úvod k reáliím německy mluvících zemí, podobnosti a rozdíly mezi nimi, předsudky
gramatika: zájmeno einander
Projekt: prezentace na téma Deutschsprachige Länder (leden – květen)
únor Realien I – Die Schweiz, Bern
reálie Švýcarsko
Berufe, Arbeit, Job, Zukunft, Lebenslauf
práce, povolání, životopis a jeho náležitosti
slovní zásoba: povolání, životopis
Projekt: Mein Lebenslauf – strukturovaný životopis
gramatika: skloňování přídavných jmen bez členu
březen Realien II – Österreich, Wien
reálie Rakousko
Mach keinen Stress! Konflikte, Streitgespräche
stres, konflikty, hádky
gramatika: einer, eins, eine, keiner, … Je … , … desto
duben Realien III – Deutschland, Berlin (Mauer – Grenze – Geschichte)
reálie Německo
gramatika: plusquamperfektum, věty s nachdem
práce s texty
květen Einen Krimi lesen
detektivní příběh na pokračování – práce s literárním textem
Grammatikwiederholen
skloňování podstatných a přídavných jmen, časování sloves, préteritum a perfektum pravidelných/nepravidelných sloves, přeložky, spojky, slovosled

Základy společenských věd

vyučující PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.
učebnice Základy společenských věd (Gilernová, Buriánek)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Úvod do filozofie
– předmět filozofie a hlavní filozofické problémy
– vztah filozofie k jiným formám vědění o světě
PT: Základní problémy sociokulturních problémů
říjen Přehled dějin filozofie
– počátky filozofie v Indii a Číně
listopad  – antické Řecko
prosinec – sofisté a Sokrates
– Platónova teorie idejí
leden – Aristotelovo učení o tvarech a kategoriích
– předchůdci atomismu a Demokritos z Abdér
únor – filozofie v helénistickém období
– křesťanství a patristika
– filozofie v období rané a vrcholné scholastiky
březen – filozofie a přírodní věda v období  renesance
a humanismu
– filozofie novověku, empirismus a racionalismus
– francouzské osvícenství
– německá filozofie / Hegel , Kant /
duben Filozofické směry 19. století a 20.století
– pozitivismus, voluntarismus, marxismus
– současné filozofické směry – pragmatismus,existencialismus,fenomenologie
souhrnné opakování
květen Filosofie na prahu 21. století.
– rozbor vybraných filosofických textů
Základy etiky
PT: Morálka všedního dne
   

Matematika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice POSLOUPNOSTI A ŘADY
DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET
hodin týdně 4
měsíc Tematický celek
září Posloupnosti
říjen Posloupnosti (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)
listopad Limity posloupností a nekonečné řady
prosinec Elementární funkce
leden Limita funkce
únor Úvod do derivačního počtu
březen Průběh funkce
duben Závěrečné opakování
   

Fyzika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Fyzika pro gymnázia – Optika, Teorie relativity, Fyzika mikrosvěta
hodin týdně 1
měsíc Tematický celek
září Šíření, odraz a lom světla
říjen Paprsková optika
listopad Paprsková optika
prosinec Vlnová optika
leden Vlnová optika
únor Vlnová optika
březen Fyzika mikrosvěta (PT:Globální problémy, jejich příčiny a důsledky)
duben Volné téma
   

Chemie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Chemie 3 díl
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září 10. Základy biochemie – sekundární metabolity
Dynamická biochemie-úvod a definice předmětu
Charakteristika a rozdělení metabolických dějů
říjen Metabolické děje
Sacharidy-katabolizmus
-anabolické děje-fotosyntéza
Metabolismus tuků-anabolické a katabolické děje
listopad Metabolické děje-bílkoviny
Proteosyntéza
Odbourávání bílkovin
prosinec Metabolizmus nukleových kyselin. Vzájemné vztahy metabolických dějů,regulace metabolismu.
leden Základy termochemie
Kinetika
Chemické rovnováhy-druhy a výpočty
únor Základy elektrochemie
Redoxní děje
Praktický význam
březen 12. Periodický zákon
Prognostický význam period.zákona
Vztah mezi strukturou a vlastnostmi látek
duben 13. Chemie a životní prostředí
Chemické výroby
Znečišťující látky
Moderní chemické technologie a životní prostředí
   

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Genetika-Šmarda   Ekologie-Šlégl
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Ekologie-charakteristika a cíle,vývoj
Planeta Země-biosféra,vztahy, biogeochemické cykly(C,N,P,Ca…)
říjen Populace-rostlinné,živočišné,hl. charakteristiky
Biotopy-charakteristické typy
listopad Společenstva-složení,hl.charakteristiky, rostlinné X živočišné srovnání, vztahy
Ekosystémy-hl.typy, charakteristika, vztahy v ek.PT Problematika vztahů organizmů a prostředí
prosinec Biosféra a člověk-ekologické problémy-globální a místní
Ekologické programy – udržitelní rozvoj, agenda 21 atd.
PT Člověk a životní prostředí
PT Životní prostředí regionu a ČR
leden Vznik a vývoj planety Země a jednotlivých geosfér
Mineralogie – vznik, vlastosti a přehled hlavních nerostů
únor Petrologie – vznik, vlastnosti a přehled hlavních hornin
Tektonická geologie – vnitřní geologické děje
březen Tektonická geologie – vnější geologické děje
Pedologie – vznik a vlastnosti půd
duben Pedologie – třídění a přehled hlavních druhů a typů půd
Hydrolologie – podzemní a povrchové vody
   

Zeměpis

vyučující Mgr. Radek Hrdlička
učebnice Školní atlas světa, Školní atlas ČR
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Opakování
Jižní Evropa (geografická charakteristika), opakování
říjen Jižní Evropa západní Evropa (geografická charakteristika)
listopad Západní Evropa, severní Evropa (geografická charakteristika)
prosinec Západní Evropa, severní Evropa (geografická charakteristika)
leden Východní Evropa a baltské země, evropské Rusko
únor Evropské Rusko jihovýchodní Evropa, Balkán
březen Střední Evropa
duben Česká republika – fyzicko-geografická a socio-geografická charakteristika
Životní prostředí regionu a České republiky
   

Dějepis

vyučující Mgr. Radek Hrdlička
učebnice Dějepis 4 (Nálevka, V., 1998)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Politické a hospodářské dějiny habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století, opakování
říjen Politické a hospodářské dějiny habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století
listopad Mezinárodní situace ve světě před první světovou válkou
prosinec Válečné události první světové války
leden Politické a hospodářské dějiny Evropy a světa v meziválečném období
únor Válečné události druhé světové války
Role médií v moderních dějinách
březen Poválečné uspořádání Evropy, světové a československé dějiny v 1. polovině 20.století
Základní problémy sociokulturních problémů
duben Světové a československé dějiny v 2. polovině 20.stotletí
květen Svět v období studené války, opakování k maturitě
   

Informatika a výpočetní technika

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září algoritmizace
říjen algoritmizace
listopad algoritmizace
prosinec algoritmizace
leden algoritmizace
únor algoritmizace
březen algoritmizace
duben Opakování
květen Opakování
   

Tělesná výchova

1.VG a 2.VG a 3.VG a 4.VG – hoši
vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal,házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace,komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
   
3.VG a 4.VG – dívky
vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Házená, košíková,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, hrazda,…..
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA
Aerobik, kondiční gymnastika
duben SPORTOVNÍ HRY –tradiční i méně známé
ÚPOLY
květen LEHKÁ ATLETIKA  – technika
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů. Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Spolupráce a soutěž.Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)