Tematický plán 3. VG

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice  Čítanka 3 – Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 3. roč. gymnázií – Jiří Kostečka
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září Generace ruchovců a lumírovců (J. Zeyer – prolog dekadence)
Opakování pravopisu
Konec století, prokletí básníci
Opakování pravopisu
říjen Konec století – prokletí básníci,
Moderna
Úvod do skladby
listopad Buřiči + P. Bezruč
Experimentální próza
Velké téma – velká válka
Stylistika  – úvaha , stylistická cvičení
prosinec Moderní umělecké směry poč. 20. Století (kubismus, futurismus, expresionismus)
L. Klíma, J. Deml, R. Weiner
I. kontrolní slohová práce (úvaha)
leden Poezie nezvalovské generace (Wolker, poetismus, surrealismus, dada)
Odborný styl
Skladební rozbory
únor Česká meziválečná próza I.
Pravopis (ortografie) – 1. část (interpunkční znaménka)
březen Česká meziválečná próza II
Pravopis – 2. část (interpunkční znaménka)
Odborný styl – vybrané útvary
duben Divadlo a česká i světová dramatická tvorba 1. pol. 20. stol.
II. kontrolní slohová práce (výklad)
květen Česká psychologická próza 2. pol. 30. let
Existenciální próza
Vybrané kapitoly ze sémantiky
červen Další osobnosti světové prózy mezi válkami
Komplexní jazykové rozbory
   

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Milena Čejková
učebnice English File Intermediate third edition
English File Upper-Intermediate third edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září UNIT 6
G – reported speech, statements, questions, commands
– passive: be + past participle
– relative clauses: defining and non-defining
V – shopping, cinema, what people do
S – breaking news
– a film review
říjen UNIT 7
G – third conditional
– question tags, indirect questions
– phrasal verbs
V – making adjectives and adverbs
– what x which
– compound nouns
– television, phrasal verbs
S – everithing in the open
– an article for a magazine
listopad General revision of Units 1-7 of Intermediate level
prosinec Unit 1
G question formation, auxiliary verbs, the…..the + comparatives
V working out meaning from context, compound adj.,
modifiers
S interviews, questions and answers
leden Unit 2
G present perfect simple x continuous, using adjectives as nouns,
adjective order
V illnesses, injuries, clothes and fashion
S At the doctor´s, the history of surgery
Revision U 1-2
únor Unit 3
G narrative tenses, past perfect + cont.,
so/such…that, the position of adverbs and adverbial phrases
V air travel, adverbs and adverbial phrases
S children´s books, travel, incredibly short stories
březen Unit 4
G future perfect x future continuous, zero and first conditionals
– future time clauses
V the environment, the weather
expressions with TAKE
S risk taking, eco-guilt, weather
Revision U 3-4
duben Unit 5
G unreal conditions, structures after WISH
V feelings, expressing feelings with verbs or -ed/-ing adjectives
S talking about …waste, in the street
květen Unit 6
G gerunds or infinitives, used to, be used to, get used to
V music, sleep
S music and emotion, Sleeping Beauty
Revision U 5-6
červen Grammar checker
-Vocabulary bank
– Presentations and project work
– Work with text, films,books, stories
– Revise and check

Konverzace z anglického jazyka

vyučující Mgr. Milena Čejková
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Revision
Over the map of GB
London
Shopping, food restaurants
Traditions, holidays, feastdays
Visit the CR
Housing
Family life, my life and plans for the future
My town                                                                                                                   Hobbies
říjen Prague
listopad Sports and games
Cultural life
prosinec My friend, character, describing people
leden The USA
únor NYC
březen Health, human body and healthy living
duben Canada
květen Australia and New Zaeland
červen Travelling
Revision
 

Německý jazyk 

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Friderike Jin, Lutz Rohrmann:
Prima B1/díl 5 – učebnice + pracovní sešit
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Opakování
Vorbilder
Biografien
Předložkové vazby sloves
Zájmenná příslovce
Vícedílné spojky
říjen Beruf
Fragebogen beantworten
Vztažné věty
Träume und Wünsche
Konjunktiv préterita; Kondicionál
Vícedílné spojky
PT: VMEGS – Vzdělávání v Evropě a ve světě
listopad Familie – die Rollen in der Familie
Wohnen; Lieblingsort
Vztažné věty
Infinitiv s zu
prosinec Zukunft; Vorhersagen
Ein Brainstorming machen
Budoucí čas
leden Essen; Essenbestellung
Geschmack von Essen
Zájmenná příslovce
Superlativ
únor Gute Besserung
Gesundheitsprobleme
Zvratná zájmena
Věty s damit
březen Engagement
Meinung äußern
E-Mail beantworten
Spojka obwohl
Geld verdienen und ausgeben
duben Die Politik und ich
Einen Vortrag halten
Préteritum sloves
Věty s um…..zu
…liebt mich…liebt mich nicht…- über Gefühle sprechen
Menschencharakteristik
Časové spojky
květen Planet Erde
Umweltprobleme
Nepřímé otázky
Předložka wegen + 2.p.
Schönheit – Personen beschreiben
Skloňování adjektiv
červen Reisen; Reisepläne
Předložky se 2.p.
Příčestí přítomné
Souhrnné opakování
   

Německý jazyk – začátečníci

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Dusilová, Doris a kol.: Sprechen Sie Deutsch – učebnice + pracovní sešit – 1. pololetí
Georgiakaki, Manuela a kol.: Beste Freunde A 2.2 – učebnice, pracovní sešit – 2. pololetí
hodinová dotace  3
měsíc  Tematický celek
září Ferien
sloveso „werden“ v přítomném čase
préteritum pomocných a pravidelných sloves
říjen Eine Klassenarbeit
préteritum způsobových sloves
zájmena „jemand, niemand“
préteritum nepravidelných (silných) sloves
listopad Berufswünsche, Zukunftspläne, Lebenslauf
préteritum nepravidelných (silných) sloves
prosinec Leute und Hobbys
perfektum nepravidelných, pomocných a pravidelných sloves
výslovnost ä, ö, ü
Kulturní diference
Weihnachten
leden Beim Arzt, Gute Besserung
budoucí čas
vedlejší věty – slovosled
perfektum nepravidelných (silných) sloves
Krankheiten, Unfälle
perfektum způsobových sloves
shoda podmětu s přísudkem
sloveso „tun“
únor Seznámení s novou učebnicí: Beste Freunde A 2.2
Lieblingsort
osobní zájmena v dativu, slovesa s dativem
Im Café bestellen
konjunktiv II (haben)
skloňování přídavných jmen I
Kleidung, Mode
imperativ
Gefühle ausdrücken
Projekt: Das ist unser Lieblingsort
březen Berufe, Arbeit, Zukunft
skloňování přídavných jmen II
préteritum
Castingshows, Anzeigen, Träume
skloňování přídavných jmen III
vedlejší věty časové, spojka „wenn x als“
Landeskunde: Berühmte Plätze in deutschsprachigen Ländern – Evropa a svět nás zajímá
duben Geld verdienen und ausgeben, Gewinnspiel
spojky, číslovky
skloňování přídavných jmen IV
Wünsche, Träume
slabé skloňování, n-deklinace
Reisen, Ausflug, Freizeit
konjunktiv II (způsobová slovesa)
Sprachen lernen, Verständigung
slovesa s dativem a akusativem
Landeskunde: Wettbewerbe für junge Musiker
květen Projekt: Das große Länder – Quiz
Planet Erde – Wetter, Himmel
nepřímé otázky
rekce sloves
Planet Erde – Umwelt, Tauschprojekte
předložky
„was für ein“, „welcher“
červen Schule, Veranstaltungen, Schulfeste
souhrnné opakování a procvičování probrané látky
Biografien, Vorbilder
Landeskunde: Jugend forscht
Projekt: Erfinder und ihre Erfindungen
 

Základy společenských věd

vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice Základy společenských věd pro 2. a 3. ročník vyššího gymnázia – DIDAKTIS
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování psychologie a sociologie, státoprávní uspořádání, ústava ,….
Opakování politologie
právo: úvod, právní normy, právní řád
říjen Právo: úvod, právní normy, právní řád
Aplikace práva, orgány právní ochrany, rodinné právo
listopad Občanské právo hmotné,pracovní právo
prosinec Pracovní právo, obchodní právo
leden Trestní právo, občanské soudní řízení
Správní právo, dějiny práva
únor Základy ekonomie, charakteristika trhu (nabídka, poptávka, subjekty trhu)
Peníze (vznik, vývoj, funkce), úloha státu v tržní ekonomice
březen Peníze (vznik, vývoj, funkce),, bankovní soustava ČR
duben Ekonomická transformace ČR, postavení české ekonomiky ve světě, mezinárodní organizace, mezinárodní vztahy
květen Základy neformální logiky, evropské právo, exekuce,
teorie argumentace, propaganda
Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
červen Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Žijeme v Evropě. Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Souhrnné opakování
 

Matematika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Stereometrie
Analytická geometrie
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
Komplexní čísla
hodin týdně 4
měsíc Tematický celek
září Objemy a povrchy těles
říjen Analytická geometrie v rovině
listopad Analytická geometrie v rovině
prosinec Kuželosečky
leden Kuželosečky
únor Kuželosečky
březen Kombinatorika (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)
duben Pravděpodobnost
květen Statistika
červen Komplexní čísla
 

Fyzika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Elektrický náboj a elektrické pole
říjen Elektrický proud v kovech
listopad Elektrický proud v kovech
prosinec Elektrický proud v polovodičích
leden Elektrický proud v tekutinách (PT: Globální problémy, jejich příčiny a důsledky)
únor Magnetické pole
březen Magnetické pole
duben Střídavý proud a napětí
květen Střídavý proud a napětí
červen Transformátor, elmag. vlnění  (PT: Životní prostředí regionu a České republiky)
 

Chemie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Chemie 3 díl
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Areny
Aromatický charakter
Fyzikální a chemické vlastnosti
Příprava, výroba a přehled hlavních sloučenin
říjen Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování
Ropa
Uhlí
Zemní plyn
listopad 6. Základy organické chemie
deriváty uhlovodíků-obecná charakteristika a rozdělení
halogenderiváty-chem. a fyz. vlastnosti
halogenderiváty-příprava, hl. sloučeniny
prosinec kyslíkaté- deriváty-hydroxysloučeniny
alkoholy
fenoly
leden karbonylové sloučeniny-aldehydy a ketony
únor karboxylové kyseliny
deriváty karboxylových kyselin-substituční, funkční
březen nitrosloučeniny
aminosloučeniny-aminy
aminosloučeniny-arosloučeniny a diaroniové soli
duben 9. Organická chemie v praxi
chemie makromolekulárních látek – obecná chem.
syntetické polymery-obecné vlastnosti
syntetické polymery vznikající polymerací
syntetické polymery vznikající polyadicí
syntetické polymery vznikající polykondenzací
silikony-způsoby zpracováni synt. polymerů
květen 8. Chemie přírodních látek.Heterocykly
– Sacharidy-jednoduché a složité. Lipidy – jednoduché a složené.
červen Bílkoviny a nukleové kyseliny
 

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Biologie člověka, Genetika- Šmarda
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování zoologie
Úvod do biologie člověka
Opěrná soustava-tkáň pojivová.kostra-hl.kosti
Pohybová soustava-stavba  a fce svalů, pohled hlavních svalů
Tělní tekutiny-rozdělení
říjen Oběhová soustava-srdce,stavba, fyziologie
Oběhová soustava-cévní systém
Mízní soustava
Krev
Imunita
listopad Dýchací soustava-fyziologie
Trávicí soustava
Metabolismus v trávicí soustavě
prosinec Metabolismus
Vylučovací soustava
Kožní soustava
leden Nervová soustava-stavba
Funkce a činnost nervové soustavy
Vyšší nervová činnost
únor Žlázy s vnitřní sekrecí
Hormonální řízení organismu
Smyslové orgány
březen Rozmnožovací soustava
Prenatální vývoj
Postnatální vývoj
Zdraví člověka
duben Genetika-hlavní pojmy,charakteristika předmětu,předmět studia genetiky,historický vývoj,hlavní představitelé
Klasická genetika(Mendelistická)-dědičnost znaků, Mendelovy zákony, vazba genů, populační genetika
květen Molekulární genetika-molekulární podstata genu,genetický kod, mutace, molekulární evoluce
Metody genetiky-mikroorganismy,rostliny
červen Metody genetiky-živočichové
Metody genetiky-člověk, využítí ve výzkumu a medicíně
Genetické inženýrství-princip používaných metod, GMO, praktické využití
 

Zeměpis

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Světový oceán, polární oblasti
Člověk a životní prostředí
říjen Afrika (geografická charakteristika)
Základní problémy sociokulturních prolbémů
listopad Afrika, Austrálie a Oceánie (geografická charakteristika)
prosinec Austrálie,  Oceánie, Severní Amerika (geografická charakteristika)
leden Severní a Střední Amerika (geografická charakteristika)
únor Střední Amerika, Jižní Amerika (geografická charakteristika)
březen Jižní Amerika (geografická charakteristika)
duben Východní a monzunová Asie, jihovýchodní Asie (geografická  charakteristika)
květen Jihovýchodní Asie, Jihozápadní Asie (geografická charakteristika)
červen Jihozápadní Asie, Kavkaz (geografická charakteristika)
 

Dějepis

vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice Dějepis pro střední školy a gymnázia 2 (Čornej, P.), 3 (Hlavačka, M.)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Absolutismus, baroko, – hospodářské a politické poměry habsburské monarchie
na přelomu 17. a 18. století (opakování)
říjen Politické dějiny Evropy v 17. – 18. století, vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II.
listopad Francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte
prosinec České země v éře Národního obrození (kulturní, politické, společenské poměry)
leden Vzdělanost a věda 18. – 19. století, revoluce 1848 v českých zemích a Evropě
únor Mezinárodní politické a hospodářské poměry v 19. století, sjednocení Itálie, Německa
březen Rakousko-uherské vyrovnání, Rusko v 19. století
duben Hospodářské a politické poměry habsburské monarchie a světa před první světovou válkou
květen Svět v předvečer první světové války, rozpoutání první světové války
červen Věda, kultura, vzdělanost v 19. století
 

Seminář a cvičení z dějepisu

 
vyučující Mgr. Andrea Randáková
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září  Historiografie                                                                                                       Historické prameny                                                                                                               Archeologie                                                                                                                       PVH
říjen PVH (heraldika, chronologie, numizmatika, paleografie atd.)
listopad PVH                                                                                                                                 Dějiny každodenní kultury
prosinec Dějiny každodenní kultury
leden Dějiny každodenní kultury
únor Dějiny každodenní kultury
březen Dějiny každodenní kultury
duben Dějiny královského města Vodňan
květen Dějiny královského města Vodňan                                                                          Dějiny regionu
červen Dějiny regionu
 

Informatika a výpočetní technika

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice  
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Access – databáze
říjen Access – databáze
listopad Access – databáze
prosinec Access – databáze
leden základy HTML
únor základy HTML
březen základy HTML
duben základy HTML
květen základy HTML
červen Opakování
 

Tělesná výchova

3.VG a 4.VG – dívky
vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Házená, košíková,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, hrazda,…..
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA
Aerobik, kondiční gymnastika
duben SPORTOVNÍ HRY –tradiční i méně známé
ÚPOLY
květen LEHKÁ ATLETIKA  – technika
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů. Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Spolupráce a soutěž.Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
 

Tělesná výchova

1.VG a 2.VG a 3.VG a 4.VG – hoši
vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice  
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal,házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace,komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)