Minimální preventivní program

Minimální preventivní program

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Gymnázium Vodňany
Alešova 50
38901 Vodňany
Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jarmila Rybáčková
Telefon na ředitele 383 311310
E-mail na ředitele reditelka@zsgvodnany.cz
Jméno a příjmení školního metodika prevence Mgr. Filip Marek – hlavní metodik prevence
Mgr. Marie Karfíková – zástupce pro Gymnázium
Mgr. Dagmar Šmídová – zástupce pro ZŠ (budovy v Bavorovské a Výstavní ulici)
Telefon 383 311 319 (FM), 383 383 743 (MK), 383 313 414 (DS)
E-mail Filip.Marek@zsgvodnany.cz
Marie.Karfikova@zsgvodnany.cz
Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz
Jméno a příjmení výchovného poradce Mgr. Ladislava Křenková (I. stupeň ZŠ – Bavorovská ulice)
Mgr. Iva Vokatá (II. stupeň ZŠ – Bavorovská ulice)
Mgr. Alexandra Jedlisková (I. stupeň ZŠ – Alešova ulice)
Mgr. Vlastimil Šmidmajer (II. stupeň ZŠ – Alešova ulice)
Mgr. Radek Čejka (Gymnázium)
Telefon 383 313 424 (IV), 383 311 315 (VŠ), 383 383 743 (RČ)
E-mail Iva.Vokata@zsgvodnany.cz
Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz
Radek.Cejka@zsgvodnany.cz
Ladislava.Krenkova@zsgvodnany.cz
Alexandra.Jedliskova@zsgvodnany.cz
Počet tříd Počet žáků/studentů
ZŠ – I. stupeň  23 509
ZŠ – II. stupeň 16 353
8leté Gymnázium (I.NG – 4.VG) 8 143
Celkem 47 1005

*Stav k 27. 9. 2016

Použité zkratky:

RCH – Rizikové chování

NNO – Nestátní neziskové organizace

ŠMP – Školní metodik prevence


A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP

 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE

 1. Sociální a jiné okolí školy

Základní škola a Gymnázium Vodňany se nachází v malém městě s rozšířenou působností Vodňany, které má se spádovými obcemi přibližně 7 000 obyvatel. Ve Vodňanech jsou všechny základní úřady, Policie ČR, dětští lékaři apod. Spolupráce je většinou velmi dobrá, protože kontakty jsou mnohem užší než ve velkých městech.

Výskyt RCH je ovlivňován snadnou dostupností větších měst, zejména Českých Budějovic a Písku. Značná část dětí po vyučování odjíždí domů, je zde tak menší možnost vytváření part, u kterých je vyšší riziko sociálně patologického chování.  Navíc se děti z menších obcí neschovají tak snadno v anonymitě davu. V rodinách, kde je patrný zájem rodičů, nejsou s dětmi žádné větší problémy. Dětí z takových rodin je na naší škole většina. Vcelku lze říci, že spolupráce školy s okolím celkem funguje. Slabou stránkou je malá a málo pružná dostupnost odborné péče /SVP, PPP/. V poslední době velmi dobře funguje spolupráce s okresním metodikem prevence a odborem sociálních věcí, zdravotnictví a školství při MěÚ Vodňany.

Od 1. 1. 2016 došlo ke sloučení dvou bývalých a jediných základních škol ve Vodňanech s Gymnáziem Vodňany. Vznikl tak jeden z největších školských subjektů v kraji. Nyní řešíme zcela nové problémy v nové situaci a v prostředí velkého komplexu. Škola má své budovy ve třech částech města Vodňany.

Osmileté gymnázium, které je součástí nového subjektu, poskytuje všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Jde o malé gymnázium, složené z osmi tříd, které se prezentuje především svou rodinnou atmosférou a blízkými vztahy mezi studenty a učiteli. Tuto charakteristiku odráží také název ŠVP – „Bližší gymnázium“.  Nachází se na okraji Vodňan, v samostatné budově umístěné v komplexu budov v ulici Bavorovská. Jedná se o školu s úzkými vazbami na region Vodňanska. Spádová oblast není příliš velká, gymnázium navštěvují studenti místní a studenti z nejbližšího okolí. Průměrný počet žáků ve třídách gymnázia je 15.

Základní škola a Gymnázium Vodňany průběžně spolupracuje s řadou organizací – např. Pedagogicko-psychologická poradna, Do světa, Metha, o. s. Theia, o. s. Phénix Prachatice aj.

 1. Informace od pedagogů

Většina pedagogů z těch, kteří vnímají nějaké problémy, vidí jako nejzávažnější problém kouření dětí. Poslední rok bylo zaznamenáno i několik případů kouření žáků v prostorách školy. Žáci se kouřením netají a mimo budovu školy kouří téměř veřejně. Po zásahu pracovníků OSPOD ve Vodňanech (návštěva vytipovaných míst a odvedení kouřících nezletilců k podání vysvětlení) se situace zlepšila. Doufáme, že to vydrží.

Agresivita žáků je také nemalý problém. Projevuje se stále větší vulgaritou ve vyjadřování, ve slovních útocích a urážkách a někdy přeroste až ve fyzické napadení.

Pedagogové na víceletém gymnáziu vidí problém zejména v nevhodném chování studentů (např. vulgární mluva, neuznávání autorit, špatné vzájemné vztahy mezi žáky, záškoláctví).

Obecně pedagogičtí pracovníci naší školy nevnímají chování našich žáků jako problémové, spíš se objevují problémoví jedinci. S jejich zákonnými zástupci je toto chování probíráno na výchovné komisi. Pokud rodina takového žáka se školou nespolupracuje, je velmi obtížné najít cestu, která by vedla ke zlepšení chování. V těchto případech se obracíme na OSPOD. Pedagogové hodnotí situaci jako odpovídající celkovému klimatu ve společnosti – preference úspěchu, tolerance nepoctivosti, odmítání práce navíc, malá úcta ke vzdělání, sobectví, vliv nedostatku času rodičů na výchovu dětí atd. Situace u nás není nijak zvlášť hrozivá. Problémy s RCH se snažíme vždy řešit co nejdříve. Pedagogové spolupracují na realizaci MPP v rámci výuky i dalších školních aktivit. Třídní učitelé průběžně zjišťují informace týkající se rizikového chování. Tyto informace pak konzultují s výchovným poradcem, metodikem nebo vedením školy.

Práci by nám podstatně usnadnila lepší dostupnost odborné péče. Situace se zlepšila po nástupu nového metodika prevence ve Strakonicích. Ochotně přijede a poradí, začal organizovat i vzdělávací akce pro metodiky, které delší dobu chyběly.Rovněž nám jako většině dalších škol chybí školní psycholog. Od školního roku 2016/2017 však u nás začala působit speciální školní pedagožka. Aktivně vyhledává žáky s problémy v oblasti učení a pracuje s nimi i s jejich rodiči. Zaměřuje se přitom i na děti nadané. Škola by se měla zaměřit více na péči o nadané žáky. Na rozdíl od těch problémových jsou mnohem častěji ponecháni sami sobě, neumíme s nimi zatím dost efektivně pracovat a rozvíjet jejich nadání.

Třídní učitelé mají problémy s nedostatečnou ochotou některých rodičů ke spolupráci, s tolerancí dětí vůči projevům násilí, s vyzdvihováním jiných hodnot než je morálka. Učitelé by potřebovali pomoc odborníků ve formě intervence, rady i dalšího vzdělávání učitelů.

V průběhu školního roku jsou informace získávány diskusí v rámci porad, pedagogických rad, výchovných komisí, dotazníkem, formou individuálních rozhovorů a pravidelných týdenních setkaní výchovného poradce, školního metodika a vedení školy.

 1. Informace od rodičů

Rodiče posuzují situaci na naší škole spíše pozitivně. Nepociťují, že by jejich děti byly RCH ohroženy. Oceňují včasné řešení individuálních problémů, jelikož se tím zabrání možnosti vlivu negativních jevů na jejich dítě. Většinou oceňují, jaké aktivity jejich děti v rámci vyučování (i mimo něj) mohou provozovat. Jednotlivé problémy se řeší.

Rodiče často hodnotí své děti jen podle známek a příliš jim nevadí, když se jejich dítě nechová dobře – není to pro ně důležitá hodnota. Většinou začnou spolupracovat až v momentě, kdy mají pocit, že je ubližováno jejich dítěti – ubližování jiným dětem je tolik nepálí. Největší starosti jim dělají jednoznačně známky, ne chování a vztahy. Přejí si, aby děti získaly ve škole informace o RCH, zejména aby věděly o nebezpečných chorobách a návykových látkách. Někteří se přimlouvají za větší kázeň, aby se děti mohly soustředit na výuku. Vyžadují bezpečný pobyt svého dítěte ve škole i na akcích mimo školu.

Informace jsou získávány ze školské rady, pohovory s rodiči na třídních schůzkách a na školních akcích, které podporují spolupráci rodičů a školy. Dále pak osobními rozhovory s výchovnými poradci a metodiky prevence a speciální pedagožkou.

 1. Informace od žáků

Žáci jsou ve velké většině spokojeni. Oceňují, že většina učitelů je vyslechne a snaží se jim případně pomoci. Snahy o řešení problematiky RCH pracovníky školy většinou dost kladně přijímány a oceňovány. Vědí o výskytu šikany, uvědomují si, že může být i slovní nebo skrytá.

Pokud se vyskytly kritické připomínky, týkaly se převážně vztahu některých žáků k jednotlivým vyučujícím. Požadavek žáků na větší míru samosprávy je naplňován působením školního parlamentu, respektive rady školy, kde se setkávají zástupci tříd s vedením školy. Zde vyjadřují své názory na chod školy, navrhují různé akce a hodnotí klima ve škole.

Zážitkové a vzdělávací kurzy, školní výlety, sportovní, kulturní a environmentální aktivity považují žáci za stmelující. Ve většině případů jsou žáci na těchto akcích se svými třídními učiteli, což snižuje riziko zanedbání nebo přehlédnutí výskytu RCH.

Informace jsou získávány z rozhovorů, parlamentu a rady školy, schránky důvěry a dotazníků pro žáky II. a III. stupně.

 1. Hodnocení MPP minulého školního roku

Hodnocení MPP za školní rok 2016/2017 bylo vypracováno elektronicky na portálu preventivni-aktivity.cz.

Na gymnáziu se osvědčily adaptační kurzy pro první ročníky, ve kterých chceme pokračovat. Pozitivně byl hodnocen intenzivní Den prevence, který byl propojen s otevřenými semináři a workshopy s odborníky v oblasti kyberšikany, volnočasových aktivit, práce se sociálním klimatem ve třídách apod.

Největším problémem byly špatné vztahy mezi dětmi, odsouvání některých do pozice outsiderů a naopak u jiných žáků snaha o hrubé a nadřazené chování vůči ostatním žákům i vůči učitelům. Tyto sklony lze pozorovat někdy i u žáků nadaných a úspěšných, ale s nízkou úrovní empatie.

Systém odhalování a řešení RCH je založen na spolupráci ŠMP s VP, TU i ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky. Cílem tohoto systému je podchytit problémové žáky a pomoci jim v řešení jejich rizikového chování tak, aby nedocházelo k vyhrocení konfliktních situací a k narušování optimálního sociálního klimatu ve třídě či škole.


B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE

Náš MPP doplňuje ŠVP v oblasti výchovné a jeho hlavním cílem je vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole. Na dosažení tohoto cíle se podílí celý pedagogický sbor v každé minutě své práce, ale i nepedagogičtí pracovníci, rodiče, odborníci a další instituce, jež se zabývají prevencí RCH. Koordinaci akcí a vyhodnocení realizace zajišťuje školní metodik prevence. Na základě výsledků evaluace je MPP každý rok aktualizován a přizpůsoben současnému stavu a potřebám školy.

V letošním školním roce chceme soustředit úsilí celé naší školy na zvládání dalšího roku práce podle ŠVP „Klíče k životu“. Podle něj se vzdělává většina našich žáků na budovách ve Výstavní a Bavorovské ulici. Na adrese Alešova jsou děti vzdělávány podle ŠVP „Otevíráme bránu vzdělávání“. Žáci 1., 2., 6. a 7. tříd se vzdělávají podle nového ŠVP „Učíme se pro budoucnost“. Tento program se je snaží připravit co nejlépe pro život v nelehkém 21. století. ŠVP na Gymnáziu nese název „Bližší gymnázium“.

Cílem všech ŠVP je zdravé prostředí ve škole. Snažíme se udělat vše pro vyřešení rizikového chování, nikoliv jeho ututlání. Domníváme se, že mantinely musí být nastaveny jasně a důsledně už na 1. stupni. Zdravé sociální klima je pro úspěšnou práci nejdůležitější. Snažíme se soustředit značnou část preventivních aktivit už na 1. stupeň.

Prioritou pro Gymnázium v letošním školním roce bude podpora vědomí sounáležitosti studentů se svými spolužáky i se školou, zaměření na vybudování vhodného prostředí pro spolupráci studentských kolektivů a vědomí důležitosti studia. Další důležitou problematikou je chování žáků – zaměřit se na slušné chování, vzájemnou toleranci, převzetí vlastní zodpovědnosti za své činy, respektování všech norem školního řádu, snížení počtu výchovných opatření, která jsou důsledkem nevhodného chování žáků, zamezení počátečním projevům ostrakismu mezi žáky apod.

Plánované přednášky navážou na preventivní práci z minulých let a pomohou umožnit žákům snadnější rozpoznání rizik, pojmenování a hledání východisek v různých životních situacích. Cílem je podpořit zlepšení situace v prevenci sociálně negativních jevů na naší škole v oblasti protidrogové problematiky, sexuální a etické výchovy, prevence kriminality spojené s teorií a praxí – jak v oblasti např. kyberšikany, tak pro starší studenty v oblasti sebeobrany a první pomoci.

Dále je cílem dosáhnout ještě vyšší spokojenosti žáků a rodičů. Stále více zapojovat žáky do rozhodování o chodu školy. Prohlubovat partnerský přístup k žákům. Účinněji podchytávat žáky, se kterými je třeba individuálně preventivně pracovat. Najít postupy, jak pomoci dětem, které strádají nezájmem rodičů. Zlepšit kolektivy v problémovějších třídách. Včas projednávat s rodiči častou nepřítomnost jejich dětí v případech, kdy není dítě chronicky nemocné (případy, kdy je podezření na neposílání dětí do školy apod.).

Díky získání dotace na prevenci od města Vodňany budou během prvního pololetí uspořádány preventivní programy. Tohoto se zhostí společnost Do Světa za Strakonic a společnost Theia z Českých Budějovic. V kalendářním roce 2018 se v důsledku sloučení škol finanční prostředky na prevenci objevilyv rozpočtu školy. Není proto nutné předkládat na MěÚ žádosti o dotaci.

Během školního roku se uskuteční alespoň jedno školení pro pedagogy, které se bude týkat prevence RCH.


C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY

 1. V oblasti přímé práce pedagogů

  I v tomto školním roce budeme žákům poskytovat informace týkající se zdraví, zdravého životního stylu a primární prevence RCH. Snažíme se o to, aby si žáci osvojili pozitivní sociální chování, aby se jejich osobnost harmonicky rozvíjela. Vedeme žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu
  a individualitu žáka. Chceme rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu a prožívání druhého člověka, napomáhat vytvářet i pozitivní sociální vazby v třídních kolektivech a pěstovat v žácích pocit sounáležitosti se školou.

  Žákům nabízíme pestrou škálu volitelných předmětů, kroužků a volnočasových aktivit. Průběžně je budeme informovat i o aktivitách nesouvisejících přímo se školou (sportovní, kulturní, turistické, poznávací…). Zvláštní pozornost věnujeme žákům s podpůrnými opatřeními a zdravotními handicapy.

  Při řešení problémů spolupracuje třídní učitel, školní metodik prevence, výchovný poradce
  a vedení školy. V případě potřeby i další odborníci.Pro účinnější řešení problémů ve spolupráci s rodiči využíváme výchovnou komisi, ve které je vždy VP, ŠMP, TU, vedení školy a v případě potřeby i další odborníci. Důležité je sjednocení postupů všech pedagogů při prevenci i zjišťování RCH a důsledné vymáhání dodržování základních norem stanovených školním řádem. Toto je připomínáno na provozních poradách i pedagogických radách, kdy je konstatováno nevhodné chování žáků, a jsou přijímána následná výchovná opatření.

  Jednou týdně se na našich pracovištích schází výchovný poradce, metodik prevence
  a zástupce ředitele. Společně řeší aktuální dění ve škole a předávají si informace o výchovných problémech, klimatu ve třídách i celkovém klimatu školy.

 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence RCH

  Uspořádání minimálně jednoho školení pro všechny pedagogické pracovníky naší školy, týkajícího se prevence RCH.

  Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor – organizace, odborník Počet školených pedagogů
  Práce s třídním kolektivem 2 jaro 2018 PPP Strakonice, okresní metodik prevence Mgr. Jan Hynek Celý pedagogický sbor
  Třídnické hodiny, Práce s třídním kolektivem individuálně Říjen (průběžně celý školní rok) Školní metodik prevence – předání studijních materiálů TU Třídní učitelé

   

  Podpůrná skupina pro učitele V průběhu celého školního roku PPP Strakonice – Mgr. Jan Hynek

  Do Světa

  Zájemci z řad učitelů
 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence RCH

  V srpnu roku 2016 dva ze tří metodiků dokončili studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s názvem: Metodik prevence sociálně-patologických jevů.

  Výběr dalšího vzdělávání je vybírán z různých celoročně přicházejících nabídek.

  Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor – organizace, odborník
  Setkání ŠMP 6 19. 10. 2017
  a 2. pololetí
  PPP ST – p. Hynek
  Krajská konference rizikového chování 8 2. pololetí Krajský úřad v ČB
 1. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy

  Vzhledem k nepříliš velkému počtu pedagogů na našich pobočkách dáváme přednost ústnímu projednávání potřebných záležitostí. Problémy a důležité informace, které přesahují rámec našich poboček, projednávají metodici mezi sebou a s vedením školy.

  Každý týden se sejde zástupce ředitele, výchovný poradce a metodik prevence a krátce shrnou aktuality, problémy a případná rizika. Jednání bývá často přítomna i ředitelka školy. V opačném případě je ředitelka o situaci na škole informována od svých zástupců.

  Všechny potřebné materiály zveřejňujeme na webových stránkách školy.

  Počty pedagogických pracovníků Celkem: Podílející se aktivně na prevenci Nepodílející se aktivně na prevenci
  Vedení školy: 4 4 0
  Učitelé 67 67 0
  Vychovatelé 10 10 0
  Mistři odborné výchovy 0 0 0
  Jiné (vepište) Asistenti 10 10 0

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

 1.  Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP

  • Výroční zpráva školy
  • Internetové stránky školy – Provozní informace ->Preventista
  • Školská rada
  • Dotazy (osobně nebo přes e-mail)

  O většině aktivit školy jsou rodiče informováni i prostřednictvím dětí. Rodičům předáváme různé aktuální letáky a jiné materiály, na třídních schůzkách seznamujeme s činností metodika prevence. Kontakt na metodika prevence je uveden na webových stránkách školy. Stálé konzultační hodiny nemáme zavedeny, žáci a učitelé jsou zvyklí chodit se radit v okamžiku vzniku problému. Rodiče často zatelefonují přímo metodikovi a sdělí mu problém, popřípadě si domluví schůzku. Pro anonymní ohlášení problému slouží schránka důvěry.

 2. Aktivity pro rodiče

  Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející
  Vánoční posezení rodičů, dětí a vychovatelek ŠD prosinec ŠD
  Velikonoční posezení ve ŠD před Velikonocemi ŠD
  Beseda pro rodiče a širokou veřejnost zatím není znám Pedagogicko-psychologická poradna, přednáší Mgr. Jan Hynek
  Den otevřených dveří březen Mgr. Jana Husová
  Podpůrná skupina pro rodiče dle přání rodičů PPP – Mgr. Jan Hynek
  Výtvarné dílny s rodiči a žáky prosinec Mgr. Iva Bukačová
 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči

  Název aktivity Datum konání Vedoucí programu
  Konzultační hodiny po telefonické domluvě vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci
  Třídní schůzky září, listopad, květen pedagogičtí pracovníci
  Konzultační odpoledne a třídní schůzky GV 21. 11. 2017
  9. 1. 2018
  17. 4. 2018
  5. 6. 2018
  celý pedagogický sbor GV
  Charitativní akce Stonožka říjen Mgr. Klára Kabátová
  Schůzka pro rodiče vycházejících žáků prosinec Mgr. Vlastimil Šmidmajer
  Adventní trhy prosinec Mgr. Iva Bukačová
  Den otevřených dveří březen ředitelka školy
  Den otevřených dveří GV leden 2017 ředitelka školy
  Setkání budoucích prvňáčků duben,květen, červen budoucí třídní učitelé 1. tříd
  Maxík – stimulační program pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou od ledna do června Mgr. Dagmar Konvičková a TU budoucích prvních tříd
  Sběrové akce (papír, baterie, kůra, hliník, elektroodpad) v průběhu celého školního roku ředitelka školy
  Maturitní ples 4.VG 25. 1. 2018 vedení školy a Mgr. Milena Čejková
  Vánoční koncert pro GV a veřejnost 22. 12. 2017 celý pedagogický sbor GV
  Výstavy výtvarných prací žáků školy a prezentace školy během celého šk. roku Mgr. Lucie Jílková DiS., Mgr. Petra Dudáková

III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY

 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP

Na začátku školního roku třídní učitelé seznámí žáky s tím, kdo je metodik prevence (z hlediska velikosti školy není potřeba osobní představení). Dále je žákům sděleno, kdy a kde ho mohou zastihnout (osobně v kabinetu, prostřednictvím schránky důvěry a e-mailem) a s jakými problémy se na něj mohou obrátit.

 1. 1. Nespecifická prevence pro žáky ve výuce

Preventivní témata se objevují v řadě předmětů. Jde o aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného Školního vzdělávacího programu), i aktivity, které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku. Viz následující přehled:

Třídy – I.– IV.NG, 1.- 4.VG

Vyučovaný předmět Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)
Učitel
Základy společenských věd, Občanská výchova etická témata – důvěra, zodpovědnost, svoboda…
závislosti – kouření, alkohol, drogy…
komunikace – zásady, tolerance…
ostatní rizikové chování – sexuální témata, AIDS…
chování – naslouchání, postoje, pocity, vztahy, formy pomoci atd.
formy – předávání informací , hry, diskuse, DVD aj.
osobnost člověka – vlastnosti, stres, typologie…
komunikace – způsoby řešení konfliktů
společenská etika
aktivní trávení volného času, sebevědomí, aj.formy – diskuse, hry, relaxace, video
Mgr. Radek Čejka
Mgr. Luděk Polák
Mgr. Radek Hrdlička
PhDr. Martin Schacherl, PhD.
Biologie biologie člověka – dýchací soustava (kouření), trávicí soustava (alkohol, drogy), nervová soustava (drogy)
formy – předávání informací
Mgr. Jaroslav Truhlář
Chemie drogy – druhy, jejich účinky
formy – předávání informací
Mgr. Jaroslav Truhlář
Ing. Henrieta Hynek
Tělesná výchova zdravý životní styl – sport, zdravá výživa
formy – předávání informací, praktické činnosti
Mgr. Radek Čejka
Mgr. Luděk Polák
Mgr. Jaroslav Truhlář
Preventivní programy ZŠG Vodňany
ALEŠOVA BAVOROVSKÁ A VÝSTAVNÍ GYMNÁZIUM
1.  

 

 

 

 

2. Bezva třída 2x (Theia) Bezva třída 2x (Theia)
3.
4. Svět financí 2x (Theia) Svět financí 2x (Theia)
5. Životní hodnoty 2x (Theia) Životní hodnoty 2x (Theia)
6. Třída jako kolektiv 2x (DS) Třída jako kolektiv 2x (DS) Třída jako kolektiv
Respekt, tolerance a úcta (DS)
Násilí a šikana 2x (Theia) Násilí a šikana 2x (Theia) Virtuální svět (Theia)
7. Emoce
Komunikace 1x (DS)
Emoce
Komunikace 1x (DS)
Emoce
Komunikace (DS)
Virtuální svět (Theia)
8. Peníze a jejich moc 2x (Theia) Peníze a jejich moc 2x (Theia) Sexualita a partnerství (DS)
9. Patnersvtí a ukončovák 2x (DS) Patnersvtí a ukončovák 2x (DS) Partnerství (DS)
10. Jak nakládat se vztekem (Theia)
11. Jak nakládat se vztekem (Theia)
12.
13.
Realizátoři:
Do Světa, z.s.
Theia, o.s.

Náplň jednotlivých bloků je dohledatelná na stránkách zmíněných realizátorů. Společnost Do světa bude své preventivní aktivity realizovat od konce října do prosince a dále pak ve druhém pololetí znovu ve stejných třídách. Theia zrealizuje své programy 23. března (Alešova) a 20. dubna (Bavorovská).

 1. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě

Momentálně počítáme se třemi třídami na specifickou prevenci. Jedná se o šesté třídy a jednu sedmou třídu. V šestých třídách chceme včas reagovat na problémy spjaté s přechodem na druhý stupeň, novým třídním učitelem apod. V sedmé třídě se jedná o vztahové problémy. Selektivní prevenci zajistí Do Světa, z.s. Zjištěné RCH v jednotlivých třídách se budou řešit bezprostředně po zjištění. Podle závažnosti řeší problémy školní výchovná komise, případně externí odborníci.

 1. Jednorázové aktivity pro žáky

Škola vybírá z nabídek přicházejících v průběhu školního roku. O výběru často spolurozhodují i žáci. Nelze předem říci, o které programy a projekce půjde. Akcí se většinou účastní všechny třídy I. stupně, II. stupně, popřípadě obou stupňů naráz.

V letošním roce vycházíme z osvědčené práce mimo školní prostředí na pravidelných kurzech. Dále preferujeme preventivní akce na 1. stupni – nehasit požár, ale pokud možno zabránit vzniku RCH od zárodků. Rovněž se velmi osvědčily akce pořádané samotnými dětmi – maškarní bály, Valentinský ples, aktivity žáků II. stupně pro žáky I. stupně, Halloween atd.

Průběžně jsou žákům promítány filmy Davida Vígnera (Mezi nimi, Sami, Na hraně, Mezi stěnami) nebo film Seznamte se bezpečně, většinou při suplovaných hodinách.

Název aktivity, akce Datum Realizátor
Adaptační kurzy pro I.NG a 1.VG 5. – 6. září 2017 třídní učitelé, vyučující cizích jazyků
Environmentální kurz ve Stožci  – III.NG říjen 2017 PaedDr. I. Kalivodová, Mgr. J. Truhlář
Projekt Edison 18. – 25. 2. 2018 Mgr. P. Kochrdová
Halloween konec října 2017 žáci II. stupně pro žáky I. stupně
Majáles květen 2017 žáci gymnázia
Dětský den červen J. Marková
Ochrana obyvatelstva červen JU v Českých Budějovicích
 1. Volnočasové aktivity pro žáky

Název aktivity, akce, kroužku Datum nebo frekvence konání Vedoucí programu
Výtvarné odpoledne říjen 2x Mgr. Iva Bukačová
Hudební nástroj (flétna) 1x týdně O. Pražanová
Míčové hry 1x týdně L. Krausová, Pouzarová
Práce na PC s internetem denně O. Plachtová
Doučovací kroužek 1x týdně J. Marková
Dovedné ruce 1x týdně A. Prášilová, M. Vlková
Možnost využití počítačové učebny (IKT centra) ve škole v ranních i odpoledních hodinách denně Mgr. Luděk Polák
Basketball 1x týdně Mgr. Luděk Polák
Ruský jazyk 1x týdně Mgr. Petra Kochrdová
Zábavná chemie (Přírodovědný seminář) 1x týdně Ing. Henrieta Hynek
Středoškolská futsalová liga prosinec 2017 Mgr. Radek Čejka
Sportovní kroužek 1 1x týdně I. Hraňová
Sportovní kroužek 2 1x týdně E. Čížková
Dramatický kroužek příležitostně Mgr. Petra Dudáková
Plenér pro vybrané žáky červen Mgr. Iva Bukačová

Škola se bude průběžně účastnit okresních kol v atletice, sálové kopané, košíkové, florbalu, volejbalu a fotbalu.

IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE RCH

Zážitkové kurzy
 • Adaptační – 1. a 6. ročník
 • Turistický – 6. ročník
 • Lyžařský – 7. ročník, I. NG, II. NG
 • Cykloturistický – 8. ročník
 • Vodácký – 9. ročník, 3.VG, 4.VG

Žáci si sami v průběhu roku mohou navrhovat (a realizovat s pomocí pedagogů) různé aktivity (často se jedná o sběr víček, kůry apod.). V průběhu roku vznikají nové aktivity (např. výlety formou prožitkových pobytů). Ve všech třídách se realizací ŠVP (plněním průřezových témat i výstupů) rovněž dosahuje preventivního působení na žáky.

Kulturní aktivity

Studenti během školního roku navštěvují řadu kulturních pořadů ve škole, v kině (např. pořady Vývoj populární hudby, Vývoj divadla), jezdí i na divadelní představení a výstavy výtvarného umění do Českých Budějovic, Písku a do Prahy. Škola aktivně spolupracuje s Galerií městského muzea ve Vodňanech a KD Vodňany. Jsou pořádány besedy s autory regionální literatury a přednášky o významných osobnostech s vazbami na jihočeský region (př. Zeyerovy Vodňany, Den Váši Příhody aneb Den Váš i příhody). Každoročně gymnázium pořádá Vánoční koncert ve vodňanském kostele Panny Marie. Studenti GV pořádají společně se svými pedagogy výstavy a tvořivé workshopy (např. Mezinárodní den míru apod., Halloween atd.).

Charitativní akce

Studenti pomáhají při organizaci různých charitativních akcí během celého školního roku – např. Srdíčkový den, Světluška, Rozum a cit, Emil, Stonožka a další. Škola se již několikátým rokem podílí na finanční podpoře indické dívky v rámci programu Adopce na dálku.

Environmentální výchova

V rámci environmentální výchovy se studenti GV účastní exkurzí do regionálně významných lokalit, seznamují se s chodem ekologického hospodářství atd. Studenti také absolvují botanické, zoologické, dějepisné, literární a společenskovědní exkurze navazující na probíraná témata v jednotlivých ročnících. Během celého školního roku se řada studentů účastní soutěží a olympiád v různých oborech (matematika, fyzika, jazyky, biologie, výpočetní technika apod.). S pedagogem environmentální výchovy studenti pravidelně navštěvují centra Cassiopeia, Dřípatka a jednou ročně i pobytový program globální ekologické výchovy ve Stožci.

Ostatní:
 • Žákovský parlament
 • SOČ – účast na projektové soutěží vyhlašované městem Vodňany
 • Denně možnost internetu zdarma
 • Charitativní akce Stonožka
 • Drobné výtvarné soutěže
 • Školní časopis BLIK
 • Mikulášská nadílka – zážitková aktivita
 • Karneval
 • Vánoční desetiboj – různorodé soutěže (prožitek úspěchu, stmelování kolektivu)
 • Den podle Komenského – zážitkové aktivity
 • Halloween – masky, zážitkové aktivity pro 1. ročník; návštěva MŠ
 • Předmájový běh městem
 • Valentinský ples
 • Den dětí pro 1. stupeň
 • Sportovní olympiáda – prožitek úspěchu
 • Exkurze
 • Bezpečně na prázdniny – spolupráce se složkami IZS
 • Recyklohraní
 • Dopravní hřiště
 • Ukliďme Česko
 • Podpora žákům při účasti na soutěžích a olympiádách – rozvoj zájmů, prožitek úspěchu
 • Průběžně návštěvy kulturních pořadů podle nabídky kulturního domu
 • Možnost navštěvovat různé kroužky v rámci školy – rozvoj zájmů
 • Průběžně exkurze a výlety
 • Setkání (neformální) žáků pátých ročníků s budoucími pedagogy
 • Setkání budoucích prvňáčků s budoucími třídními učiteli
 • Poslední zvonění
 • Den naruby

V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY

Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, e-mail)
PPP Strakonice Mgr. Jan Hynek Kochana z Prachové 63, 386 01 Strakonice
383 321 499
Krajská hygienická stanice, pobočka ve Strakonicích Žižkova 505, Strakonice 386 01
387 712 828
st@khscb.cz
Intervenční centrum a poradna patologických jevů – Portus Prachatice Ing. Petr Šmíd Primární prevence PHÉNIX
Velké náměstí 14
383 01 Prachatice
722 049 751
phenix@portusprachatice.cz
Městská policie Vodňany 383 383 864
Městský úřad ve Vodňanech 383 379 111
Theia – krizové centrum Ing. Alena Šímová Mánesova 41/6, 370 01 Č. Budějovice
777 232 421, 605 581 959
info@theia.cz, pomoc@theia.cz,
Theia linka pomoci 775 202 421
OSPOD Vodňany Jana Frintová DiS. frintova@muvod
383 379 151
Primární prevence

Do světa

Mgr. Štefan Schwarc Heydukova 349, 386 01 Strakonice
607 652 862
dosveta@dosveta.org

 VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA

Veškeré preventivní aktivity během školního roku se samostatně evidují – nabídky akcí, uskutečněné akce, vzdělávání, spolupráce s externími odborníky, efektivita jednotlivých akcí (např. dotazníky pro studenty i třídní učitele) atd.

Součástí výročních zpráv školy za uplynulý školní rok je také Zpráva o plnění minimálního preventivního programu. Tato zpráva bude vyplňována elektronicky, a to všemi třemi metodiky prevence současně.

Školní metodici prevence si vedou záznamy o výskytu RCH na škole. Zajišťují školení v rámci prevence pro pedagogické pracovníky naší školy. Uspořádávají preventivní programy pro žáky a zjišťují si zpětnou vazbu od přítomných učitelů. Toto pak vyhodnocují a podle toho zařizují programy pro další školní rok.

VII. ŽÁDOST

Škola se i touto cestou obrací na žáky, rodiče i veřejnost s informací o možnosti požádat o spolupráci kohokoliv z výše jmenovaných při řešení sociálně patologických jevů nebo jejich předcházení. Zároveň se obracíme s prosbou o poskytování informací, které by vedly k omezování těchto jevů na naší škole nebo k jejich předcházení (např. o zárodcích šikany apod.).

Vypracoval Mgr. Filip Marek

VIII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

Datum Podpis ředitele/ředitelky školy
Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP 27. 9. 2017 Mgr. Jarmila Rybáčková
Seznámení pedagogického sboru školy s MPP 27. 9. 2017 Mgr. Jarmila Rybáčková