Český jazyk a literatura

Při výuce českého jazyka se snažíme o rozšíření vědomí užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování vyjadřovacích a komunikačních schopností. Důraz je kladen na užívání jazyka v různých komunikačních situacích, a to v psané i mluvené podobě. Hodiny literatury jsou zaměřeny na rozvíjení schopnosti prožitku literárního díla a dovednosti odhalit funkci konkrétních výrazových prostředků. Předmět by měl pěstovat citlivý osobní vztah k rodnému jazyku a Číst dále …

Tematický plán 4. VG

Český jazyk a literatura vyučující PhDr. Martin Schacherl PhD. učebnice Literatura – Učebnice pro 4. ročník  stř. škol (nakl. Didaktis), Čítanka 4- Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 4.ročník gymnázií – Jiří Kostečka hodinová dotace 4 měsíc Tematický celek září Opakování – česká meziválečná próza Přehled autorů světové prózy 1.poloviny 20.st. Halasovská linie v české poezii 30.a 40.let, Fr.Halas, J.Orten, Skupina 42 Jazykověda a její složky, vzájemné vztahy mezi Číst dále …

Tematický plán 3. VG

Český jazyk a literatura vyučující Mgr. Marie Karfíková učebnice  Čítanka 3 – Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 3. roč. gymnázií – Jiří Kostečka hodinová dotace 4 měsíc Tematický celek září Generace ruchovců a lumírovců (J. Zeyer – prolog dekadence) Opakování pravopisu Konec století, prokletí básníci Opakování pravopisu říjen Konec století – prokletí básníci, Moderna Úvod do skladby listopad Buřiči + P. Bezruč Experimentální próza Velké téma – velká Číst dále …

Tematický plán 2. VG

Český jazyk a literatura vyučující Mgr. Marie Karfíková učebnice Čítanka 2 – Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 2. roč. gymnázií – Jiří Kostečka hodinová dotace 4 měsíc Tematický celek září 2. období národního obrození Opakování – preromantismus v evropské literatuře Romantismus ve světové literatuře Nauka o slovní zásobě ( lexikologie ) – 1. část Publicistický styl – úvod říjen Romantismus ve světové literatuře Nauka o slovní zásobě ( Číst dále …

Tematický plán 1. VG

Český jazyk a literatura vyučující Mgr. Marie Karfíková učebnice Čítanka 1- Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 1.ročník gymnázií – Jiří Kostečka hodinová dotace 5 měsíc Tematický celek září Literární druhy a žánry, obsah a forma literárního díla, umělecké prostředky Základy interpretace uměleckého textu Úvod do stylistiky – 1. část říjen Nejstarší památky světového písemnictví Bible a její význam Antická literatura – řecká Úvod do studia jazyka Psychosociální aspekty Číst dále …

Tematický plán IV. NG

Český jazyk a literatura vyučující Mgr. Petra Dudáková učebnice Český jazyk pro ZŠ a víceletá gymnázia 9, Fraus hodinová dotace 5 měsíc Tematický celek září JAZYK Slovní zásoba a význam slova – opakování SLOH Úvod do učiva slohu, výklad LITERATURA Klasicistní literatura Preromantická literatura říjen JAZYK Rozvoj slovní zásobyVýznamové vztahy mezi slovy Rozvrstvení slovní zásoby SLOH Popis prac.postupu LITERATURA Romantismus ve světové a české literatuře listopad JAZYK Nauka o tvoření slov Číst dále …

Tematický plán III. NG

Český jazyk a literatura vyučující Mgr. Petra Dudáková učebnice hodinová dotace 4 měsíc Tematický celek září JAZYK Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoření slov Slova přejatá Projekt Zlepšuji se v pravopise SLOH Tvořivé slohové aktivity Jazykové styly, slohové postupy a útvary LITERATURA Život je pes – příběhy psané životem říjen JAZYK Pravopis přejatých slov Odchylky skloňování podstatných jmen cizího původu, skloňování cizích vlastních jmen Výslovnost přejatých slov Projekt Zlepšuji se Číst dále …

Tematický plán II. NG

Český jazyk a literatura vyučující Mgr. Marie Karfíková učebnice hodinová dotace 4 měsíc Tematický celek září JAZYK Nauka o významu slov Slova jednoznačná a mnohoznačná Slovo a sousloví, rčení Projekt Zlepšuji se v pravopise SLOH Vypravování  – opakování LITERATURA Mýtus, legenda říjen JAZYK Slovo a sousloví, rčení Synonyma a homonyma, slova citově zabarvená Odborné názvy Nauka o tvoření slov Projekt Zlepšuji se v pravopise SLOH Popis výrobku, prac. postupu –opak. LITERATURA Číst dále …

Tematický plán I. NG

Český jazyk a literatura vyučující Mgr. Marie Karfíková učebnice Český jazyk pro ZŠ a víceletá gymnázia 6, Fraus hodinová dotace 5 měsíc Tematický celek září JAZYK Tvarosloví Opakování slovních druhů Podstatná jména Projekt Zlepšuji se v pravopisu SLOH Vyplňování jednoduchých tiskopisů Jednoduché komunikační žánry (vzkaz, inzerát, objednávka) LITERATURA Pohádka říjen JAZYK Procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů Některé odchylky od pravidelného skloňování Projekt Zlepšuji se v pravopisu SLOH Jednoduché komunikační Číst dále …

Školní aktivity

Gymnázium Vodňany realizuje během roku mnoho akcí různého charakteru. V následujícím přehledu jsou uváděny nejvýznamnější činnosti, které se uskutečňují pravidelně a chápeme je již jako tradiční pro GV.  Slavnostní přijetí prvních ročníků Studenti nastupující do prvního ročníku NG a VG jsou s rodiči uvítáni na radnici města Vodňany, kde obdrží pamětní list od zástupce města Vodňany jakožto zřizovatele školy.     Adaptační kurz Je určený prvním ročníkům. Kurz slouží k poznání Číst dále …

Informace

Korespondenční adresa: Základní škola a Gymnázium Vodňany Alešova 50 389 01 Vodňany Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou IČ: 63289938 Zřizovatel Název: Město Vodňany Adresa: Náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany Přehled oborů poskytovaných školou 79-41-K/81, Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků 79-41-K/41, Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky

Historie

Gymnázium Vodňany svou existencí navazuje na dlouholetou tradici vodňanského všeobecného středoškolského vzdělávání, která sahá hluboko do 50. let 20. století. Historie Gymnázia ve Vodňanech se datuje od roku 1952. V tomto roce byla zřízena při základní škole v dnešní Alešově ulici první třída budoucí Jedenáctileté střední školy, do jejíhož čela byl jmenován ředitel Tomáš Jebavý. Sídlem nově vzniklé „jedenáctiletky“ se stala budova dnešní ZŠ Alešova. Historicky první maturitní zkoušky skládali studenti Číst dále …

Křížová výprava k Plešnému jezeru

Dne sedmadvacátého června léta páně 2016 se navzdory nemilosrdným klimatickým podmínkám vydala třída 1.VG v čele s nebojácným vůdcem skupiny Mgr. Luďkem Polákem na pravděpodobně velmi nebezpečnou horskou túru k tolik opěvovanému Plešnému jezeru. S počtem pouze čtyř chybějících jsme v 7:35 vyrazili spojením vlakovým až na konečnou stanici do Nového Údolí. Na místo jsme dorazili ve stejném počtu, a tak nic nebránilo tomu, abychom se okamžitě vydali na cestu vstříc šumavským kopcům. První úsek Číst dále …