Tematický plán 1. VG

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice Čítanka 1- Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 1.ročník gymnázií – Jiří Kostečka
hodinová dotace 5
měsíc Tematický celek
září Literární druhy a žánry, obsah a forma literárního díla, umělecké prostředky
Základy interpretace uměleckého textu
Úvod do stylistiky – 1. část
říjen Nejstarší památky světového písemnictví
Bible a její význam
Antická literatura – řecká
Úvod do studia jazyka
Psychosociální aspekty interkulturality
listopad Antická literatura – římská
Literatura středověku, křesťanství a vývoj kultury v Evropě
Staroslověnské písemnictví a latinská literatura na našem území
Nauka o zvukové stránce jazyka (hláskosloví)
prosinec Zrození české literatury
Proces laicizace a demokratizace literatury
Opakování a prohlubování učiva hláskosloví
leden Jan Hus
Husitská literatura, Petr Chelčický a jednota bratrská
I. kontrolní slohová práce
Nauka o písemné stránce jazyka (grafémika)
únor Renesance a humanismus v evropské literatuře
Česká humanistická literatura, reformace
Úvod do stylistiky – 2.část
březen Baroko a protireformace v Čechách
J.A.Komenský
Nauka o písemné stránce jazyka – 2.část
Funkční styly
Morálka všedního dne
duben Ústní lidová a pololidová slovesnost jako inspirační pramen literatury
Mluvené útvary prostěsdělovacího stylu ( praktická cvičení )
Psané útvary prostěsdělovacího stylu, epistorální literatura
Mediální produkty a jejich význam
květen Klasicismus a osvícenství
1. období národního obrození
II. kontrolní slohová práce (dopis)
Nauka o pravopisu (ortografie) – 1.část
červen Preromantismus ve světové literatuře
2. období národního obrození
opakování a systematizace poznatků
Vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka
Nauka o pravopisu – 2.část

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Petra Kochrdová – AJP, AJZ
učebnice New English File Pre-intermediate third edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Unit 1
G word order in questions, present simple/continuous
V verb phrases, describing people and personality, clothes
S What´s the problem? Desribing a picture/a person (W)
Říjen Unit 2
G past simple/continuous time connetors
V holidays, prepositions of time and place
S My last holiday, My favourite photo (W)
C Halloween
Listopad Unit 3
G be going to (plans adn predictions), present continuous for future
V airports, verbs + prepositions
S What are your plans? An informal email (W)
C Thanksgiving
Prosinec G defining relative clauses
V expressions for paraphrasing: like, for example…
S Restaurant problems
C Christmas
Leden Unit 4
G present perfect, present perfect x past simple something, anything, nothing
V housework, make or do, shopping, adjectives -ed/-ing
S Has he done it yet?
Únor Unit 5
G comparative adjectives and adverbs, as…as
V time expressions
S How fast is your life?
Březen G superlatives + ever+ present perfect, too, not enough
V describing a town or city
S The wrong shoes, Describing where you live (W)
C Easter
Duben Unit 6
G will/won´t – predictions, decisions, offers, promises,
. . review of verb forms (present, past and future)
V adjectives + prepositions
S My last dream
C Responding to predictions
Květen Unit 7
G infinitive with to,gerund, have to, don´t have to, must, mustn´t
V verbs + infinitive, verbs + gerund, modifiers
S Asking for information, A formal email (W), At the pharmacy
Červen Unit 8
G should, first conditional, possessive pronouns
V get, confusing verbs,adverbs of manner
S What should I do? Giving advice

Konverzace z anglického jazyka

vyučující Mgr. Milena Čejková
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
Září ESC
Říjen Family life, my life and my plans for the future
Listopad My town
Prosinec Shopping, food, restaurants
Leden Sports and games
Únor Hobbies, leisure time, holidays
Březen My friend, character, describing people
Duben Health, human body, healthy living
Květen Travelling
Červen Revision

Německý jazyk 

vyučující Mgr. Zdenka Vavrušková PhD.
učebnice Georgiakaki, Manuela a kol.: Beste Freunde A 2.1 – učebnice, pracovní sešit
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Ferien, Urlaub, Reisen, Verkehrsmittel
prázdniny, dovolená, cestování, vyprávění v minulosti
slovní zásoba: dopravní prostředky, cestování, zavazadla
gramatika: préteritum sloves haben, sein, perfektum probraných pravidelných/nepravidelných
sloves (kaufen, sehen, kommen, spielen, lesen, fahren, gehen, lernen, fliegen, laufen, anfangen, singen, raten, schreiben, sprechen, essen), pomocné sloveso haben x sein
Projekt: Meine Sommerferien – vyprávění, dopis/e-mail
projekt na téma Moje letní prázdniny
říjen Wohnen, Möbel (Unsere Wohnung in Köln)
bydlení, nábytek a zařízení bytu/domu, popis bytu/domu
slovní zásoba: druhy bydlení, části nábytku, zařízení bytu
gramatika: přivlastňovací zájmena, slovesa určující pozici liegen, stehen, hängen + předložka s dat. x legen, stellen, hängen + předložka s ak.
Projekt: Mein Traumhaus/Traumwohnung – plakát
projekt Můj dům/byt snů
listopad Personen beschreiben, Charakteristik (Neue Freunde!)
popis, charakteristika osob, přítel/-kyně, pocity, rozhovor mezi přáteli
slovní zásoba: vlastnosti, charaktreristika, pocity
gramatika: zvratná slovesa – v prézentu i perfektu, předložky s ak.
Projekt: Mein Freund/-in // Mein Traumpartner/-in – charakteristika a vnější popis
projekt Můj přítel/moje přítelkyně // Můj partner/partnerka
prosinec Feste, Bräuche, Partys (Komm, wir feiern!)
svátky, oslavy, párty, zvyky, vytvoření/odmítnutí návrhu, vyjádření záporu, nesouhlasu, porovnání
slovní zásoba: slavení, svátky, potraviny, nápoje, číslovky
gramatika: zápor s kein-, nicht, osobní zájmena v dat., předložky s dat.
Weihnachten
slovní zásoba k tématu Vánoce, vánoční symboly, tradice, pokrmy, …
Landeskunde – Was ist dein Lieblingsfest? – práce s texty
leden Projekt: Feste in Tschechien
projekt České svátky a tradice – prezentace/plakát
Grammatikwiederholen
zvratná slovesa, slovesa určující pozici s dat. i ak., přivlastňovací zájmena, osobní zájmena v dat., zápor, předložky s dat. i ak., slovosled ve větách se zvratným slovesem
únor Sport, Technik (Wir sind ein super Team!)
sport, teamové hry, technika, počítačové hry, vyjádření svolení/odmítnutí, porovnání
slovní zásoba: druhy sportu, fotbal, příslušníci národů
gramatika: tvoření slov – příslušníci národů, modální slovesa (dürfen), stupňování (komparativ) přídavných jmen a příslovcí, srovnání pomocí als a so … wie
březen Stadt, Weg (Bis zur Brücke ist es nicht weit)
město, dotaz na cestu, popis cesty, vyjádření zákazu, porovnání
slovní zásoba: části města, popis cesty
gramatika: dürfen + zápor nicht, kein, další předložka s dat. bis zu, stupňování (superlativ) přídavných jmen a příslovcí
Projekt: Die Stadt, wo ich wohne
projekt Město, ve kterém žiji – plakát/prezentace
duben Schule, Ausbildung, Hausaufgaben (Was haben wir denn auf?)
škola, vzdělání, domácí úkoly, rozvrh hodin, škola přes internet, vyjádření názoru, zdůvodnění slovní zásoba: škola, školní předměty
gramatika: modální slovesa (sollen), spojka denn
Projekt: Mein Stundenplan und meine Freizeitaktivitäten
projekt Můj rozvrh hodin a volnočasové aktivity – e-mail (včetně tabulky)
květen Essen, Trinken, Tischdecken
jídlo, pití, prostírání stolu, jídelní lístek
slovní zásoba: pokrmy, nápoje, nádobí
gramatika: předložky, které se pojí s dat. i ak., slovesa určující směr s dat. a ak.
červen Landeskunde – Wir tun etwas für andere!
práce pro druhé, charita, pomoc v rámci projektů – práce s texty
Projekt: Soziale Projekte in Tschechien
projekt na téma Sociální projekty v Čechách – plakát/prezentace
Grammatikwiederholen
časování modálních sloves, zápor v němčině, slovesa určující směr a pozici, stupňování (komparativ, superlativ) přídavných jmen a příslovcí, předložky s dat., spojka denn, tvoření slov – příslušníci národů

Základy společenských věd

vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice Základy společenských věd pro 1. ročník vyššího gymnázia – DIDAKTIS
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září úvod do předmětu a organizace výuky, seznámení s učivem
opakování probraného učiva z psychologie, historické etapy a PS směry
říjen psychika – její biologická a sociální podmíněnost
poznávací procesy – čití a vnímání, představy, paměť, myšlení a řeč
psychické jevy a stavy
listopad Schopnosti, temperament
Psychologie činnosti, jednání a chování,aktivace, hra, učení a práce, vůle
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti – teorie, struktura
prosinec aktivačně motivační vlastnosti, výkonové vlastnosti
vztahově postojové vlastnosti
leden Seberegulaci, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
seberegulační a dynamické vlastnosti
psychické poruchy a zásady duševní hygieny
únor vymezení sociologie jako vědy, vznik a vývoj
hlavní sociologické směry a osobnosti
březen metody práce v sociologii
společnost a příroda, společnost a kultura
duben socializace, soc.pozice a soc.role
sociální komunikace, konflikty, asertivita
květen sociální skupiny, jejich druhy a charakteristika
Psychosociální aspekty multikulturality
červen sociální organizace společnosti, soc.instituce, soc.rituály.
soc.deviace, soc.patologické jevy
opakování

Matematika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Základní poznatky z matematiky
Rovnice a nerovnice
Planimetrie
hodin týdně 5
měsíc Tematický celek
září Základní poznatky z matematiky
říjen Elementární teorie čísel
listopad Mocniny a výrazy
prosinec Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou
leden Soustavy lineárních rovnic a nerovnic
únor Kvadratické rovnice (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)
březen Rovnice a nerovnice a jejich soustavy
duben Rovnice a nerovnice a jejich soustavy
květen Základy planimetrie, konstrukční úlohy
červen Geometrická zobrazení

Fyzika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Fyzika pro gymnázia – Mechanika
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Kinematika hmotného bodu
říjen Kinematika hmotného bodu
listopad Dynamika hmotného bodu
prosinec Dynamika hmotného bodu
leden Mechanická práce
únor Gravitační pole
březen Gravitační pole
duben Mechanika tuhého tělesa
květen Mechanika tuhého tělesa
červen Mechanika tekutin

Chemie

vyučující Ing. Henrieta Hynek
učebnice Chemie 1. díl
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září 1. Úvod do studia chemie
2. Složení a struktura chemických látek
Atom – vývoj teorie o stavbě (Rutherfordův model, Bobrův model)
Kvantová čísla – vlnový mechanický model atomu
Periodický zákon, zákonitosti výstavby periodické soustavy – vztah ke struktuře
atomu
říjen Radioaktivita – charakteristika, radioaktivní záření
Radioaktivní rozpady – s+, s-, rozpadové řady, přirozená a umělá radioaktivita, praktické využití
Hmotnost atomu – výpočty
Chemická vazba – obecná charakteristika, typy vazeb
listopad Vazba kovalentní – vznik, vlastnosti
Vazba polární a iontová – vznik, vlastnosti
Kovy a kovová vazba – teorie elektronového plynu
Vazba koordinační kovalentní, slabé vazebné interakce
prosinec 3. Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí
Chemické názvosloví – opakování (oxidy, sulfidy, soli, kyseliny, hydroxidy)
Chemické názvosloví – komplexní sloučeniny, podvojné soli
leden Chemické reakce – charakteristika, klasifikace
Chemické rovnice – způsoby zápisu
Vyčíslování rovnic – hl. redoxních (křížové pravidlo)
Výpočty z chemických rovnic
únor Směsi – rozdělení a vlastnosti
Roztoky – klasifikace, výpočty – Ws koncentrace
Chemická termodynamika – přehled studia, veličiny
Termochemie – předmět studia, termochemické zákony
březen Kinetika chemických reakcí – teorie srážková, teorie aktivovaného komplexu
Vlivy na rychlost chem. reakcí – koncentrace, teplota, katalyzátory
Acidobazické reakce – teorie Arheniova, teorie Bronsted – Loweyho
Hydrolýza solí – vztah k acido-bazickým dějům
duben 4. Základy anorganická chemie
Prvky I A skupiny – struktura, obecné vlastnosti, chemické reakce, přehled
vlastností   a použití hl. sloučenin
Prvky II A skupiny – struktura, obecné vlastnosti, chemické reakce, přehled
vlastností   a použití hl. sloučenin
květen Prvky III A skupiny
Prvky IV A skupiny
Prvky V A skupiny
Prvky VI A skupiny
PT Člověk a životní prostředí
červen Prvky VII A skupiny
Prvky VIII A skupiny
5. Základy chemické analýzy – metody analytické chemie

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Obecná biologie  Biologie rostlin
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Rozdělení biologických věd,metody výzkumu v biologii
Vývoj biologického poznávání-historický přehled
Obecné znaky živých organismů
Prokaryotní buňka-stavba a fce
říjen Prokaryotní buňka-stavba a fce
Systém prokaryot
Systém prokaryot
Podbuněčné organismy-viry a fágy
listopad eukaryotní buňka-stavba a funkce
prosinec Botanika-úvod,charakteristika a členění botanických věd
rostlinná buňka a pletiva
leden Organologie-vegetativní orgány rostlin
Základy rostlinné fyziologie
únor Rostlinná taxonomie a systém
Podříše nižších rostlin-obecné znaky
březen Podříše nižších rostlin-systém
Vyšší rostliny-obecné znaky,generativní orgány
duben Vyšší rostliny-systém
Rostliny výtrusné
Rostliny nahosemenné
květen Vyšší rostliny-systém
Rostliny krytosemenné
Houby-obecné znaky
červen Houby-systém
Ekologie rostlin

Zeměpis

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice Geografie pro SŠ 1
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Úvod do geografie
Vesmír, Sluneční soustava, Slunce, pohyby Země a Měsíce
říjen Globus a mapa, určování zeměpisné polohy, mapování, polohopis, výškopis, orientace v krajině
listopad Litosféra, stavba Země, druhy hornin, zemětřesení a sopky
prosinec Geomorfologičtí činitelé, vznik pohoří, erozní činitelé, utváření povrchu člověkem
leden Atmosféra: její funkce a složení, podnebné pásy, celoplanetární oběh vzduchových hmot,
místní větry (monzuny, pasáty…)
únor Vliv oceánu a pevniny na atmosféru, hydrosféra, světový oběh vody, světový oceán,
sladkovodní část hydrosféry
březen Pedosféra (půdní druhy a typy), biosféra (význam, rozložení flóry a fauny na Zemi)
duben Biosféra (podmínky existence života)
květen Zonalita a azonalita
červen Člověk a krajina (vzájemné interakce, využívání přírodní bohatství, trvale udržitelný rozvoj)

Dějepis

vyučující Mgr. Radek Hrdlička
učebnice Dějepis I – pravěk a starověk (Čornej, V., 1998)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Pravěk, hominizace, vývoj člověka
říjen Neolitická revoluce, její průběh a důsledky
Člověk a životní prostředí
listopad Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny despocií Blízkého Východu
prosinec Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny despocií Blízkého a Dálného Východu
leden Politicko-hospodářské a kulturní dějiny antického Řecka
únor Politicko-hospodářské a kulturní dějiny antického Řecka
březen Alexandr Makedonský, politicko-hospodářské dějiny antického Říma
duben Politicko-hospodářské dějiny antického Říma
květen politicko-hospodářské dějiny antického Říma
červen Politicko-hospodářské dějiny antického Říma, naše země ve starověku

Informatika a výpočetní technika

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Číselné soustavy
říjen Binární soustava – výpočty
listopad Počítač jako nástroj práce s informacemi – hardware
prosinec Počítač jako nástroj práce s informacemi – software
leden Počítač jako nástroj práce s informacemi – software
únor Operační systémy
březen Zabezpečení dat
duben Zpracování dat – textový editor
květen Zpracování dat – tabulkový kalkulátor
červen Opakování

Estetická výchova – výtvarná a hudební

vyučující Mgr. Lucie Jílková, DiS.
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září PRAVĚKÉ UMĚNÍ
– Druhy výtvarného umění paleolitu a neolitu
– Pravěké kultury na našem území
– Keltská kultura
(jeskynní malby, rozmývaná kresba rudkou a uhlem na plastickém podkladu a hledání tvarů zvířat; šperky z přírodních materiálů; mince a keltské ornamenty tzv. uzly)
PT: Problematika vztahů organizmů a prostředí;
Člověk a životní prostředí
říjen EGYPT A MEZOPOTÁMIE
– Znaky nejstarších civilizací starověku
– Srovnání monumentální architektury obou civilizací
– Egyptské sochařství a malířství
(kolorovaný sádroryt dodržující charakter egyptského malířství, téma e. mytologie;
papyrus, svitek, egyptské mýty vyprávěné obrázkovým písmem)
listopad ŘECKO
– Kréta, Mykény (první kultura v egejské oblasti, nejstarší kultura Řecka)
– Řecko – obecná charakteristika řeckého umění, klasické antické Řecko
– Klasické antické Řecko, obecná charakteristika řeckého umění
Architektura, sochařství a malířství v jednotlivých obdobích řecké antiky
(proporce lidské postavy, kánon, kontrapost, tělo v pohybu, studijní kresba, kombinovaná technika)
PT: Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů;
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
prosinec ŘÍM
– Osídlení Apeninského poloostrova, první vyspělá kultura tohoto území
Odlišný národní charakter ve srovnání s Řeky
– Druhy a typy římské architektury, římský urbanismus; historické proměny sochařství
– Druhy a techniky vrcholného období řím. malířství
– Křesťanská antika
(římská kapitálka, výtvarná hra s písmem; římské lázně a vily, výtvarné zpracování Nového zákona)
leden RANÝ STĚDOVĚK V ČECHÁCH A V EVROPĚ
– Proměny na politické mapě Evropy
– Kulturní oblasti a období předrománské Evropy
– Byzanc
– Předrománské umění Velké Moravy
(ikony z ústřižků současných časopisů – mozaika-koláž; iniciály inspirované iroskotskou knižní iluminací; papírové modely velkomoravských kostelů)
únor – Obecná charakteristika ROMÁNSKÝCH SLOHŮ, významné evropské památky
GOTIKA – Periodizace a historické souvislosti
– Periodizace a historické souvislosti
– Architektura – druhy, konstruktivní prvky a znaky, památky
(kresba románského oblouku a sloupu; gotické okno, vitráž, kružba, lomený oblouk)
březen – Gotika na našem území, Praha Karla IV. – edukativní DVD, video
– Katedrála sv.Víta a její stavební fáze
– Malířství a sochařství gotiky ve srovnání s románským uměním
(inspirace gotickými skříňovými oltáři a deskovou malbou, týmová práce; odkrývací rezerváž na voskovém podkladu)
duben RENESANCE
– Novověk a jeho vymezení
– Periodizace a obecná charakteristika renesance v Itálii a v zaalpských zemích
– Znaky italské renesanční architektury, nejvýznamnější památky a jejich tvůrci
(kresba architektury zaměřená na perspektivní prostorovou konstrukci;
studijní kresby částí lidského těla)
květen – Prezentace malířských a sochařských osobností renesance
(parafráfe slavných obrazů – výtvarná hra s využitím moderních výrazových prostředků xerox, fotomontáž aj.)
červen – Kulturní historie města Vodňany a jeho okolí
Projekt naše město, tvorba v plenéru
PT: Sociální komunikace;
Spolupráce a soutěž

Tělesná výchova

1.VG a 2.VG – dívky
vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – hody a vrhy, ….
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená,…..
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená
leden OCHRANA  OBYVATELSTVA
SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina,….
ÚPOLY
březen Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
LVK 1.VG
GYMNASTIKA
duben SPORTOVNÍ HRY
LEHKÁ ATLETIKA
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
Turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace,komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)

Tělesná výchova

1.VG a 2.VG a 3.VG a 4.VG – hoši
vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal,házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace,komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)