Základy společenských věd

MATURITNÍ OKRUHY – ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

stock market trading strategies step 1.

 • Pojem psychologie, vznik oboru, obory psychologie
 • Filozofie – myšlení staré Indie a Číny, antická filozofie

here 2.

 • Obecná charakteristika psychiky
 • Komunikace, konflikty, asertivita

http://a1carsearch.com/dir/2636 3.

 • Temperament, typy temperamentu a jejich projevy
 • Filozofie – filozofické směry 19. století, německá filozofie 19. století, marxismus, české filozofické myšlení v 50. až 90. letech 19. století.

http://adsgenie.com/dit/756 4.

 • Osobnost, rysy osobnosti, typologie osobnosti
 • Sociologie jako věda, vznik a vývoj, hlavní sociologické směry a osobnosti

http://happilyforever.com/die/2839 5.

 • Poznávací procesy, názorné poznávání, počitky, vjemy, vnímání, představa, fantazie, řeč, myšlení
 • Základy etiky – co je morálka, vznik morálky, morálka a osobní život, lidská důstojnost a odpovědnost, svobodná vůle, svědomí, spravedlnost, rovnost, mravní norma, princip a ideál

follow link 6.

 • Psychologie – paměť, druhy paměti, pozornost
 • Sociální struktura a vztahy, sociální skupiny a útvary, malá sociální skupina, skupinové konflikty

forex entry point system 7.

 • Demokratický právní stát, základní hodnoty demokracie, systém demokratické kontroly
 • Psychologické disciplíny- vývojová psychologie atd.

http://eoropiedunespark.co.uk/dqb/4105 8.

 • Politologie a politika, polit. systém, politický pluralismus
 • Právní základy státu, ústavní právo, lidská práva a LZPS

9.

 • Typy politiky, veřejné mínění
 • Zaměřenost osobnosti – potřeby, motivace, zájmy, hodnotová orientace

10.

 • Ideologie, prostředky indoktrinace, totalitní ideologie a jejich doktríny
 • Podstata státu, formy států

11.

 • Politické strany, historický vývoj, rozdělení politických stran dle programů, rozdělení politických stran dle postoje k stávající moci ve státě
 • Učení, druhy učení (nápodobou, pojmové, verbální, senzomotorické, tvořivé atd.)

12.

 • Ústava a listina základních lidských práv a svobod
 • Stát a národ, pojem stát, vznik státu, pojem národ, národnost

13.

 • Pojem práva, dějiny práva, právní řád, systém práva
 • Metody sociologického výzkumu, společnost a příroda, společnost a kultura

14.

 • Právní ochrana, výklad a aplikace práva, právní vztahy
 • Ekonomické statky

15.

 • Rodinné právo
 • Instituce a sociální organizace, soc. rituály, soc. deviace, soc. patologie

16.

 • Občanské právo hmotné (pojem, věcná práva, odpovědnost za škodu,
  závazkové právo)
 • Zaměstnanost, práce, trh práce, odměňování za práci, nezaměstnanost

17.

 • Pracovní právo
 • Socializace, sociální pozice a sociální role, status, sociální distance, soc. stratifikace a mobilita

18.

 • Trestní právo (trestní právo hmotné, trestní právo procesní)
 • Osobní finance, spoření, investice a jejich rizika, exekuce,..

19.

 • Ekonomie a ekonomika
 • Dělba moci, subjekty státní moci, tvorba a schvalování zákonů

20.

 • Úloha státu v tržní ekonomice (daně, rozpočet,..)
 • Správní právo, obchodní právo

21.

 • Peníze, (vznik, vývoj, funkce, inflace, …)
 • Filozofie – filozofie období renesance a humanismu

22.

 • Ekonomická transformace ČR
 • Filozofie – filozofie postmoderní, současné světové filozofické proudy, současná česká filozofie

23.

 • Základy neformální logiky, teorie argumentace
 • Občanské soudní řízení

24.

 • Charakteristika trhu, tržní ekonomika (nabídka, poptávka,….)
 • Základní filozofické pojmy a přístupy, co je filozofie, východiska filozofie

25.

 • Filozofie – předmět a podstata, filozofické disciplíny, vztah filosofie k jiným vědám
 • Bankovní soustava ČR, cenné papíry a burzy

26.

 • Filozofie – helénistická filozofie, středověká křesťanská filozofie, religionistika, vznik křesťanství, světová náboženství, nová náboženství a sekty
 • Mezinárodní organizace, mezinárodní vztahy

27.

 • Filozofie – novověká filozofie, racionalismus, empirismus, filozofie doby osvícenství
 • Schopnosti, intelektové schopnosti a jejich měření

28.

 • Filozofie – filozofie 20. století, česká filozofie konce 19. a počátku 20. století (se zaměřením na osobnost T. G. Masaryka)
 • Ekonomické systémy, ekon. subjekty, ekon. sektory

29.

 • Základy etiky – co je etika, etika a ekologie, vznik etiky (Sokrates, Platón), stoické pojetí ctnosti, utilitaristická etika, Kantova etika kategorického imperativu
 • Poruchy osobnosti – citová deprivace, frustrace,

30.

 • Estetika – zvláštnosti estetického přístupu ke světu, podmínky vzniku řemesel, umění nižší“ a „vyšší“, umělec, estetické normy, vkus, móda, stylizace, životní styl
 • Psychologie mezilidských vztahů – interakce a komunikace mezi lidmi, v rodině atd.