Kritéria přijímacího řízení 2017/2018 – osmileté studium

 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VODŇANY 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

opcje binarne zarabianie  

le vincite che vengono fatte sulle opzioni binarie sono tassate KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE DO OBORU VZDĚLÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM, OSMILETÉ STUDIUM, DENNÍ FORMA

seroquel xr 25 mg  

  1. imparare a fare trading online TERMÍNY A PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

Termíny konání jednotné zkoušky

tastylia tadalafil 20 mg   خيار ثنائي باستخدام باي بال Obor 79-41-K/81 – Gymnázium (8-leté)

12. 5. 2017 (náhradní termín pro uchazeče, kteří nekonali PZ v 1. kole)

opzioni binarie strategia gabbia  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

obor 79-41-K/81 – Gymnázium (8-leté)  30 žáků

  1. bdswiss com demo JEDNOTNÁ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A ZPŮSOB HODNOCENÍ JEJICH SPLNĚNÍ

trend option binar  Do celkového hodnocení uchazeče se započítávají

A) test z českého jazyka (jednotná přijímací zkouška dodávaná společností CERMAT)
B) test z matematiky (jednotná přijímací zkouška dodávaná společností CERMAT)

OBSAH A FORMA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ODPOVÍDÁJÍ RVP ZV. PŘÍPRAVU, ZADÁNÍ, DISTRIBUCI, ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ TESTŮ ZAJIŠŤUJE CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ.

C) prospěch ze základní školy (za poslední klasifikační období ze všech povinných předmětů)

VÝSLEDEK JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKA) MÁ MINIMIÁLNĚ 60% PODÍL NA CELKOVÉM HODNOCENÍ UCHAZEČE PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ.

V případě rovnosti bodů je pro celkové pořadí rozhodující:

  1. počet bodů získaných v testu z matematiky
  2. počet bodů získaných v testu z českého jazyka
  3. prospěch ze základní školy

binäre optionen 4 plattformen Bodové hodnocení testů (A, B)

A) Test z českého jazyka – maximálně 50 bodů (minimální hranice není stanovena)
B) Test z matematiky – maximálně 50 bodů (minimální hranice není stanovena)

buy Pregabalin 300 mg cheap Bodové hodnocení prospěch ze základní školy google binary (C)

C) Vysvědčení z předcházejícího vzdělání za poslední klasifikační období, a to průměru z povinných předmětů – maximálně 10 bodů, (tj. průměrného prospěchu v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ). Průměrný prospěch je hodnocen dle tabulky přiložené v příloze).

opciones financieras morelia edificio geminis  D) VÝPOČTOVÝ VZOREC

auto trading   beste forex plattform Počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení (A+B+C), nejlepší možný výsledek žáka (50+50+10), tj. = 110 bodů.

binary options close early  E) PŘIJETÍ KE VZDĚLÁNÍ

Přijati ke vzdělávání do 1. ročníku výše uvedeného oboru jsou uchazeči do 30. místa včetně, a to v pořadí podle úspěšnosti (tj. dle celkového počtu získaných bodů).

  1. señales gratis para invertir en opciones binarias DORUČENÍ ROZHODNUTÍ

Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Ředitelka školy doručí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na vchodových dveřích školy a na www stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno do vlastních rukou zákonným zástupcům nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům.

Ve Vodňanech 5. 5. 2016

Mgr. Jarmila Rybáčková
ředitelka školy

 PŘÍLOHA 

  1. Hodnocení prospěchu uchazeče na základní škole

Každý uchazeč získá bodové hodnocení prospěchu za poslední klasifikační období na základní škole, dle klasifikace uvedené (a potvrzené vedením základní školy) na přihlášce. Za dané období bude vypočten prospěchový průměr ze všech povinných vyučovacích předmětů a zaokrouhlen na jedno desetinné místo. Uchazeč může maximálně získat 10 bodů (viz přiložená tabulka).

Průměrný prospěch /zaokrouhlený na

1 desetinné místo

Bodové ohodnocení

1,0

10
1,1

9

1,2

8
1,3

7

1,4

6
1,5

5

1,6

4
1,7

3

1,8

2
1,9

1

2,0 a více

0