Tematický plán III. NG

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Petra Dudáková
učebnice
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Obohacování slovní zásoby
Nauka o tvoření slov
Slova přejatá
Projekt Zlepšuji se v pravopise
SLOH
Tvořivé slohové aktivity
Jazykové styly, slohové postupy a útvary
LITERATURA
Život je pes – příběhy psané životem
říjen JAZYK
Pravopis přejatých slov
Odchylky skloňování podstatných jmen cizího původu, skloňování cizích vlastních jmen
Výslovnost přejatých slov
Projekt Zlepšuji se v pravopise
SLOH
Odborný styl
Výpisky, výtah
LITERATURA
Detektivka a krimi
listopad JAZYK
Slovesa, vidové dvojice
Mluvnické kategorie jmen
Projekt Zlepšuji se v pravopise
SLOH
Výtah – dokončení, charakteristika – úvod
LITERATURA
Téma II. světové války
prosinec JAZYK
Skladba
Věta jednoduchá a souvětí
Druhy vedlejších vět
Projekt Zlepšuji se v pravopise
SLOH
Charakteristika – dokončení
LITERATURA
Vývoj literatury – nejstarší literární památky, lidová slovesnost
leden JAZYK
Souvětí souřadné a podřadné
SLOH
Výklad
LITERATURA
Starověká literatura
únor JAZYK
Souvětí souřadné, větní vzorce
SLOH
Líčení
LITERATURA
Drama a divadlo
březen JAZYK
Souvětí souřadné, několikanásobné větné členy
SLOH
Výklad
LITERATURA
Středověká literatura
duben JAZYK
Čárka v souvětí, spojovací výrazy
Jazykové rozbory
SLOH
Umělecký styl
Líčení
Úvaha
LITERATURA
Renesanční literatura
květen JAZYK
Slovanské jazyky, útvary českého jazyka
SLOH
Úvaha
LITERATURA
Barokní literatura
červen JAZYK
Složitější souvětí
SLOH
Tvořivé  slohové aktivity
Souhrnné poučení o slohu
LITERATURA
Vlastní četba dle seznamu doporučené četby

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Petra Kochrdová – AJZ + AJP
učebnice Project 4 Fourth edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Introduction
G Present tenses, Stative verbs, will/going to
S  What am I doing?
Unit 1
G  Past simple and continuous
S  Finding interesting things
V  materials, compound nouns
Říjen G  used to, too/enough
S   How has your life changed?
V   clothes, parts of clothes
C   The story of England, History – materials
Listopad Unit 2
G   Present perfect x past simple, for/since, question tags
V   nouns, adjectives, verbs + prepositions, been/gone
S   What have they done?
C   Teenagers´ reading habits, ICT – computers
Prosinec Unit 3
G  relative pronouns, should/might, relative clauses
S  giving advice
V   parts of the body, problems and treatments
C  sports events, Christmas
Leden S    at the doctor´s
V    illnesses, agreeing / disagreeing
G   So/Neither
Revision Units 1-3
C    Biology- vitamins and minerals
Únor Unit 4
G  verb + -ing/infinitive,   there is someone/something +-ing
S  describing a place
V   adjectives  with -ing/-ed
C   Robin Hood
Březen G  can see/hear someone + -ing
S  ordering a meal
V   asking people to do things
C  Easter, Art – The Fighting Temeraire
Duben Unit 5
G  passive voice
S  How green are you? Talking about environmental problems
V  The environment, expressing worries
C  Australia, Hurricanes
Květen Unit 6
G  first conditional, future time clauses
S   giving advice
V   phrasal verbs
C   a typical weekend in Britain
Červen G  future time clauses
S   generation gap, expressing purpose
V   verbs and nouns
C   citizenship – the EU
Final revision   1-6

Německý jazyk

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice F.Jin, L. Rohrmann, M. Branková : Prima A1 , Fraus 2007
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Opakování,
Kennenlernen
Osobní zájmena
říjen Meine Klasse
Člen určitý a neurčitý
Přivlast. zájmena mein, dein
Předložky in, aus
Melodie otázky, větný a slovní přízvuk
listopad Tiere
Časování haben, sein
Otázky zjišťovací
4.pád
Slovní přízvuk, dlouhé a krátké samohlásky
prosinec KLEINE PAUSE
Procvičování probraného učiva
Kulturní diference
leden Mein Schultag
Časové údaje
Slovosled
Předložky um, von-bis, am
Výslovnost ü
únor Hobbys
Slovesa se změnou v kmenu v přít. Čase
Sloveso können
Slovesa s odlučitelnou předponou
Výslovnost ö
březen Opakování dosud probraného učiva
duben Meine Familie
Přivlastňovací zájmena
Podstatná jména typu Lehrer/Lehrerin
Výslovnost koncového –er a -e
Kulturní diference
květen Was kostet was?
Slovesa essen, trefen, ich mochte
Slovosled ve větě
Dvojhlásky ei, au, eu
červen GROßE  PAUSE
Souhrnné opakování veškerého učiva

Občanská výchova

vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice Občanská výchova, rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 8 (nakl. FRAUS)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Osobnost (Kde právě jsem, Kam jdu, Jak se znám)
Hodnoty
Rozvoj schopností a poznávání
říjen Osobnost (Co jsem, Co chci, Co mohu)
listopad Psychické projevy a stavy, Poznávání a vnímání, Jak myslím a tvořím no
prosinec Jak si pamatuji a soustředím se, Jak se učím, Jak prožívám své city
leden Člověk v sociálních vztazích
Fungování médií
Rozvoj schopností poznávání
únor Hospodaření
březen Právo
duben Rodina
květen Člověk ve zdraví a nemoci
červen Zdravá výživa

Matematika

vyučující   PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice   MATEMATIKA 1,2,3 pro 8. ročník ZŠ (Odvárko, Kadleček)
hodin týdně 4
měsíc   Tematický celek
září   Opakování geometrie
říjen   Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta
listopad   Mocniny
prosinec   Výrazy
leden   Vzorce pro úpravy výrazů
únor   Lineární rovnice
březen   Slovní úlohy (PT: řešení problémů a rozhodovací dovednosti)
duben   Základy statistiky
květen   Obvod a obsah kruhu, Thaletova věta, konstrukční úlohy
červen   Povrch a objem válce

Fyzika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Fyzika pro 8. ročník ZŠ
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Opakování
říjen Práce a výkon, energie, účinnost
listopad Jednoduché stroje
prosinec Elektrické vlastnosti látek
leden Elektrický proud a napětí
únor Elektrický odpor, Ohmův zákon
březen Elektrická energie
duben Magnetické pole, elektromagnetická indukce
květen Střídavý proud a napětí ( PT: Vztah člověka k prostředí)
červen Polovodiče

Chemie

vyučující Ing. Henrieta Hynek
učebnice Chemie pro základní školy a víceletá gymnázia 8, 9
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Halogenidy, oxidy, sulfidy – názvosloví  Opakování z 2 NG
říjen Hydroxidy a kyseliny – názvosloví, zástupci
listopad Soli kyselin – názvosloví, zástupci
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
prosinec Uhlík – výskyt, struktura, vl. a využití
Uhlí – vznik, druhy, význam a využití
leden Uhlovodíky – alkany, alkeny, alkiny – charakteristika, hl. druhy, vlastnosti, využití a význam
únor Arény – charakteristika, hl. druhy, vlastnosti, využití a význam
Ropa – hl. zdroj uhlovodíků, zpracování a využití
březen Deriváty uhlovodíků
-obecná charakteristika, rozdělení
halogenderiváty – obecná charakteristika, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
duben Dusíkaté deriváty – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
Kyslíkaté deriváty – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
květen alkoholy, fenoly
aldehydy – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
ketony – obecná charakteristika, rozdělení, názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti
karboxylové kyseliny a soli -obecná charakteristika
přehled vl. a použití hl karboxylových kyselin a solí
červen chemie přírodních látek-úvod, základní pojmy, rozdělení
sloučeniny-obecná charakteristika, význam, chemické  a fyzikální vlastnosti, rozdělení

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Přírodopis 3
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Opakování
Etologie-charakteristika
Vrozené chování
Získané chování
říjen Využití etologie v praxi
Původ a vývoj člověka
Lidské rasy
listopad Biologie člověka-úvod, zařazení do systému, fylogeneze
Organizace lidského organismu-buňky, tkáně, orgánz, soustavy
Soustava opěrná-tkáň pojivová-typy
prosinec Kostra-přehled hl. kostí
Soustava pohybová-tkáň svalová-typy, hlavní kosterní svaly
Soustava trávicí-stavba a fce jednotlivých částí
Metabolismus živin v trávicí soustavě
leden Soustava dýchací-stavba a fce jednotlivých částí
Soustava cévní-stavba srdce, hl. cévy oběhu
Krev-složení, význam, imunita
Soustava vylučovací-stavba a fce jednotlivých částí
únor Soustava kožní-stavba kůže,fce, kožní deriváty
Řídící soustavy-nervová, hormonální-principy, vzájemné vztahy, rozdílnosti ve fci
Nervová soustava-podstata nervové činnosti, stavba
Centrální nervová soustava-mozek-stavba, fce, mícha
březen Periferní nervová soustava-nervy zrakové vegetativní
(synapoticus, ponosympoticus)-fce
Soustava žláz s vnitřní sekrecí–hormony, přehled hlavních a jejich vliv
Smyslové orgány a jejich vztah k řídícím soustavám-zrak-stavba orgánu, fce
Sluch, čich, chuť-stavba orgán, fce
duben Soustava pohlavní-stavba a fce
Ontoginetický vývoj člověka
Vývoj před narozením-hl.stadium
Vývoj po narození-jednotlivá období, charakteristrika
květen Sexualita a partnerské vztahy-antikoncepce,plánování rodičovství
Člověk a zdraví-složky zdravého životního stylu
Návykové látky
Vliv životního prostředí
červen Základy genetiky-hl.pojmy
Genetika člověka
Opakování

Zeměpis

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice Zeměpis 7 (FRAUS) Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září opakování
Afrika
říjen Afrika
Kulturní diference
listopad Amerika
prosinec Amerika
leden Amerika, Antarktida
únor Austrálie a Oceánie
březen Asie
duben Asie
květen Asie
červen opakování

Dějepis

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Dějiny novověku (Novák, J., 1996), Dějiny nové doby (Novák, J., 1996)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy a světa v období osvícenského
absolutismu
říjen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy a světa v období osvícenského
absolutismu
Objevujeme Evropu a svět
listopad Dějiny Velké francouzské revoluce, Evropa pod nadvládou císaře Napoleona
prosinec Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v období průmyslové revoluce
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
leden politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v období průmyslové revoluce
únor Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v revolučních letech 1830 – 1860
Formy participace občanů v politickém životě
Princip demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
březen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v revolučních letech 1830 – 1860
duben Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v rané fázi moderní společnosti
Občan, občanská společnost a stát
květen Evropa a svět před první světovou válkou
Fungování a vliv médií ve společnosti
červen Evropa a svět před první světovou válkou

Informační a výpočetní technologie

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Textový editor
říjen Textový editor
listopad Textový editor
prosinec Textový editor
leden Internet – zdroj informací
únor Tabulkový klakulátor
březen Tabulkový klakulátor
duben Tabulkový klakulátor
květen Tabulkový klakulátor
červen Opakování

Estetická výchova hudební

vyučující Mgr. Klára Kavanová Mušková
učebnice Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ, Hudební výchova pro gymnázia
zpěvníky  Já písnička II (naklad.Music Cheb) , Písnička II ( naklad. Cesty)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Vývoj evropské hudby, hudba židovská a řecká,
gregoriánský chorál, vývoj notace
říjen Rozvoj polyfonie ( Ars antiqua , Ars nova, Vrcholná polyfonie)
Světská hudba ( trubadúři, minnesang),
listopad Starší česká hudba ( lidová duchovní píseň, husitský chorál,literátská bratrstva)
Baroko ( znaky, instrumentální hudba)
prosinec Vznik a rozvoj opery ,
G.F.Händel , A. Vivaldi,
leden J.S.Bach  – život a dílo, P:Toccaty a fugy
Baroko v Čechách
únor Klasicismus ( znaky, představitelé), hudební formy (sonátová forma,symfonie a opera)
březen J. Haydn, W.A.Mozart  – život a dílo , P: Malá noční hudba, Turecký pochod,Divertimento D dur, operní předehry
duben L.van Beethoven – život a dílo, P: Měsíční sonáta, výběr ze symfonií,
česká hudební emigrace
květen Romantismus (znaky, F.Chopin, F.Schubert, F. M. Bartholdy)
Opera 1.pol.19.st (Rossini, Weber)
červen Novoromantismus ( národní školy – italská, francouzská, německá,
ruská a česká)

Estetická výchova výtvarná

vyučující Mgr. Klára Kavanová Mušková
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Základní hudební formy a styly
Pěvecké zásady ve sboru, lidová píseň, Osvobozené divadlo
Tématické práce vztahující se k letnímu a podzimnímu období (podle modelu, v plenéru apod
říjen Ilustrace a inspirace hudbou ve výtvarném umění
Písňová umělá tvorba K. Kryla, J. Hutky, J. Novavici, Divadlo Semafor
Výchova k estetičnu jako krásnu
listopad Písňová forma (píseń v dějinách, lidová píseň, kánon atd.)
Osobnost Bedřicha Smetany, České tance (polka), Má vlast
Práce s materiálem, užité umění (navázání na lidové tradice)
prosinec Užitá grafika (vánoční a novoroční přání, písmo atd.)
Vánoční koledy, Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
leden Výtvarné zpracování předmětného světa (koláž, frotáž, asambláž)
Upevňování lidových písní a lidový tanec (furiant, folklór)
Hudební nástroje (smyčcové, dechové dřevěné, žesťové)
únor Zimní krajina – plocha a linie, světlostní a barevnostní kontrasty
Symfonický orchestr (dirigent, partitura, dirigování atd.)
Komorní hudba (tělesa, duo, trio atd.)
Společenský tanec (polka, valčík, mazurka)
březen Zrod nového života – klíčení, zrání (akvarel a kombinované techniky)
Antonín Dvořák – život a dílo. Slovanské tance, 9. symfonie – Novosvětská
Opakování společenských tanců
duben Člověk – poznávání lidí. Svět, jeho myšlení a prožívání v výtvarném i hudebním projevu
Kompozice, skladatel a interpret
Poznávání lidí.
květen Zvíře – pohyb, výraz a proporce
Výrazový tanec, balet, opereta (Offenbach)
červen Krajina jako inspirace ve výtvarném i hudebním prožívání
Malba a kresba v plenéru, hudba a tanec v exteriérech (opakování písní a tanců)
Kantáta (B. Martinů). Melodram (Z. Fibich)

Tělesná výchova – III.NG a IV.NG – hoši

vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená, kopaná,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – kondiční gymnastika a posilování,….
ÚPOLY
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
LEHKÁ ATLETIKA
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA– technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových dovedností, pohybové hry psychomotorické, dobrodružné (new games) aj.Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.Kondiční formy cvičení pro daný věk žáků. První pomoc.
při většině činností zařazeno Mezilidské vztahy, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.Zdravotní zdatnost a její rozvoj.Kondiční programy.Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí.Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. Olympijská charta. Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěžíZásady jednání a chování při různých činnostech.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)

Tělesná výchova – III.NG – dívky

vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika jednotlivých disciplín
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, florbal,….
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, kruhy, hrazda,….
Aerobik, kalanetika,…
březen GYMNASTIKA – rytmická,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
ÚPOLY
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika skoků,….
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových dovedností, pohybové hry psychomotorické, dobrodružné (new games) aj.Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.První pomoc.
Plavání (podle podmínek  a zájmu žáků – zdokonalovací plavecká výuka, pokud neproběhla základní plavecká výuka, předchází adaptace na vodní prostředí a základní plavecké dovednosti) – další plavecké dovednosti, další plavecký způsob (plavecká technika), dovednosti záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti.
při většině činností zařazeno Mezilidské vztahy, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport. Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.Zdravotní zdatnost a její rozvoj.Kondiční programy.Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí.Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)