Tematický plán II. NG

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Petra Dudáková
učebnice
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Nauka o významu slov
Slova jednoznačná a mnohoznačná
Slovo a sousloví, rčení
Projekt Zlepšuji se v pravopise
SLOH
Vypravování  – opakování
LITERATURA
Mýtus, legenda
říjen JAZYK
Slovo a sousloví, rčení
Synonyma a homonyma, slova citově zabarvená
Odborné názvy
Nauka o tvoření slov
Projekt Zlepšuji se v pravopise
SLOH
Popis výrobku, prac. postupu –opak.
LITERATURA
Pověst
listopad JAZYK
Způsoby tvoření slov
Tvarosloví
Opakování slov. druhů a mluvnic. kategorií
Projekt Zlepšuji se v pravopise
SLOH
Popis uměleckého díla
LITERATURA
Pověst
Humoristická próza
prosinec JAZYK
Opakování určování mluvnických kategorií sloves
Slovesný rod
Příslovce
Projekt Zlepšuji se v pravopise
SLOH
Charakteristika
LITERATURA
Próza pro chlapce a dívky
leden JAZYK
Další neohebná slova
Projekt Zlepšuji se v pravopise
SLOH
Líčení –  úvod
Líčení krajiny
LITERATURA
Cestopis
únor JAZYK
Druhy vět podle postoje mluvčího
Věty dvojčlenné
SLOH
Výtah – opakování
Získávání informací z odborného textu
LITERATURA
Fantastická literatura
březen JAZYK
Věty jednočlenné a větné ekvivalenty
Základní větné členy
SLOH
Administrativní styl
Žádost
LITERATURA
Fantastické světy – fantasy a sci-fi literatura
duben JAZYK
Rozvíjející větné členy
SLOH
Životopis
LITERATURA
Píseň
květen JAZYK
Druhy vedlejších vět (podm., předmět., přísudková)
SLOH
Umělecký styl, vypravování
LITERATURA
Báseň
červen JAZYK
Druhy vedlejších vět (přívlastková, příslovečná, doplňková)
SLOH
Tvořivé  slohové aktivity
LITERATURA
Vlastní četba – dle seznamu doporučené četby

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Petra Kochrdová AJZ, Mgr. Milena Čejková AJP
učebnice Project 3 Fourth edition
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
Září Introduction
G  presen simple, present continuous
S   Finding out about the teenagers
V   classroom discussion
Unit 1
G  Past simple, regular and irregular verbs
S  Talking about someone you like
V  Life stages, Families
C  Families
Říjen G   Past simple questions
S   How did you feel about your weekend?
.     Invitations, Talking about likes and dislikes
V   My family
C   Halloween, The Human story
Listopad Unit 2
G  will for future and decisions, goint to for intentions
S   Talking about the future
V   space, places, offering help
C   Transport, Thanksgiving
Prosinec Unit 3
G   Past continuous and past simple
S   What were they doing?
V   Collocations, Natural disasters
C   Christmas
Leden G  past continuous x past simple
S  A new story about the murder in the library
V   Houses, Useful expressions, responses
C  Britain, Time zones
oddbot forex — Revision Units 1-3
Únor Unit 4
G  definite and indefinite articles
S  Asking for and giving directions
V  places in a city
C The Big Apple
Březen G   articles -the, a/an
S    Describing your dreams
V    somebody, anybody, Useful expressions, future arrangements
C   the plague, Easter
Duben Unit 5
G   present perfect, ever/ never, questions
S    What have the people done?
V    experiences
C    Heroes and heroines, safety on the Net
Květen Unit 6
G   should/ shouldn´t, must /mustn´t, dont´t have to
S   Talking about problems and giving advice
V    Something´s wrong,   What do the signs mean?
C  signs, safety on the Net
Červen G    Present perfect – ever and never
S     Turning down a suggestion
V      Phrasal verbs
Sildenafil Citrate generika billig bestellen Revision 1-6
C     Health -eyes

Německý jazyk

vyučující Mgr. Zdenka Vavrušková Ph.D.
učebnice F.Jin, L. Rohrmann, M. Branková : Prima A1/díl 1 – učebnice+pracovní sešit
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Kennenlernen
Časování slabých sloves
Osobní zájmena
Výslovnost; ráz
Velká písmena u substantiv, psaní ß
W-otázky a odpovědi
Melodie věty
Evropa a svět nás zajímá
říjen Unsere Klasse
Člen určitý a neurčitý
Přivlast. zájmena mein, dein
Větný a slovní přízvuk, slovosled
listopad Meine Schulsachen
Číslovky 0-1000
Předložky in, aus
Melodie otázky
prosinec Tiere
Časování haben, sein
4. pád
Otázky zjišťovací
Weihnachten
leden Farben
Množné číslo substantiv
Slovosled
Kulturní diference
únor Kleine Pause – opakování probraného učiva
březen Mein Schultag
Časové údaje
Výslovnost ü
Slovosled – zdůrazněný větný člen
duben Stundenplan
Slovní přízvuk
Otázky doplňovací
Předložky um, am, von-bis
květen Hobbys
Slovesa se změnou v kmenu v přítomném čase
Slovesa s odlučitelnou předponou
Výslovnost ö, ä
červen Eine Verabredung machen
Souhrnné opakování veškerého učiva

Občanská výchova

vyučující Ing. Henrieta Hynek
učebnice Občanská výchova, rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 7 (nakl. FRAUS)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Život mezi lidmi
říjen Člověk a kultura
listopad Přírodní a kulturní bohatství, Majetek v našem životě
prosinec Řízení společnosti
leden Lidská práva
Princip sociálního smíru
Hodnoty, postoje a praktická etika
únor Rodina
březen Rodina, Sexuální výchova
duben Klíče ke zdraví, Zdravá výživa
Psychohygiena
květen Zneužívání návykových látek, Osobní bezpečí
červen Svět kolem nás

Matematika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
  učebnice   MATEMATIKA 1,2,3 pro 7. ročník ZŠ (Odvárko, Kadleček)
hodin týdně 4
měsíc  Tematický celek
září   Opakování
říjen   Zlomky
listopad   Zlomky
prosinec   Celá čísla
leden   Racionální čísla
únor   Poměr
březen   Přímá a nepřímá úměrnost
duben   Procenta
květen   Středová souměrnost, rovnoběžníky
červen   Hranoly

Fyzika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Fyzika pro 7. ročník ZŠ
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září O rychlosti a pohybu
říjen O rychlosti a pohybu
listopad Síly a jejich vlastnosti
prosinec Síly a jejich vlastnosti
leden Síly a jejich vlastnosti
únor Kapaliny
březen Kapaliny
duben Plyny
květen Světelné jevy
červen Světelné jevy

Chemie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Chemie pro základní školy a víceletá gymnázia 8
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září 1. Úvod do studia chemie
charakteristika a předmět studia
Vlastnosti látek – metody zjišťování a využití v praxi
říjen Směsi – vznik a typy
Metody dělení směsí na složky
listopad Atom – stavba
Chemické prvky a periodická soustava prvků
prosinec Molekuly – chemická vazba, vznik, vlastnosti
leden Chemické látky a jejich reakce – definice typy a zápis
Vzduch – složení, vlastnosti, využití, biol. Význam
únor Kyslík, vodík – složení , vlastnosti, využití, biol. Význam
březen Voda – složení , vlastnosti , využití , biol. Význam
Halogeny – složení, vlastnosti, využití, přehled hlavních druhů
duben Kyseliny a zásady – složení, vlastnosti, využití, přehled hlavních druhů
květen Měření kyselosti a zásaditosti
červen Shrnutí a opakování učiva

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Přírodopis 2
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Strunatci-obecná charakteristika
Strunatci-systém-pláštěnci, bezlebeční
Obratlovci-obecná charakteristika
Obratlovci-kruhoústí, pohyby
říjen Ryby-obecná charakteristika-
Ryby-systém
Obojživelníci-obecná charakteristika
Obojživelníci-systém
listopad Plazi-obecná charakteristika
-želvy, krokodýli
-šupinatí
Ptáci – obecná charakteristika
prosinec Ptáci-obecná charakteristika a systém
Ptáci – systém
Savci – obecná charakteristika
Systém savců
leden Vyšší rostliny-obecná charakteristika
Stavba rostlinného těla-vegetativní orgány
Stavba rostlinného těla-generativní orgány
Rozmnožování rostlin-opylení, oplození
únor Rostliny cévnaté, výtrusné-obecná charakteristika
Mechorosty
Přesličky, plavuně
Kapradiny
březen Rostliny cévnaté, semenní-obecná charakteristika
Rostliny nahosemenné
Cykasy, jinany
Jehličnany
duben Rostliny krytosemenné-obecná charakteristika
Rostliny krytosemenné-dvouděložné
Stromy a keře
Byliny-hl. čeledě
květen Rostliny krytosemenné-jednoděložné
Liliovité, amarylkovité
Lipnicovité
Vstavačovité
červen Rostliny krytosemenné-jednoděložné.Botanika opakování

Zeměpis

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice Zeměpis 9 (FRAUS) Školní atlas dnešního světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září obyvatelstvo světa: vývoj počtu obyvatel Země, rozmístění obyvatelstva a jeho pohyb, urbanizace
říjen Obyvatelstvo světa: rasy, náboženství
Etnický původ
Multikulturalita
listopad Urbanizace, města a venkov, vyspělost a chudoba
prosinec Světové hospodářství: struktura světového hospodářství
leden Světové hospodářství: zemědělství, rybolov
únor Využití oceánů, lesní hospodářství
březen Lesní hospodářství, struktura průmyslu, těžba, energetika, doprava
duben Doprava, politická mapa světa: poloha a rozloha států, státní hranice
květen Konfliktní oblasti světa
červen Globální problémy lidstva

Dějepis

vyučující Mgr. Radek Hrdlička
učebnice Dějiny středověku (FRAUS)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší
říjen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší
listopad Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně přemyslovského státu
prosinec Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny států za vrcholného středověku
leden Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny vrcholně středověkých říší a českého státu
Jsme Evropané
únor Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy a světa v pozdním středověku
Objevujeme Evropu a svět
březen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny českého státu v pozdním středověku
duben Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
květen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
červen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku

Informační a výpočetní technologie

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Historický vývoj počítačů
říjen Číselné soustavy
listopad Počítač jako nástroj práce s informacemi – hardware
prosinec Počítač jako nástroj práce s informacemi – hardware
leden Internet, elektronická pošta
Fungování a vliv médií ve společnosti
únor Počítač jako nástroj práce s informacemi – software
březen Počítač jako nástroj práce s informacemi – OS Windows
duben Textový editor
květen Textový editor
červen Textový editor

Estetická výchova hudební

vyučující Mgr. Klára Kavanová Mušková
učebnice Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ, Hudební výchova pro gymnázia
zpěvníky  Já písnička II (naklad.Music Cheb) , Písnička II ( naklad. Cesty)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Opakování písní , lidová píseň
písně NO – Pocestný, Kde domov můj
Osvobozené divadlo – písně J. Ježka
říjen Divadlo Semafor- písně J.Suchého a J. Šlitra
Písňová tvorba  K.Kryl , J. Hutka, J. Nohavica
listopad B. Smetana – život a dílo
P:  České tance, polky, Má vlast ( Šárka )
ukázky z oper
prosinec Vánoční koledy,
P: Jakub Jan Ryba –Česká mše vánoční
J.Suk – Serenáda pro smyčce Es dur
leden Symfonický orchestr ( dirigent, partitura, dirigování )
Hudební nástroje (smyčcové a dechové dřevěné )
Opakování písní za 1. pololetí
únor Hudební nástroje (dechové žesťové a bicí )
Komorní hudba ( tělesa, duo, trio…)
březen Antonín Dvořák – život a dílo,
P: Slovanské tance ,operní ukázky
9.symfonie- Novosvětská
duben Hudební záznam ( přehravače a nosiče )
Kompozice , skladatel a interpret
květen Druhy umění, 2 proudy hudební kultury – lidová a umělá,
lidová  hudba ( nástroje , vznik lidové písně)
červen Druhy lidových písní a jejich sběratelé,
Opakování

Estetická výchova výtvarná

vyučující Mgr. Klára Kavanová Mušková
učebnice Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ, Hudební výchova pro gymnázia
zpěvníky  Já písnička II (naklad.Music Cheb) , Písnička II ( naklad. Cesty)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Tematické práce a práce podle modelu vztahující se k letnímu/podzimnímu období
(živá a neživá příroda)
Hudba a výtvarné umění, inspirace F.Kupkou
říjen Výroba trojrozměrných artefaktů s využitím přírodnin
Lidová píseň- opakování písní, Osvobozené divadlo – písně J. Ježka
listopad Výrobky z papíru, vánoční výzdoba, ozdoby
Divadlo Semafor- písně J.Suchého a J. Šlitra
Písňová tvorba  K.Kryl , J. Hutka, J. Nohavica
Práce v realizačním týmu
prosinec Užitá grafika – vánoční a novoroční přání, tematické práce
Vánoční koledy,
P: Jakub Jan Ryba –Česká mše vánoční
J.Suk – Serenáda pro smyčce Es dur
leden Možnosti koláže, asambláže, frotáže a výtvarné zpracování předmětného světa
Symfonický orchestr ( dirigent, partitura, dirigování )
Hudební nástroje (smyčcové a dechové dřevěné )
Opakování písní za 1. pololetí
únor Zimní krajina – plocha a linie, světlostní a barevný kontrast
Hudební nástroje (dechové žesťové a bicí )
Komorní hudba ( tělesa, duo, trio…)
březen Klíčení, zrání, zrod nového života  – akvarel, pastel, kombinované techniky; velikonoční tematika
B. Smetana – život a dílo
P:  České tance, polky, Má vlast ( Šárka )
ukázky z oper
duben Člověk – svět jeho myšlení a prožívání, volný výběr výtvarných technik
Antonín Dvořák – život a dílo,
P: Slovanské tance ,operní ukázky
9.symfonie- Novosvětská
květen Zvíře – pohyb, výraz, proporce; loutka
Druhy umění, 2 proudy hudební kultury – lidová a umělá,
lidová  hudba ( nástroje , vznik lidové písně)
červen Malba a kresba v plenéru – krajina jako inspirace
Druhy lidových písní a jejich sběratelé,
Opakování písní

Tělesná výchova – I.NG a II.NG – hoši

vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost,rychlost,…….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – běh, hod míčkem, skok daleký, skok vysoký,..
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Basketbal, softbal, házená,  kopaná,…..
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky,šplh,…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal,…..
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,……
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
únor SPORTOVNÍ HRY – Basketbal,  házená,  kopaná,…..
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
LVK  I. NG a II. NG
duben ÚPOLY
SPORTOVNÍ HRY – méně známé i tradiční,….
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika jednotlivých dicsc.
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY
POHYBOVÉ HRY
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport.Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj.Kondiční programy. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí.Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. První pomoc.
Plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sebepoznání a sebepojetí.
Seberegulace, sebeorganizace.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)

Tělesná výchova – I. NG a II.NG – dívky

vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – skoky, hody,…
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Košíková, softbal, házená,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, florbal,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
LVK II.NG
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, kruhy,….
březen GYMNASTIKA – rytmická,….
ÚPOLY
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika skoků,….
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
POHYBOVÉ HRY
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport.Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj.Kondiční programy. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí.Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. První pomoc.
Plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sebepoznání a sebepojetí.
Seberegulace, sebeorganizace.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)