Tematický plán I. NG

binary options buddy 2.0 Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice Český jazyk pro ZŠ a víceletá gymnázia 6, Fraus
hodinová dotace 5
měsíc Tematický celek
září JAZYK
Tvarosloví
Opakování slovních druhů
Podstatná jména
Projekt Zlepšuji se v pravopisu
SLOH
Vyplňování jednoduchých tiskopisů
Jednoduché komunikační žánry (vzkaz, inzerát, objednávka)
LITERATURA
Pohádka
říjen JAZYK
Procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů
Některé odchylky od pravidelného skloňování
Projekt Zlepšuji se v pravopisu
SLOH
Jednoduché komunikační žánry (zpráva a oznámení, SMS)
LITERATURA
Pohádka
listopad JAZYK
Přídavná jména
Projekt Zlepšuji se v pravopisu
SLOH
Dopis osobní a úřední
LITERATURA
Pohádka, bajka
Tvorba mediálního sdělení
prosinec JAZYK
Zájmena
Číslovky
Projekt Zlepšuji se v pravopisu
SLOH
Popis – úvod, druhy popisu, stylistická cvičení
LITERATURA
Bajka
leden JAZYK
Slovesa
Projekt Zlepšuji se v pravopisu
SLOH
Popis postavy
LITERATURA
Poezie pro děti
únor JAZYK
Skladba
Větné členy
SLOH
Popis krajiny
LITERATURA
Balada
březen JAZYK
Věta jednoduchá
Grafické znázornění věty jednoduché
SLOH
Popis pracovního postupu
LITERATURA
Balada
duben JAZYK
Souvětí
SLOH
Výtah a výpisky, vypravování
LITERATURA
Píseň, báseň
květen JAZYK
Nejobvyklejší spojovací výrazy
Interpunkce v souvětí
Zvuková stránka jazyka
SLOH
Vypravování
LITERATURA
Příběhy o dětech a pro děti
Komunikace
červen JAZYK
Obecné poučení o jazyku
Opakování
SLOH
Vypravování
LITERATURA
Vlastní četba – dle seznamu doporučené četby

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Petra Dudáková AJZ, Mgr. Petra Kochrdová AJP
učebnice Project 2 Fourth Edition
hodinová dotace 5
měsíc Tematický celek
září Introduction
G   be, can, questions, have got
S    Who are they? What can you do?
V    Sports and activities, In the street, Possessions
C   song The Locomotion
Unit 1
G    Present simple, Ordinal numbers
S    Where do they live?
říjen G    Wh- questions, Yes/No questions, adverbs of frequency
S    Birthdays, Important dates
V    Months of the year, Household jobs, Holidays and festivals
C    A typical year in Britain, Festivals, Halloween
listopad Unit 2
G    Present continuous, Present continuous x simple, must,
.    subject and object pronouns
S    Talking about favourite animals
V    Farm animals, Wild animals
C    Animals in Britain, Animal classification, Thanksgiving
prosinec Unit 3
G   past simple, regular vrebs, irregular verbs
S   Who was the man?
V   Phrases with at, in, on, Holidays
C   Holidays
leden G   regular x irregular verbs, past simple questions and short answers
S   Where were you last weekend? How did you travel?
V   Means of transport, Holiday problems
C   History – transport, Holidays in UK
.   Revision Units 1-3
únor Unit 4
G Countable x uncountable nouns, a/an, some x any
S  Asking for things in a cafe
V  Food and drink
C  British meals and mealtimes
březen G  How much / How many, Articles
S  What do people have for lunch? Writing a recipe
V  Food and drink, a shopping list
C  Food from around the world, Easter
duben Unit 5
G   How questions, comparative / superlative adjectives, as…as
S    Comparing seasons /your life
V    Places, weather, adjectives
C    The weather in Britain, The USA
květen Unit 6
G   going to, adjectives and adverbs
S   What are you going to do?
V   Types of TV programmes
C   The British cinema
červen G   have to, making suggesions
S    Arranging a meeting
V    Types of films
Revision Units 1-6

Občanská výchova

vyučující Mgr. Radek Hrdlička
učebnice Občanská výchova, rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 6 (nakl. FRAUS)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Člověk v rytmu času, Kalendář
říjen Život ve škole, Domov je tam, kde…
Občanská společnost a škola
listopad Má vlast, Z historie
prosinec Miniúvod do lidských práv
Lidské vztahy
leden První pomoc
únor Kalendář
březen Život v rodině a mimo ni, Rodinný život
Mezilidské vztahy
duben Rozvoj osobnosti, Osobní bezpečí
květen Péče o zdraví, Režim dne
červen Zdravá výživa, Zneužívání návykových látek

Matematika

vyučující Ing. Henrieta Hynek
  učebnice   MATEMATIKA 1,2,3  pro 6. ročník ZŠ (Odvárko, Kadleček)
hodin týdně 5
měsíc   Tematický celek
září   Opakování
říjen   Desetinná čísla
listopad   Desetinná čísla
prosinec   Dělitelnost přirozených čísel
leden   Dělitelnost přirozených čísel
únor   Úhel
březen   Osová souměrnost
duben   Krychle a kvádr
květen   Trojúhelník
červen   Závěrečné opakování

Fyzika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Fyzika pro 6. ročník ZŠ
hodin týdně 1
měsíc Tematický celek
září Látka a těleso
říjen Délka, hmotnost
listopad Objem, hustota
prosinec Hustota
leden Teplota, čas
únor Síla, gravitační síla
březen Newtonovy zákony
duben Tření
květen Těžiště, kladka, páka
červen Závěrečné opakování

Biologie

vyučující Mgr. Jan Straka
učebnice Přírodopis 1
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Země a život
-vznik  Země,atmosféry a hydrosféry
-vznik a vývoj živé hmoty
Základní podmínky života
říjen Buněčná biologie
-stavba a typy buněk
-metabolismus buňky-fotosyntéza a dýchání
-mikroskop a mikroskopování
-systém organizmů-úvod
Základní podmínky života
listopad Nebuněčné org.-viry
Prokaryota-bakterie, sinice
prosinec Eukaryota – jednobuněční rostliny, houby, prvoci
leden Mnohobuněční-rostliny, řasy
únor Mnohobuněční-houby, lišejníky
březen Mnohobuněční živočichové
-žahavci, ploštěnci, hlísti
duben Mnohobuněční živočichové
-měkýši, hlavonožci, kroužkovci
květen Mnohobuněční živočichové
-členovci-pavoukovci, korýši
červen Mnohobuněční živočichové
Členovci-hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou dokonalou

Zeměpis

vyučující Mgr. Radek Hrdlička
učebnice Zeměpis 6 (FRAUS), Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Země jako vesmírné těleso – Vesmír, Sluneční soustava, Slunce, pohyby Země a Měsíce
říjen Globus a mapa, určování zeměpisné polohy, mapování, polohopis, výškopis, praktická kartografie
listopad Litosféra, stavba Země, druhy hornin, zemětřesení a sopky
prosinec Geomorfologičtí činitelé, vznik pohoří, erozní činitelé, utváření povrchu člověkem
leden Atmosféra: její funkce a složení, podnebné pásy, celoplanetární oběh vzduchových hmot,
místní větry (monzuny, pasáty…)
únor Vliv oceánu a pevniny na atmosféru, hydrosféra, světový oběh vody, světový oceán,
sladkovodní část hydrosféry
březen Pedosféra (půdní druhy a typy), biosféra (význam, rozložení flóry a fauny na Zemi)
duben Biosféra (podmínky existence života)
PT: Lidské aktivity a problémy životního prostředí
květen Zonalita a azonalita
červen Člověk a krajina (vzájemné interakce, využívání přírodní bohatství, trvale udržitelný rozvoj)
praktický zeměpis

Dějepis

vyučující Mgr. Radek Hrdlička
učebnice Dějiny pravěku a starověkého orientu, Dějiny antického Řecka a Říma (Augusta, P.)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Úvod do studia dějepisu
Kalendář a letopočet
Pravěk: vznik člověka, hominizace
říjen Neolitická revoluce, její průběh a důsledky
listopad Pravěk: pozdní doba kamenná, doba bronzová, doba železná
prosinec Starověk: dějiny Egypta, starověké Mezopotámie, Blízkého východu
leden Starověk: dějiny Blízkého východu, Indie, Číny
únor Starověk: dějiny antického Řecka
březen Starověk: dějiny antického Řecka a Makedonie
duben Starověk: dějiny antického Řecka a Říma
květen Starověk: dějiny antického Říma
červen Starověk: dějiny antického Řecka a Říma

Estetická výchova hudební

vyučující Mgr. Klára Kavanová Mušková
učebnice Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ, Hudební výchova pro gymnázia
zpěvníky  Já písnička II (naklad.Music Cheb) , Písnička II ( naklad. Cesty)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Pěvecké zásady
Základní hudební teorie a pojmy, notopis
Gaudeamus igitur
říjen Hudební výrazové prostředky
( melodie, rytmus, harmonie, dynamika, barva )
Kánon ( Bejvávalo, Ej padá rosička )
listopad Rondo ( J. Haydn – Koncert pro trubku a orch. )
Písňová forma ( píseň v dějinách – Seikilova, Hospodine,Kde domov)
Variace
prosinec Koncert (J.S.Bach – Braniborské k., A.Vivaldi – Čtvero roč.dob )
Sonáta (L. van Beethoven – Měsíční )
Vánoční koledy
leden Fuga, P: J.S.Bach – Umění fugy,
Fanfáry (Libuše, J. Suk, L. Janáček)
Upevňování písní za 1.pololetí
únor Tance ( společ. a lid.) – polka, valčík, furiant, P: A. Dvořák- furiant,
B. Smetana –klavírní polky, Prodaná nevěsta  (úvodní sbor)
Polonéza a mazurka ( F.Chopin)
březen Opera (vznik a vývoj ve světě) ,
Operní hlasy a zpěváci
Česká opera (Rusalka, Prodaná nevěsta)
duben Symfonie ( Ludwig van Beethoven –9.s.,A.Dvořák-9.s.)
Symfonická báseň , P: B.Smetana – Má vlast , A. Dvořák -Vodník
květen Opereta , hudební revue, muzikál
J.Offenbach , L.Bernstein
Balet ,výrazový tanec ( P.I. Čajkovskij – Labutí jezero)
červen Kantáta (B.Martinů – Otvírání studánek)
Melodram ( Z.Fibich – Vodník)
Opakování písní

Estetická výchova výtvarná

vyučující Mgr. Klára Kavanová Mušková
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Základní hudební pojmy, teorie, notopis
Pěvecké zásady ve sboru, lidová píseň
Tématické práce vztahující se k letnímu a podzimnímu období (podle modelu, v plenéru apod.)
říjen Ilustrace a hudba ve výtvarném umění
Výchova k estetičnu jako krásnu
Hodnoty, postoje, praktická etika
Hudební výrazové prostředky: melodie, rytmus, harmonie, dynamika)
listopad Písňová forma (píseń v dějinách, lidová píseň, kánon atd.)
Práce s materiálem, užité umění (navázání na lidové tradice)
prosinec Užitá grafika (vánoční a novoroční přání, písmo atd.)
Vánoční koledy
Koncert a sonáta, společenské chování na koncertech, v galeriích apod.
leden Výtvarné zpracování předmětného světa (koláž, frotáž, asambláž)
Upevňování lidových písní a lidový tanec (furiant, folklór)
Fanfáry, umění fugy
únor Zimní krajina – plocha a linie, světlostní a barevnostní kontrasty
Společenský tanec (polka, valčík, mazurka) a tance u B.  Smetany a
A. Dvořáka
březen Zrod nového života – klíčení, zrání (akvarel a kombinované techniky)
Česká opera (Rusalka, Prodaná nevěsta)
duben Člověk – poznávání lidí. Svět, jeho myšlení a prožívání v výtvarném i hudebním projevu
Symfonie (B. Smetana – Má vlast)
květen Zvíře – pohyb, výraz a proporce
Výrazový tanec, balet, opereta (Offenbach)
červen Krajina jako inspirace ve výtvarném i hudebním prožívání
Malba v plenéru, hudba a tanec v exteriérech (opakování písní a tanců)

Tělesná výchova – I.NG a II.NG – hoši

vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost,rychlost,…….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – běh, hod míčkem, skok daleký, skok vysoký,..
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Basketbal, softbal, házená,  kopaná,…..
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky,šplh,…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal,…..
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,……
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
únor SPORTOVNÍ HRY – Basketbal,  házená,  kopaná,…..
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
LVK  I. NG a II. NG
duben ÚPOLY
SPORTOVNÍ HRY – méně známé i tradiční,….
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika jednotlivých dicsc.
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY
POHYBOVÉ HRY
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport.Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj.Kondiční programy. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí.Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. První pomoc.
Plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sebepoznání a sebepojetí.
Seberegulace, sebeorganizace.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)

Tělesná výchova – I. NG a II.NG – dívky

vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost,….
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – skoky, hody,…
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Košíková, softbal, házená,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, florbal,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
LVK II.NG
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková,….
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, kruhy,….
březen GYMNASTIKA – rytmická,….
ÚPOLY
duben SPORTOVNÍ HRY – netradiční
květen LEHKÁ ATLETIKA – technika skoků,….
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
POHYBOVÉ HRY
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport.Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Zdravotní zdatnost a její rozvoj.Kondiční programy. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí.Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí. První pomoc.
Plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sebepoznání a sebepojetí.
Seberegulace, sebeorganizace.
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)