Tematický plán 4. VG

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Petra Dudáková
učebnice Literatura – Učebnice pro 4. ročník  stř. škol (nakl. Didaktis),
Čítanka 4- Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 4.ročník gymnázií – Jiří Kostečka
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září Opakování – česká meziválečná próza
Přehled autorů světové prózy 1.poloviny 20.st.
Halasovská linie v české poezii 30.a 40.let, Fr.Halas, J.Orten, Skupina 42
Jazykověda a její složky, vzájemné vztahy mezi jazyky, zařazení češtiny
říjen Poválečná česká literatura, 50.léta v české literatuře
Administrativní styl
Komplexní jazykový rozbor
listopad Období tzv. „tání“ v české literatuře (J. Seifert, F. Hrubín, J. Skácel, O. Mikulášek, L. Fuks, K. Pecka )
Opakování zákl. pojmů lexikologie, slovotvorby a tvarosloví
prosinec Literatura 60. let
– generace 60. let (V. Hrabě, I. Diviš, I. Wernisch, J. Gruša )
Umělecký styl
leden Nová vlna české kinematografie
Dramatické osobnosti (V. Havel, M. Uhde )
Divadla malých forem
Opakování základních pojmů skladby
únor Rok osmašedesátý, normalizace a její dopad na kulturu
Osobnosti samizdatu a exilu (L. Vaculík, P. Kohout, J. Škvorecký )
Cvičení z fonetiky a ortografie
březen Vývojové proudy světové literatury 2. pol. 20. st.(Beatnici, postmoderna, magický realismus, sci-fi a fantasy literatura)
Komplexní jazykový rozbor
duben Generace 80. let a postmoderna (J. Topol, P. Placák, Z. Brabcová, M. Kundera)
Komplexní jazykový rozbor
květen Hlavní představitelé současné české poezie a prózy (J. Kratochvil, A. Berková, M. Ajvaz, K. Legátová, P. Húlová, P. Soukupová)
Komplexní jazykové rozbor

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Milena Čejková
učebnice NEW ENGLISH FILE Intermediate
NEW ENGLISH FILE Upper- intermediate
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Revision
UNIT 5
G – quantifiers
– articles: a/an, the , no article
– gerunds x infinitives
V – noun formation
– verbs and adjectives + prepositions, connectors
– work
S – meetings
– formal letters and CV
říjen UNIT 6
G – reported speech, statements, questions, commands
– passive: be + past participle
– relative clauses: defining and non-defining
V – shopping, cinema, what people do
S – breaking news
– a film review
listopad UNIT 7
G – third conditional
– question tags, indirect questions
– phrasal verbs
V – making adjectives and adverbs
– what x which
– compound nouns
– television, phrasal verbs
S – everithing in the open
– an article for a magazine
prosinec UNIT 1 NEF Upper-intermediate
G – revision, question formation
– auxiliary verbs, the……the comparatives
– present perfect ( simple x continuous)
V – working out meaning from context
– personality
– illness, treatment
S – what does the future hold
– an informal letter / email
leden UNIT 2
G: adjectives (adj. order); narrative tense; adverbs and adv. phrases
V: fashion; travelling by plane
S: speaking about different nationalities and their stereotypes
únor Unit 3
G: passive; future perfect tense; time and conditional clauses
V: crime and punishment; weather
S: talking about weather and crime
březen UNIT 4
G: unreal condiitonals; past modals
V: feelings and emotions
S: how to react in a life or death situation
duben Revise and check
Grammar checker
Vocabulary bank
Presentations and project work
Work with text, films,books, stories

Konverzace z anglického jazyka

vyučující Mgr. Milena Čejková
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září ESC, Over the map of GB, USA, NYC, My town, Hobbies-leisure time-holidays
London
Australia and NZ
Different styles of life, traditions, holidays, feastdays
Shopping, food, restaurants
Visit the CR, Prague, Housing, Family life
Travelling
Sports and games
Culture, films and video
říjen Canada, Health, human body, healthy living
listopad Education, My friend, character, describing people
prosinec Environment, Famous British and American personalities
leden American and British literature
únor Final revision
březen Final revision
duben Final revision

Německý jazyk

vyučující Mgr. Zdenka Vavrušková Ph.D.
učebnice Friderike Jin, Lutz Rohrmann: Prima B1/díl 5 – učebnice + pracovní sešit (Fraus)
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Opakování
Umwelt
Umweltschutz
Předložka wegen + 2. pád
Opakování konverzačních témat z předchozích ročníků
říjen Schönheit
Personen beschreiben
Skloňování adjektiv
Modeberatung
Ukazovací zájmena
listopad Reisen
Další předložky s 2. pádem
Příčestí přítomné
Deutschlandreise
Verkehrsmittel
prosinec Spaß haben
Jemanden überzeugen
Nepřímé otázky
Einen Brief schreiben
Weihnachten
leden Technik
Die Welt der Roboter
Trpný rod
Opakování probraného učiva
Opakování konverzačních témat
únor Typische Dinge in Deutschland, Österreich und in der Schweiz
Zájmeno einander
Mauer – Grenze – Geschichte
Plusquamperfektum
PT: VMEGS –Žijeme v Evropě
březen Berufsleben
Stellenanzeigen
Skloňování přídavných jmen bez členu
Lebenslauf
duben Einen Krimi lesen
Souhrnné opakování gramatických jevů a konverzačních témat
květen Souhrnné opakování

Základy společenských věd

vyučující PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.
učebnice Základy společenských věd (Gilernová, Buriánek)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Úvod do filozofie
– předmět filozofie a hlavní filozofické problémy
– vztah filozofie k jiným formám vědění o světě
PT: Základní problémy sociokulturních problémů
říjen Přehled dějin filozofie
– počátky filozofie v Indii a Číně
listopad  – antické Řecko
prosinec – sofisté a Sokrates
– Platónova teorie idejí
leden – Aristotelovo učení o tvarech a kategoriích
– předchůdci atomismu a Demokritos z Abdér
únor – filozofie v helénistickém období
– křesťanství a patristika
– filozofie v období rané a vrcholné scholastiky
březen – filozofie a přírodní věda v období  renesance
a humanismu
– filozofie novověku, empirismus a racionalismus
– francouzské osvícenství
– německá filozofie / Hegel , Kant /
duben Filozofické směry 19. století a 20.století
– pozitivismus, voluntarismus, marxismus
– současné filozofické směry – pragmatismus,existencialismus,fenomenologie
souhrnné opakování
květen Filosofie na prahu 21. století.
– rozbor vybraných filosofických textů
Základy etiky
PT: Morálka všedního dne

Matematika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice POSLOUPNOSTI A ŘADY
DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET
hodin týdně 4
měsíc Tematický celek
září Posloupnosti
říjen Posloupnosti (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)
listopad Limity posloupností a nekonečné řady
prosinec Elementární funkce
leden Limita funkce
únor Úvod do derivačního počtu
březen Průběh funkce
duben Závěrečné opakování

Fyzika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Fyzika pro gymnázia – Optika, Teorie relativity, Fyzika mikrosvěta
hodin týdně 1
měsíc Tematický celek
září Šíření, odraz a lom světla
říjen Paprsková optika
listopad Paprsková optika
prosinec Vlnová optika
leden Vlnová optika
únor Vlnová optika
březen Fyzika mikrosvěta (PT:Globální problémy, jejich příčiny a důsledky)
duben Volné téma

Chemie

vyučující Ing Henrieta Hynek
učebnice Chemie 3 díl
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září 10. Základy biochemie – sekundární metabolity
Dynamická biochemie-úvod a definice předmětu
Charakteristika a rozdělení metabolických dějů
říjen Metabolické děje
Sacharidy-katabolizmus
-anabolické děje-fotosyntéza
Metabolismus tuků-anabolické a katabolické děje
listopad Metabolické děje-bílkoviny
Proteosyntéza
Odbourávání bílkovin
prosinec Metabolizmus nukleových kyselin. Vzájemné vztahy metabolických dějů,regulace metabolismu.
leden Základy termochemie
Kinetika
Chemické rovnováhy-druhy a výpočty
únor Základy elektrochemie
Redoxní děje
Praktický význam
březen 12. Periodický zákon
Prognostický význam period.zákona
Vztah mezi strukturou a vlastnostmi látek
duben 13. Chemie a životní prostředí
Chemické výroby
Znečišťující látky
Moderní chemické technologie a životní prostředí

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Genetika-Šmarda   Ekologie-Šlégl
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Ekologie-charakteristika a cíle,vývoj
Planeta Země-biosféra,vztahy, biogeochemické cykly(C,N,P,Ca…)
říjen Populace-rostlinné,živočišné,hl. charakteristiky
Biotopy-charakteristické typy
listopad Společenstva-složení,hl.charakteristiky, rostlinné X živočišné srovnání, vztahy
Ekosystémy-hl.typy, charakteristika, vztahy v ek.PT Problematika vztahů organizmů a prostředí
prosinec Biosféra a člověk-ekologické problémy-globální a místní
Ekologické programy – udržitelní rozvoj, agenda 21 atd.
PT Člověk a životní prostředí
PT Životní prostředí regionu a ČR
leden Vznik a vývoj planety Země a jednotlivých geosfér
Mineralogie – vznik, vlastosti a přehled hlavních nerostů
únor Petrologie – vznik, vlastnosti a přehled hlavních hornin
Tektonická geologie – vnitřní geologické děje
březen Tektonická geologie – vnější geologické děje
Pedologie – vznik a vlastnosti půd
duben Pedologie – třídění a přehled hlavních druhů a typů půd
Hydrolologie – podzemní a povrchové vody

Zeměpis

vyučující Mgr. Radek Hrdlička
učebnice Školní atlas světa, Školní atlas ČR
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Opakování
Jižní Evropa (geografická charakteristika), opakování
říjen Jižní Evropa západní Evropa (geografická charakteristika)
listopad Západní Evropa, severní Evropa (geografická charakteristika)
prosinec Západní Evropa, severní Evropa (geografická charakteristika)
leden Východní Evropa a baltské země, evropské Rusko
únor Evropské Rusko jihovýchodní Evropa, Balkán
březen Střední Evropa
duben Česká republika – fyzicko-geografická a socio-geografická charakteristika
Životní prostředí regionu a České republiky

Dějepis

vyučující Mgr. Radek Hrdlička
učebnice Dějepis 4 (Nálevka, V., 1998)
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Politické a hospodářské dějiny habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století, opakování
říjen Politické a hospodářské dějiny habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století
listopad Mezinárodní situace ve světě před první světovou válkou
prosinec Válečné události první světové války
leden Politické a hospodářské dějiny Evropy a světa v meziválečném období
únor Válečné události druhé světové války
Role médií v moderních dějinách
březen Poválečné uspořádání Evropy, světové a československé dějiny v 1. polovině 20.století
Základní problémy sociokulturních problémů
duben Světové a československé dějiny v 2. polovině 20.stotletí
květen Svět v období studené války, opakování k maturitě

Informatika a výpočetní technika

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září algoritmizace
říjen algoritmizace
listopad algoritmizace
prosinec algoritmizace
leden algoritmizace
únor algoritmizace
březen algoritmizace
duben Opakování
květen Opakování

Tělesná výchova

1.VG a 2.VG a 3.VG a 4.VG – hoši
vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal,házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace,komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)
3.VG a 4.VG – dívky
vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Házená, košíková,….
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina, hrazda,…..
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA
Aerobik, kondiční gymnastika
duben SPORTOVNÍ HRY –tradiční i méně známé
ÚPOLY
květen LEHKÁ ATLETIKA  – technika
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů. Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Spolupráce a soutěž.Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)