Tematický plán 2. VG

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice Čítanka 2 – Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 2. roč. gymnázií – Jiří Kostečka
hodinová dotace 4
měsíc Tematický celek
září 2. období národního obrození
Opakování – preromantismus v evropské literatuře
Romantismus ve světové literatuře
Nauka o slovní zásobě ( lexikologie ) – 1. část
Publicistický styl – úvod
říjen Romantismus ve světové literatuře
Nauka o slovní zásobě ( lexikologie ) – 2. část
listopad Díla na přechodu romantismu a realismu
Psaní velkých písmen
Čárka ve větě jednoduché
prosinec 3.období národního obrození
Publicistický styl – kompozice a prostředky publicist.stylu
leden Počínající realismus v české literatuře
I. kontrolní slohová práce (interview, fejeton, glosa )
únor Kritický realismus ve světové literatuře 2.pol.19.st.
Nauka o tvoření slov ( derivologie ) – 1. část
březen Naturalismus
Nauka o tvoření slov – 2. část
Slovotvorný a morfematický rozbor
duben Generace májovců
Tvarosloví ( morfologie ) – 1.část
květen Básníci generace ruchovců a lumírovců
Česká venkovská, historická a městská próza
II. kontrolní slohová práce (reportáž)
červen České realistické drama
Tvarosloví ( morfologie ) – 2. část
Role médií v moderních dějinách

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Petra Kochrdová AJZ
učebnice New English File Pre-Intermediate, Intermediate third edition
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Unit 6
G   first conditional, second conditional
V   confusing verbs, animals
S    What´s the problem? At the pharmacy
Říjen Unit 7
G     present perfect – for / since, present perfect x past simple, used to, passive
V     school subjects, words related to fear, verbs
S      How to get there? describing a building, talking about a member of your family/ about school days
C    Halloween
Listopad Unit 8
G   something, anything, nothing, quantifiers, too, not enough, word order of phrasal verbs, so/neither
V    addjectives ending in -ed or -ing, health, lifestyle, similarities, prhasal verbs
S   On the phone, Asking for information
C   Thanksgiving
Prosinec Unit 9
G   past perfect
V    adverbs
S   What has happened?
C   Christmas
Leden Unit 9
G   reported speech
V   say /tell/ ask
S   What did he say?
Revision Units 1-9 New English File Pre-Intermediate
Únor Unit 1  – New English File Intermediate third edition
G     Present tenses, action x non-action verbs, Past tenses
V     food and restaurant, sport, family, personality
S     Meeting the parents, writing – a description of a person
Březen Unit 2
G     Present perfect x past simple, present perfect continuous
V     money, strong adjectives
S     In the street, writing – an informal email
C     Easter
Duben Unit 3
G    comparatives and superlatives, articles
V    transport and travel, collocations
C   A difficult celebrity, writing an article for a magazine
Květen Unit 4
G    can, be able to, could, reflexive pronouns
V    -ed/-ing adjectives, phone language
C    In the street
Červen G    must, have to, should
V    phone language
S    Good manners, bad manners, writing – telling a story

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Milena Čejková – AJP
učebnice New English File Intermediate
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Revision
Říjen UNIT 1 NEF int.
G – present simple x continuous
– action and non-action verbs
– past tenses (simple, continuous, perfect)
– future ( will, going to, přes, cont.)
Listopad UNIT 1
V -food and restaurants
– family and personality ( each other, reflexive pronouns)
– sport
S – introductions
– describe a person
UNIT 2
G -present perfect x past simple
– pres. perf. continuous
– comparatives, superlatives
Prosinec UNIT 2
V -money, phrasal verbs
– strong x base adjectives
– transport, travel, how long….+ take
S -in the office
– telling a story
Leden UNIT 3
G – must, have to, should (obligation)
– must, may, might, can´t ( deduction)
– can, could, be able to ( ability, possibility)
V – mobile phones
– describing people (look x look like)
– -ed / -ing adjectives
S – renting a flat
– an informal letter
Únor UNIT 4
G – conditionals ( first conditional, future time clauses), when, until…
– second conditional
– usually x used to
V – education
– houses
– friendship
– GET
S – a visit from a pop star
– describing a flat or house
Březen UNIT 5
G – quantifiers
– articles: a/an, the , no article
– gerunds x infinitives
V – noun formation
– verbs and adjectives + prepositions, connectors
– work
S – meetings
– formal letters and CV
Duben UNIT 6
G – reported speech, statements, questions, commands
– passive: be + past participle
– relative clauses: defining and non-defining
V – shopping, cinema, what people do
S – breaking news
– a film review
Květen UNIT 7
G – third conditional
– question tags, indirect questions
– phrasal verbs
V – making adjectives and adverbs
– what x which
– compound nouns
– television, phrasal verbs
S -an article for a magazine
Červen Grammar checker
-Vocabulary bank
– Presentations and project work
– Work with text, films,books, stories
-Revise and check

Konverzace z anglického jazyka

vyučující Mgr. Milena Čejková – AJP
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
Září Opakování, Over the map of GB
Říjen London
Listopad Shopping, food, restaurants
Prosinec Traditions, holidays, feastdays
Leden Our republic and my town
Únor Prague
Březen Sports and games
Duben Culture, films and video
Květen The USA
Červen New York City, revision (opakování)

Německý jazyk

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice  Friderike Jin, Lutz Rohrmann:
Prima A2/díl 4 – učebnice + pracovní sešit
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Opakování
Fitness und Sport
Minulý čas způsobových sloves (souhrn)
Výslovnost  j
říjen  Austausch
Obavy a starosti
Spojka sondern
Předložky s dativem a akuzativem (shrnutí)
Slovesa stellen ×  stehen; legen × liegen
Výslovnost  krátkých a dlouhých samohlásek
listopad Unsere Feste
Nepřímé otázky začínající  w (w-Frage)
Výslovnost w a b
prosinec Kleine Pause – opakování a procvičování probraného učiva
Vánoce v německy mluvících zemích
Evropa a svět nás zajímá
leden  Berliner Luft
Prezentace města, popis cesty
Poprosit o pomoc
Předložky místní (shrnutí)
Výslovnost ä, ö, ü
únor Welt und Umwelt
Počasí
Souvětí souřadná: trotzdem
Zápor: keiner, niemand, nichts, nie
březen Tvoření slov: podstatná jména ze sloves
Výslovnost  ch  a  c
Reisen am Rhein
Plánování cesty
duben Cestování dopravními prostředky, nákup jízdenky
Souhlas, odmítnutí
Přehled předložek
Složeniny
Výslovnost složenin
květen Abschiedsparty
Plánování oslavy; dárky
Formulovat výhody a nevýhody
Slovesa se dvěma předměty (ve 3. i 4. pádu)
červen Große Pause
Souhrnné opakování a procvičování probraného učiva

Základy společenský věd

vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice Základy společenských věd pro 2. ročník vyššího gymnázia – DIDAKTIS
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září opakování: psychologie
říjen opakování sociologie: úvod, předmět a metody, vývoj sociolog. myšlení, funkce sociologie
vývoj lidského společenství, socializace a osobnost, sociální role
listopad pozice a status, sociální struktura,skupinové konflikty
sociální skupiny a útvary, malá sociální skupina
prosinec instituce a organizace, státní politika a moc, veřejné mínění,
Média a mediální produkce, uživatelé, účinky mediální produkce a vliv médií
leden volný čas, kultura, životní styl a volný čas, rodina,
Sociální komunikace, Spolupráce a soutěž,člověk ve sféře práce, volba povolání a nezaměstnanost
únor patologické jevy ve společnosti, globální problémy, člověk a životní prostředí
základní problémy sociokulturních problémů
březen úvod, podstata státu, formy států, demokratický právní stát
duben politika a politologie
květen ústava a listina základních lidských práv a svobod
Sociální komunikace, Spolupráce a soutěž
červen Opakování, historické teorie o společnosti a státu
Člověk a životní prostředí
Základní problémy sociokulturních problémů

Matematika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
  učebnice Funkce, Goniometrie, Stereometrie
hodin týdně 4
měsíc  Tematický celek
září Opakování planimetrie, lineární funkce
říjen Kvadratické funkce
listopad Lineární lomené funkce, mocninné funkce
prosinec Exponenciální funkce a rovnice
leden Logaritmické funkce a rovnice,
únor Goniometrické funkce
březen Goniometrické vzorce a rovnice
duben Trigonometrie (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)
květen Volné rovnoběžné promítání
červen Základní poznatky ze stereometrie

Fyzika

vyučující Mgr. Klára Hunešová
učebnice Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika
Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Základy molekulové fyziky a termodynamiky
říjen Vnitřní energie, teplo
listopad Vnitřní energie, teplo
prosinec Molekulová fyzika plynů
leden Molekulová fyzika plynů
únor Molekulová fyzika pevných látek
březen Molekulová fyzika kapalin
duben Změny skupenství
květen Mechanické kmitání a vlnění
červen Mechanické kmitání a vlnění

Chemie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Chemie 2 díl.
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září . Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí
Elektrochemie – redoxní potenciály, redoxní rovnice
Elektrolýza
Galvanické články a akumulátory
říjen Kovy a kovová vazba
Výskyt a zpracování kovů
listopad Přechodné prvky – obecně, III B skupina
IV A, V B skupina prvků
VI A, VII B skupina prvků
Triády přechodných kovů
prosinec Kovy VII B skupiny
Kovy IX B skupiny
Kovy X B skupiny
Kovy XI B skupiny
leden  Kovy XII B skupiny
Lanthanoidy, aktinoidy
6. Základy organické chemie
Úvod do studia organické chemie – složení organ. Sloučenin, názvosloví, izomerie
Klasifikace organických reakcí, indukční a mezomerní efekt
únor Úvod do problematiky uhlovodíků
Uhlovodíky s jednoduchými vazbami
Fyzikální a chemické vlastnosti
Příprava, výroba, přehled nejdůležitějších sloučenin
březen Uhlovodíky s dvojnými vazbami
Obecné vlastnosti dvojné vazby
duben Fyzikální a chemické vlastnosti
Příprava, výroba a přehled hlavních slouč.
květen Uhlovodíky s trojnými vazbami
Obecné vlastnosti trojné vazby
červen Fyzikální a chemické vlastnosti
Příprava, výroba a přehled hlavních slouč.Opakování

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Zoologie
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Zoologie a zoologické obory
Systém a evoluce živočichů-obecně,přehled taxonů
Podříše prvoci,kmen praprvoci-bičíkoci
říjen Výtrusovci,nálevníci
Podříše mnohobuněční-rozmnožování a vývin
Tkáně orgány a orgánové soustavy
listopad Diblastica-houby, žahavci-stavba těla, systém
Triblastica-pláštěnci-stavba těla, systém
Hlísti, měkkýši-stavba těla, systém
prosinec Kroužkovci-stavba těla,systém
Členovci-obecné znaky kmene
Klepítkatci-stavba těla.systém
Žebernatí-stavba těla.systém
leden Vzdušnicovci-stonožky,mnohonožky,chvostoskoci
Hmyz-obecné znaky,stavba těla
Hemimetabolia-systém
Holometabolia-systém
únor Bezobratlí souhrn
Strunatci-charakteristika,tělesný plán
Podkmen pláštěnci-stavba těla,systém
březen Podkmen obratlovci-charakteristika,třídění
Třída kruhoůstí-stavba těla,systém
Paryby-stavba těla,systém
Ryby stavba těla
duben Ryby-systém
Obojživelníci –stavba těla,systém
Plazi-stavba těla
květen Plazi-systém
Ptáci-stavbatěla,systém
Savci-stavba těla
červen Savci-systém
Souhrn obratlovců
Ekologie živočichů

Zeměpis

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice Geografie 2 – sociogeografická část (Mirvald, S.,1998, SPN), Školní atlas světa
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září obyvatelstvo světa: vývoj počtu obyvatel Země, rozmístění obyvatelstva a jeho pohyb, urbanizace
PT: Globalizační a rozvojové procesy
říjen Obyvatelstvo světa: rasy, náboženství
PT: Základní problémy sociokulturních problémů
listopad Urbanizace, města a venkov, vyspělost a chudoba
prosinec Světové hospodářství: struktura světové hospodářství
leden Světové hospodářství: zemědělství, rybolov
únor Využití oceánů, lesní hospodářství
březen Lesní hospodářství, struktura průmyslu, těžba, energetika, doprava
duben Doprava, politická mapa světa: poloha a rozloha států, státní hranice
květen Konfliktní oblasti světa
červen Globální problémy lidstva
PT: Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
PT: Člověk a životní prostředí

Dějepis

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Dějepis 2 (Čornej, SPN 2001)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší
říjen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší
listopad Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně přemyslovského státu
prosinec Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny států za vrcholného středověku
leden Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny raně středověkých říší
únor Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy a světa v pozdním středověku
Základní problémy sociokulturních problémů
březen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny českého státu v pozdním středověku
duben Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
květen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku
červen Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny Evropy v novověku

Informatika a výpočetní technika

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Tvorba prezentace
říjen Prezentační technologie – PowerPoint
listopad Prezentační technologie – PowerPoint
prosinec Prezentační technologie – PowerPoint
leden Prezentační technologie – SmartBoard
únor Prezentační technologie – SmartBoard
březen Prezentační technologie – Tvorba videopořadu
Účinky mediální produkce a vliv médií integrovat
duben Prezentační technologie – Tvorba videopořadu
květen Prezentační technologie – Tvorba videopořadu
červen Opakování

Estetická výchova

vyučující Mgr. Petra Dudáková
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září BAROKO
– Vyspělý novověk, atmosféra doby
– Architektura, dvě podoby baroka
– Hlavní znaky a představitelé barokního sochařství a malířství
– Selské baroko, tvář českého venkova
Kresba barokních soch ve stálé expozici Galerie ve Vodňanech
říjen UMĚNÍ 18.STOLETÍ
– Základní znaky a uplatnění rokoka
– Charakteristika klasicismu a osvícenství
– Památky monumentální architektury u nás i ve světě
– Znaky a hlavní představitelé malby klasicismu
Výtvarné vyjádření symetrie
listopad ROMANTISMUS
– Romantický umělecký princip
– Srovnání s klasicismem
– Historismus, znaky romantické architektury, památky u nás i ve světě
– Náměty a směřování evropského romantického malířství a sochařství
– Generace Národního divadla
Umění jako cesta k sebevyjádření
prosinec REALISMUS A IMPRESIONISMUS
– Realistický umělecký princip, hlavní představitelé
– Kořeny impresionismu
– Znaky impresionistické malby a sochařství, francouzští a čaští autoři
– Pointilismus
Barevná skvrna jako prostředek malby
leden POSTIMPRESIONISTÉ
– Odklon od tradice
– Život a dílo P.Cézanna, van Gogha a P.Gauguina; jejich zakladatelský přínos
Malba zátiší inspirovaná P.Cézannem
únor SYMBOLISMUS A SECESE
– Symbol
– Hlavní představitelé a umělecké skupiny světového i českého symbolismu
– Smysl a hlavní rysy secese
– Osobnosti evropské secesní malby a architektury
Využití ornamentu ve výtvarné tvorběNávrhy plakátů, tapet aj. vycházející ze stylizace přírodních tvarů
březen AVANTGARDNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY POČ.20.STOLETÍ
– Osobnosti a znaky fauvismu, expresionismu, futurismu a kubismu
– Exprese jako tendence v umění
– Osma
Inspirace uměleckou tvorbou přírodních národůKonstrukce obrazového prostoru pomocí čistých barev bez modelace H.Matisse
Destrukce skutečnosti P.Picassa a G Braqua, asambláž
duben ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ
– P.Mondrian – Je možné vypočítat obraz?
– Orfismus F.Kupky
– Radikální abstrakce amerických umělců 2.pol.20.st. (přesun těžiště výtvarného umění z Francie do USA)
DADA A SURREALISMUS
– Základní principy a hlavní představitelé
BAUHAUS
– funkcionalistická architektura a její vliv ve 2.pol.20.st.
Záznam hudebních dojmů skladbou abstraktních lineárních prvků a barevných ploch
Ready mades M.Duchampa, prvek hry, náhody a absurdity ve výtvarném umění
Surrealistická koláž
květen HLAVNÍ VÝTVARNÉ UMĚLECKÉ PROUDY A SMĚRY 2.POL.20.STOLETÍ
(představují sami žáci parafrázemi)
AKČNÍ A INFORMÁLNÍ MALBA V USA A V EVROPĚ
– výtvarná akce, japonská kaligrafie
– strukturální a aktivní grafika V.Boudníka, informel M.Medka
NOVÁ FIGURACE – návrat k člověku v malířství i sochařství
POP-ART a velkoměstské prostředí, reklama, komiks
FOTOREALISMUS, fotografická optika
OP-ART a KINETICKÉ UMĚNÍ, mobily A.Caldera
NEOKONSTRUKTIVISMUS – matematický princip řádu, výtvarná hra s permutacemi
červen HAPPENING, PERFORMANCE
LAND ART – přímé výtvarné zásahy do přírody
KONCEPTUÁLNÍ UMĚNÍ – kde končí hranice umění?

Tělesná výchova

1.VG a 2.VG – dívky
vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – hody a vrhy, ….
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená,…..
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená
leden OCHRANA  OBYVATELSTVA
SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina,….
ÚPOLY
březen Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
LVK 1.VG
GYMNASTIKA
duben SPORTOVNÍ HRY
LEHKÁ ATLETIKA
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
Turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace,komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)

Tělesná výchova

1.VG a 2.VG a 3.VG a 4.VG – hoši
vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal,házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace,komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)