Tematický plán 1. VG

Český jazyk a literatura

vyučující Mgr. Marie Karfíková
učebnice Čítanka 1- Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 1.ročník gymnázií – Jiří Kostečka
hodinová dotace 5
měsíc Tematický celek
září Literární druhy a žánry, obsah a forma literárního díla, umělecké prostředky
Základy interpretace uměleckého textu
Úvod do stylistiky – 1. část
říjen Nejstarší památky světového písemnictví
Bible a její význam
Antická literatura – řecká
Úvod do studia jazyka
Psychosociální aspekty interkulturality
listopad Antická literatura – římská
Literatura středověku, křesťanství a vývoj kultury v Evropě
Staroslověnské písemnictví a latinská literatura na našem území
Nauka o zvukové stránce jazyka (hláskosloví)
prosinec Zrození české literatury
Proces laicizace a demokratizace literatury
Opakování a prohlubování učiva hláskosloví
leden Jan Hus
Husitská literatura, Petr Chelčický a jednota bratrská
I. kontrolní slohová práce
Nauka o písemné stránce jazyka (grafémika)
únor Renesance a humanismus v evropské literatuře
Česká humanistická literatura, reformace
Úvod do stylistiky – 2.část
březen Baroko a protireformace v Čechách
J.A.Komenský
Nauka o písemné stránce jazyka – 2.část
Funkční styly
Morálka všedního dne
duben Ústní lidová a pololidová slovesnost jako inspirační pramen literatury
Mluvené útvary prostěsdělovacího stylu ( praktická cvičení )
Psané útvary prostěsdělovacího stylu, epistorální literatura
Mediální produkty a jejich význam
květen Klasicismus a osvícenství
1. období národního obrození
II. kontrolní slohová práce (dopis)
Nauka o pravopisu (ortografie) – 1.část
červen Preromantismus ve světové literatuře
2. období národního obrození
opakování a systematizace poznatků
Vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka
Nauka o pravopisu – 2.část

Anglický jazyk

vyučující Mgr. Milena Čejková -AJP
učebnice New English File Pre-intermediate
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
Září Revision Units 1-4 Unit 5
G -verb patterns : verbs + infinitive x verbs + ….ing
– have to x must, can, may, must + opisy
– prepositions of movement
V -modifiers: a bit, really….
S – at a department store
– a formal e-mail
Říjen UNIT 6
G -opakování
– conditional clauses (1st and2nd cond.), IF x WHEN
-may x might, must, should
V -confusing verbs, animals, GET
S -at the pharmacy
-writing to a friend
-technology (useful inventions)
Listopad UNIT 7
G -present perfect x past simple, FOR x SINCE
– used to
– passive
Prosinec UNIT 7
V – words related to fear, biography, similarities x differences, school subjects, VERBS
S -a boat trip
– describing the building
Leden UNIT 8
G -quantifiers, too x enough
– some, any, no…
– so/neither + auxiliaries (do I…)
-word order of phrasal verbs
Únor UNIT 8
V -adjectives ending –ed x –ing ( bored x boring)
-health and lifestyle, similarities x differences
S – on the phone
– giving your opinion
Březen UNIT 9
G – past perfect
– reported speech
Duben UNIT 9
V – adverbs (position in the sentence)
– say x tell x ask
Květen UNIT 1 NEF intermediate
G – present simple x continuous
– action and non-action verbs
– past tenses (simple, continuous, perfect)
– future ( will, going to, přes, cont.)
Červen UNIT 1
V -food and restaurants
– sport
– family and personality ( each other, reflexive pronouns)
S – introductions
– describe a person Grammar checker
-Vocabulary bank
– Presentations and project work
– Work with text, films,books, stories
-Revise and check

Německý jazyk

vyučující Mgr. Michael Sekyrka
učebnice Friderike Jin, Lutz Rohrmann:
Prima A2/díl 3 – učebnice + pracovní sešit
hodinová dotace 3
měsíc Tematický celek
září Opakování lekcí 1 – 7 / PRIMA A 1
říjen Opakování lekcí 8 – 14 / PRIMA A 1
listopad WIE WAR ´S  IN DEN FERIEN?
Přivlastňovací zájmena – opakování
Členy podst. jmen ve 3. a 4. pádu – opakování a procvičování
Perfektum – tvoření příčestí u sloves s odlučitelnou, neodlučitelnou předponou a příponou – ieren – procvičování
prosinec WEIHNACHTEN
Věta hlavní a vedlejší – charakteristika
Slovosled ve VV
leden MEINE PLÄNE
Préteritum způsobových sloves können, müssen, wollen
Věta hlavní a vedlejší – procvičování slovosledu
únor FREUNDSCHAFT
Osobní zájmena ve 3. pádu – opakování a procvičování
Stupňování  přídavných jmen
březen BILDER UND TÖNE
Zpösobová slovesa – procvičování
Souvětí se spojkou  wenn
duben ZUSAMMENLEBEN
Zvratná slovesa
Skloňování welch-, jed-, dies-
květen DAS  GEFÄLLT MIR…
Přídavná jména v přívlastku v 1. a 4. pádu po ein, kein,přivlastňovacích zájmenech
Přídavná jména v přívlastku v 1. a 4. pádu po členu určitém
červen MEHR ÜBER MICH…
Řadové číslovky
Přídavná jména ve 3. pádu

Základy společenských věd

vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice Základy společenských věd pro 1. ročník vyššího gymnázia – DIDAKTIS
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září úvod do předmětu a organizace výuky, seznámení s učivem
opakování probraného učiva z psychologie, historické etapy a PS směry
říjen psychika – její biologická a sociální podmíněnost
poznávací procesy – čití a vnímání, představy, paměť, myšlení a řeč
psychické jevy a stavy
listopad Schopnosti, temperament
Psychologie činnosti, jednání a chování,aktivace, hra, učení a práce, vůle
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti – teorie, struktura
prosinec aktivačně motivační vlastnosti, výkonové vlastnosti
vztahově postojové vlastnosti
leden Seberegulaci, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
seberegulační a dynamické vlastnosti
psychické poruchy a zásady duševní hygieny
únor vymezení sociologie jako vědy, vznik a vývoj
hlavní sociologické směry a osobnosti
březen metody práce v sociologii
společnost a příroda, společnost a kultura
duben socializace, soc.pozice a soc.role
sociální komunikace, konflikty, asertivita
květen sociální skupiny, jejich druhy a charakteristika
Psychosociální aspekty multikulturality
červen sociální organizace společnosti, soc.instituce, soc.rituály.
soc.deviace, soc.patologické jevy
opakování

Matematika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Základní poznatky z matematiky
Rovnice a nerovnice
Planimetrie
hodin týdně 5
měsíc Tematický celek
září Základní poznatky z matematiky
říjen Elementární teorie čísel
listopad Mocniny a výrazy
prosinec Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou
leden Soustavy lineárních rovnic a nerovnic
únor Kvadratické rovnice (PT: Seberegulace, efektivní řešení problémů)
březen Rovnice a nerovnice a jejich soustavy
duben Rovnice a nerovnice a jejich soustavy
květen Základy planimetrie, konstrukční úlohy
červen Geometrická zobrazení

Fyzika

vyučující PaedDr. Ivana Kalivodová
učebnice Fyzika pro gymnázia – Mechanika
hodin týdně 2
měsíc Tematický celek
září Kinematika hmotného bodu
říjen Kinematika hmotného bodu
listopad Dynamika hmotného bodu
prosinec Dynamika hmotného bodu
leden Mechanická práce
únor Gravitační pole
březen Gravitační pole
duben Mechanika tuhého tělesa
květen Mechanika tuhého tělesa
červen Mechanika tekutin

Chemie

vyučující Mgr. Jan Straka
učebnice Chemie 1 díl
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září 1. Úvod do studia chemie
2. Složení a struktura chemických látek
Atom – vývoj teorie o stavbě (Rutherfordův model, Bobrův model)
Kvantová čísla – vlnový mechanický model atomu
Periodický zákon, zákonitosti výstavby periodické soustavy – vztah ke struktuře
atomu
říjen 1. Úvod do studia chemie
Radioaktivita – charakteristika, radioaktivní záření
Radioaktivní rozpady – s+, s-, rozpadové řady, přirozená a umělá radioaktivita, praktické využití
Hmotnost atomu – výpočty
Chemická vazba – obecná charakteristika, typy vazeb
listopad Vazba kovalentní – vznik, vlastnosti
Vazba polární a iontová – vznik, vlastnosti
Kovy a kovová vazba – teorie elektronového plynu
Vazba koordinační kovalentní, slabé vazebné interakce
prosinec 3. Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí
Chemické názvosloví – opakování (oxidy, sulfidy, soli, kyseliny, hydroxidy)
Chemické názvosloví – komplexní sloučeniny, podvojné soli
leden Chemické reakce – charakteristika, klasifikace
Chemické rovnice – způsoby zápisu
Vyčíslování rovnic – hl. redoxních (křížové pravidlo)
Výpočty z chemických rovnic
únor Směsi – rozdělení a vlastnosti
Roztoky – klasifikace, výpočty – Ws koncentrace
Chemická termodynamika – přehled studia, veličiny
Termochemie – předmět studia, termochemické zákony
březen Kinetika chemických reakcí – teorie srážková, teorie aktivovaného komplexu
Vlivy na rychlost chem. reakcí – koncentrace, teplota, katalyzátory
Acidobazické reakce – teorie Arheniova, teorie Bronsted – Loweyho
Hydrolýza solí – vztah k acido-bazickým dějům
duben 4. Základy anorganická chemie
Prvky I A skupiny – struktura, obecné vlastnosti, chemické reakce, přehled
vlastností   a použití hl. sloučenin
Prvky II A skupiny – struktura, obecné vlastnosti, chemické reakce, přehled
vlastností   a použití hl. sloučenin
květen Prvky III A skupiny
Prvky IV A skupiny
Prvky V A skupiny
Prvky VI A skupiny
PT Člověk a životní prostředí
červen Prvky VII A skupiny
Prvky VIII A skupiny
5. Základy chemické analýzy – metody analytické chemie

Biologie

vyučující Mgr. Jaroslav Truhlář
učebnice Obecná biologie  Biologie rostlin
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Rozdělení biologických věd,metody výzkumu v biologii
Vývoj biologického poznávání-historický přehled
Obecné znaky živých organismů
Prokaryotní buňka-stavba a fce
říjen Prokaryotní buňka-stavba a fce
Systém prokaryot
Systém prokaryot
Podbuněčné organismy-viry a fágy
listopad eukaryotní buňka-stavba a funkce
prosinec Botanika-úvod,charakteristika a členění botanických věd
rostlinná buňka a pletiva
leden Organologie-vegetativní orgány rostlin
Základy rostlinné fyziologie
únor Rostlinná taxonomie a systém
Podříše nižších rostlin-obecné znaky
březen Podříše nižších rostlin-systém
Vyšší rostliny-obecné znaky,generativní orgány
duben Vyšší rostliny-systém
Rostliny výtrusné
Rostliny nahosemenné
květen Vyšší rostliny-systém
Rostliny krytosemenné
Houby-obecné znaky
červen Houby-systém
Ekologie rostlin

Zeměpis

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice Geografie pro SŠ 1
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Úvod do geografie
Vesmír, Sluneční soustava, Slunce, pohyby Země a Měsíce
říjen Globus a mapa, určování zeměpisné polohy, mapování, polohopis, výškopis, orientace v krajině
listopad Litosféra, stavba Země, druhy hornin, zemětřesení a sopky
prosinec Geomorfologičtí činitelé, vznik pohoří, erozní činitelé, utváření povrchu člověkem
leden Atmosféra: její funkce a složení, podnebné pásy, celoplanetární oběh vzduchových hmot,
místní větry (monzuny, pasáty…)
únor Vliv oceánu a pevniny na atmosféru, hydrosféra, světový oběh vody, světový oceán,
sladkovodní část hydrosféry
březen Pedosféra (půdní druhy a typy), biosféra (význam, rozložení flóry a fauny na Zemi)
duben Biosféra (podmínky existence života)
květen Zonalita a azonalita
červen Člověk a krajina (vzájemné interakce, využívání přírodní bohatství, trvale udržitelný rozvoj)

Dějepis

vyučující Mgr. Radek Hrdlička
učebnice Dějepis I – pravěk a starověk (Čornej, V., 1998)
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září Pravěk, hominizace, vývoj člověka
říjen Neolitická revoluce, její průběh a důsledky
Člověk a životní prostředí
listopad Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny despocií Blízkého Východu
prosinec Politicko-hospodářské a společensko-kulturní dějiny despocií Blízkého a Dálného Východu
leden Politicko-hospodářské a kulturní dějiny antického Řecka
únor Politicko-hospodářské a kulturní dějiny antického Řecka
březen Alexandr Makedonský, politicko-hospodářské dějiny antického Říma
duben Politicko-hospodářské dějiny antického Říma
květen politicko-hospodářské dějiny antického Říma
červen Politicko-hospodářské dějiny antického Říma, naše země ve starověku

Informatika a výpočetní technika

vyučující Mgr. Luděk Polák
učebnice
hodinová dotace 1
měsíc Tematický celek
září Číselné soustavy
říjen Binární soustava – výpočty
listopad Počítač jako nástroj práce s informacemi – hardware
prosinec Počítač jako nástroj práce s informacemi – software
leden Počítač jako nástroj práce s informacemi – software
únor Operační systémy
březen Zabezpečení dat
duben Zpracování dat – textový editor
květen Zpracování dat – tabulkový kalkulátor
červen Opakování

Estetická výchova

vyučující Mgr. Petra Dudáková
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tematický celek
září PRAVĚKÉ UMĚNÍ
Druhy výtvarného umění paleolitu a neolitu
Pravěké kultury na našem území
Keltové
Tvarování keramických nádob postupným přidáváním prstenců
Rozmývaná kresba rudkou a uhlem na plastickém podkladu – hledání tvarů zvířat
Šperky z přírodních materiálů
Problematika vztahů organizmů a prostředí
Člověk a životní prostředí
říjen EGYPT A MEZOPOTÁMIE
Znaky nejstarších civilizací doby bronzové
Srovnání monumentální architektury obou civilizací
Egyptské sochařství a malířství
Kolorovaný sádroryt dodržující charakter egyptského malířství – tématem egyptská mytologie
Egyptské mýty vyprávěné obrázkovým písmem
listopad ŘECKO
– První kultura egejské oblasti
– Nejstarší kultura evropského Řecka
– Klasické antické Řecko, obecná charakteristika řeckého umění
– Architektura, sochařství a malířství v jednotlivých obdobích řecké antiky
Lidské tělo v pohybu – silueta dotvářená vnitřní kresbou; kombinovaná technika
Kontrapost – studijní kresba podle modelu
Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
prosinec ŘÍM
– Osídlení Apeninského poloostrova, první vyspělá kultura tohoto území
– Odlišný národní charakter ve srovnání s Řeky
– Druhy a typy římské architektury, římský urbanismus- Historické proměny sochařství
– Druhy a techniky vrcholného období řím.malířství
– Křesťanská antika
Výtvarné zpracování Nového zákona Římská kapitálka – výtvarná hra s písmem
leden RANÝ STĚDOVĚK V ČECHÁCH A V EVROPĚ
– Proměny na politické mapě Evropy
– Kulturní oblasti a období předrománské Evropy
– Byzanc
– Předrománské umění Velké Moravy
Papírové modely velkorománských kostelůIniciály inspirované předrománskou tradicíIkony z ústřižků současných časopisů – mozaika
únor -Znaky románského slohu, významné evropské památky
GOTIKA
– Periodizace a historické souvislosti
– Architektura – druhy, konstruktivní prostředky a znaky, památky a stavitelé
Lineární kresebný přepis kamenných kružeb
březen – Gotická Praha Karla IV. – edukativní DVD
– Katedrála sv.Víta a její stavební fáze
– Malířství a sochařství gotiky ve srovnání s románským uměním
Inspirace skříňovými oltáři a vitrážemi
duben RENESANCE
– Novověk a jeho vymezení
– Periodizace a obecná charakteristika renesance v Itálii a v zaalpských zemích
– Znaky italské renesanční architektury, nejvýznamnější památky a jejich tvůrci
Kresba architektury zaměřená na perspektivní prostorovou konstrukci
Studijní kresby částí lidského těla
květen – Prezentace malířských a sochařských osobností renesance
Parafráfe slavných obrazů – výtvarná hra s využitím moderních výrazových prostředků (xerox, fotomontáž aj,)
červen – Kulturní historie města Vodňany a jeho okolí
Projekt naše město
Sociální komunikace
Spolupráce a soutěž

Tělesná výchova

1.VG a 2.VG – dívky
vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
září Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – hody a vrhy, ….
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená,…..
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, házená
leden OCHRANA  OBYVATELSTVA
SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, kladina,….
ÚPOLY
březen Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
LVK 1.VG
GYMNASTIKA
duben SPORTOVNÍ HRY
LEHKÁ ATLETIKA
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA
Turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace,komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)

Tělesná výchova

1.VG a 2.VG a 3.VG a 4.VG – hoši
vyučující Mgr. Radek Čejka
učebnice
hodinová dotace 2
měsíc Tématický celek
zaří Vstupní testy pohybové výkonnosti – vytrvalost, rychlost
LEHKÁ ATLETIKA – běh, skok daleký, ..
POHYBOVÉ HRY
říjen LEHKÁ ATLETIKA – technika
SPORTOVNÍ HRY – Softbal, házená,  kopaná,…..
listopad SPORTOVNÍ HRY – Softbal,házená, kopaná
GYMNASTIKA – akrobacie, přeskoky, skoky na trampolínce, šplh, hrazda, kruhy…..
prosinec SPORTOVNÍ HRY – Odbíjená, futsal, florbal
leden SPORTOVNÍ HRY – Košíková
únor GYMNASTIKA – Akrobacie, hrazda, kruhy,….
Sporty vyžadující zváštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
a netradiční sporty
březen GYMNASTIKA – sestava
ÚPOLY LVK 1.VG
duben SPORTOVNÍ HRY – výstupy žáků 4.VG
květen LEHKÁ ATLETIKA
POHYBOVÉ HRY
červen LEHKÁ ATLETIKA – technika a výstupy žáků
SPORTOVNÍ HRY  – turnaje
zařazeno v průběhu roku v rámci jednotlivých tématických  celků Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech,organizace, hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení.
Motorické testy a testy svalové nerovnováhy.
při většině činností zařazeno Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Sociální komunikace,komunikace v TV ( tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,…………).
Vzájemnáná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech.
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj.Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus.
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, vyhodnocování, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace, sebeorganizace a psychohygiena
změny, SPU , atd. dílčí změny v průběhu roku vyhrazeny – v závislosti na aktuálních materiálně technických  a povětrnostních podmínkách a dále pak na úrovni zdatnosti studentů (modifikace pro žáky se SPU a žáky nadané)